Визначення І завдання дисципліни. Історія становлення та методи дослідження. Поняття про хірургічні операції. Науково-технічний прогрес в хірургіїСторінка1/19
Дата конвертації16.04.2017
Розмір2.59 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Методична вказівка для викладачів до практичного заняття на тему:ВИЗНАЧЕННЯ І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ. ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ. ПОНЯТТЯ ПРО ХІРУРГІЧНІ ОПЕРАЦІЇ. НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС В ХІРУРГІЇ. ХІРУРГІЧНА ОПЕРАЦІЯ ТА ІНСТРУМЕНТАРІЙ. ПІДГОТОВКА ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО СТОЛИКА. В’ЯЗАННЯ ВУЗЛІВ.
Актуальність теми: В системі професійної підготовки лікаря оперативна хірургія з топографічною анатомією є основою для переходу від теоретичної підготовки до практичного застосування здобутих знань, без яких лікар-клініцист не в змозі проводити топічну діагностику, правильно здійснювати лікарські маніпуляції, попередити лікарські помилки чи виконати навіть невелику операцію. Її вивчення служить основою для розуміння анатомо-фізіологічних закономірностей, що розвиваються при патології і створюють можливості їх корекції за допомогою хірургічних втручань.

Кожен лікар не залежно від спеціальності повинен вміти виконати найпростіші оперативні втручання за невідкладними показаннями однак для їх якісного виконання, потрібні не лише знання хірургічних інструментів, перев’язочного і шовного матеріалу, але й вміння досконало володіти ними за призначенням.Навчальні цілі заняття.

Знати: предмет та завдання оперативної хірургії і топографічної анатомії; методи дослідження, історію становлення та перспективи розвитку, визначення поняття “операція” та вимоги до її виконання, види операцій, етапи, види хірургічних інструментів, правила розкладання на інструментальному столику та користування ними під час операції; правила накладання хірургічних швів і вузлів, способи їх зав’язування.

Вміти: визначити види операції та етапи виконання, застосовувати окремі методи дослідження у топ. анатомії, розкласти хірургічні інструменти на столику операційної сестри, правильно користуватися інструментами загального призначення, в’язати хірургічні вузли.

Виховні цілі: викликати у студентів інтерес до вивчення оперативної хірургії і топографічної анатомії, показавши можливості подальшого застосування отриманих знань в практиці. Розвивати почуття професійної відповідальності за якість виконання оперативного втручання. Виховувати патріотизм та гордість за вітчизняну науку на прикладі пріоритетних досягнень вітчизняних топографоанатомів та хірургів. Формувати бережне відношення до тканин та деонтологічні принципи у ході виконання навчальних операцій на людських препаратах.
Міждисциплінарна інтеграція:

п/п


Дисципліна

Знати

Вміти

Забезпечуючі дисциплін

1.

Анатомія людини

Структуру людського тіла за системами

Препарувати людське тіло за окремими системами

2.

Нормальна фізіологія

Функцію людського тіла в умовах норми

Визначити функціональну здатність за структурою

3.

Догляд за хворими

Основи асептики та антисептики. Види місцевої анестезії. Обладнання перев’язочної та операційної і правила роботи в них

Стерилізувати перев’язочний, шовний матеріал, обробляти руки, операційне поле. Мати навики роботи в перев’язочній та операційній в умовах стерильності

4.

Історія медицини

Історію становлення медицини

Визначити місце дисципліни у ході розвитку медичних знань

5.

Філософія

Діалектичні закони

Застосовувати діалектичні закони при вивченні оперативної хірургії і топографічної анатомії

Забезпечувані дисципліни

1.

Загальна хірургія

Топографічну анатомію головних судинно-нервових пучків.
Топографічну анатомію шарів ділянок людини.

Виконувати доступи до артерій для зупинки кровотечі.
Пошарово роз’єднувати тканини з метою доступу до патологічного вогнища.

2.

Хірургія

Топографічну анатомію шарів ділянок людини.

Хірургічні інструменти та правила користування ними, зав’язування хірургічних вузлів.Розпізнати анатомічні структури, при пошаровому доступі до органів чи патологічних процесів. Володіти хірургічними інструментами та технікою.
Травматологія і ортопедія

Топографічну анатомію кінцівок.

Орієнтуватися на препараті у топографічній анатомії, м’язові-кісткових утворень кінцівок з наступною діагностикою пошкоджень і вроджених деформацій цих ділянок.

3.

Нейрохірургія

Топографічну анатомію нервової системи.

Діагностувати порушення іннервації при пошкодженнях різних ділянок та техніку виконання операцій.

4.

Терапія та дисципліни терапевтичного спрямування

Топографічну анатомію ділянок людського тіла.

Поставити топічний діагноз.


Зміст теми (конспект заняття):

На першому практичному заняття з топографічної анатомії і оперативної хірургії студенти знайомляться із специфікою предмета, вимогами, ставленням до вивчення предмета, організацією педагогічного процесу. Розглядають питання викладені у вступній лекції: 1. Предмет і завдання оперативної хірургії і топографічної анатомії.

а) взаємозв’язок з іншими дисциплінами та місце в системі підготовки лікаря.

б) методи вивчення оперативної хірургії і топографічної анатомії.

в) сучасні методи візуалізації топографічної анатомії тіла людини: УЗД, комп’ютерна рентгентомографія, ядерно-магнітно резонансна томографія. г) анатомо-фізіологічний напрямок оперативної хірургії і топографічної анатомії.


 1. Етапи розвитку оперативної хірургії і топографічної анатомії.

а) Роль М.І.Пирогова у становленні дисципліни.

б) Поняття “норми”, “варіанти норми” та форми мінливості органів і систем. Внесок школи В.М.Шевкуненко в розробку цієї проблеми.

в) Внесок вітчизняних вчених у становлення і розвиток дисципліни.

г) Окремі національні школи.

Для вивчення даної теми студенти повинні ґрунтуватись на раніше одержаній по догляду за хірургічними хворими на кафедрі загальної хірургії інформації з питань асептики і антисептики, початкових знань з організації роботи хірургічної бригади, знання операційної білизни, перев'язочного і шовного матеріалу.

Новою для студентів є інформація про класифікацію хірургічних операцій, вимоги та етапи проведення, умови для їх виконання. Серед останніх важливим є знання хірургічних інструментів і вимоги до них, правили утримання і використання під час операції.

На цьому ж занятті студент повинен оволодіти навиками практичної роботи: накриття інструментального столика стерильною білизною, розкладання на ньому хірургічних інструментів, подавання і приймання інструментів, використання інструментів у відповідній позиції при виконанні роз'єднання тканин і імітації зупинки кровотечі, в’язання простих, морських і хірургічних вузлів.

При проведенні даного заняття, крім професійного виконання потрібно прищепити студентам почуття відповідальності за якість виконуваної операції, коди від цього залежить здоров’я, а часом і життя пацієнта. Звертають увагу студентів на те, що правильне використання інструментів включає можливість зайвих рухів оператора, а це економить дорогий для здоров’я хворого час операції. Від досконалості хірургічної техніки у значній мірі також залежить і кінцевий результат операції, коли внаслідок втручання не лише відновиться цілість організму, але і буде забезпечено належні функціональні наслідки. Будуть опрацьовані наступні питання: 1. Поняття про хірургічну операцію та умови її виконання.

а) вимоги до виконання, етапи, види.

б) види хірургічних інструментів та правила користування ними.

в) порядок розташування інструментів на інструментальному столику.

г) порядок розташування бригади біля операційного стола.

д) види лігатур, вузлів та способи їх зав’язування.

е) обкладання операційного поля білизною. 1. Науково-технічний прогрес в оперативній хірургії.

а) застосування досягнень у хімії і фізиці (ультразвуку, лазеру, клею, металу з пам’яттю, стентів, магнітів);

б) використання біологічних досягнень (генетики, клонування, вирощування органів);

в) впровадження сучасних технічних засобів (нано-, мікрохірургічне, малоінвазивне, рентгенендоваскулярне, ендоскопічне обладнання, оптичні відеоапарати, хірурги роботи);

г) зшивальна апаратура.п/п


Основні етапи заняття, їх зміст та функція

Цілі в рівнях засвоєння

Методи контролю та навчання

Матеріали методичного забезпечення

Час в хв.

І.

Підготовчий етап:

Організаційні заходи

Обґрунтування теми і мети заняття

Контроль вихідного рівня знань


І


Фронтальне теоретичне експрес опитування, тестовий контроль

тести І чи ІІ рівня

1

2


10

ІІ.

Основний етап:

Вивчення хірургічних інструментів, правила користування ними, розташування на операційному столику, опрацювання обкладання операційного поля, в’язання хірургічних вузлівІІ

Самостійне опрацювання, виконання, усне опитування з демонстрацією знань і вмінь

Таблиці, трупний матеріал, хірургічні інструменти, операційний столик, операційна білизна, тренажери для в’язання вузлів, лігатури


60


ІІІ.

Заключний етап:

Контроль і корекція професійних вмінь та навичок.

Підведення підсумків, оголошення оцінок.

Домашні завдання, інструкція до виконанняІІІ

Індивідуальний контроль навиків. Тестовий контроль

Тести ІІІ рівня, ситуаційні завдання


12

2


3Перелік питань до опитування:

 1. Поняття про хірургічну операцію. Вимоги до виконання, етапи, види.

 2. Класифікація хірургічних інструментів.

 3. Підготовка інструментального столика та порядок розташування інструментів на ньому.

 4. Правила користування інструментами (робоча позиція інструментів, їх подавання і приймання).

 5. Підготовка голкотримача до роботи, правила подачі і застосування.

 6. Порядок розташування бригади біля операційного стола.

 7. Види лігатур (кетгут, шовк, синтетичні лігатури: капрон, нейлон, тефлон, дакрон, супрамід, металеві скріпки).

 8. Обкладання операційного поля білизною.

 9. Види вузлів та способи їх зав’язування.


Завдання для контролю вихідного рівня.

1. Що називають оперативним прийомом?

а) Спосіб пошарового з’єднання тканин.

б) Спосіб виконання тимчасової і кінцевої зупинки кровотечі.в) Спосіб ліквідації патологічного вогнища, особливості техніки даної операції.

г) Спосіб пошарового роз’єднання тканин до патологічного вогнища.

2. Що називають оперативним доступом?

а) Спосіб пошарового з’єднання тканин.

б) Спосіб виконання тимчасової і кінцевої зупинки кровотечі.

в) Спосіб ліквідації патологічного вогнища, особливості техніки даної операції.г) Спосіб пошарового роз’єднання тканин до патологічного вогнища.

3. Що називають вихід з операції?а) Спосіб пошарового з’єднання тканин.

б) Спосіб виконання тимчасової і кінцевої зупинки кровотечі.

в) Спосіб ліквідації патологічного вогнища, особливості техніки даної операції.

г) Спосіб пошарового роз’єднання тканин до патологічного вогнища.

4. Який з наведених моментів не є основним етапом операції:

а) оперативний доступ; б) гемостаз;

в) вихід з операції; г) оперативний прийом.

5. Які з перелічених операцій розрізняють за метою їх виконання?

а) косметичні; б) радикальні;

в) паліативні; в) ургентні.

5. Які з перелічених операцій розрізняють за ефективністю їх виконання?

а) косметичні; б) радикальні;

в) паліативні; в) ургентні.

6. Які з перелічених операцій розрізняють за строком їх виконання?

а) косметичні; б) радикальні;

в) паліативні; в) ургентні.

7. Назвіть інструмент необхідний для фіксації білизни навколо операційного поля?

а) затискач Кохера; б) цапка; в) корнцанг; г) пінцет.

8. В якій позиції необхідно тримати скальпель при розрізі власної фасції?

а) столового ножа; б) смичка; в) пишучого пера; г) не має значення.

9. В якій позиції необхідно тримати скальпель при розрізі шкіри?

а) столового ножа; б) смичка; в) пишучого пера; г) не має значення.

10. Що таке атравматична голка?:

а) голка з нерозрізаним вушком;

б) голка з розрізаним вушком;

в) голка із запресованою лігатурою;

г) голка з круглим поперечним перетином.

11. В якому місці правильно захопити голку голкотримачем?

а) на межі 1/4 від вушка та 3/4 від гострого кінця;б) на межі 1/3 від вушка та 2/3 від гострого кінця;

в) посередині голки;

г) на межі 1/3 від гострого кінця та 2/3 від вушка.

12. Яке співвідношення довжини кінців нитки в голці при закладанні її в голку захоплену голкотримачем?

а) два кінці однакові;

б) короткий кінець в 2 рази коротший за довгого;в) короткий кінець в 3 рази коротший за довгого;

г) короткий кінець в 4 рази коротший за довгого.


Завдання для контролю кінцевого рівня засвоєння знань.

 1. Для виконання операції на черевній порожнині справа і внизу живота хірург “правша” розташувався зліва біля пацієнта, І асистент – по праву руку від хірурга, ІІ асистент – навпроти, а операційна сестра – по ліву руку від хірурга. Чи правильно розташована бригада біля пацієнта? При не згоді запропонуйте свій варіант.

Відповідь: Ні. Хірургу зручніше справа, І асистент – навпроти, ІІ асистент – по ліву руку, а операційна сестра – по праву руку.

 1. Для фіксації білизни при обкладанні операційного поля хірург підшив кутики білизни до шкіри після попереднього знеболення шкіри. Чи правильно поступив хірург? В разі не згоди з хірургом запропонуйте власний варіант фіксації білизни.

Відповідь: Так, допускається при відсутності цапок.

 1. Хірург для виконання розрізу поблизу судин і нервів захопив скальпель у позицію “смичка”. Чи правильно діяв хірург? В разі негативної відповіді запропонуйте свій варіант.

Відповідь: Ні, можна пошкодити судини і нерви. Захоплюють у позицію «пишучого пера».

 1. Хірург після накладання вузлового шва на тканину зав’язав його морським вузлом. Чи правильно поступив хірург. У випадку не згоди з хірургом запропонуйте свій варіант.

Відповідь: Так. Найпоширеніший вузол у хірургії, можливий ще хірургічний.

 1. Операційна сестра на прохання хірурга подати тупфер захопила марлеву кульку корнцангом і подала хірургу. Чи вірно вчинила сестра? При негативній відповіді запропонуйте свій варіант.

Відповідь: Так. Корнцанг можна замінити затискачем.

 1. У пацієнта неоперабельна пухлина. Чи може бути виконана радикальна операція даному хворому?

Відповідь: Ні, лише паліативна.

 1. При профілактичному медичному огляді виявлено грижу. Яка операція за терміном може бути виконана пацієнту?

Відповідь: Планова.

 1. В лікарню доставлено пацієнта з пораненням серця. Яку операцію за строком виконання буде виконано пацієнту і за яким показанням?

Відповідь: Екстрену, за невідкладними показаннями.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка