Волинський національний університет імені Лесі Українки Інститут філології і журналістики Кафедра історії та культури української мови Волинська обласна Мала академія наук Науково-методологічна лабораторіяСкачати 384.89 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації07.12.2016
Розмір384.89 Kb.
  1   2
міністерство освіти і науки україни

Волинський національний університет імені Лесі Українки

Інститут філології і журналістики

Кафедра історії та культури української мови

Волинська обласна Мала академія наук

Науково-методологічна лабораторія

Р о б о ч а н а в ч а л ь н а п р о г р а м а с п е ц к у р с у

основи наукових досліджень

Луцьк–2009

удк

ббк

Основи наукових досліджень. Робоча навчальна програма спецкурсу. – Волинська обласна Мала академія наук, 2009. – 16 с.

Розробники: С.К. Богдан, канд. філол. наук, професор

Рецензенти: Н.М. Сологуб, докт. філол. наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту української мови НАН України, М.В. Мірченко, докт. філол. наук, професор, завідувач кафедри української мови Волинського державного університету імені Лесі Українки

Затверджено вченою радою Інституту філології і журналістики Волинського національного університету імені Лесі Українки (протокол №1 від 4 вересня 2009 року) і методичною радою Волинської обласної Малої академії наук (протокол № 1 від 2 вересня 2009 року).
ББК

© Волинський національний університет імені Лесі Українки, Волинська обласна Мала академія наук, 2009


структура програми навчального СПЕЦкурсу

Основи наукових досліджень”
пояснювальна записка
Важливий аспект фахової підготовки слухача Малої академія наук –формування його наукової компетентності, що передбачає ознайомлення зі специфікою наукової діяльності і її різновидами, орієнтацію в актуальних напрямах сучасних наукових досліджень, володіння термінологією відповідної галузі знань і науковим стилем викладу їнформації, методами, методикою та методологією науково-дослідницької роботи, вміння реалізувати теоретичні знання в підготовці й написанні науково-дослідницької роботи й інших текстів, безпосередньо пов’язаних із науковою діяльністю манівців .

Спецкурс „Основи наукових досліджень” передбачає ознайомлення слухачів Малої академії наук із найважливішими питаннями, що стосуються теоретичних засад організації наукових досліджень, і їх підготовку до написання перших наукових досліджень, які згодом цілком закономірно можуть продовжитися в курсових, дипломних і магістерських роботах.Мета спецкурсу – дати слухачам Малої академії наук теоретичні знання про специфіку наукових досліджень і сформувати практичні навички щодо їх написання.
Завдання спецкурсу:

 • ознайомити школярів зі специфікою наукової діяльності;

 • дати основні знання про особливості наукового стилю, його жанрову своєрідність і вимоги щодо структурно-семантичної організації різних типів наукових текстів;

 • допомогти визначити актуальні напрями досліджень у різних галузях сучасної української науки;

 • окреслити коло пріоритетної тематики наукових досліджень ;

 • визначити найуживаніші загальнонаукові та спеціальні методи наукових досліджень і навчити застосовувати їх у відповідних галузях наукових знань;

 • навчити слухачів методиці збору й опрацювання теоретичної інформації та фактичного матеріалу;

 • сформувати вміння оформляти бібліографію відповідно до прийнятих вимог, а також практичні навички наукового викладу інформації.


Слухачі повинні знати:

- специфіку науково-дослідницької діяльності;

- актуальні напрями досліджень у відповідній галузі наукових знань;

- загальнонаукові й спеціальні методи й методику наукових досліджень;

- особливості планування й організації науково-дослідницької діяльності слухача МАН;

- методику збору фактичного матеріалу і його систематизації;

- методику збору теоретичної інформації та її опрацювання;

- диференційні ознаки наукового викладу інформації;

- основні вимоги щодо оформлення й структурно-семантичної організації науково-дослідницьої роботи й інших текстів, пов’язаних із науковою діяльністю слухачів МАН (тези, анотація, відгук, рецензія, наукова доповідь, повідомлення);

- специфіку підготовки й представлення наукового дослідження до захисту;

- засоби результативного виступу на конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт.
Слухачі повинні вміти:

- сформулювати тему наукового дослідження відповідно до його жанрового статусу;

- використовувати методи й методику аналізу відповідно до теми дослідження;

- вибирати оптимальну джерельну базу;

- збирати й систематизувати фактичний матеріал;

- добирати й опрацьовувати наукову літературу;

- структурувати вступну, основну й висновкові частини наукової роботи;

- висловлювати думку науковим стилем;

- доречно цитувати, покликатися на міркування інших, систематизувати погляди різних учених на конкретну проблему, вміти коректно полемізувати й висловлювати власну точку зору;

- оформлювати бібліографію відповідно до чинних вимог;

- оптимально добирати способи унаочнення дослідження на захисті;

- підготувати текст виступу і наукове дослідження до захисту.тематичний план змістових БЛОКІВ

Вступ

Предмет, завдання і структура спецкурсу.ЗМІСТОВИЙ БЛОК І. Специфіка науково-дослідницької діяльності, методи й методика наукових досліджень

ТЕМА 1. Специфіка науково-дослідницької діяльності

Наука як особлива сфера людської діяльності. Поняття науки та її функцій. Різновиди наукової діяльності. Специфіка наукової комунікації. Етика в науці. Наукові школи. Науково-дослідницька діяльність школярів.ТЕМА 2. Актуальні напрями досліджень

Поняття „напрям” і „проблематика” наукового дослідження, їх співвідношення. Особливості сучасного етапу розвитку наукових досліджень. Поняття актуальності наукових досліджень. Пошук пріоритетних напрямів сучасних наукових досліджень у різних галузях знань і їх перспективність у майбутньому.ТЕМА 3. Вибір і обґрунтування теми дослідження, її формулювання

Вибір теми наукового дослідження. Співвідношення теми, проблематики дослідження і напряму в науці. Особливості структурно-семантичної організації назв у науковому тексті. Вплив підстилю і жанру на формулювання назви.Тема 4. Методологія, метод і методики наукового дослідження

Поняття „методології”, „методу” й „методики” наукового дослідження. Загальнонаукові (історичний, термінологічний, функціональний, системний, когнітивний, моделювання, кількісно-якісні та ін.) і спеціальні (конкретнонаукові) методи дослідження. Первинні, вторинні та верифікаційні методи. Логіко-аналітичні, візуальні, експериментально-ігрові, математичні методи. Теоретичні та емпіричні методи дослідження. Інтерв’ювавання та спостереження як методи наукового дослідження. Сутність і принципи застосування порівняльно-історичного, гіпотетико-дедуктивного та описового методів.

Системний підхід у використанні методів наукового дослідження. Вибір оптимальних методів у конкретних наукових дослідженнях.
ЗМІСТОВИЙ БЛОК ІІ. планування роботи і основні вимоги щодо структурно-семантичної організації та оформлення НАУКОВОГО дослідження

ТЕМА 1. Планування роботи. Збір теоретичної інформації

Послідовність етапів виконання наукового дослідження, оптимальне планування роботи. Джерела теоретичної інформації. Методика збору теоретичної інформації. Особливості опрацювання наукової літератури.ТЕМА 2. Бібліографія в науковому дослідженні: основні вимоги до її оформлення. Покликання в науковому тексті. Етика в науці

Поняття „бібліографія”, способи її подачі в різних наукових дослідженнях (алфавітний, хронологічний, тематичний, в порядку згадування джерел). Структура бібліографічного опису. Загальноприйняті скорочення в бібліографічних описах. Основні вимоги до оформлення бібліографії в наукових працях. Найважливіші бібліографічні джерела і основні періодичні видання. Цитування Різновиди покликань у науковому тексті. Правила оформлення різних видів покликань. Різновиди приміток. Покликання й етика в науці.ТЕМА 3. Джерела фактичного матеріалу наукового дослідження

Різновиди джерельної бази наукових досліджень. Вибір оптимальних джерел фактичного матеріалу. Методика збору фактичної інформації, її систематизація, оформлення і способи представлення в науковому тексті.ТЕМА 4. Стиль наукового викладу інформації. Основні жанри наукового стилю та їх диференційні ознаки. Метамова дослідження. Графічна метамова. Додатки

Функціональний стиль наукової прози, його підстилі та жанри. Диференційні ознаки наукового стилю сучасної української мови. Поняття „структури” та „комунікативної структури” наукового тексту. Загальне поняття про метамову в науковому тексті. Правила оформлення таблиць, схем, графіків. Різновиди додатків у наукових дослідженнях.ТЕМА 5. Особливості структурно-сематичної організації науково-дослідницької роботи

Особливості композиції науково-дослідницької роботи. Правила оформлення титульної сторінки та змісту роботи. Композиція вступної частини. Структурно-семантична організація основної частини. Специфіка написання висновкової частини. Список використаних джерел та їх умовних скорочень.ТЕМА 6. Мовностилістичні ознаки вторинних наукових текстів

Поняття первинних і вторинних наукових текстів. Диференційні ознаки вторинних наукових текстів. Основні вимоги щодо написання анотацій, тез, відгуків і рецензій.ТЕМА 7. Захист науково-дослідницької роботи

Етапи підготовки до захисту науково-дослідницької роботи. Структурно-семантична організація тексту виступу на захисті. Особливості усного наукового мовлення. Роль невербальних засобів у прилюдних виступах. Використання різних видів унаочнення на захисті.ТЕМАТИКА ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ

ЛЕКЦІЯ 1. Специфіка науково-дослідницької діяльності

1. Предмет, завдання і структура спецкурсу.

2. Наука як особлива сфера людської діяльності.

3. Поняття науки та її функцій.

4. Різновиди наукової діяльності.

5. Специфіка наукової комунікації. Етика в науці. Наукові школи.

6. Науково-дослідницька діяльність слухачів МАН.
Література:

1. Арыдин В. М., Атанов Г. А. Научно-исследовательская работа студентов // Арыдин В. М., Атанов Г. А. Учебная деятельность студентов: Справ. пособие.– Донецк, 2000.– С. 41–47.

2. Балагура Т. Наукова робота учнів – міф чи реальність? // Укр. мова й літ. в сер. шк... – 2004. – №2. – С. 96-101.

3. Крушельницька О. В. Організація науково-дослідної роботи в Україні // Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень: Навч. посіб.– К., 2003.– С. 58–71.

4. Лазар М.Г. Этика науки: Философско-социологические аспекты соотношения науки и морали. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-тета, 1985. – 127 с.

5. П’ятницька-Позднякова І.С. Основи наукових досліджень у вищій школі: Навч. пос. – К., 2003. – 116 с.

6. Чеховська Л. Шлях до духовної людини – через формування культурної особистості // Укр. мова й літ. в сер. шк... – 2003. –№1. – С.121-128.

7. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник. – 3-тє вид., стер. – К.: Знання-Прес, 2003. – С.11-53.


ЛЕКЦІЯ 2. Актуальні напрями досліджень

1. Поняття „напрям” і „проблематика” наукового дослідження, їх співвідношення.

2. Особливості сучасного етапу розвитку наукових досліджень.

3. Поняття актуальності наукових досліджень.

4. Пріоритетні напрями сучасних наукових досліджень у різних галузях знань і їх перспективність у майбутньому.
Література:

1. Богдан С.К. Перспективні напрями сучасних лінгвістичних досліджень. – Луцьк, 2000. – 16 с.

2. Дуличенко А.Д. О перспективах лингвистики ХХІ века // Вестник Моск. университета. – Сер. 9. Филология. – 1996. – №5. – С. 124-131.

3. П’ятницька-Познякова І. С. Основні види наукових досліджень у вищій школі // П’ятницька-Познякова І. С. Основи наукових досліджень у вищій школі: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів.– К., 2003.– Розд. 2.– С. 44–77.

4. Селіванова О.О. Актуальні напрями сучасної лінгвістики (аналітичний огляд). – К.: Фітосоціоцентр, 1999. – 147 с.


 1. Чекаловець В. І., Котлубай М. І. Наукова новизна в економічних дослідженнях // Бюлетень ВАК України.– 2002.– № 10.– С. 34–37.ЛЕКЦІЯ 3. Вибір і обґрунтування теми дослідження, її формулювання

1. Вибір і затвердження теми наукового дослідження.

2. Співвідношення теми, проблематики дослідження і напряму в науці.

3. Особливості структурно-семантичної організації назв у науковому тексті.

4. Вплив підстилю і жанру на формулювання назви.

Література:


 1. Богдан С.К. Десять порад юному науковцю: 1. Як сформулювати назву в науковому дослідженні. – Луцьк, 2007. – 16 с.

 2. Грушко И. М., Сиденко В. М. Выбор темы, формирование задач научных исследований // Грушко И. М., Сиденко В. М. Основы научных исследований: Учеб. пособие для студентов техн. вузов.– 3-е изд.– Х., 1983.– Гл. 2.– С. 27–46.

 3. Лудченко А. А. и др. Формирование темы и задач исследования / А. А. Лудченко, Я. А. Лудченко, Т. А. Примак // Лудченко А. А. и др. Основы научных исследований: Учеб. пособие.– К., 2000.– С. 26–35.

 4. Мороз І. В. Вибір і затвердження теми // Мороз І. В. Структура дипломних, кваліфікаційних робіт та вимоги до їх написання, оформлення і захисту: Навч. посіб. для студ. пед. навч. закладів.– К., 1997.– Розд. 1.– С. 4–7.

 5. Сиденко В. М., Грушко И. М. Выбор темы, формирование цели и задач научных исследований // Сиденко В. М., Грушко И. М. Основы научных исследований: Учеб. пособие для студ. вузов.– Х.: Вища шк., 1978.– Гл. 2.– С. 24–42.ЛЕКЦІЯ 4. Методологія, метод і методики наукового дослідження

1. Поняття „методології”, „методу” й „методики” наукового дослідження.

2. Загальнонаукові і спеціальні методи дослідження.

3. Теоретичні та емпіричні методи дослідження.

4. Системний підхід у використанні методів наукового дослідження.

5. Вибір оптимальних методів і методик у конкретних наукових дослідженнях.
Література:

1. Грушко И. М., Сиденко В. М. Методы теоретических исследований // Грушко И. М., Сиденко В. М. Основы научных исследований: Учеб. пособие для студентов техн. вузов.– 3-е изд.– Х., 1983.– Гл. 3.– С. 46–93.

2. Грушко И. М., Сиденко В. М. Методы экспериментальных исследований // Грушко И. М., Сиденко В. М. Основы научных исследований: Учеб. пособие для студентов техн. вузов.– 3-е изд.– Х., 1983.– Гл. 4.– С. 93–145.

3. Кринецкий И. И. Методика научных исследований // Кринецкий И. И. Основы научных исследований: Учеб. пособие для студентов вузов.– К.; О., 1981.– Разд. 2.– С. 71–183.

4. Крушельницька О. В. Основні методи наукових досліджень та їх характеристика // Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень: Навч. посіб.– К., 2003.– С. 71–90.

5. Крушельницька О. В. Основи методології науково-дослідної діяльності // Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень: Навч. посіб.– К., 2003.– С. 58–71.

6. Кузин Ф. А. Общая методология научного творчества // Кузин Ф. А. Кандидатская диссертация: Методика написания, правила оформления и порядок защиты: Практ. пособие для студентов-магистров.– М., 1997.– С. 7–35.

7. Лудченко А. А. и др. Анализ теоретико-экспериментальных исследований и формирование выводов и предложений / А. А. Лудченко, Я. А. Лудченко, Т. А. Примак // Лудченко А. А. и др. Основы научных исследований: Учеб. пособие.– К., 2000.– С. 75–78. 1. Лудченко А. А. и др. Методология теоретических исследований / А. А. Лудченко, Я. А. Лудченко, Т. А. Примак // Лудченко А. А. и др. Основы научных исследований: Учеб. пособие.– К., 2000.– С. 47–61.

 2. Лудченко А. А. и др. Методология экспериментальных исследований / А. А. Лудченко, Я. А. Лудченко, Т. А. Примак // Лудченко А. А. и др. Основы научных исследований: Учеб. пособие.– К., 2000.– С. 61–75.

10. Методологические основы научного познания и творчества // Основы научных исследований: Учеб. для техн. вузов / В. И. Крутов, И. М. Грушко, В. В. Попов и др.– М., 1989.– Гл. 3.– С. 44–79.

11. Мочерний С. Поняття “методології” та його структура // Психологія і суспільство.– 2002.– № 2.– С. 58–82.

12. Струманський В. П. Методологія і методика історико-педагогічного дослідження // Педагогіка і психологія.– 1996.– № 2.– С. 141–146.


 1. Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки / Пер. с англ. и нем. А. А. Никифорова; Общ. ред. и вступ. ст. И. С. Нарского.– М.: Прогресс, 1986.– 542 с.

14. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник. – 3-тє вид., стер. – К.: Знання-Прес, 2003. – С. 54-79.
ЛЕКЦІЯ 5. Планування роботи. Збір теоретичної інформації і

1. Послідовність етапів виконання наукового дослідження, оптимальне планування роботи.

2. Джерела теоретичної інформації.

3. Методика збору теоретичної інформації.

4. Особливості опрацювання наукової літератури.
Література:

1. Богдан С. К. Методика опрацювання наукової літератури з мовознавства (методичні рекомендації для керівників та слухачів секції української мови МАН). – Луцьк, 2004. – 20 с.

2. Грушко И. М., Сиденко В. М. Организация и планирование научных исследований // Грушко И. М., Сиденко В. М. Основы научных исследований: Учеб. пособие для студентов техн. вузов.– 3-е изд.– Х., 1983.– Гл. 9.– С. 199–222.

3. Дикий Н. А., Халатов А. А. Планирование и эффективность научных исследований // Дикий Н. А., Халатов А. А. Основы научных исследований: Теплоэнергетика / Под. ред. Г. М. Доброва.– К., 1985.– С. 200–220.

4. Заболотний О. Як знаходити знання? (Організація науково-пошукової дослідницької діяльності учнівської молоді) // Укр. мова й літ. В сер. шк.... – 2003. –№2. – С.95-107.

5.Зміст і особливості виконання розділів дипломного проекту (магістерської роботи) // Менеджмент організацій: методи виконання випускних робіт: Навч. посіб. / За ред. Й. М. Петровича.– Л., 2000.– Розд. 4.– С. 21–30. Кринецкий И. И. Технология научных исследований // Кринецкий И. И. Основы научных исследований: Учеб. пособие для студ. вузов.– К.; О., 1981.– Разд. 3.– С. 183–206.

6.Крушельницька О. В. Вибір, етапи та економічна ефективність наукового дослідження // Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень: Навч. посіб.– К., 2003.– С. 90–108.

7. Онуфрієнко Г. С. Науковий стиль української мови: Навч. пос. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – С. 9-114.

8. П’ятницька-Познякова І. С. Структура та зміст етапів дослідницької роботи студента // П’ятницька-Познякова І. С. Основи наукових досліджень у вищій школі: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів.– К., 2003.– Розд. 3.– С. 77–106.


ЛЕКЦІЯ 6. Бібліографія в науковому дослідженні: основні вимоги до її оформлення


 1. Поняття „бібліографія”, способи її подачі в різних наукових дослідженнях.

2. Структура бібліографічного опису.

3. Основні вимоги до оформлення бібліографії в наукових працях.

4. Найважливіші бібліографічні джерела. Основні періодичні видання.

5. Цитування, різновиди покликань і приміток у науковому тексті та правила їх оформлення.

6. Покликання й етика в науці.
Література:

1. Бібліографічний опис документів: загальні вимоги і правила складання: методичні рекомендації для студентів і аспірантів. – Луцьк, 2008. – 18 с.

2. Білуха М. Т. Бібліотечно-бібліографічні джерела інформації у наукових дослідженнях // Білуха М. Т. Основи наукових досліджень: Підруч.– К., 1997.– С. 217–232.

3. Мороз І. В. Робота з літературними джерелами та бібліографічний опис // Мороз І. В. Структура дипломних, кваліфікаційних робіт та вимоги до їх написання, оформлення і захисту: Навч. посіб. для студ. пед. навч. закладів.– К., 1997.– Розд. 4.– С. 25–30.

4.Романюк М.М. Загальна і спеціальна бібліографія: Навчальний посібник. – 2-ге вид. – Львів: Світ, 2003. – 96 с.

ЛЕКЦІЯ 7. Джерела фактичного матеріалу наукового дослідження

1. Різновиди джерельної бази наукових досліджень.

2. Вибір оптимальних джерел фактичного матеріалу.

3. Методика збору фактичної інформації, її систематизація, оформлення і способи представлення в науковому тексті.


Література:

1. Богдан С. К. Джерела й методика збору впорядкування фактичного матеріалу з мовознавства: Метод матеріали для слухачів секції української мови. – Луцьк, 2002. – 30 с.

2. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація і проведення соціологічних досліджень // Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник. – 3-тє вид., стер. – К.: Знання-Прес, 2003. – С. 80-116.4.
ЛЕКЦІЯ 8. Стиль наукового викладу інформації

1. Функціональний стиль наукової прози, його підстилі та жанри.

2. Диференційні ознаки наукового стилю сучасної української мови.

3. Поняття „структури” та „комунікативної структури” наукового тексту.

4. Загальне поняття про метамову в науковому тексті.

5. Правила оформлення таблиць, схем, графіків.

6. Різновиди додатків у наукових дослідженнях.
Література:

1. Зелінська Н.В. „Який він, науковий стиль?” // Культура слова. – К., 1990. – Вип. 38. – С. 13-17.

2. Зелінська Н.В. Поетика приголомшеного слова: (Українська наукова література ХІХ – початку ХХ ст.). – Львів, 2003. – 351 с.

3. Коваль А.П. Науковий стиль сучасної української літературної мови: Структура наукового тексту. – К.: Вид-во Київ. ун-тету „Вища школа”, 1970. – 306 с.

4. Непийвода Н.Ф. Мова науково-технічної літератури (функціонально-стилістичний аспект). – К., 1997. – 303 с.

5. Онуфрієнко Г. С. Науковий стиль української мови: Навч. пос. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – С. 9-28.

6. Панько Т.І., Кочан І.М., Мацько Г.П. Українське термінознавство. – Львів: Світ, 1994. – 215 с.

7. Пещак М.М. Розвиток давньоруського і староукраїнського наукового тексту. – К., 1994. – 270 с.

8.Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови. – К.: Либідь, 1992. – С. 9-12.

9. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник. – 3-тє вид., стер. – К.: Знання-Прес, 2003. – С. 199-222, 263-291.ЛЕКЦІЯ 9. Особливості структурно-сематичної організації науково-дослідницької роботи

1. Особливості композиції науково-дослідницької роботи.

2. Правила оформлення титульної сторінки та змісту роботи.

3. Композиція вступної частини.

4. Структурно-семантична організація основної частини.

5. Специфіка написання висновкової частини.

6. Список використаних джерел та їх умовних скорочень.
Література:

1. Герасимов И. Г. Структура научного исследования: (Философский анализ познавательной деятельности в науке).– М.: Мысль, 1985.– 215 с.

2. Коваль А.П. Науковий стиль сучасної української літературної мови: Структура наукового тексту. – К.: Вид-во Київ. ун-тету „Вища школа”, 1970. – 306 с.

3. Сиденко В. М., Грушко И. М. Анализ и оформление научных исследований // Сиденко В. М., Грушко И. М. Основы научных исследований: Учеб. пособие для студ. вузов.– Х.: Вища шк., 1978.– Гл. 5.– С. 159–166.

4. Цехмістрова Г. С. Курсова, дипломна, магістерська роботи: написання, оформлення. захист // Цехмістрова Г. С. Основи наукових досліджень: Навч. посіб.– К., 2003.– С. 133–182.

5. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник. – 3-тє вид., стер. – К.: Знання-Прес, 2003. – С. 117-137, 173-198.ЛЕКЦІЯ 10. Мовностилістичні ознаки вторинних наукових текстів

1. Поняття первинних і вторинних наукових текстів.

2. Диференційні ознаки вторинних наукових текстів.

3. Основні вимоги щодо написання анотацій, тез, відгуків і рецензій.


Література:

1. Онуфрієнко Г. С. Науковий стиль української мови: Навч. пос. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – С. 115-275..

2.Тези докторських і кандидатських дисертацій, узгоджені з координацією наукових досліджень у галузі педагогіки і психології в Україні // Педагогічна газ.– 2003.– Берез. (№ 3).– С. 5.

3. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник. – 3-тє вид., стер. – К.: Знання-Прес, 2003. – С. 222, 278-291.ЛЕКЦІЯ 11-12. Захист науково-дослідницької роботи

 1. Етапи підготовки до захисту науково-дослідницької роботи.

 2. Структурно-семантична організація тексту виступу на захисті.

 3. Особливості усного наукового мовлення.

 4. Роль невербальних засобів у прилюдних виступах.

 5. Використання різних видів унаочнення на захисті.


Література:

 1. Богдан С. К. Як підготувати роботу до захисту. – Луцьк, 2004. – 16 с.

 2. Богдан С. Виступ на захисті науково-дослідницьких робіт із філології та мистецтвознавства (методичні рекомендації для слухачів та керівників секцій). – Луцьк, 2007. – 41 с.

3. Томан Іржі. Мистецтво говорити. – К.: Вид-во політичної літератури, 1986. – 223 с.

4. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник. – 3-тє вид., стер. – К.: Знання-Прес, 2003. – С. 251-257.


ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

 1. Актуальні напрями досліджень у певній галузі наукових знань (МОВОЗНАВСТВІ) – 2 год.

  • Співвідношення „напряму” й „теми” наукового дослідження.

  • Перспективні дослідження в сучасному українському мовознавстві.

  • Особливості структурно-семантичної організації назви в науковому дослідженні.

  • Редагування назв наукових досліджень.

Література:

 1. Арнольд И.В. Основы научных исследований в лингвистике. – М.: Высш. шк., 1991. – С. 9-16.

 2. Богдан С.К. Науковий текст і його назва. – Луцьк, 1997. – 15 с.

 3. Богдан С.К. Перспективні напрями сучасних лінгвістичних досліджень. – Луцьк, 2000. – 16 с.

 4. Богдан С.К. Десять порад юному науковцю: 1. Як сформулювати назву в науковому дослідженні. – Луцьк, 2007. – 16 с.

 5. Демьянков В.З. Доминирующие лингвистические теории в конце ХХ в. // Язык и наука конца ХХ в. – М.: Рос. госуд гум. ун-тет, 1995. – С. 239-320.

 6. Дуличенко А.Д. О перспективах лингвистики ХХІ века // Вестник Моск. университета. – Сер. 9. Филология. – 1996. – №5. – С. 124-131.

 7. Селіванова О.О. Актуальні напрями сучасної лінгвістики (аналітичний огляд). – К.: Фітосоціоцентр, 1999. – 147 с.
 1. збір фактичного матеріалу і методика його опрацювання – 2 год.

  • Джерела фактичного матеріалу в дослідженнях з мовознавства.

  • Вибір оптимальних джерел фактичного матеріалу відповідно до теми наукового дослідження.

  • Методика роботи з питальниками та анкетами.

  • Методика інтерв’ювання та спостереження.

  • Різновиди карткування фактичного матеріалу.

  • Систематизація фактичного матеріалу й способи його подачі в науковому дослідженні.

Література:

 1. Арнольд И.В. Основы научных исследований в лингвистике. – М.: Высш. шк., 1991. – С. 126-132.

 2. Богдан С.К. Дипломна робота з української мови (методичні рекомендації для студентів факультету україністики). – Луцьк, 1998. – 39 с.

 3. Богдан С.К. Джерела й методика збору та впорядкування фактичного матеріалу з мовознавства. – Луцьк, 2002. – 31 с.
 1. Бібліографія та покликання в мовознавчому дослідженні – 2 год.

Бібліографічні джерела українського мовознавства й найважливіші періодичні видання.

• Структура бібліографічного опису.

• Загальноприйняті скорочення в бібліографічних описах.Способи подачі бібліографії в мовознавчому дослідженні.

Правила оформлення бібліографії.

• Різновиди покликань та їх представлення в науковому дослідженні.Література:

 1. Арнольд И.В. Основы научных исследований в лингвистике. – М.: Высш. шк., 1991. – С. 126-132.

 2. Бібліографічний опис документів: загальні вимоги і правила складання: методичні рекомендації для студентів і аспірантів. – Луцьк, 2008. – 18 с.

 3. Романюк М.М. Загальна і спеціальна бібліографія: Навчальний посібник. – 2-ге вид. – Львів: Світ, 2003. – 96 с.

 4. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник. – 3-тє вид., стер. – К.: Знання-Прес, 2003. – С. 216-221.
 1. структурно-семантична організація НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ СЛУХАЧА МАН – 4 год.

  • Особливості композиції різних типів наукових досліджень.

  • Структурно-семантична організація вступної, основної та висновкової частин.

  • Основні вимоги щодо оформлення титульної сторінки, списків використаних джерел і умовних скорочень та додатків;

  • Типові помилки в оформленні науково-дослідницьких робіт.

Література:

 1. Богдан С.К. Дипломна робота з української мови (методичні рекомендації для студентів факультету україністики). – Луцьк, 1998. – 39 с.

 2. Еко Умберто. Як написати дипломну роботу: Гуманітарні науки / Пер. за ред. О. Глотова. – Тернопіль: мандрівець.ю 2007. – 224 с.

 3. Конобродська Валентина. Курсова і дипломна роботи з етнолінгвістики: Навч. посібник. – Житомир: Полісся, 2003. – 235 с.

 4. П’ятницька-Позднякова І.С. Основи наукових досліджень у вищій школі: Навчальний посібник. – К., 2003. – С. 50-76.

 5. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник. – 3-тє вид., стер. – К.: Знання-Прес, 2003. – С. 117-141.

 6. Штонь О.П., Буда В.А. Курсова робота з української мови: Навчально-методичний посібник для студентів-філологів. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2007. – 64 с.

5. СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВТОРИННИХ НАУКОВИХ ТЕКСТІВ – 2 год.

• Різновиди анотацій і їх мовно-стильові ознаки;

• Тези як науковий жанр;

• Спільне й відмінне в структурно-семантичній організації відгуків і рецензій.

Література:

1. Левчук І. П. Структурно-семагтична організація рецензій. –

2. Онуфрієнко Г. С. Науковий стиль української мови: Навч. пос. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – С. 115-275..

3.Тези докторських і кандидатських дисертацій, узгоджені з координацією наукових досліджень у галузі педагогіки і психології в Україні // Педагогічна газ.– 2003.– Берез. (№ 3).– С. 5.

3. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник. – 3-тє вид., стер. – К.: Знання-Прес, 2003. – С. 222, 278-291.
6. захист НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ роботи – 4 год.

• Різновиди текстів виступів на захисті наукових досліджень;

• Специфіка усної наукової комунікації;

• Роль невербальної комунікації в публічному виступі;

• Ефективне унаочнення публічного виступу;

•Апробація текстів виступів на захисті.


Література:

1. Богдан С. Виступ на захисті науково-дослідницьких робіт із філології та мистецтвознавства (методичні рекомендації для слухачів та керівників секцій). – Луцьк, 2007. – 41 с.

2. Кузин Ф. А. Магистерская диссертация: Методика написания, оформление, процедура защиты : Практическое пособие для магистрантов. – М., 1997. – 46 с.


 1. Томан Іржі. Мистецтво говорити. – К.: Вид-во політичної літератури, 1986. – 223 с.ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

  1   2


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка