Вступного випробуванняСкачати 219.33 Kb.
Дата конвертації28.12.2016
Розмір219.33 Kb.
Міністерство освіти і науки України

Вищий комунальний навчальний заклад Сумської обласної ради

«Лебединське педагогічне училище імені А. С. Макаренка»
ЗАТВЕРДЖЕНО
Голова приймальної комісії

Л.М. Кірдіщева

Наказ №12 від 26.03.2013р.ПРОГРАМА

ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

з історії України

(тести)

на базі повної загальної середньої освіти

Спеціальність 5.01010101 Дошкільна освіта

2013

Розглянуто і схвалено на засіданні приймальної комісії

Протокол № 6 від 25 березня 2013 року.

Програма вступного випробування з Історії України (тести) /

Укладач Венгеровський С.Б. . – Лебедин ., 2013. – 24 с.

У програмі подані матеріали для підготовки абітурієнтів до вступного випробування з Історії України у формі тестів.

Вступне випробування з Історії України абітурієнти складають при вступі за спеціальністю 5.01010101 «Дошкільна освіта» у формі тестування. Ступне випробування має на меті перевірку в абітурієнтів обсягу знань, умінь і навичок з Історії України.

Програма вступного випробування складена на основі чинних програм з Історії України для загальноосвітніх навчальних закладів.Зміст програми з Історії України

І.Вступ

Предмет і завдання курсу історії України. Проблематика й структура курсу. Проблеми періодизації історії України. Історіографія курсу історії України. Концепції історії України. Вплив природно-географічних факторів на розвиток історії України.

2. Найдавніша історія України

Первісні люди та спосіб їх життя. Неолітична революція. Землеробські племена. Трипільська культура. Кочові народи на території України. Кіммерійці. Скіфи. Сармати. Етнокультурні зв'язки скіфів та сарматів із слов'янами. Антична цивілізація Північного Причорномор'я. Походження слов'янських народів. Стародавні слов'яни в період великого переселення народів. Анти. Розселення східних слов'ян. Боротьба з готами. гуннами, аварами. Війни слов'ян з Візантією та їх наслідки. Заснування Києва. Передумови утворення держави у східних слов'ян. Археологічні та історико-лінгвістичні джерела про етнічну єдність південної групи східнослов'янських племен. Про український етнос,3. Утворення і розвиток ранньофеодальної держави Київська Русь

Утворення Київської Русі. Норманська теорія. Основні етапи розвитку Київської держави. Еволюція політичного устрою Київської Русі. Становлення державності (князювання Олега, Ігоря, Ольги, Святослава). Київська Русь в період найбільшого піднесення та могутності: правління Володимира Великого та Ярослава Мудрого. Спроби утвердження спадкоємної монархії. Становлення феодального системи господарювання. Соціальна стратифікація суспільства. Соціально-станові протиріччя. Народні збори. Народні повстання. Основні етапи економічного розвитку. Зміни в релігійному житті після запровадження християнства, Двовір'я. Історичне значення християнізації Русі. Зовнішня політика київських князів. Стосунки Русі з Візантією, Західною Європою, арабським світом. Русь і кочі вішки. Причини і етапи феодальної роздробленості. Занепад Києва. Тимчасова політична стабілізація суспільства: Володимир Мономах, Мстислав Великий. Занепад Київської Русі з другої половини XI століття. Посилення удільних князівств. Культура Київської Русі. Проблема формування народностей у Руській державі.4. Галицька - Волинська князівство

Політичний, соціальний та економічний розвиток в XII - першій половині XIV століть. Правління династії галицьких Ростиславичів. Ярослав Осмомисл. Правління династії галицько-волинських Романовичів. Роман Мстиславич. Данило Галицький. Боротьба галицько-волинських князів з монголо-татарами. Занепад Галицько-Волинського князівства. Галицько-Волинське князівство як одна із форм української державності.5. Українські землі під владою Литви та Польщі (ХІУ - перша половина XVII століття).

Завоювання Галицько-Волинського князівства Польщею у першій половині ХІ\/ ст.. Включення українських земель до складу Литовської держави. Політика великих литовських князів на українських землях. Передумови польсько-литовської інтеграції. Кревська та Городельська унії. Боротьба руських князів проти польсько-литовського зближення. Ліквідація удільних князівств. Люблінська унія та її наслідки для України. Суспільна організація та соціально-економічні відносини. Магдебурзьке право. Литовські статути. Православні братства в Україні. Брестська церковна унія: передумови та наслідки. Посилення національно-релігійного гноблення. Культурно-релігійні рухи кінця XVI - першої половини XVII століть. П.Могила. Роль церкви у збереженні самобутності українського народу.

Причини та джерела появи козацтва. Створення Запорізької Січі. Д.Вишневецький. Устрій та військово-політична організація Запорізької Січі. Основні етапи розвитку козацької державності. Реєстрове козацьке військо. Піднесення козацтва в другій половині XVI століття. Повстання під проводом К.Косинського і С.Наливайка. Поразка повстань та тимчасовий занепад Запорізької Січі. Боротьба козацтва з турками і татарами. Гетьман П.Сагайдачний. Хотинська війна. Утвердження козацької автономії. Козацькі повстання 1620-1630-х рр. Причини поразки та наслідки повстань.

6. Визвольна війна українського народу середини XVII століття. Утворення козацької держави

Причини, характер і рушійні сили. Основні концепції періодизації Визвольної війни. Початковий етап війни (1648-1649). Перемоги козацько-селянського війська під Жовтими Водами, Корсунем, Пилявцями. Битва під Зборовом. Зборівський мир. Відновлення української державності. Формування державних інституцій і активізація зовнішньополітичної діяльності уряду Б.Хмельницького. Молдавські походи Хмельницького. Битва під Берестечком і Білоцерківський мир. Битви під Батогом і Жванцем. Зближення України з Московією. Переяславська Рада. Березневі статті Б.Хмельницького 1654 року. Входження України під протекторат Московії. Завершальний етап Визвольної війни. Воєнні дії 1654-1657 рр. Становище Гетьманщини після смерті Б.Хмельницького. Основні напрями внутрішньої та зовнішньої політики І.Виговського. Гадяцька унія. Битва під Конотопом. Гетьманування Юрія Хмельницького. Поглиблення руйнівних процесів в Українській державі. Історичне значення Визвольної війни українського народу. Визвольна війна як незавершена буржуазна революція. Оцінка особи Богдана Хмельницького в науковій літературі.7. Соціально-економічний та політичний розвиток України в другій половині ХVІІ - ХVШ століття.

Зародження буржуазних відносин в Україні в XVII столітті.

Розвиток фільваркового господарства. Селянсько-козацьке землеволодіння. Зміцнення позицій українських магнатів і шляхти. Мануфактурне виробництво. Зовнішньоекономічні зв'язки України в другій половині XVII- на початку XVIII століття, Входження України до загальноросійського ринку в першій половині XVIII століття. Ліквідація митних кордонів. Економічне піднесення в Україні після приєднання Північного Причорномор'я. Розвиток міст, Активізація зовнішньої торгівлі. Занепад феодальної системи господарювання. Посилення кризових явищ в соціально-економічному житі України внаслідок закріпачення селянства 1783 року.

Політичне життя в Україні в другій половині XVII століття. Поділ України на Лівобережну та Правобережну. Україна в стратегічних планах Речі Посполитої, Московського царства, Оттоманської Порти. Ідея української державності в політиці лівобережних та правобережних гетьманів. Спроби об'єднання українських земель. П. Дорошенко, І.Самойлович.

Стабілізація політичного життя в Україні в кінці XVIII століття. Гетьман І.Мазепа. Формування абсолютистської монархії в Росії й

обмеження української автономії. Посилення самостійницьких тенденцій. Союз І.Мазепи з Карлом XII. Полтавська битва. Ліквідація Запорізької Січі. Гетьман у вигнанні - П.Орлик. Конституція П. Орлика 1711 року. Обмеження Української автономії в першій половині XVIII ст. (І.Скоропадський, П.Полуботок, Д.Апостол). Діяльність Малоросійської колегії. Правління гетьманського уряду (1735-1750). Гетьман К.Розумовський. Ліквідація гетьманату Катериною II. Посилення антиукраїнської політики російського царизму. Ліквідація Запорізької Січі 1775 року і скасування козацької автономії.

Історичне значення існування Української Гетьманської держави другої половини ХУІІ-ХУІІІ століття.

Становище українських земель під владою Речі Посполитої в кінці ХУП-ХУІІІ століття. Визвольні повстання 1702-1704 рр. С.Палій. Гайдамацькі рухи 1730-1760-х рр. Коліївщина. Рух опришків. О.Довбуш. Занепад та поділи Речі Посполитої. Нове політичне розчленування України Російською та Австрійською імперіями .Особливості розвитку культури України в другій половині XVII-XVIII століття.8. Українські землі під владою Російської та Австрійської імперій у першій половині XIX століття.

Адміністративно-територіальний устрій українських земель у складі іноземних держав. Чисельність населення та його етнічний склад. Криза кріпосництва і розвиток капіталістичних відносин. Початок промислового перевороту. Місце України в зовнішній торгівлі Російської імперії.

Загострення соціально-економічних протиріч в Україні. Селянські повстання. У.Кармелюк. Початковий етап національного відродження. Становлення української інтелігенції. Наукові, літературні, етнографічні здобутки. Діяльність декабристів в Україні. Вплив польського повстання 1830-1831 років на національне життя в Україні. Кирило - Мефодіївське братство. Т. Шевченко.

Участь України в зовнішньополітичних акціях Російської імперії (російсько-турецька війна 1806-1812, приєднання Бессарабії до Росії, війна з наполеонівською Францією 1812 року).Характер політики австрійського уряду щодо українців. Продовження реформ Марії-Терези Йосифом II, їх роль у розвитку національно-культурного життя Галичини та Буковини. Суспільно-політичний рух. "Руська трійця". Буржуазна революція 1848 року. Скасування кріпосного права. Пожвавлення суспільно-політичного життя в Західній Україні. Головна Руська Рада.9. Українські землі в другій половині ХIX століття

Загострення соціально-класових протиріч. Селянські повстання. Скасування кріпосного права в Російській імперії. Буржуазні реформи 60-70 років та їх здійснення в Україні. Шляхи розвитку буржуазних відносин у сільському господарстві. Особливості завершальної фази промислового перевороту. Розвиток підприємництва, Зародження українського кооперативного руху. Особливості економічного розвитку Галичини, Північної Буковини, Закарпаття. Соціальна структура українського населення. Етноміграційні процеси.

Культурно-просвітницький етап національного руху. Українофіли. В.Антонович. Громадівський рух і посилення репресій з боку царизму, Участь українців у польському повстанні 1863-1864 рр. в Україні. Валуєвський циркуляр. Емський указ. Криза громадівського руху. Діяльність російських народницьких груп в Україні. М.Драгоманов і зародження українського соціалізму. Революційно-демократичний рух, Поширення марксизму. Початок пролетарського руху.

Політико-адміністративний статус західноукраїнських земель, Народовська та москвофільська течії національно-визвольного руху. Криза культурницьких рухів. І.Франко. М.Грушевський. Зародження національно-політичного руху в Україні. Поява українських політичних партій.

Культура України другої половиниXIX століття.

10. Україна на початку XX століття (1900-1914 рр.)

Соціально-економічний розвиток України, Загострення класових протиріч. Причини та початок революції 1905-1907 р р. Етапи розвитку революційних подій в Україні. Утворення нових українських ліберально-демократичних та соціалістичних партій в Наддніпрянській Україні. Активізація національного руху під час революції. Наслідки революції. Політична реакція. Столипінська реформа в Україні.

Загострення соціально-економічних та міжнаціональних відносин на західноукраїнських землях. Місцеві українські партії та їх програмні цілі. Боротьба за загальне виборче право в австрійському парламенті, галицькому та буковинському Сеймах.
11. Україна в роки першої світової війни

Причини і характер війни. Україна в планах Росії, Німеччини та Австро-Угорщини. Основні воєнні дії на території України, Політика Росії та Австро-Угорщини на західноукраїнських землях під час війни. Ставлення до війни українських партій та громадських організацій.

Наростання .національно-визвольної боротьби в Україні. Спілка визволення України. Українські січові стрільці. Визрівання передумов української революції.

12. Українське національно-державне відродження 1917-1920 років

Лютнева буржуазно-демократична революція і участь в ній українців. Розвиток революції на Україні. Процес утворення й конституювання Центральної Ради. Український національний конгрес. Політичні партії та їх практична діяльність у створенні національної державності. М.Грушевський. Внутрішня і зовнішня політика Центральної Ради. Початок українізації армії. Перший, другий Універсали Центральної Ради та їх значення. Утворення Генерального секретаріату. В.Винниченко. Збройний виступ самостійників. Характер стосунків Центральної Ради та Генерального секретаріату з Тимчасовим урядом. Прорахунки Центральної Ради в державотворчому процесі та соціальній політиці. Корніловський заколот та Україна. З'їзд народів Росії в Києві.

Більшовицький переворот і Центральна Рада. Третій Універсал Центральної Ради і проголошення утворення УНР. Підсумки виборів до Установчих зборів в Україні. Тактика більшовиків в Україні. Ультиматум РНК РРФСР Центральній Раді, агресивна війна радянської Росії проти УНР. Брест-Литовські переговори. Умови Брестського миру. Роль зовнішнього фактору у цій боротьбі. Інтервенція російських радянських військ. Перший Всеукраїнський з'їзд Рад і проголошення радянської влади в Харкові. Збройна боротьба проти Центральної Ради. Бій під Крутами. Проголошення Четвертим Універсалом Центральної Ради незалежності УНР.

Встановлення на Україні режиму диктатури пролетаріату. Діяльність першого радянського уряду.

Німецько-австрійська інтервенція, відновлення влади Української Центральної Ради. Прийняття Конституції УНР. Історичне значення діяльності Центральної Ради. Гетьманський переворот. П.Скоропадський. Внутрішня та зовнішня політика уряду Скоропадського. Діяльність антигетьманської опозиції. Селянські повстання влітку та восени 1918 року. Крах німецько-австрійської окупації. Причини падіння та історичне значення держави П.Скоропадського.

Утворення Директорії. Встановлення влади Директорії УНР. С.Петлюра. Внутрішня політика і зовнішньополітична діяльність Директорії. Трудовий конгрес.

Проголошення ЗУНР. Організація держави на західноукраїнських землях. Злука УНР і ЗУНР. Соціально-економічні перетворення в ЗУНР. Польсько-український конфлікт. Створення Української Галицької Армії. Наступ польських військ та відхід української армії за Збруч.

Дипломатична діяльність ЗУНР. Причини поразки ЗУНР. Поглинення Північної Буковини, Бессарабії та Закарпаття іноземними державами.

Більшовицька агресія проти УНР. Отаманщина. Розклад армії УНР. Відновлення більшовицької диктатури. Перша Конституція УРСР. Націоналізація промисловості. Аграрна реформа. Продовольча диктатура та її суть. Повстанський селянський рух проти більшовицького панування. Становище українських партій. Відновлення більшовицького режиму. Формальне визнання радянською Росією незалежності УРСР. Всеукрревком. Вибори до рад. Відновлення політики "воєнного комунізму" в економіці та суспільному житті. Напрями комуністичного руху в Україні (КП(б)У, УКП(б), УКП).

Наступ білогвардійців на Україні літом 1919 року Контрнаступ об'єднаних українських армій. Поразка армії УНР, Перший зимовий похід армії УНР.

Більшовицько-польська війна і Україна. Варшавська угода між УНР і Польщею. Наступ польсько-українських військ. Польський режим та ставлення до нього населення. Відступ польсько-українських військ. Ризький мир. Другий Зимовий похід армії УНР. Закінчення боротьби регулярних українських військ за незалежність України.

Розгром Врангеля. Розгром махновського руху. Причини поразки української революції. Історичне значення.

Чинники розвитку культури в 1917-1920 рр. Культурно-освітня діяльність Центральної Ради, Гетьманату, Директорії. Освітня політика більшовиків. Розвиток науки. Відкриття УАН.
13. Українська РСР в умовах непу (1921-1928 роках)

Внутрішнє та зовнішнє становище України після революції. Політична криза 1921 року. Причини непу. Наслідки політики воєнного комунізму. Суть нової економічної політики і особливості її впровадження в Україні. Наслідки непу. Відбудова народного господарства. Початок курсу на індустріалізацію. Причини згортання непу.

Причини та масштаби голоду 1921-1922 рр. Конфлікт радянської держави з церквою. Договори між РРФСР і УРСР 1920-1921 рр. Юридичне оформлення Союзу РСР. Статус УРСР у складі Радянського Союзу,

Політика більшовиків у галузі культури. Форми та методи здійснення українізації. Розширення сфери вживання української мови, Коренізація та національні меншини. Опір "українізації".

Український національний комунізм. Погляди О.Шумського, М.Скрипника, М.Волобуєва, М.Хвильового.

Кампанія з ліквідації неписьменності, Розвиток освіти.

Українське культурне відродження. Українське національне відродження в літературі та мистецтві. С.Єфремов. Релігійне життя в Україні. Утворення Української автокефальної православної церкви (УАПЦ). Ставлення влади до української інтелігенції.

14. Українська РСР в умовах модернізації (1928 - 1939 роках)

Історична необхідність індустріалізації та колективізації, методи їх здійснення. Перехід до форсованої індустріалізації та командної економіки. Перші п'ятирічні плани. Система жорсткої централізації управління економікою. Підсумки і значення індустріалізації та колективізації (масові репресії щодо середнього селянства, криза сільськогосподарського виробництва). Промисловість і сільське господарство напередодні другої світової війни.

Кооперування і колективізація. Перехід до прискореної колективізації. Поширення колгоспів. Доля приватних селянських господарств. "Ліквідація куркульства як класу". Масштаби розкуркулення. Голод 1932-33 р., його причини та наслідки. Діяльність комісії В. Молотова в Україні. Масштаби смертності. Завершення колективізації.

Зміни в соціальному складі населення. Глибокі соціальні деформації. Конституція УРСР 1937 року. Судові процеси. "Шахтинська справа", "Спілка визволення України". Репресії над радянськими партійними кадрами в кінці 30-х рр. Масові репресії та їх жертви.

Становище в освіті. Згортання українізації в кінці 30-х років. Розвиток науки. Діяльність ВУАН. Досягнення українських вчених. Труднощі розвитку науки. "Розстріляне відродження", Репресії щодо української інтелігенції. Церковна політика радянської влади. Ліквідація УАПЦ. Закриття та нищення храмів, культового майна і споруд.

15. Західноукраїнські землі в 1921 - 1939 роках

Становище Західної України в 1920-1940 рр. Окупаційний режим в Польщі та Румунії. Правовий статус Східної Галичини в 1919-1923 рр. Анексія Східної Галичини Польщею 1923 року. Становище українських північно-західних земель (Волинь, Полісся, Підляшшя). Характер промисловості. Аграрні відносини.

Особливості політичної боротьби українців за національне та соціально-економічне визволення. Діяльність УГКЦ. А.Шептицький. Діяльність політичних партій та рухів. Українська Військова Організація (УВО). Є. Коновалець.. Українське Національно - Демократичне Об'єднання (УНДО). Спроби нормалізації стосунків з польською владою та їх провал. "Пацифікація". Організація Українських Націоналістів (ОУН). Методи діяльності ОУН. С.Бандера. Ідеологія інтегрального націоналізму. Д. Донцов. Комуністична Партія Західної України (КПЗУ) та її діяльність.

Поглинення українських земель Румунією. Політика румунського уряду щодо українців. Політичні партії на українських землях. Діяльність радикальних націоналістичних груп.

Входження Закарпаття до складу Чехословаччини, Особливості політичної боротьби в Закарпатті. Русинство. Надання автономії Карпатської України. Створення Карпатської Січі. Проголошення незалежності Карпатської України. А.Волошин. Вторгнення угорських військ у Закарпаття . Опір українців.

16. Україна в роки другої світової війни (1939-1945)

Радянсько-німецький пакт про ненапад 23 серпня 1939 року. „Таемний протокол”. Возз'єднання Західної України з УРСР, Міжнародні умови возз'єднання. Вступ Червоної армії в Західну Україну і Західну Білорусію. Входження північної Буковини і українських придунайських земель до складу УРСР у 1940 році. Позитивні та негативні наслідки возз'єднання. Радянизація західних областей Укра'ши, Масові депортації населення. Встановлення німецької окупаційної влади на Лемківшині, Підляшші та Холмщині. Діяльність ОУН в 1939-1940 рр. Розкол ОУН.

Напад Німеччини на Радянський Союз. Україна в планах окупантів. Перші дні війни, Прикордонні бої. Відступ Червоної армії. Причини невдач Червоної армії, Мобілізаційні заходи 1941 р. Евакуація в східні райони СРСР.

Оборонні бої влітку — восени 1941 р. Оборона Києва. Поразка Південно-Західного фронту. Героїчна оборона Одеси і Севастополя. Невдалі спроби контрнаступу під Харковом. Продовження наступу німецьких військ на півдні.

Окупаційний режим. Розчленування України. Нацистський «новий порядок». Злочинна політика окупаційних властей. Концтабори і масові розстріли. Трагедія Бабиного Яру. Економічне пограбування України. Вивіз працездатного населення на каторжні роботи до Німеччини.

Розгортання руху Опору та його течії в Україні. Радянське підпілля і партизанський рух 1941-1942 рр. ОУН на початку війни. «Акт проголошення відновлення Української держави» 30 червня 1941 р. Оунівське підпілля 1941-1942 рр. Створення Української' повстанської армії (УПА).

Україна в 1943 р. Перемога Червоної армії під Сталінградом і початок вигнання окупантів з України, Курська битва. Продовження наступу на Лівобережжі. Визволення Донбасу. Падіння «Східного валу». Визволення Києва. Мобілізаційні заходи 1942-1943 рр., їхні особливості та наслідки.

Боротьба з ворогом в тилу. Діяльність радянських партизанських загонів і підпілля. Політична еволюція ОУН-УПА .

Героїчна праця українців на промислових підприємствах і в колгоспах. Внесок українських вчених і діячів освіти та культури у досягнення перемоги. Евакуйовані підприємства в тилу.

Україна на завершальному етапі війни (1944 - 1945 рр.) Січнево-лютневий наступ 1944 р. Корсунь-Шевченківська битва. Весняний наступ Українських фронтів. Кримська наступальна операція. Примусове виселення з Криму в східні райони СРСР татар, греків, вірмен. Завершення вигнання окупантів з України. Участь жителів України в завершальних операціях другої світової війни.

Завершальний етап боротьби в тилу. Радянський партизанський рух. ОУН - УПА на завершальному етапі війни. Становище в західних областях України.

9 травня - День Перемоги.

Культура України в роки війни. Освіта. Наука. Українська преса. Возз'єднання Закарпаття з УРСР. Втрати України в роки війни.

17. Післявоєнна відбудова і розвиток України в 1945 – сер.1950-х рр.

Підвищення міжнародного статусу України. УРСР - співзасновниця Організації Об'єднаних Націй.

Перехід до мирного будівництва. Особливості відбудови економіки. Соціально-економічні труднощі післявоєнної епохи. Голод 1946 -1947 рр. Успіхи у відбудові промисловості, транспорту й сільського господарства. Грошова реформа та її наслідки. Ліквідація карткової системи.

Внутрішньополітичне життя в Україні. Продовження політичних репресій. Радянизація західних областей. Формування органів місцевої влади. Колективізація західноукраїнського села. Львівський собор 1946 року та ліквідація Української греко-католицької церкви. Боротьба радянської влади з підпільним партизанським рухом ОУН-УПА. Антиукраїнські акції комуністичного режиму в Польщі (Операція «Вісла»).

Культурне життя в Україні у другій половині 40-х - на початку 50-х років. Відбудова системи освіти. Впровадження обов'язкового семирічного навчання. Успіхи в науці. Розгром генетики та „лисенківщина" в Україні. Розвиток літератури і мистецтва.

18. Україна в умовах десталінізації (1953-1964 рр.)

Смерть Й.В.Сталіна. Початок десталінізації та демократизації суспільного життя в Україні. XX з'їзд КПРС і Україна. Початок політичної реабілітації. Наростання опору десталінізації з боку консервативних сил. М.С.Хрущов: політичний портрет,

Адміністративно-територіальні зміни. Входження Кримської області до складу України.

Розвиток економіки України в середині 50-х - у першій половині 60-х років. Реформування економіки. Раднаргоспи. Зміни в аграрному секторі. Екстенсивні шляхи розвитку сільського господарства, Піднесення соціального статусу селянства.

Демократизація культурно-духовного життя в Україні. Науково-технічна революція. Пожвавлення літературно-мистецького життя. Суперечливість ідеологічних та культурних перетворень.

Курс на «зближення і злиття націй», Посилення русифікації.

Зародження дисидентського руху в Україні. Причини появи та особливості дисидентського руху в Україні. «Українська робітничо-селянська спілка». Значення діяльності дисидентів.
19. Україна у період стабілізації радянської системи та загострення її соціально-економічної та політичної кризи (1965-1985 рр.)

Політико-ідеологічна криза системи. Порушення прав людини. Неосталінізм. Діяльність в Україні П. Шелеста і зміщення його з посади першого секретаря ЦК КП України. В. Щербицький. Конституція УРСР 1978 р. Відносини керівництва України з союзним Центром.

Спроби радянського уряду динамізувати соціально-економічне життя. Березневий та Вересневий (1965 р.) Пленуми ЦК КПРС. Реформи в промисловості та сільському господарстві. Посилення економічних важелів в управлінні. Непослідовність економічних перетворень. Посилення командно-адміністративної системи. Наростання стагнаційних процесів в 1970-на початку 80-х років. Індустріальна гігантоманія. Нарощення військово-промислового комплексу (ВПК).

Соціальна сфера буття суспільства. Матеріальний та культурний рівень життя населення. Житлове будівництво. Сфера медичного обслуговування. Особливості соціальної диференціації в суспільстві. Загострення екологічної кризи.

Розвиток .освіти та науки. Запровадження обов'язкової середньої освіти. Успіхи в розвитку літератури і мистецтва. Ідеологізація художньої творчості. Суперечливі тенденції в мистецькому житті. Театр. Кінематограф. Українське «поетичне кіно». Пісенна творчість. Образотворче мистецтво.

Наростання дисидентського руху. Утворення Української Гельсінської спілки (УГС). Релігійне дисидентство. Боротьба за легалізацію Української греко-католицької церкви (УГКЦ). Посилення переслідувань опозиції наприкінці 70-х - на початку 80-х років.


20. Розпад Радянського Союзу і відродження Незалежності України.

Погіршення економічної ситуації в Україні в другій половині 80-х років. Промисловість і сільське господарство. Чорнобильська катастрофа. Екологічна ситуація в Україні. Формування економічних передумов

, розпаду СРСР.

Зміни у вищому партійно-державному керівництві. М. Горбачов і

пошуки шляхів виходу з кризи. Спроби оздоровлення суспільно -

політичного життя. «Перебудова». Невдача спроб реформування С'РСР.

Політика керівництва України в період «Перебудови».

Зростання політичної активності суспільства. «Гласність» і повернення народові правди про минуле України. Нові громадські об'єднання. Початок формування багатопартійності в Україні. Розпад компартії України. Закон Української РСР «Про мови». Вибори до Верховної Ради УРСР 1990 р. Декларація про державний суверенітет України 16 липня 1990 р. Спроба державного перевороту в СРСР та події в Україні. Акт проголошення незалежності України 24 серпня 1991 р. Референдум 1 грудня 1991 р. і вибори Президента України. Припинення існування Радянського Союзу. Історичне значення проголошення незалежності України.21. Україна в умовах незалежності

Становлення владних структур. Особливості трансформації Верховної Ради УРСР у вищий законодавчий орган незалежної України. Виконавча влада. Судова влада. Воєнна доктрина України. Незалежність і перегрупування партійно-політичних сил.

Економічні проблеми незалежної України. Об'єктивні й суб'єктивні труднощі формування національної економіки. Стратегічні прорахунки у здійсненні реформ. Спад виробництва. Стан справ у сільському господарстві. Етапи утвердження приватної власності на землю. Створення власної фінансової системи. Запровадження гривні. Позитивні зрушення в економіці 2000-2001 рр.

Становище в соціальній сфері. Зміни в чисельності та соціальному складі населення. Життєвий рівень населення Екологічні проблеми. Стан міжнаціональних відносин. Права національних меншин в Україні.

Зовнішня політика незалежної України. Визнання України міжнародним співтовариством. Основні напрямки зовнішньої політики незалежної України. Участь України в загальноєвропейському процесі. Діяльність України в ООН. Вступ України до Ради Європи, Відносини України з сусідніми державами. Міжнародні торговельні та економічні зв'язки. Культурне співробітництво.

Політичне життя 1993 - 2001 рр. Діяльність Верховної Ради (1994 -1998 рр.) і (1998 -2001 рр.). Прийняття Конституції України. Подальша демократизація виборчої системи. Л.Кучма, Проблеми формування громадянського суспільства.. В. Ющенко. В. Янукович.

Україна в сучасному світі. Етносоціальні та культурні процеси в Україні на поч. XXІ століття.

Нові тенденції в культурному та духовному житті. Утвердження принципів плюралізму в ідеологічно-культурній сфері. Процес національного відродження. Труднощі розвитку культури.

Освіта. Необхідність демократизації освіти. Закон України «Про освіту».

Релігійне життя в Україні. Проблема об'єднання православних церков в Україні.

Основні поняття курсу:

автономія, археологічна культура, асиміляція, багатопартійність, влада, власність, герб, гімн, гетьман, гривня, громада, громадянське суспільство, гуманізм, геноцид, демографія, демократія, держава, державна мова, діаспора, демагогія, дисидент, дипломатія, експансія, етнос, закон, звичаєве право, імперія, індустріальне суспільство, історія, історична школа, історичні закономірності, козацька рада, козацький стан, конституція, літопис, метрополія, міжнародна політика, модернізація, монархія, народництво, нація, національно-визвольний рух, національна меншина, парламентаризм, первісне суспільство, племена, політика, популізм, політична партія, політична еліта, право, промисловий переворот, протекторат, революція, релігія, референдум, реформи, рід, символіка, суверенітет, тоталітаризм, українське питання, українська революція, "українізація", універсал, установчі збори, шістдесятники, федерація, християнство, цивілізація, громадянське суспільство.Критерії оцінювання тестів з Історії України

Завдання з вибором однієї правильної відповіді оцінюється в 0 або 1тестовий бал:

1 бал, якщо вказано правильну відповідь;

0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді або відповіді не надано.

Завдання з вибором двох правильних відповідей оцінюється в 0, 1 або 2 бали:

2 бали , якщо вказано обидва вірних варіанти;

1 бал, якщо вказаний один вірний варіант;

0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або відповіді не надано.Завдання з розгорнутою відповіддю оцінюється від 0 до 10 тестових балів відповідно до вміння аналізувати історичне джерело, визначення місця і обставин перебігу подій їх причин та наслідків.

Рекомендована література 1. Бойко О.Д. Історія України . – К.: Академія, 2001.

 2. Болдирев О.В. Історичні постаті України: іст. Нариси. – К., 1993

 3. Верстюк В.Ф. Історія України. – К., 1997

 4. Васильєва - Чекало Л.Д. Україна в міжнародних відносинах. – К., 1998

 5. Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації ХІХ – ХХ століття. – К., 1996

 6. Грушевський М.С. Історія України – Русі. В 11 тт.12 кн. – К., 1991 – 1998.

 7. Турченко Ф.Г.Історія України 10 клас. – К., 2010

 8. Пометун О.І. Історія Україна 11 клас. – К., 2012

 9. Турченко Ф.Г. Новітня історія України 11 клас. – К., 2006

 10. Зайцева Ю. У. Історія України. – К., 2000

 11. Смолій В.Малий словник історії України. – К., 1997

 12. Курас І.Ф.Короткий довідник з історії України. – К., 1994

 13. Підкова I. 3. Довідник з історії України 1-2 тт. – К., 1993

 14. Підкова I. Довідник 3 історії України. – К., 2001

 15. Історія України. Курс лекцій у 2 – х книгах. – К., 1991 – 1992.

 16. Історія України / За ред. Ю. Зайцева. – Львів., 1996.

 17. Історія України За заг. ред. В. Смолія. – К., 2000.

 18. Овсій І.О.Зовнішня політика України. – К., 2002

 19. Смолій В.А. Нрис історії України XX ст. – К., 2002

 20. Малика Я.И. Україна у міжнародних відносинах XX ст. – К., 2004

 21. Лановик Б.Д. Україна і світ. – К., 1994

 22. Горбань Ю.А. Історія сучасного світу. – К., 2007

 23. Савченко В.А. Павло Скоропадський - останній гетьман України. – К., 2008

 24. Сергійчук В.І. Симон Петлюра. – К., 2004

 25. Іванченко ЮЛ. Мазепа. – К., 1993

 26. Кульчицький C.B. Історія України:Довідник. – К., 2010

 27. Касьянов Г. Україна 1991 -2007:нариси новітньої історії. – К., 2007

 28. Вівчарик M.M. Українська нація:шлях до самовизначення. – К., 2011

 29. Котляр М. Кульчицький С. Довідник з Історії України . – К., 1996.

 30. Нагаєвський І. Історія української держави ХХ ст. – К., 1994.

 31. Полонська – Василенко Н. Історія України. – Т. 1 -2. – К., 1995.

 32. Субтельний О. Україна : історія. – К., 1993.

 33. Турченко Ф.Г.Новітня історія України. Для 10-го кл. середньої школи. – К., 1995.

 34. Турченко Ф.Г. Панченко П.П. Тимченко С.М. Новітня історія України. Для 11- го кл. середньої школи. – К., 1995.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка