Витяг з навчального плану Семестр Кількість годин І всього 120Скачати 296.1 Kb.
Дата конвертації05.03.2017
Розмір296.1 Kb.


Львівський національний університет імені Івана Франка
Кафедра загальної та соціальної педагогіки


Навчально-методичні матеріали до вивчення курсу

«Педагогіка вищої школи»
(для студентів V(М) курсу факультету культури і мистецтв
спеціальність 8.01010201 – Початкова освіта )
(Укладач доц. Яремчук Н. Я.)

Львів-2016

Витяг з навчального плану

Семестр

Кількість годин

І

Всього

120


Лекції

Семінарсько-практичні

Самостійна робота

Форма звітності

16

16

88

іспит


ЛЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ:

четвер (по чисельнику), V пара (15.05-16.25)

(вул. Туган-Барановського, 7; 35ауд.).
СЕМІНАРСЬКО-ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ:

четвер (по знаменнику), V пара (15.05-16.25)

(вул. Туган-Барановського, 7; 35ауд.).

ЛЕКТОР: доц. Яремчук Наталія Ярославівна

e-mail: yaremn16@gmail.com

Год. конс. вівторок 16.30-17.30 год; четвер 14.00-15.00 год (кафедра загальної та соціальної педагогіки, вул. Туган-Барановського, 7)

ТЕМИ СЕМІНАРСЬКО-ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
ТЕМА № 1: Тенденції розвитку сучасної вищої освіти. Педагогіка вищої школи як галузь педагогічної науки


 1. Освіта в культурі людства.

 2. Основні віхи історії розвитку вищої освіти у світі та Україні. Перспективи розвитку світового освітнього простору.

 3. Мета і завдання вищої освіти. Основні принципи розвитку вищої освіти. Структура вищої освіти в Україні. Напрями подальшого розвитку вищої освіти в Україні.

 4. Педагогіка вищої школи як галузь педагогіки. Предмет, завдання і основні категорії педагогіки вищої школи. Зв'язок педагогіки вищої школи з іншими науками.


Запитання та завдання для самостійної підготовки:

 1. Визначте основні поняття курсу «Педагогіка вищої школи» та складіть відповідний термінологічний словник.

 2. Проаналізуйте Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII, зверніть увагу на завдання, які стоять перед ВНЗ.

 3. Проаргументуйте вислів Я. Корчака: «Однією з найбільш грубих помилок є думка, що педагогіка є наукою про дитину, а не про людину». Що Ви знаєте про андрагогіку?

 4. Який зміст Ви вкладаєте у поняття «неперервна освіта»?

 5. Охарактеризуйте зв'язок освіти, культури і економіки.

 6. Назвіть ключові позиції Болонського процесу. Висловіть своє славлення до освітніх змін окреслених Болонськими угодами.

 7. Що таке «компетенція», «компетентність», «професіоналізм»?

 8. За якими критеріями можна визначити якість освіти?


Самостійна робота №1

Залікова вартість – 2 бали

Підготувати есе на тему: «Мій проект дошкільного закладу». Перед написанням есе проаналізуйте причину вибору Вами фаху пов’язаного із педагогічною діяльністю; за наявності досвіду праці у дитячому дошкільному закладі, сформулювати усі «за» і «проти» на основі особистих вражень. Охарактеризуйте сучасну систему дошкільної освіти, програми виховання і навчання дітей (з комплексу варіативних програм); актуальні наукові та прикладні педагогічні ідеї відомих учених-педагогів. Запропонуйте свої шляхи до конструктивних зміни в удосконаленні роботи дошкільних закладів згідно сучасних концепцій виховання і розвитку дошкільників. У есе має бути аргументовано висвітлений вплив дошкільної освіти на розвиток особистості дитини. Обгрунтуйте роль педагогічних знань, умінь і навичок для реалізації Вашого задуму.

Вимоги до оформлення есе: обсяг 3 стор.; формат А 4; Times New Roman; 14 пт; міжрядк. інтерн. – 1, 5; підписано автором; вкладено в окремий файл.

Література:


 1. Вітвицька С. Основи педагогіки вищої школи. К., 2003.

 2. Вища освіта і Болонський процес: Навч. посіб. / За ред.. В. Г. Кременя. - Тернопіль, 2004.

 3. Енциклопедія освіти / Акад. пед.. наук України ; гол. Ред. В.Г. Кремень. – К.: Юрінком Інтер, 2008.

 4. Закон України “Про вищу освіту”. К., 2014.

 5. Кузьмінський А. Педагогіка вищої школи.. К., 2005.

 6. Огнев’юк В. Освіта в системі цінностей сталого людського розвитку. К, 2003.

 7. Слєпкань З. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі. К., 2005.

 8. Павловський К. Трансформації вищої освіти В ХХІ столітті: польський погляд. К., 2005.

 9. Поніманська Т. І. Дошкільна педагогіка: підруч.. – К., 2013.

 10. Туркот Т. Педагогіка вищої школи. К., 2011.

 11. Інтернет-ресурси.


ТЕМА № 2: Методологія педагогічного дослідження (2 год.)

  1. Наука як сфера людської діяльності. Наукове пізнання в педагогічному дослідженні.

  2. Сутність, категорії, принципи і етапи педагогічного дослідження.

  3. Методи науково-педагогічного дослідження.

  4. Педагогічна майстерність і культура дослідника.


Запитання та завдання для самостійної підготовки:

 1. Які функції виконує наука в розвитку людського суспільства?

 2. Що забезпечує наукова діяльність людині?

 3. Яку роль в науці відіграють наукові школи?

 4. У чому полягає сутність наукового пізнання?

 5. Які вимоги ставляться до проведення наукового дослідження?

 6. Яке місце експерименту у науковому дослідженні?

 7. У чому полягає наукова цінність методу бесіди? Наведіть правила застосування цього методу з метою збору дослідницького матеріалу.

 8. Назвіть та охарактеризуйте головні критерії оцінки результату наукового дослідження.

 9. На які якості особистості майбутнього фахівця впливає науково-дослідна робота студента. Складіть план дослідження науково-практичної проблеми, яка є актуальною для Вашого напрямку професійної діяльності.


Самостійна робота №2

Залікова вартість – 3 бали

Підготувати у письмовій формі рецензію на наукову статтю із періодичних педагогічних видань («Вища освіта України», «Вища школа», «Педагогіка і психологія професійної освіти», «Рідна школа», «Вісник Львівського університету. Серія педагогічна» та ін.), яка висвітлює актуальні питання реформування вищої освіти в Україні, розвиток та становлення мистецької освіти, методики викладання у вищій школі. У рецензії повинно бути вказано: актуальність обраної статті; аналіз головних ідей статті; аналіз наукових аргументів автора; аналіз висновків публікації (їхня відповідність завданням та загальному розкриттю теми). Зазначте, чи співпадають Ваші погляди з поглядами автора? Чому?

Вимоги до оформлення рецензії: обсяг 3 стор.; формат А 4; Times New Roman; 14 пт; міжрядк. інтерн. – 1, 5; підписана автором; вкладена в окремий файл.
Література:

1.Вітвицька С. Основи педагогіки вищої школи. К., 2003.

2.Енциклопедія освіти / Акад. пед.. наук України ; гол. Ред. В.Г. Кремень. – К.: Юрінком Інтер, 2008.

3.Єріна А. М., Захожай В. Б., Єрін Д. Л. Методологія наукових досліджень: Навч. посіб. – К., 2004.

4.Слєпкань З. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі. К., 2005.

5.Тверезовська Н. Т., идоренко В. К. Методологія педагогічного дослідження: навч. посіб. – К., 2013.

6.Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. – К., 2006.

7.Шейко В. М., Кушнаренко Н. М. Організація і методика науково-дослідницької діяльності: ідруч. – К., 2003.

8.Інтернет-ресурси.

ТЕМА № 3: Професійно-педагогічна діяльність і особистість викладача вищої школи. Студент як суб’єкт педагогічної діяльності


 1. Структура професійної діяльності викладача вищої школи.

 2. Педагогічний професіоналізм діяльності та професіоналізм особистості викладача вищої школи. Професійні та особистісні якості викладача. Індивідуальний стиль педагогічної діяльності та авторитет викладача. Професійні деформації у педагогічній діяльності.

 3. Педагогічна культура викладача ВНЗ. Педагогічна майстерність викладача вищого навчального закладу.

 4. Загальна психологічна характеристика студентського віку. Соціалізація особистості студента в умовах вищого навчального закладу.


Запитання та завдання для самостійної підготовки:

 1. Змоделюйте портрети викладача вищої школи у відповідності до основних етапів становлення ВНЗ у світі та Україні. Порівняйте його із баченнями студентів сучасного викладача. Створіть і передайте образ Вашого «авторитетного викладача» через танець, пісню, вірш, афоризм.

 2. Проаналізуйте співвідношення понять: 1) «професійна компетентність педагога», «педагогічна майстерність», «професійна зрілість»; 2) «функціональна грамотність», «професійна кваліфікація», «професійна компетентність», «професійної освіченість», а також «педагогічна техніка», «педагогічна технологія», «педагогічна майстерність».

 3. Визначте критерії та рівні готовності викладача до педагогічної діяльності.

 4. Якими засобами (техніками профілактики) можна подолати «професійні кризи», «деформації професійного розвитку», «професійне вигоряння» викладача вищого навчального закладу?

 5. Охарактеризуйте головні професійні психологічні якості (загалом, та у відповідності до Вашої спеціальності) та визначте їхню роль у розвитку особистості майбутнього фахівця.

 6. Сформулюйте рекомендації для студентів-першокурсників у період їхньої адаптації до ВНЗ.

Література:

1.Вітвицька С. Основи педагогіки вищої школи. К., 2003.

2.Гура О. Педагогіка вищої школи:вступ до спеціальності.К., 2005.

3. Енциклопедія освіти / Акад. пед.. наук України ; гол. Ред. В.Г. Кремень. – К.: Юрінком Інтер, 2008.

4.Збірник основних нормативних актів про вищу освіту, наукову діяльність, підготовку та атестацію наукових кадрів. К, 2004.

5.Кузьмінський А. Педагогіка вищої школи.. К., 2005.

6.Нагаєв М. Методика викладання у вищій школі. К., 2007.

7.Педагогічна майстерність: Підручник / За ред. І. Зязюна. К., 2004.

8. Подоляк Л., Юрченко В. Психологія вищої школи: підручник. К., 2008.

9.Туркот Т. Педагогіка вищої школи. К., 2011.

10.Інтернет-ресурси.
ТЕМА № 4: Педагогічне спілкування як взаємодія. Психологічний аналіз конфліктів у педагогічній взаємодії (2 год.)

1.Педагогічне спілкування як діалог. Функції, структура та стилі педагогічного спілкування. Спілкування як обмін інформацією.

2.Спілкування як взаємодія. Спілкування як розуміння та сприймання одне одного. Культура слухання. Бар’єри у процесі спілкування.

3.Особливості конфліктів у педагогічній взаємодії. Види і причини виникнення конфліктів у педагогічній взаємодії викладача із студентами. Структура і динаміка педагогічного конфлікту. Стратегії поведінки у вирішенні педагогічних конфліктів. Правила педагогічного спілкування.


Запитання та завдання для самостійної підготовки:

 1. Питання для дискусії: Чи спроможний педагог приховати власний внутрішній стан засобами невербальної поведінки?

 2. Підготуйтеся описати й продемонструвати моделі невербальної поведінки, притаманної педагогам з різним стилем професійного спілкування (демократичним, авторитарним, ліберальним).

 3. Завдання для діалогу: Культура зовнішнього вигляду педагога.

 4. Висловіть власну думку: Яке педагогічне спілкування розвиває позитивне самопочуття студентів?

 5. Висловіть власну думку: Який стиль педагогічного спілкування Вам імпонує?

 6. Завдання для діалогу: Ознаки гуманістичного (особистісно зорієнтованого) спілкування педагога.

 7. Розробіть список рекомендацій педагогу щодо організації особистісно зорієнтованого спілкування з студентами.


Самостійна робота № 3

Залікова вартість – 2 бали

Підготувати дослідження на тему: «Психологічний аналіз педагогічного конфлікту». Пригадайте з власного досвіду та проаналізуйте педагогічний конфлікт «викладач-студент» учасником чи спостерігачем якого Ви були у період навчання в університеті. Опишіть його. Визначте причини його виникнення. Чи була правильно підібрана стратегія поведінки для його вирішення? Як би Ви вчинили на місці викладача?

Вимоги до оформлення: обсяг 3 стор.; формат А 4; Times New Roman; 14 пт; міжрядк. інтерн. – 1, 5; підписано автором; вкладено в окремий файл.
Література:


   1. Волкова Н. П. Професійно-педагогічна комунікація: навч. посіб. – К., 2006.

   2. Кушнір Р. О. мистецтво відповідального спілкування, або як знаходити глибинне порозуміння з іншою людиною. – Дрогобич, 2013.

2.Ложкін Г. В., Пов’якель Н. І. Психологія конфлікту: теорія і сучасна практика: навч. посіб. – К., 2006.

3. Орбан-Лембрик Л. Е. Психологія професійної комунікації: навч. посіб. – Чернівці, 2010.

4.Педагогічна майстерність: Підручник / За ред. І. Зязюна. К., 2004.

5. Подоляк Л., Юрченко В. Психологія вищої школи: підручник. К., 2008.

6.Сайтарли І. А. Культура міжособистісних стосунків: навч. посіб. – К., 2007.

7.Філоненко М. М. Психологія спілкування. Підруч. – К., 2008.

8.Інтернет-ресурси.
ТЕМА № 5: Дидактична система вищої школи. Організація навчального процесу у вищій школі (2 год.)


 1. Дидактика як галузь педагогіки. Предмет і основні завдання дидактики вищої школи. Основні поняття дидактики вищої школи (навчання, освіта, викладання, учіння, знання, уміння, навички та ін.).

 2. Основні закономірності та принципи навчання у вищій школі.

 3. Сутність і структура навчального процесу у вищій школі. Особливості організації навчального процесу за кредитно-модульною технологією навчання.

 4. Цілі навчання у ВШ (дидактичні, розвивальні, виховні). Мета та зміст освіти у вищій школі. Критерії відбору змісту освіти. Теорії формування змісту освіти. Компоненти змісту освіти.

 5. Державний стандарт вищої освіти. Галузеві стандарти вищої освіти та стандарти вищої освіти вищих навчальних закладів. Освітньо-кваліфікаційні характеристики, освітньо-професійні програми: їх призначення, структура, характеристика.

Нормативні документи, що відображають зміст освіти (навчальні плани, навчальні програми, робочі навчальні програми, підручники): їх характеристика, порядок й особливості розробки. Підручник/навчальний посібник вищої школи: критерії якості. Електронний підручник як засіб навчання у вищій школі.

5.Мотиви навчання у вищій школі. Готовність до навчання у вищій школі. Причини неуспішності студентів. Основні труднощі в процесі формування наукових понять студентів. Шляхи оптимізації пізнавальної діяльності студентів.


Запитання та завдання для самостійної підготовки:

  1. Дайте визначенням поняттям «інформація» та «знання», покажіть їх співвідношення.

  2. Філософ-педагог В. Разумний нагадав слова Луція Сенеки про молодих, які «не знають необхідного, бо вчилися безкорисному». Мудрець розумівся на педагогіці: був вихователем майбутнього імператора Нерона. І все-таки, чи є істина в наведених словах, якщо так, то чи не застаріла вона за кілька тисяч років?

  3. Яка відмінність процесу навчання від процесу наукового пізнання?

  4. Проаналізуйте поняття: «проблемна ситуація», «проблемне завдання(запитання)», «навчальне завдання».

  5. Яким принципами навчання відповідають наступні правила навчання: 1) від легкого до важкого; від відомого до невідомого; від простого до складного; 2) «Якомога частіше використовуйте питання «чому?»; 3) «У методах викладання відображайте методи наукового пізнання, розвивайте мислення студентів».

  6. Кажуть: «Нікого нічому навчити не можна, можна лише допомогти навчитися». Чи вірно це? Якщо так, то для чого потрібна дидактика?

  7. Якщо б Вам довірили відкоректувати зміст вищої освіти, зокрема, те що відповідає вашій спеціалізації, то які б зміни Ви запропонували.

  8. На прикладі курсу або спецкурсу із дисциплін спеціалізації (на вибір студента) відпрацювати основні позиції робочої навчальної програми за кредитно-модульною системою навчання:

  • визначення мети і завдань дисципліни;

  • виділення змістових модулів;

  • формування залікового кредиту (шкали оцінювання за 100-бальною системою);

  • підбір основної і рекомендованої літератури.

  1. Відповідно до дидактичних вимог проаналізуйте навчальний підручник/навчальний посібник із будь-якої навчальної дисципліни Вашої професійної спеціалізації.


Самостійна робота № 4

Залікова вартість – 3 бали

Підготувати проект на тему: «Управління мотиваційними процесами у навчанні». Аналізуючи індивідуальний досвід навчання у ВНЗ резюмуйте, яким чином мотиваційний вплив викладачів та Ваша самомотивація виконала роль позитивного фактору у процесі учіння. Перед написанням роботи створіть власну карту мотивів – перелік тих причин, які спонукали Вас до навчання у ВНЗ на даній спеціалізації. Які функції виконував кожен з них? Опишіть конкретно ті підходи, засоби, методи і прийоми мотивації/стимули навчання, які використовували викладачі на заняттях, а також Ваші особисті як ключові у цьому процесі.

Вимоги до оформлення: обсяг 5 стор.; формат А 4; Times New Roman; 14 пт; міжрядк. інтерн. – 1,5; підписано автором; вкладено в окремий файл.

Література:

1. Енциклопедія освіти / Акад. пед.. наук України ; гол. Ред. В.Г. Кремень. – К.: Юрінком Інтер, 2008.

2.Наказ МОН України № 48 від 23.01.2004р. „Про проведення педагогічного експерименту з кредитно-модульної системи організації навчального процесу”

[Електр.доступ: http://www.mon.gov.ua/main.php?query=laws/education/prof-tech/6/0001]

3.Методичні рекомендації щодо формування навчально-методичних комплексів та робочих програм дисциплін з урахуванням вимог Болонського процесу. Львів, 2009

4.Сікорський П.І. Кредитно-модульна технологія навчання. К., 2004.

5.Нагаєв В. Методика викладання у вищій школі. К., 2007.

6.Періодичні видання. Інтернет-ресурси.


ТЕМА № 6: Методи і засоби організації навчально-пізнавальної діяльності студентів


 1. Класифікації методів навчання. Особливості методів навчання у ВНЗ. Дидактичні вимоги до вибору методів навчання.

 2. Інтерактивні методи навчання: методика проведення та рекомендації щодо їхнього застосування.

 3. Засоби навчання у вищій школі: методика застосування.

 4. Сучасні освітні технології. Дистанційне навчання в системі вищої освіти.


Запитання та завдання для самостійної підготовки:

 1. Підготувати і представити на занятті фрагменти навчальних занять (до 5-7 хв.) із фахових дисциплін (дисциплін спеціалізації) із використанням сучасних методів навчання.

 2. Які методи навчання забезпечують стимулювання навчально-пізнавальної діяльності студентів? Сприймання навчального матеріалу? Його осмислення? Запам’ятовування? Контроль у навчанні?

 3. Сформулюйте критерії вибору методів навчання.

 4. Доведіть, що немає універсальних методів навчання.

 5. Ознайомтесь із навчально-методичними посібниками: 1) П’ятакова Г., Заячківська Н. Сучасні педагогічні технології та методика їх застосування у вищій школі. Навчально-методичний посібник. Львів:Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003; 2) П’ятакова Г. Технологія інтерактивного навчання у вищій школі: навч.-метод. Посіб. Львів, 2008.

6)Чи можлива з часом заміна традиційного на дистанційне навчання?

Література:

1. Інтерактивні методи навчання: навч. посіб. / За ред. П. Шевчука, П. Фенриха. Щецін-Львів, 2005.

2. Нагаєв В. Методика викладання у вищій школі. К., 2007.

3. П’ятакова Г., Заячківська Н. Сучасні педагогічні технології та методика їх застосування у вищій школі. Навчально-методичний посібник. Львів:Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003.

4. П’ятакова Г. Технологія інтерактивного навчання у вищій школі: навч.-метод. Посіб. Львів, 2008.

5. Інтернет-ресурси.


ТЕМА № 7: Форми організації навчання у вищій школі. Методика підготовки і проведення лекційного заняття Організація самостійної роботи
1. Поняття про форми організації навчання у вищій школі.

2. Лекція як основна форма організації навчання у вищій школі. Види лекцій.

3. Зміст і структура лекції. Основні дидактичні вимоги до лекції.

4. Підготовка і проведення лекції: організаційно-методичні аспекти.

5. Педагогічне керівництво самостійною роботою студентів в умовах кредитно-модульного навчання. Система організації науково-дослідної роботи студентів.
Запитання та завдання для самостійної підготовки:


 1. Чи впливає особистість викладача на різні аспекти лекції? Наведіть приклади на основі власного досвіду учіння у ВНЗ.

 2. Дайте характеристику компонентам мовної культури лектора.

 3. Які із різновидів лекцій, будучи студентом, Вам доводилось слухати найчастіше? Припустіть, які чинники впливають на вибір викладачем виду лекції.

4)Які методи і методичні прийоми є основою для підвищення ефективності лекції у вищій школі?

5) Прокоментуйте вислів «виховні можливості» лекції?

6) Які критерії оцінки якості лекції?

7) Охарактеризуйте особливості організації самостійної роботи студентів з Вашої дисципліни.

8) Сформулюйте критерії оцінювання самостійної роботи студентів, орієнтуючись на вимоги до організації навчально-виховного процесу у ВНЗ.

9) На які якості особистості майбутнього фахівця впливає науково-дослідна робота студента. Складіть план дослідження науково-практичної проблеми, яка є актуальною для Вашого напрямку професійної діяльності.


Самостійна робота № 5

Залікова вартість – 3 бали.

Підготувати, оформити письмово конспекти лекційного та семінарсько-практичного заняття із фахової дисципліни (дисциплін спеціалізації). Заняття мають бути розраховане на 2 академічні години (1 год. 20 хв.).

Вимоги до оформлення: формат А 4; Times New Roman; 14 пт; міжрядк. інтерн. – 1,5; вкладено в окремий файл.
Література:

1.Вітвицька С. Основи педагогіки вищої школи. К., 2003.

2. Енциклопедія освіти / Акад. пед.. наук України ; гол. Ред. В.Г. Кремень. – К.: Юрінком Інтер, 2008.

3.Кузьмінський А. Педагогіка вищої школи.. К., 2005.

4.Методика навчання і наукових досліджень у вищій школі: навч. посіб. / За ред. С. Гончаренка, П. Олійника. К., 2003.

4.Нагаєв М. Методика викладання у вищій школі. К., 2007.

5.Слєпкань З. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі. К., 2005.

6.Туркот Т. Педагогіка вищої школи. К., 2011.

7.Фіцула М. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. К., 2006.

8.Інтернет-ресурси.
ТЕМА№ 8: Методика підготовки і проведення практично-семінарського заняття. Педагогічний контроль за навчально-пізнавальною діяльністю студентів у вищій школі

1.Основні функції семінарських занять. Типи семінарських занять у вищій школі.

2.Методика організації і проведення семінарського заняття. Особливості взаємодії викладача і студентів в ході проведення заняття.

3.Завдання і види педагогічного контролю у вищій школі. Методи і форми контролю навчальної успішності студентів. Тестування. Форми та критерії якості тестових завдань.

4.Оцінювання результатів навчально-пізнавальної діяльності студентів. Контроль та оцінка навчальної успішності студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання.
Запитання та завдання для самостійної підготовки:

1) У чому переваги семінару-дискусії?

2) Охарактеризуйте методи і методичні прийоми, які сприяють активізації розумової діяльності студентів на семінарському занятті.

3) Проаналізуйте різновиди семінарських занять на їх відповідність специфіки навчальної дисципліни та курсу навчання.

4) За якими критеріями оцінюють якість семінарського заняття?

5)Зробіть порівняльний аналіз методів контролю навчальної успішності студентів.

6)На основі власного досвіду університетського навчання оцініть переваги і недоліки кредитно-модульної системи навчання з позиції контролю та оцінювання навчальної успішності студентів.

7)Який із підходів оцінювання (нормативний, порівняльний, особистісний) є більш психологічно травмуючим для студентів? Чому?

8)Наведіть приклад типової суб’єктивної помилки оцінювання із своєї педагогічної практики.

9)Проаналізуйте особливості контролю та оцінювання навчальної успішності студентів у підготовці фахівців Вашої спеціалізації.

10)Висловіть своє ставлення до тестової методики перевірки навчальної успішності студентів.
Самостійна робота № 6

Залікова вартість – 3 бали.

Підготувати, оформити письмово конспекти лекційного та семінарсько-практичного заняття із фахової дисципліни (дисциплін спеціалізації). Заняття мають бути розраховане на 2 академічні години (1 год. 20 хв.).

Вимоги до оформлення: формат А 4; Times New Roman; 14 пт; міжрядк. інтерн. – 1,5; вкладено в окремий файл.
Література:

1. Вітвицька С. Основи педагогіки вищої школи. К., 2003. С.129-146.

2. Вітвицька С. Практикум з педагогіки вищої школи. Навч. пос. К., 2005.

3.Лекції з педагогіки вищої школи. Навч.посібник /За ред. В. Лозової Харків, 2006.

4. Методика викладання у вищій школі : навч. посіб. / О.В.Малихін, І.Г.Павленко, О.О.Лаврентьєва, Г.І.Матукова. – К., 2014.

5.Методичні вказівки до організації і проведення лекційного заняття. [Електронний доступ: http://www.lnu.edu.ua/Pedagogika/indexukr.htm]

6.Слєпкань З. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі. К., 2005.

7. Інтернет-ресурси.


Система оцінювання знань студентів

Максимальна кількість балів – 100 балів

Зміст роботи

Бали

1

Активна робота під час семінарсько-практичного заняття

2 бали (за увесь курс можливо отримати 16 балів)

2

Модуль №1. Загальні засади педагогіки вищої школи

6 балів

3

Модуль №2. Дидактика вищої школи

6 балів

4

Модуль №3. Методика викладання у вищій школі

6 балів

5

Письмові практичні завдання для самостійної роботи студентів

2+3+2+3+3+3 балів

Складові практичних завдань для самостійної роботи студентів.

Студенти, впродовж семестру, до відповідних тем навчального курсу готують у письмовій формі завдання, які зазначені у навчально-методичних матеріалах як самостійна робота №1, №2, №3, №4, №5, №6. Залікова вартість завдань зазначена біля їхнього формулювання.

Пропоновані завдання є обов’язковим для виконання.
Термін виконання: завдання необхідно виконати і здати на перевірку та оцінювання викладачеві не пізніше наступного навчального заняття.
Проведення модулів. Усі три модулі проводяться у формі тестових запитань, які охоплюють теми навчального курсу.

Розподіл балів, що присвоюється студентам


Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (іспит)

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Змістовий модуль 3

50

100


Т 1

Т 2

Т 3

Т 4

Т 5

Т 6

Т 7

Т 8

2+2

2+3 МК

(6)


2

2+2

2+3

2+

МК

(6)2+3

2+3

МК

(6)Т 1, Т 2…Т 8 – теми змістових модулів

МК – модульний контроль
Шкала оцінювання: Університету, національна та ECTS


Оцінка в балах


Оцінка ECTS


Визначення

За національною шкалою

Екзаменаційна оцінка

90 – 100

А

Відмінно

Відмінно

81 – 89

В

Дуже добре


Добре

71 – 80

С

Добре

61 – 70

D

Задовільно


Задовільно

51 – 60

Е

Достатньо


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
1.Болюбаш Я. Організація навчального процесу у вищих закладах освіти: Навч. пос. К., 1997.

2.Брінклі А., Десантс Б. та ін. Мистецтво бути викладачем. Практичний посібник. К, 2003.

3.Бутенко Н. Комунікативна майстерність викладача.К., 2005.

4.Вітвицька С. Основи педагогіки вищої школи. К.,2003.

5.Вітвицька С. Практикум з педагогіки вищої школи. Навч. пос.за модульно-рейтинговою системою навчання для студентів магістратури. К., 2005.

6.Вища освіта України і Болонський процес .Навч. пос. /За ред. В.Кременя. Тернопіль, 2004.

7.Гура О. Педагогіка вищої школи:вступ до спеціальності.К., 2005.

8.Енциклопедія освіти / Акад. пед.. наук України ; гол. Ред. В.Г. Кремень. – К.: Юрінком Інтер, 2008.

9.Закон України “Про вищу освіту”. К., 2014.

10.Збірник основних нормативних актів про вищу освіту, наукову діяльність, підготовку та атестацію наукових кадрів. К, 2004.

11.Ідея Університету. Антологія. /Упор. М. Зубрицька та ін. Львів, 2002.

12.Кузьмінський А. Педагогіка вищої школи.. К., 2005.

13. Кнодель Л. В. Педагогіка вищої школи: посіб. для магістрів. – К., 2008.

14.Лекції з педагогіки вищої школи. Навч.посібник /За ред. проф. В. Лозової Харків, 2006. С.352-376.

15. Методика викладання у вищій школі 6 навч. посіб. / О.В.Малихін, І.Г.Павленко, О.О.Лаврентьєва, Г.І.Матукова. – К., 2014.

16.Методика навчання і наукових досліджень у вищій школі: Навч. посіб. /За ред. С.І.Гончаренка, П.М.Олійника. К., 2003.

17.Мороз О.П, Падалка О.С, Юрченко В.І. Викладач вищої школи: психолого-педагогічні основи підготовки. Навч. посіб. К., , 2006.

18.Огнев’юк В. Освіта в системі цінностей сталого людського розвитку. К, 2003.

19.Нагаєв В.М. Методика викладання у вищій школі: Навч. посіб. К., 2007.

20.Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. /за ред. З.Н. Курлянд. – 2-ге вид., перероб. і доп. К., 2005.

21.Педагогіка для громадянського суспільства. За ред. проф. Т.Кошманової. Львів, 2005.

22.Педагогика и психология высшей школы. Ростов-на-Дону, 2002.

23.Про проведення педагогічного експерименту з кредитно-модульної системи організації навчального процесу: Наказ Міністерства освіти і науки України від 23 січня 2004 р. № 48. (www: mon.gov.ua)

24.Про особливості впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу: Наказ Міністерства освіти і науки України від 20 жовтня 2004 року № 812. (www: mon.gov.ua)

25.Проект Закону "Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту»

26.П'ятакова Г. Заячківська Н. Сучасні педагогічні технології та методика їх застосування у вищій школі Інтерактивні методики та специфіка їх застосування у вищій школі. Львів, 2003.

27.Слєпкань З. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі. К., 2005

28. Студент як суб’єкт педагогічної взаємодії у вищій школі /Укл. Мищишин І.Я.. Навч. Метод.матеріали до вивчення теми “Суб’єкти педагогічної взаємодії у вищій школі” Львів, 2007.

29. Теорія і методика професійної освіти: навч. посіб. / За ред.. З. Н. Курлянд. – К., 2012.

30.Тищенко В. Викладач вищої школи: феномен професії: Монографія. Львів, 2006.

31. Туркот Т. І. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. – К., 2011.

32. Чернілевський Д. В., Томчук М. І. Педагогіка та психологія вищої школи /Навч. посіб. Вінниця, 2006.Питання до іспиту

 1. Основні віхи історії розвитку вищої освіти у світі та Україні.

 2. Мета і завдання вищої освіти.

 3. Реформування вищої освіти України у контексті Болонського процесу.

 4. Основні принципи розвитку вищої освіти в Україні.

 5. Гуманістична парадигма вищої освіти.

 6. Структура вищої освіти в Україні.

 7. Предмет, завдання і основні категорії педагогіки вищої школи. Зв'язок педагогіки вищої школи з іншими науками.

 8. Логіка та методика організації педагогічного дослідження у вищій школі (сутність, категорії, принципи, методи і етапи педагогічного дослідження).

 9. Структура професійної діяльності викладача.

 10. Педагогічний професіоналізм діяльності вищої школи.

 11. Професіоналізм особистості викладача вищої школи.

 12. Педагогічні здібності викладача вищої школи.

 13. Індивідуальний стиль педагогічної діяльності та авторитет викладача.

 14. Професійні деформації у педагогічній діяльності.

 15. Педагогічна культура викладача ВНЗ.

 16. Комунікативна культура викладача ВНЗ.

 17. Педагогічна майстерність викладача ВНЗ.

 18. Загальна психологічна характеристика студентського віку.

 19. Соціалізація особистості студента в умовах вищого навчального закладу.

 20. Особливості конфліктів у педагогічній взаємодії. Стратегії поведінки у вирішенні педагогічних конфліктів.

 21. Дидактика як галузь педагогіки. Предмет і основні завдання дидактики вищої школи.

 22. Основні поняття дидактики вищої школи (навчання, освіта, викладання, учіння, знання, уміння, навички та ін.).

 23. Закономірності навчання у вищій школі.

 24. Принципи навчання у вищій школі.

 25. Сутність і структура навчального процесу у вищій школі.

 26. Цілі навчання у ВШ (дидактичні, розвивальні, виховні).

 27. Мотиви навчання у вищій школі.

 28. Зміст освіти у вищій школі.

 29. Теорії формування змісту освіти.

 30. Компоненти змісту освіти.

 31. Державні стандарти освіти та їх функції (Державний стандарт вищої освіти. Галузеві стандарти вищої освіти та стандарти вищої освіти вищих навчальних закладів).

 32. Нормативні документи, що відображають зміст освіти (навчальні плани, навчальні програми, робочі навчальні програми, підручники): їх характеристика, порядок й особливості розробки.

 33. Підручник/навчальний посібник вищої школи: критерії якості.

 34. Поняття про методи навчання у вищій школі.

 35. Класифікації методів навчання.

 36. Особливості методів навчання у ВНЗ. Дидактичні вимоги до вибору методів навчання.

 37. Інтерактивні методи навчання: методика проведення та рекомендації щодо їхнього застосування.

 38. Методика застосування методу «мозковий штурм».

 39. Методика застосування методу кейсів (вирішення практичних проблем).

 40. Методика проведення дидактичних ігор.

 41. Методика застосування методів: «коло ідей», «займи позицію», «акваріум».

 42. Засоби навчання у вищій школі: методика застосування.

 43. Поняття про форми організації навчання у вищій школі.

 44. Лекція як основна форма організації навчання у вищій школі. Переваги і недоліки лекційного викладу.

 45. Види лекцій та їх характеристика.

 46. Зміст і структура лекції. Основні дидактичні вимоги до лекції.

 47. Підготовка і проведення лекції: організаційно-методичні аспекти.

 48. Методика проведення проблемної лекції.

 49. Методика проведення лекції-візуалізації.

 50. Методика проведення лекції із заздалегідь запланованими помилками.

 51. Методика проведення лекції-бесіди та лекції-дискусії.

 52. Методика проведення лекції-конференції.

 53. Основні функції семінарських занять.

 54. Типи семінарських занять у вищій школі.

 55. Структура семінарського заняття.

 56. Методика організації і проведення семінарського заняття.

 57. Критерії оцінювання якості семінарського заняття.

 58. Педагогічне керівництво самостійною роботою студентів в умовах кредитно-модульного навчання.

 59. Види самостійної роботи студентів.

 60. Метод «Портфоліо» в структурі самостійної роботи студентів.

 61. Дистанційне навчання в системі вищої освіти.

 62. Завдання і види педагогічного контролю у вищій школі.

 63. Методи і форми контролю навчальної успішності студентів.

 64. Контроль та оцінка навчальної успішності студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання.

 65. Тестування. Форми та критерії якості тестових завдань.Зразок

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
ФАКУЛЬТЕТ…………………………………

Кафедра (факультету)……… …….

Кафедра загальної та соціальної педагогікиПЛАН-КОНСПЕКТ


семінарського заняття на тему:

(вказується ТЕМА)

Склав (склала)

студент (студентка) групиПрізвище, ініціали
Перевірили:


Дисципліна: (повністю вказується назва навчальної дисципліни)

Вид заняття:

Група: Дата:

Тривалість заняття: Час проведення:

Місце проведення: (аудиторія, факультет)
Навчальна мета:

Виховна мета:

Розвивальна мета:
Міжпредметні зв’язки:

Навчально-методичне забезпечення заняття


Наочність:

Роздатковий матеріал:

Технічні засоби навчання:

Рекомендована література

Х І Д З А Н Я Т Т ЯІ. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИН (2–3 хв)

 • привітання викладача зі студентами;

 • виявлення відсутніх;

 • перевірка підготовленості групи до заняття.


ІІ. Мотивація та стимулювання навчальної діяльності СТУДЕНТІВ (до 5 хв)

 • Повідомлення теми, мети та завдань.

 • Мотивація вивчення теми (бесіда, що передбачає з’ясування значущості теми і її професійну спрямованість).

 • Повідомлення плану заняття


ІІІ. Обговорення навчальних питань семінару (70–75 хв.)

 • Вказуємо поетапно питання, що обговорюються під час заняття.

 • Зазначаємо конкретно методи, прийоми та засоби навчання, які використовують у процесі обговорення кожного основного питання семінару.ІV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ ЗАНЯТТЯ (до 5 хв)

 • Коротке повідомлення про виконання запланованої мети, завдань заняття.

 • Мотивація діяльності групи і окремих студентів, оцінювання їхньої роботи.


V. ПОВІДОМЛЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ (2–3 хв).

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

ФАКУЛЬТЕТ


КАФЕДРА ФАКУЛЬТЕТУ

КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ


ПЛАН-КОНСПЕКТ


лекції з курсу (назва)

на тему . . . (назва),

проведеної в групі . . .

. . . . (дата, місяць) 20 року


Склав (склала)

студент (ка) ____

групи

прізвище й ініціали

Перевірили:


І. Мета: Вказати, виходячи із змісту робочої програми курсу, конкретний результат, який планується досягти.

Навчальна мета передбачає формування у студентів: • наукових (методологічних знань про …;

 • розуміння понять (теорій тощо) ;

 • осмислення закономірностей (теорій, підходів тощо);

 • умінь дискусії (діалогу) з проблем … ;

 • ціннісних уявлень про … ;

 • особистісного ставлення до … ;

 • особистісних поглядів стосовно … ;

 • критичного ставлення до проблем …

Навчальна мета може включати декілька завдань як освітнього, так виховного і розвивального напрямів.

П. Методи, прийоми, засоби:

Зазначити, які методи, прийоми, засоби навчання застосовують під час лекції для досягнення визначених завдань.Методи, прийоми передачі та обміну словесною інформацією:

 • лекція;

 • пояснення;

 • розповідь;

 • бесіда (репродуктивна, пошукова, проблемна, аутентична – обговорення особистісних поглядів, життєвих міркувань студентів тощо);

 • мозкова атака (брейнстормінг);

 • дискусія;

 • діалог.

Методи, прийоми переконування:

 • апеляція до висловлювань відомих людей;

 • проведення доказів;

 • висловлювання аргументі “за” і “проти”;

 • апеляція до позитивних і негативних емоцій студентів;

 • діагностичне питання.

Методи, прийоми розвитку мислительних дій:

 • аналіз;

 • синтез;

 • порівняння;

 • розрізнення;

 • аналогія;

 • узагальнення;

 • екстраполяція;

 • міркування (просте, складне, вільне, доказове);

 • дедукція;

 • індукція.

Ш. Наочність: таблиці, схеми, графіки, макети, приладдя тощо.

Технічні засоби навчання: кодоскоп, діапроектор, комп’ютери тощо.

ІV. Основні питання лекції: (не більше чотирьох на одну лекцію).
V. Рекомендована література:

Основна (конкретно вказати: автор, назва, рік видання, сторінки)

Додаткова ( ––––– ).

Хід лекції:

Розкрити зміст інформації, що висвітлюється під час лекції, описати дії викладача, застосування методів навчання та виховного впливу на студентів, зазначити питання для обговорення, дискусії, діалогу.І. Вступна частина (до 10 хв)

 • привітання викладача зі студентами;

 • налагодження зв’язку із пройденим навчальним матеріалом і новою інформацією, визначення її місця і ролі у системі навчального курсу, прогноз подальшого її розгляду;

 • повідомлення теми лекції, створення у студентів позитивної установки на її вивчення;

 • визначення основних питань лекції, повідомлення рекомендованої літератури;

 • захоплення уваги студентів, психологічна підготовка до розгляду основ-них питань лекції, виокремлення їхнього зв’язку з майбутньою про-фесійною діяльністю (зазначити інформацію, методи, питання для обговорення).

П. Основна частина (70–75 хв)

 • висвітлення кожного питання окремо;

 • показ логічного переходу від одного питання до іншого, здійснення підсумку після кожного етапу;

 • опис шляху обґрунтування понять, термінів, теорій, концепцій тощо, виокремлення критеріальних ознак, складових, основних елементів;

 • показ логіки пояснення, інтерпретації явищ;

 • опис дій викладача з метою забезпечення розуміння, осмислення сту-дентами змісту;

 • розкриття кожного методу, прийому формування мислительних дій, що застосовуються під час лекції;

 • зазначення міжпредметних зв’язків, практичних прикладів, спрямо-ваності навчальної інформації на професійну діяльність студентів;

 • виокремлення питань для бесіди, дискусії чи діалогу, отримання зворотнього зв’язку;

 • опис дій викладача для розвитку інтересу до змісту лекції.

Ш. Завершальна частина (5–10 хв)

 • здійснення логічних висновків про основні поняття, положення, що розглядаються;

 • повідомлення про досягнення запланованої теми, завдань лекції, оцінка спільної взаємодії зі студентами

 • визначення підготовки до семінарського заняття й обговорення аналізу зазначених питань, положень на занятті;

 • коротке повідомлення питань, проблем, що будуть розглядатися у наступній лекції у взаємозв’язку з висвітленими, створення позитивних очікувань;

 • подяка студентам за увагу.
База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка