Волинська обласна рада Вищий комунальний навчальний заклад «Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А. Ю. Кримського» Циклова комісія викладачів соціально-економічних дисциплінСкачати 170.96 Kb.
Дата конвертації01.05.2017
Розмір170.96 Kb.
Волинська обласна рада

Вищий комунальний навчальний заклад

«Володимир-Волинський педагогічний коледж

ім. А.Ю.Кримського»

Циклова комісія викладачів

соціально-економічних дисциплін

«Затверджую»

Заступник директора з

навчальної роботи

_________ О.О.Юринець

« ________» _____ 20___р.


Інформаційний пакет

курсу «Соціологія»
Спеціальність: Діловодство

Володимир-Волинський

2011

Розробник: Поліщук Ігор Анатолійович викладач

Затверджено на засіданні циклової комісії викладачів соціально-економічних дисциплін Володимир-Волинського педагогічного коледжу ім. А.Ю.Кримського.


(Протокол №__ від __________20___ року)
Структура програми навчального курсу

«Соціологія»


 1. Опис навчального курсу
Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчального курсу

Напрям:

Спеціальність:

Діловодство

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст
Загальна кількість годин 54

Семестр VI

Лекції 24

Семінари 8

Самостійна робота 22

Вид контролю: залік VI

Пояснювальна записка

Соціологія як наука про суспільство є обов’язковою навчальною дисципліною, яка орієнтує студентів на вивчення соціальних явищ і соціальних відносин суспільного життя, поряд з іншими науками про суспільство, про соціальну реальність.

Створення нової програми з соціології зумовлюється оновленням і розбудовою національної освіти, удосконаленням змісту підготовки кадрів.

Навчальним курсом передбачені такі завдання:

Знайомство з соціологією як самостійною наукою про суспільство, короткою історією розвитку соціологічної думки, розвитком сучасної соціологічної науки.

Вивчення студентами теорії і практики проведення соціологічного дослідження.

Набуття вмінь і навиків по використанню різноманітних методів збору соціологічної інформації. Проведення дослідження свого родоводу.

Сприяти виробленню вміння майбутніми фахівцями наукового аналізу суспільних процесів, що відбуваються в житті народу, вміти їх узагальнювати і прогнозувати.

Сприяти розвитку студента як особистості, майбутньої матері і батька, громадянина держави з активною соціальною позицією.

Міждисциплінарні зв’язки з всесвітньою історією, історією України, філософією, правознавством, загальною психологією, педагогікою, народознавством.

Поряд з вивченням теоретичних питань впроваджується практична творча робота, по вивченню свого родоводу, семінарські заняття та самостійні види навчальної діяльності, які сприятимуть раціональному вивченню програмного матеріалу, підвищать ступінь самостійності, розвинуть інтереси до науково-дослідницької роботи.

Поданий перелік рекомендованої літератури може доповнюватися і уточнюватися в процесі роботи над тим чи іншим розділом програми.


Мета і завдання навчальної дисципліни, її

місце у професійній підготовці:
Формувати знання студентів про суспільство, розвивати мислення, яке передбачає уміння вільно оперувати поняттями соціального життя та соціологічної науки.

Поглибити знання студентів про соціальні спільності (групи), соціальні відносини, соціальні інститути, соціальні структуру суспільства, соціальну стратифікацію, спеціальні і галузеві соціологічні теорії.Мета навчальної дисципліни: формувати системи знань про соціальну систему суспільства, розуміння сутності соціального життя та соціальної структури суспільства, а також навичок аналізу соціальних явищ і процесів.

Завдання: опанування сутності, історії, теорії і методології соціологічної науки, навчання організації соціологічних досліджень, набуття навичок соціальної діяльності та поведінки.

Уміння і навички студента

в процесі вивчення «Соціології» студенти повиннізнати:

 • загальну характеристику суспільства як цілісної системи та її складових елементів;

 • предметів, структуру, функції, принципи, методи, основні категорії та закони соціології;

 • особливості становлення соціології як самостійної науки;

 • структуру та зміст спеціальних соціологічних теорій;

 • послідовність розробки програми соціологічного дослідження;

 • основні методи збору, обробки, аналізу результатів соціологічного досліджень;

 • шляхи реалізації результатів соціологічних досліджень і соціальних технологій у суспільній практиці;


уміти:

 • пояснювати, оцінювати, узагальнювати знання про суспільство з елементами структурно-функціонального аналізу;

 • володіти основним соціологічними термінами, користування ними під час виступів на семінарах, в дискусіях, диспутах тощо;

 • користуватися всіма доступними джерелами знань;

 • самостійно добирати матеріал до реферату, доповіді, самостійної роботи;

 • використовувати в роботі засоби масової комунікації, в тому числі комп’ютерні джерела інформації;

 • брати участь в організації та проведенні соціологічних опитувань;

 • використовувати на практиці результати соціологічних конфліктів при діагностуванні причин соціальних конфліктів в сім'ї, колективі на виробництві;

 • сприяти розв’язанню міжособистісних та трудових конфліктів, виконуючи роль медіатора.


Структура залікового кредиту курсу


№ з/п

Тема заняття, його зміст

Кількість годин

Тип заняття

 

Соціологія як самостійна наука про суспільство.

 

 

1

Соціологія як самостійна наука.

2

лекція

2

Становлення соціології як самостійної науки. Зародження соціологічної думки в Україні. Сучасний етап розвитку соціології.

2

семін. заняття

Теорія і практика соціологічного дослідження.
3

Методи збору соціологічної інформації.

2

лекція

4

Складання анкети соціологічного дослідження.

2

лекція

Соціологічний аналіз.
5

Суспільство як соціальна система.

2

лекція

6

Соціальна структура суспільства та соціальна стратифікація.

2

семін. заняття

Соціальний зв’язок.
7

Соціальна взаємодія та соціальні зв'язки.

2

лекція

8

Види соціально-політичних процесів у суспільстві.

2

семін. заняття

Спеціальні соціологічні теорії.
9

Соціологія особистості. Особистість в історії.

2

лекція

10

Соціологія молоді.

2

лекція

11

Соціологія сім’ї.

2

лекція

12

Сімейно-шлюбні стосунки у сучасних умовах.

2

семін. заняття

Галузеві соціологічні теорії.13

Соціологія праці та управління.

2

лекція

14

Соціологія вільного часу.

2

лекція

15

Соціологія конфлікту.

2

лекція

16

Підсумкове заняття.
4. Тематичний план змістових модулів.

1. Соціологія як самостійна наука про суспільство
Тема 1. Соціологія як самостійна наука.

Предмет і об’єкт соціології. Визначення поняття «соціологія». Мікросоціологія і мікросоціологія. Структура соціологічного знання. Функції соціології та їх роль у суспільстві. Основні поняття і категорії.


Тема 2. Становлення соціології як самостійної науки. Зародження соціологічної думки в Україні. Сучасний етап розвитку соціології. (Семінарське заняття).

 1. Соціальні реформи Огюста Конта. Соціологічні погляди Г.Спенсера, К.Маркса, Е.Дюркгейма, М.Вебера.

 2. Головні напрямки соціології ХІХ століття. Головні напрямки соціології ХХ століття. Дев’ять тез Гіденса на майбутній розвиток соціології.

 3. Зародження соціологічної думки в Україні. Сучасний етап розвитку соціології.

 4. Про соціологічні проблеми Київської Русі. Політизація громадської свідомості українців. Формування соціологічної думки.

 5. Соціально-політичні погляди радянських часів.

 6. Сучасна соціологія в Україні.


ІІ. Теорія і практика соціологічного дослідження.

Тема 3. Методи збору соціологічної інформації.

Що таке соціологічне дослідження. Етапи соціологічного дослідження. Види соціологічного дослідження. Програма і робочий план соціологічного дослідження. Вибірка. Аналіз документів. Соціологічне інтерв’ю. Соціологічне спостереження. Соціологічний експеримент. Обробка і аналіз емпіричної інформації. Підсумковий документ аналізу соціологічної інформації.


Тема 4. Складання анкети соціологічного дослідження.

Анкетне опитування. Вимоги до складання анкети та анкетного опитування. Типи запитань. Складання анкети соціологічного дослідження.


ІІІ. Соціологічний аналіз суспільства.

Тема 5. Суспільство як соціальна система.

Поняття «суспільства» і його основні ознаки.

Типологія суспільства. Розвиток суспільства.
Тема 6. Соціальна структура суспільства та соціальна стратифікація. (Семінарське заняття).


 1. Соціальна структура суспільства та її складові елементи.

 2. Соціальні інститути їх види і роль у суспільстві.

 3. Соціальна стратифікація: поняття та види.

 4. Соціальний статус, соціальний престиж, соціальна роль, ранги, соціальна мобільність і маргінальність.

 5. Сучасна соціальна структура України.


ІV. Соціальний зв'язок і категорії соціальної динаміки.

Тема 7. Соціальна взаємодія та соціальні зв'язки.

Поняття соціальної взаємодії та її види. Соціальний зв’язок, фактори, що визначають наявність соціального зв’язку. Соціальні процеси та їх різновиди.


Тема 8. Види соціально-політичних процесів у суспільстві. (Семінарське заняття).

 1. Поняття соціального процесу як головної категорії соціальної динаміки.

 2. Види соціальних процесів.

 3. Сутність і структура соціально-конфронтаційних процесів.

 4. Соціальний процес як переміщення народів.

 5. Українська діаспора і сучасні еміграційні процеси в Україні.


V. Спеціальні соціологічні теорії.

Теми 9. Соціологія особистості. Особистість в історії.

Поняття особистості. Значення біологічних, психологічних чинників у формуванні особистості. Типи особистості. Соціалізація особистості. Соціальний статус і соціальні ролі особистості. Соціальні регулятори діяльності та проблеми девіантної поведінки. Особистість в історії.


Тема 10. Соціологія молоді.

Поняття соціології молоді. Місце соціології молоді у системі соціологічного знання та у державній молодіжній політиці.

Основні поняття і категорії соціології молоді. Найголовніші молодіжні проблеми. Стан дослідження молодіжних проблем та необхідність розвитку соціології молоді в Україні.
Тема 11. Соціологія сім’ї.

Сім’я як об’єкт соціологічного вивчення. Сім’я як соціальний інститут і як мала соціальна група. Суспільні та індивідуальні функції сім’ї. Соціальні фактори кризи сучасної сім’ї та проблеми оптимізації шлюбно-сімейних відносин.


Тема 12. Сімейно-шлюбні відносини у сучасних умовах (семінарське заняття).

 1. Криза сім'ї як соціального інституту.

 2. Проблема молодої сім’ї. Студентська сім’я.

 3. Негативні явища в сімейно-шлюбних відносинах і їх подолання.

 4. Шляхи зміцнення сім’ї.

 5. Роль демографічної політики держави та системи охорони здоров’я у забезпеченні репродуктивні функції сім’ї.


VІ. Галузеві соціологічні теорії.

Тема 13. Соціологія праці та управління.

Праця – основа суспільного виробництва. Сутність соціології праці, її об’єкт, предмет і категорії. Сутність соціології управління, її об’єкт, предмет і категорії. Соціальні функції праці. Значення соціології праці у вирішенні соціально-економічних проблем. Концепція службової кар’єри людини в соціології праці.


Тема 14. Соціологія вільного часу.

Предмет, історія формування соціології вільного часу. Деякі аспекти сучасної концепції вільного часу. Категорії вільного часу. Особливості і проблеми вільного часу студентської молоді.


Тема 15. Соціологія конфлікту.

Поняття конфлікту, його соціальна природа та функції у суспільстві. Причини та умови виникнення конфліктів. Управління соціальними конфліктами. Соціальні конфлікти в сучасній Україні. Конфлікти і шляхи їх вирішення.


5. Теми семінарських занять.
Тема 1. Становлення соціології як самостійної науки. Зародження соціологічної думки в Україні. Сучасний етап розвитку соціології. (Семінарське заняття).

 1. Соціальні реформи Огюста Конта. Соціологічні погляди Г.Спенсера, К.Маркса, Е.Дюркгейма, М.Вебера.

 2. Головні напрямки соціології ХІХ століття. Головні напрямки соціології ХХ століття. Дев’ять тез Гіденса на майбутній розвиток соціології.

 3. Зародження соціологічної думки в Україні. Сучасний етап розвитку соціології.

 4. Про соціологічні проблеми Київської Русі. Політизація громадської свідомості українців. Формування соціологічної думки.

 5. Соціально-політичні погляди радянських часів.

 6. Сучасна соціологія в Україні.


Тема 2. Соціальна структура суспільства та соціальна стратифікація. (Семінарське заняття).

 1. Соціальна структура суспільства та її складові елементи.

 2. Соціальні інститути їх види і роль у суспільстві.

 3. Соціальна стратифікація: поняття та види.

 4. Соціальний статус, соціальний престиж, соціальна роль, ранги, соціальна мобільність і маргінальність.

 5. Сучасна соціальна структура України.


Тема 3. Види соціально-політичних процесів у суспільстві. (Семінарське заняття).

 1. Поняття соціального процесу як головної категорії соціальної динаміки.

 2. Види соціальних процесів.

 3. Сутність і структура соціально-конфронтаційних процесів.

 4. Соціальний процес як переміщення народів.

 5. Українська діаспора і сучасні еміграційні процеси в Україні.


Тема 4. Сімейно-шлюбні відносини у сучасних умовах (семінарське заняття).

 1. Криза сім'ї як соціального інституту.

 2. Проблема молодої сім’ї. Студентська сім’я.

 3. Негативні явища в сімейно-шлюбних відносинах і їх подолання.

 4. Шляхи зміцнення сім’ї.

 5. Роль демографічної політики держави та системи охорони здоров’я у забезпеченні репродуктивні функції сім’ї.

Завдання для самостійної та індивідуальної роботи.
Змістовий модуль №1.

Тема 1. Функції соціології та їх роль у суспільстві. Основні категорії і поняття.

Тема 2. Аналіз дев’яти тез Гіденса на майбутній розвиток соціології.
Змістовий модуль №2.

Тема 3. Програма і робочий план соціологічного дослідження.

Тема 4. Складання анкети соціологічного дослідження.
Змістовий модуль №3.

Тема 5. Соціальні зміни у сучасній Україні.

Тема 6. Соціально-конфротаційні процеси в Україні.
Змістовий модуль №4.

Тема 7. Соціальні конфлікти та їх типи.

Тема 8. Внутрішньо-особистісний процес самоосвіти.
Змістовий модуль №5.

Тема 9. Видатні особистості нашого краю.

Тема 10. Стан дослідження молодіжних проблем та необхідність розвитку соціології молоді в Україні.

Тема 11. Співвідношення соціальних функцій сім’ї з індивідуальними потребами.

Тема 12. Роль демографічної політики держави, системи охорони у забезпеченні демографічної ситуації.
Змістовий модуль №6.

Тема 13. На основі опрацьованої праці Е.Гіденса написати повідомлення «У чому важливість праці для людини». (В.Піча. Практикум соціології стор.292.).

Тема 14. Написати повідомлення «Особливості і проблеми вільного часу студентської молоді» (на основі методу спостереження).

Тема 15. Конфлікти і шляхи їх вирішення.
Індивідуальне завдання

Кожен студент проводить вивчення, дослідження історії свого роду. Оформляє альбоми з описом (не менше як до п’ятого коліна) свого роду.

Розподіл балів за модулями

Загальна кількість

Індивідуальна творча робота

За весь курс

Змістовий модуль

Змістовий модуль

№1

№2

№3

№4

№5

№6

Т 1

Т 2


Т 3

Т 4

Т 5

Т 6

Т 7

Т 8

Т 9

Т 10

Т 11

Т 12

Т 13

Т 14

Т 15

Т 16


12

12

12

12

24

20


92

8

100
4/2

4/2

4/2

4/2

4/2

4/2

4/2

4/2

4/2

4/2

4/2

4/2

4/2

4/2

4/2

2/0
Розподіл балів
Проміжний контроль

43 – 48 «відмінно»

36 - 42 «добре»

29 – 35 «задовільно»

22 – 28 «незадовільно»

На кінець навчального року

90 – 100 «відмінно»

75 – 89 «добре»

60 – 74 «задовільно»

45 – 60 «незадовільно»

Оцінювання

У процесі вивчення курсу оцінка знань студентів здійснюється у формі усного опитування, поточного тестування, письмової відповіді, усної оцінки (відповіді) та модульного контрольного опитування.

Оцінка за виконання завдань з самостійної та індивідуальної роботи. Всі ці бали сумуються і додаються до оцінки, яку студент отримує на підсумковому занятті.

Підсумкова оцінка у 100-бальній системі є сумою трьох складових:

сумарна кількість балів за поточне оцінювання з відповідних тем;

оцінка за індивідуальну і самостійну творчу роботу.


СПИСОК

рекомендованої літератури до вивчення курсу
 1. Андрущенко В.П. Соціологія. Київ – Харьків, 1998р.

 2. Андрущенко В.П.. Михальченко М.І. Сучасна соціальна філософія. К.. «Ґенеза», 1996р.

 3. Герасимчук А.А., Палеха Ю.І., Шиян О.М. Соціологія. Видання Європейського університету 2003р.

 4. Городяненко В.І. Соціологія. К., Академія, 2002р.

 5. Погорілий О.І. Соціологічна думка ХХ століття. К. «Либідь», 1996р.

 6. Піча В.М. Соціологія. К. «Каравелла», 2002р.

 7. Піча В.М. Соціологія. Підручник. Львів, «Новий світ 2000», 2004р.

 8. Піча В.М. Практикум з соціології. Львів, «Новий світ 2000», 2004р.

 9. Забара А.Д., Завадова Н.І., Ревуцький М.І. Соціологія. Конспект лекцій. Полтава «Інтас», 1996р.

 10. Черниш Н. Соціологія. Курс лекцій. Львів. «Кальварія», 1996р.

 11. Якуба О.О. Соціологія. Навчальний посібник для студентів. Харьків, «Константа», 1996р.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка