Воловненко Тетяна Анатоліївна, доц., к х. н., доц. Хиля Ольга Володимирівна, доц., к х. н., доц. Горічко Мар’ян Віталійович, доц., к х. н., Григоренко Олександр Олегович, доц., к х. н робоча програмаСторінка1/4
Дата конвертації05.11.2016
Розмір0.7 Mb.
  1   2   3   4


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Хімічний факультет

Кафедра органічної хімії


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник декана/директора


з навчальної роботи


Запорожець О.А.
_____________________

«____»____________20__ року


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


ОРГАНІЧНА ХІМІЯ
для студентів

галузі знань 0401 Природничі науки


напряму підготовки 6.040101 Хімія

ОКР “бакалавр”


КИЇВ – 2014

Робоча програма дисципліни «Органічна хімія»

для студентів напряму підготовки 6.040101 Хімія.

«____» ______________ 20___ року - ___с.

Розробники: Воловенко Юліан Михайлович, проф., д.х.н., проф.,Хиля Володимир Петрович, проф., д.х.н., проф.,

Корнілов Михайло Юрійович, проф., д.х.н., проф.,

Гордієнко Ольга Василівна, доц., к.х.н., доц.

Воловненко Тетяна Анатоліївна, доц., к.х.н., доц.

Хиля Ольга Володимирівна, доц., к.х.н., доц.

Горічко Мар’ян Віталійович, доц., к.х.н.,

Григоренко Олександр Олегович, доц., к.х.н.
Робоча програма дисципліни «Органічна хімія» затверджена на засіданні кафедри органічної хімії

Протокол № …....від “…....” 20___ року

Завідувач кафедри органічної хімії ______________ (Воловенко Ю.М.)

«_____» ___________________ 20___ року


Протокол № .......від “........” 20___ року

Завідувач кафедри органічної хімії ______________ (Воловенко Ю.М.)

«_____» ___________________ 20___ року
Протокол № .......від “……..” 20___ року

Завідувач кафедри органічної хімії ______________ (Воловенко Ю.М.)

«_____» ___________________ 20___ року
Схвалено науково - методичною комісією хімічного факультету

Протокол № .......від “........” 20___ року

Голова науково-методичної комісії__________________ (________________)

«_____» _________________ 20___ року


Протокол № .......від “........” 20___ року

Голова науково-методичної комісії ____________________ (________________)

«_____» _________________ 20___ року
Протокол № .......від “........” 20___ року

Голова науково-методичної комісії ____________________ (________________)

«_____» _________________ 20___ року

© ______________, 20___ рік

© ______________, 20___ рік

© ______________, 20___ рікВСТУП
Навчальна дисципліна “Органічна хімія” є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» галузі знань 0401 «Природничі науки», з напряму підготовки 6.040101 - Хімія. Дана дисципліна є нормативною навчальною дисципліною за спеціальністю 6.040101 – Хімія.

Викладається у 3-5 семестрах підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» галузі знань 0401 «Природничі науки», з напряму підготовки 6.040101 - Хімія, спеціальності - 6.040101 – Хімія.

Мета дисципліни – ознайомлення студентів із особливостями хімічної поведінки органічних сполук, класифікацією органічних сполук, теорією та практикою органічного синтезу.

Завдання – розвиток теоретичних уявлень студентів про будову та закономірності перетворень органічних молекул та набуття студентами практичних навичок у виконанні органічного синтезу та допоміжних операцій.

Структура курсу: дисципліна "Органічна хімія" викладається

у 1 семестрі 2 курсу (3 семестр підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» галузі знань 0401 «Природничі науки», з напряму підготовки 6.040101 - Хімія, спеціальності - 6.040101 – Хімія) в обсязі – 144 год. (4 кредитів ECTS) зокрема: лекції – 34 год., практичні 34 год. самостійна робота – 76 год.; у 3 семестрі передбачено 3 змістових модулі (змістовий модуль 1 – 64 год, змістовий модуль 2 – 54 год., змістовий модуль 3 – 26 год.) та 3 модульні контрольні роботи й підсумкова контрольна робота та форма підсумкового контролю – залік;

у 2 семестрі 2 курсу (4 семестр підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» галузі знань 0401 «Природничі науки», з напряму підготовки 040101 - Хімія, спеціальності - 6.040101 – Хімія) в обсязі – 216 год. (6 кредитів ECTS) зокрема: лекції – 34 год., практичні 34 год. самостійна робота – 76 год.; у 3 семестрі передбачено 6 змістових модулі (змістовий модуль 1 – 65 год, змістовий модуль 2 – 39 год., змістовий модуль 3 – 26 год., змістовий модуль 4 – 39 год, змістовий модуль 5 – 26 год., змістовий модуль 6 – 24 год.) та 2 модульні контрольні роботи та форма підсумкового контролю – іспит.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: місце органічної хімії в системі хімічних наук та особливості електронної будови молекул, що відносяться до органічних сполук; класифікацію органічних речовини, їх методи синтезу та хімічні властивості;

вміти: знайти у першоджерелах інформацію про методи одержання органічних сполук; здійснити синтез органічної речовини на основі знайденої методики синтезу; здійснювати операції, направлені на вилучення, очистку та доказ за допомогою фізико-хімічних методів будови одержаних органічних сполук; фіксувати, інтерпретувати та відтворити результати експерименту; дотримуватися правил техніки безпеки при роботі в хімічній лабораторії.

Місце дисципліни. "Органічна хімія" є складовою циклу професійної підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» галузі знань 0401 «Природничі науки», з напряму підготовки 6.040101 - Хімія, спеціальності - 6.040101 – Хімія.

Зв’язок з іншими дисциплінами. "Органічна хімія" є базовою для вивчення таких спеціальних дисциплін як "Хімія гетероциклічних сполук”, “Механізми органічних реакцій”, “Стереохімія”
Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти.

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою.


3 семестр

Обов’язковим для заліку є набрання студентом впродовж семестру критично-розрахункового мінімуму – 60 балів.Оцінювання за формами контролю
ЗМ1

ЗМ 2

ЗМ 3

Підсумкова контрольна робота

Min. – 18 балів

Max. – 30 балів

Min. – 18 балів

Max. – 30 балів

Min. – 12 балів

Max. – 20 балів

Min. – 12 балів

Max. – 20 балів

Усна відповідь

5

8

5

8

4

6Доповнення

2

4

2

4

1

2Виконання домашньої самостіної роботи

5

8

5

8

1

2Модульна контрольна робота 1

6

10Модульна контрольна робота 26

10

Модульна контрольна робота 3

6

10При простому розрахунку отримаємо:
Змістовий модуль1

Змістовий модуль2

Змістовий модуль3

Підсумкова контрольна робота

Підсумкова оцінка

Мінімум

18

18

12

12

60

Максимум

30

30

20

20

99


4 семестр

Обов’язковим для допуску до іспиту є набрання студентом впродовж семестру критично-розрахункового мінімуму – 20 балів; рекомендований мінімум – 36 балів.Оцінювання за формами контролю
Змістовий модуль1

( ЗМ1 )

Змістовий модуль 2

( ЗМ2 )

Змістовий модуль 3

( ЗМ3 )

Змістовий модуль 4

( ЗМ4 )

Змістовий модуль5

( ЗМ5 )

Змістовий модуль 6

( ЗМ6 )

Іспит

Разом
1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3


2

2

1

5

2

2

10

2

2

5

2

2

5

2

2

10

2

2Max. балів

5

9

14

9

9

14

40

100

Min. балів*

3

5

9

5

5

9

24

60

Min. балів **

1

3

5

3

3

5

40

60

  1. поточне оцінювання роботи в змістовому модулі (колоквіум, контрольна робота після 3 та 6 модулів)

  2. активність (виконання лабораторних робіт)

  3. самостійна (домашня) робота

* рекомендований мінімум; ** критичний мінімум
До іспиту може бути допущений студент, який виконав усі обов’язкові види робіт, які передбачаються навчальним планом з дисципліни "Органічна хімія” (а саме виконання зазначених у програмі домашніх самостійних робіт, написання модульних контрольних робіт, виконання експериментальних лабораторних робіт, сдача колоквіумів), і при цьому за результатами модульно-рейтингового контролю в семестрі отримав за змістові модуля сумарну оцінку в балах не менше 20 балів (критично розрахунковий мінімум при формі підсумкового контролю – іспит).

Для студентів, які набрали впродовж семестру сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий мінімум для заліку або критично-розрахунковий мінімум для допуску до іспиту допускається написання реферату за темами доповіді чи самостійної роботи, за які отримана незадовільна оцінка, або перескладання колоквіуму чи МКР, за які отримана незадовільна оцінка, з дозволу деканату (за наявності поважної причини, що не дозволила вчасно та якісно підготуватися до доповіді / колоквіуму / МКР).У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі МКР здійснюються у відповідності до „Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу” від 1 жовтня 2010 року.
При цьому, кількість балів:

  • 1-34 відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни;

  • 35-59 відповідає оцінці «незадовільно» з можливістю повторного складання;

  • 60-64 відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»);

  • 65-74 відповідає оцінці «задовільно»;

  • 75 - 84 відповідає оцінці «добре»;

  • 85 - 89 відповідає оцінці «добре» («дуже добре»);

  • 90 - 100 відповідає оцінці «відмінно».


Шкала відповідності (за умови іспиту) Шкала відповідності (за умови заліку)


За 100 – бальною шкалою

За національною шкалою

90 – 100

Зараховано

85 – 89

75 – 84

65 – 74

60 – 64

1 – 59

не зарахованоЗа 100 – бальною шкалою

За національною шкалою

90 – 100

5

відмінно

85 – 89

4

добре

75 – 84

65 – 74

3

задовільно

60 – 64

35 – 59

2

не задовільно

1 – 34ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
3 СЕМЕСТР
Змістовий модуль 1 Будова, способи одержання та хімічні властивості алканів та циклоалканів
Тема 1. Предмет органічної хімії. Основні поняття органічної хімії (8 год.)

Унікальні властивості карбону, що є причиною розгляду його сполук в окремій галузі хімії. Різноманітність класів і безмежне число органічних сполук. Джерела органічної сировини. Методи вилучення, очищення та ідентифікації органічних сполук. Органічні речовини і життя. Значення органічних речовин у практичній діяльності людини.Основні поняття органічної хімії. Гомологічні ряди. Формування і основні положення теорії будови органічних сполук. Валентність і координаційне число. Основні типи структурних фрагментів органічних молекул: прості і кратні зв'язки, вуглецеві ланцюги і цикли, радикали і функціональні групи. Ряди і класи органічних сполук. Структурна ізомерія та її різновиди. Просторова ізомерія. Номенклатура в органічній хімії: тривіальна, заміщувальна, радикально-функціональна, систематична (номенклатура IUPAC).

Тема 2. Алкани. Гомологічний ряд, номенклатура та будова (14 год.)

Алкани. Гомологічний ряд, номенклатура та ізомерія алканів, алкільні групи. Електронна і просторова будова алканів. Поворотна ізомерія, конформації та їхні відносні енергії. Фізичні властивості алканів і їх залежність від довжини карбонового ланцюга і ступеня його розгалуженості.

Тема 3. Методи синтезу алканів (6 год.)

Методи синтезу алканів: гідрування ненасичених вуглеводнів, відновлення різних класів органічних сполук, реакція Вюрца, декарбоксилювання і електроліз солей карбонових кислот (анодна реакція Кольбе), гідроліз магній- і літійорганічних сполук.

Тема 4. Хімічні властивості алканів. Гомолітичний тип розриву зв’язку (6 год.)

Хімічні властивості алканів. Гомолітичний тип розриву зв'язку. Вільні радикали, якісне трактування їхньої електронної будови; фактори, що визначають відносну стабільність вільних pадикалів. Первинний, вторинний, третинний радикали. Загальні уявлення про механізм ланцюгових вільнорадикальних реакцій заміщення в алканах: галогенування, сульфохлорування, нітрування. Окиснення, дегідрування, крекінг, піроліз алканів.

Тема 5. Хімічні властивості алканів. Гетеролітичний тип розриву зв’язку (8 год.)

Гетеролітичний тип розриву зв'язків в алканах. Карбокатіони, їх електронна будова і фактори, що визначають відносну стабільність, основні шляхи перетворення каpбокатіонів. Реакції алканів в надкислих системах. Основні шляхи використання алканів: моторне паливо, пальне, розчинники в органічному синтезі.

Тема 6. Циклоалкани. Просторова будова циклоалканів (10 год.)

Циклоалкани. Класифікація і номенклатура, структурна ізомерія. Просторова будова циклоалканів. Конформації циклогексану та його похідних: крісло, човен (ванна), твіст-форма; екваторіальні і аксіальні зв'язки, геометрична ізомерія похідних циклогексану. Особливості просторової і електронної будови циклопропанового кільця. Відносна стійкість циклів за даними теплот згоряння і взаємоперетворень циклів різних розмірів, її аналіз на підставі уявлень про різні типи напруг.

Тема 7. Методи синтезу та хімічні властивості циклоалканів (12 год.)

Методи синтезу насичених циклів: з дигалогеналканів за реакцією Вюрца, взаємодія діазометану з алкенами, синтези на основі малонового естеру та похідних дикарбонових кислот, дієновий синтез. Гідрування ароматичних вуглеводнів.Хімічні властивості циклобутану, циклопентану і циклогексану. Особливі властивості циклопропану. Використання циклопропану в медицині. Загальні уявлення про середні цикли і макроцикли. Трансанулярні реакції.

Змістовий модуль 2 Будова, способи одержання та хімічні властивості алкенів, дієнів та алкінів
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка