Витяг з навчального плану № сем. К-сть ауд год, в тому числіДата конвертації05.03.2017
Розмір74.1 Kb.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Біологічний факультет

Кафедра біофізики та біоінформатики

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Декан біологічного факультетудоц. С.О. Гнатуш

“ “ 2007 р.

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Предмет Загальна цитологія

Спеціальність Біологія – 6.070400

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Семестр 1

Форма контролю іспит

Форма навчання заочна

ВИТЯГ З НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ

№ сем.К-сть ауд. год,В тому числі

Конс.
.

Заліки
Іспити


Л

П.С

Л.Р

1

36

12
24

8

-

26

Розглянуто Рекомендовано

на засіданні кафедри методичною радою

біофізики та біоінформатики біологічного факультету

" " 2007р. “ “ 2007р.


Завідувач кафедри Голова методичної ради

проф. Санагурський Д.І. —————— доц. Хамар І.С.

Львів - 2007

Анотація

У курсі « Загальна цитологія » висвітлено предмет і методи цитологічних досліджень. Охарактеризовано будову і функції ядра, цитоплазми та органел, їх ультраструктуру та типи поділу клітин. Висвітлено питання диференціації, патології та регенерації клітин.

Курс « Загальна цитологія » читається у І семестрі для студентів І курсу заочної форми навчання.

Лекцій – 12 годин, лабораторних робіт – 6 годин. Перевірка знань здійснюється у формі іспиту.СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ

« Загальна цитологія »

  1. ОПИС ПРЕДМЕТА КУРСУ

Предмет: Загальна цитологія

Курс: Підготовка (бакалаврів, магістрів,підвищення кваліфікації)

Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчального курсу

Кількість кредитів,

Відповідних ECTS:1

Модулів:


1

Змістовних модулів:1

Загальна кількість годин:18

Тижневих годин:
704 Біологія

6.070400 - бакалаврЗа вибором

Рік підготовки: 1

Семестр: 1

Лекції (теоретична підготовка)12 год

Лабораторні:6 год

Самостійна робота:


Вид контролю:

іспит  1. МЕТА

  • ознайомити студентів з сучасними методами дослідження клітини, будовою і функцією ядра, цитоплазми та органел, їх ультраструктурою та типами поділу клітин. Процесами диференціації, патології та регенерації клітин.


3. ПРОГРАМА
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.
ТЕМА 1. Предмет і методи цитології. Світлова та електронна мікроскопія. Прижиттєві спостереження клітин. Фазово-контрастна мікроскопія. Суправітальні та вітальні барвники. Імунохімічні методи дослідження клітин. Вивчення фіксованих клітин.

Клітинна теорія. Сучасні положення клітинної теорії. Клітини прокаріот та еукаріот. Єдність будови і функції клітини, їх органоїдів та інших структурних компонентів.


ТЕМА 2. Роль ядра у житті клітини. ДНК ядра, її будова, властивості, редуплікація. Транскрипція. Основні функції ядра. Інтерфазне ядро. Основні елементи його структури: хроматин, ядерця, ядерний сік, ядерна оболонка. Загальна будова і форма мітотичних хромосом. Ядерна оболонка , її будова і функціональне значення. Будова ядерних пор. Зв’язок ядерної оболонки з цитоплазматичними структурами.
ТЕМА 3. Загальний хімічний склад цитоплазми. Плазматична мембрана, її структура. Пасивний та активний транспорт речовин через мембрану. Теорія проникності клітини. Фагоцитоз, піноцитоз. Рецепторні функції плазматичної мембрани. Міжклітинні контакти.
ТЕМА 4. Поняття вакуолярна система клітини. Склад та загальна характеристика. Гранулярна та агранулярна ендоплазматичні сітки, їх будови та функції. Апарат Гольджі, мікроскопічна будова та функції. Структура лізосом, їх хімічна характеристика. Типи лізосом. Функціональне значення лізосом.
ТЕМА 5. Структура мітохондрій: мембрани, кристи, матрикс. Їх роль у синтезі та нагромадженні АТФ. Гіпотези про походження мітохондрій. Пластиди, функції пластид. Рибосома – не мембранний органоїд клітини. Роль рибосом у синтезі білкової молекули. Опорно-рухова система клітини. Мікрофіламенти, мікротрубочки, центріолі.
ТЕМА 6. Диференціація клітини. Патологія клітини. Вплив пошкоджуючих факторів на клітину. Теорія паранекрозу. Цитологічні ознаки смерті клітини. Поділ клітини. Мітоз, амітоз, ендомітоз, мейоз. Сперматогенез, оогенез.

5. ТЕМА ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТТема

Кількість годин

1.


Лабораторна робота № 1. Методи дослідження клітин. Світлова мікроскопія. Клітинне ядро. Морфологія ядра.

2


2.

Лабораторна робота № 2. Органоїди клітини: мітохондрії, апарат Гольджі, лізосоми, клітинний центр.

2


3.


Лабораторна робота № 3. Поділ клітин. Мітоз тваринної та рослинної клітини. Амітоз, мейоз, сперматогенез, овогенез.

2


8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекція із застосуванням таблиць та кодоскопу.

9. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: поточне тестування; підсумковий письмовий тест.

10. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ

Дана дисципліна представляє собою один модуль. Змістовний модуль включає в себе теоретичний матеріал, розглянутий на лекціях 1 – 6 і під час самостійної роботи та матеріал, набутий під час підготовки до лабораторних робіт 1 – 3, їх виконання та захисту. Кількість балів, які можна набрати протягом змістовного модуля складає:

- лабораторні роботи 25 балів

- контрольна робота 25 балів

Разом 50 балів


Максимальна сумарна кількість балів за перший модуль становить 50 балів. 50 балів студенти можуть отримати на екзамені. Загальна сума – 100 балів.

90 – 100 балів – відмінно ( А );

75 - 89 балів – добре ( ВС );

60 – 74 балів – задовільно ( DE );

35 – 59 балів – незадовільно з можливістю повторного складання ( FX );

1- 34 балів – незадовільно з обов’язковим повторним курсом ( F ).

11. ЛІТЕРАТУРА

1. Ченцoв Ю.С. Общая цитология. М.: Изд-во МГ, 1984. 350 с.

2. Трошин А.С., Браун О.Д., Ватхін та ін. Цитологія. К: Вища школа, 1972. 260 с.

3. Хэм А., Кормак Д. Гістологія. М.: Мир,1983.т.1 – 5.

4. Свенсон К., Уэбстер П. Клетка. М.: Мир, 1980. 303 с.

5. Иванов И.Ф., Ковальський П.А. Цитология, гистология, эмбриология. М.: Колос, 1969. 447с.Програму склала доц. Отчич В.П.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка