Вуглеводні. Насичені вуглеводніСкачати 481.09 Kb.
Сторінка1/6
Дата конвертації21.02.2017
Розмір481.09 Kb.
  1   2   3   4   5   6
Методична розробка для практичних занять з органічної хімії

для викладача медичного коледжу
ЗАНЯТТЯ 1
ТЕМА: Вуглеводні. Насичені вуглеводні.
АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ: Алкани є найпростішими вуглеводнями, молекули яких складаються лише з атомів Карбону і Нітрогену. Природніми сполуками алканів є газ, нафта, озокерит. Деякі продукти переробки нафти а також озокерит використовують в медицині для теплових процедур, у фармації як основа мазей, лініментів.
НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ:
ЗНАТИ:

 • гомологічний ряд метану,

 • природа -зв'язку;

 • класифікацію вуглеводнів;

 • вуглеводневі радикали, їх поділ;

 • основні хімічні властивості алканів, циклоалканів;

 • медичні препарати та їх застосування;

 • основні правила різних номенклатур;

ВМІТИ:

 • ідентифікувати алкани і циклоалкани;

 • записувати різні ізомерні формули та називати їх;

 • проводити реакції заміщення та знати їх механізм.


Виховні цілі заняття: • виховна (навчити студента відповідальності і послідовності в роботі);

 • наукова (навчити студента логічного мислення);

 • творча (знаходження способу виходу з нестандартних ситуацій);

 • відповідальна (розвинути у студента почуття відповідальності за правильність професійних дій).

Міждисциплінарна інтеграція

п/п


Дисципліни

Знати

Вміти

1

Забезпечуючі:

Неорганічна хімія
Властивості речовин в залежності від їх структурної будови

Пояснити взаємний вплив атомів у молекулах органічних сполук2

Забезпечувані:

Органічна хімія


Аналітична хімія

Біохімія


Властивості органічних сполук

Якісний аналіз органі­них сполук
Біологічну роль алканів та циклоалканів.

П Пояснити явище ізомерії зв’язків

Проводити якісний і кількіс-ний аналіз органічних сполук

Обґрунтувати важливість алканів для живих організмів.3

Внутрішньопред­метна інтеграція

Хімічні властивості та добування вуглеводів

Проводити якісні реакції.
План і організаційна структура заняття

п/п


Основні етапи заняття, їх функції та зміст

Навчальні цілі в рівнях засвоєння

Методи контролю і навчання

Матеріали методичного забезпечення

Час в хв.

1

Підготовчий етап:

 1. Організація заняття.
2

 1. Постановка навчальних цілей.


3
 1. Контроль вихід­ного рівня знань, навичок і вмінь.

Другий

Тестовий контроль, усне опи­ту­вання

Тести другого рівня.

Перелік питань для усного опиту­вання20
50

2

Основний етап:

Самостійна робота студента під керів­ництвом викладача


Третій

Протокол лаборатор­ної роботи

Лабораторне обладнання. Інст­рукція або мето­дич­на вказівка до заняття, довідко­ва література


75


3

Заключний етап:

 1. Контроль і пере­вірка рівня про­фе­сій­них вмінь і навичок.

 2. Підведення під­сумків. Оголо­шення оцінок.

3.Домашнє завдання, інструкція до виконання.

Третій

Індиві­дуа­льний кон­т­роль практич­них нави­чок та кон­т­роль ре­зультатів лаборатор­ного дослі­дження

Протоколи лабораторної роботи

20

7

3ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ОПИТУВАННЯ

 1. Будова, номенклатура, ізомерія алканів, гомологічний ряд і гомологічна різниця.

 2. Конформація алканів.

 3. Способи добування алканів.

 4. Реакції радикального заміщення (Sr) в ряді алканів. Механізми галогенування, нітрування, сульфохлорування.

 5. Оксидація алканів.

 6. Крекінг та риформінг алканів.

 7. Номенклатура та ізомерія в ряді циклоалканів.

 8. Конформації циклопентану та циклогексану. Поняття про аксіальні і екваторіальні зв’язки.

 9. Особливості реакційної здатності малих циклів.


МАТЕРІАЛИ КОНТРОЛЮ ДЛЯ ЗАКЛЮЧНОГО ЕТАПУ

 1. Де у природі зустрічається метан і як його називають?

 2. В якому співвідношенні метан з киснем утворює вибухонебезпечну суміш?

 3. Що означає вислів – "Метан - Адам органічного світу".

 4. Екологічні проблеми пов'язані з природними джерелами вуглеводнів та їх використанням.

 5. Ізомеризація алканів.

 6. Ізомерія циклоалканів. Різні форми молекул.

 7. Яким полум’ям горять алкани? Їх практичне використання.

 8. Написати рівняння реакцій за допомогою, яких можна здійснити такі перетворення: а) Al4C3  бутан; б) етан  2,3 – диметилбутан.

 9. З якими із наведених сполук реагує бутан: а) конц. Н2SO4,(20 0С); б) HNO3 розв. (140 0С); в) Br2 у темряві та на світлі.

 10. Знайти формулу вуглеводню, густина за воднем якого дорівнює 28. Дати назву і написати формули його ізомерів.

 11. Поліциклічні системи: призман, кубан, адамантан.

 12. Методи ідентифікації алканів і циклоалканів.
ЛІТЕРАТУРА

Основна:


 1. Черних В.П., Зименковський Б.С., Гриценко І.С. Органічна хімія в 3-х кн.- Харків, 1993.

 2. Н.А. Тюкавкина, Ю.И. Бауков. Биоорганическая химия. – Москва, -"Медицина", 1991.

 3. Посібник до лабораторних та семінарських занять з органічної хімії. – Харків, 1991.

 4. Конспект лекцій.

 5. Українська державна фармакопея. К., 2001.

 6. В.І. Кабачний, Л.К. Осіненко, А.Д. Грицак та ін. Фізична і колоїдна хімія, -Х., 1999р.

 7. В.В.Григор’єва, В.М.Самійленко, А.М.Сич. Загальна хімія. К.: Вища школа, 1991. –430 с.


Додаткова:


 1. А.В. Домбровський, В.М. Найдан. Органічна хімія.- К.: Вища школа, 1992.

 2. О.В. Стеценко, Р.П. Виноградова. Біоорганічна хімія. Навчальний посібник.-К.: Вища школа, 1992.

 3. Б.Н. Степаненко. Курс органической химии.-К., 1989.

 4. В.М. Найдан. Органічна хімія. Малий лабораторний практикум.-К., 1994.

 5. Нейланд О.Я. Органическая химия. М.:Высшая школа, 1990.


Методична розробка для практичних занять з органічної хімії

для викладача медичного коледжу
ЗАНЯТТЯ 2
ТЕМА: Ненасичені вуглеводні.

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ: До ненасичених вуглеводнів належать алкени, алкіни та алкадієни. Алкени – це ненасичені вуглеводні з одним подвійним зв'язком. Алкіни і алкадієни є ізомерними ненасиченими вуглеводнями загальної формули CnH2n-2. Перші містять один потрійний зв'язок. Алкадієни містять два подвійні зв'язки. Наявність кратного зв'язку зумовлює їх високу реакційну здатність. Алкени легко оксидуються, діють на водний розчин йоду і калію перманганату, знебарвлюючи їх. Цим вони відрізняються від алканів, тому легко ідентифікуються. Ряд ненасичених вуглеводнів є вихідними сполуками для одержання полімерних матеріалів (пластмас, волокон. каучуків). Ненасичені вуглеводні проявляють наркотичну дію, але є токсичними речовинами. Ряд похідних даних вуглеводнів використовуються як фармпрепарати наркотичної, заспокійливої дії.
НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ:
ЗНАТИ:

 • гібридизацію орбіталей, утворення -зв'язку;

 • реакції приєднання і полімеризації;

 • різні види ізомерії для ненасичених вуглеводнів;

 • гомологічні ряди ненасичених вуглеводнів;

 • основні правила техніки безпеки при роботі з ненасиченими вуглеводнями.


ВМІТИ:

 • писати різні ізомерні формули, давати їм назви;

 • проводити реакції ідентифікації на ненасичені вуглеводні;

 • відрізнити алкани від алкенів.

 • одержувати ацетилен у лабораторії;

 • довести ненасичені властивості ацетилену.


Виховні цілі заняття:


 • виховна (навчити студента відповідальності і послідовності в роботі);

 • наукова (навчити студента логічного мислення);

 • творча (знаходження способу виходу з нестандартних ситуацій);

 • відповідальна (розвинути у студента почуття відповідальності за правильність професійних дій).


  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка