Витяг з навчальних програм за фахом "Стоматологія"Сторінка1/7
Дата конвертації13.04.2017
Розмір1.21 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7


Міністерство охорони здоров'я України Дніпропетровська державна медична академіяВитяг з навчальних програм
за фахом "Стоматологія"
відповідно з якими навчалась з 01.09.2003 р. по 26.06.2008 р.
Аветян Ріма Самвелівна

Дата видачі навчальної програми 20іо реєстраційний № ^5~0^Дніпропетровськ 2010 р.

Зміст

 1. Історія України 1

 2. Ділова українська мова 1

 3. Культурологія 2

 4. Основи психології і педагогіки 2

 5. Медична психологія З

 6. Іноземна мова З

 7. Латинська мова та медична термінологія 4

 8. Історія медицини 5

 9. Фізична культура 5

 10. Соціологія 6

 11. Філософія 6

 12. Політологія 7

 13. Економічна теорія 7

 14. Релігієзнавство 7

 15. Правознавство 8

 16. Медична та біологічна фізика 8

 17. Медична інформатика 8

 18. Медична біологія, паразитологія та генетика 9

 1. Біонеорганічна, фізико-колоїдна та біоорганічна хімія 10

 2. Біологічна хімія 10

 3. Анатомія людини 12

 4. Гістологія, цитологія та ембріологія 17

 5. Нормальна фізіологія 18

 6. Мікробіологія, вірусологія та імунологія 19

 7. Загальна гігієна, екологія та охорона праці в медицині 21

 8. Соціальна медицина, організація охорони здоров'я 23

 9. Економіка охорони здоров'я. Маркетинг та менеджмент в стоматології 24

 10. Патологічна анатомія 24

 11. Секційний курс 25

 12. Патологічна фізіологія 26

 13. Фармакологія та медична рецептура 28

 14. Пропедевтика внутрішніх хвороб з доглядом за хворими 30

 15. Внутрішні хвороби 31

 16. Променева діагностика та променева терапія 32

 1. Інфекційні хвороби 32

 2. Епідеміологія 34

 3. Фтизіатрія 35

 4. Радіаційна медицина 36

 5. Клінічна фармакологія 36

 6. Загальна хірургія з доглядом за хворими 37

 7. Хірургічні хвороби 38

 8. Топографічна анатомія та оперативна хірургія 39

 9. Лікувальна фізкультура 41

 10. Акушерство 41

 11. Нервові хвороби, нейростоматологія 42

 12. Нейрохірургія 43

 13. Психіатрія та наркологія 43

 14. Шкірні та венеричні хвороби 44

 15. Дитячі хвороби 45

 16. Хвороби вуха, горла, носа 46

 1. Хвороби очей 47

 2. Судова медицина 47

 3. Профілактика стоматологічних захворювань 49

 4. Пропедевтика терапевтичної стоматології 49

 5. Терапевтична стоматологія 50

 6. Хірургічна стоматологія 52

 7. Пропедевтика ортопедичної стоматології 56

 8. Ортопедична стоматологія 56

 9. Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології 58

 10. Дитяча терапевтична стоматологія 59

 11. Дитяча хірургічна стоматологія 60

 12. Ортодонтія 62

 13. Хірургічна стоматологія та щелепно-лицева хірургія 63

 14. Медицина катастроф 64

 15. Біоетика 65

 16. Онкологія 65

 17. Елективні курси 66

 18. Виробнича практика 67

 1. Інфекційні хвороби 32

 2. Епідеміологія 34

 3. Фтизіатрія 35

 4. Радіаційна медицина 36

 5. Клінічна фармакологія 36

 6. Загальна хірургія з доглядом за хворими 37

 7. Хірургічні хвороби 38

 8. Топографічна анатомія та оперативна хірургія 39

 9. Лікувальна фізкультура 41

 10. Акушерство 41

 11. Нервові хвороби, нейростоматологія 42

 12. Нейрохірургія 43

 13. Психіатрія та наркологія 43

 14. Шкірні та венеричні хвороби 44

 15. Дитячі хвороби 45

 16. Хвороби вуха, горла, носа 46

 1. Хвороби очей 47

 2. Судова медицина 47

 3. Профілактика стоматологічних захворювань 49

 4. Пропедевтика терапевтичної стоматології 49

 5. Терапевтична стоматологія 50

 6. Хірургічна стоматологія 52

 7. Пропедевтика ортопедичної стоматології 56

 8. Ортопедична стоматологія 56

 9. Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології 58

 10. Дитяча терапевтична стоматологія 59

 11. Дитяча хірургічна стоматологія 60

 12. Ортодонтія 62

 13. Хірургічна стоматологія та щелепно-лицева хірургія 63

 14. Медицина катастроф 64

 15. Біоетика 65

 16. Онкологія 65

 17. Елективні курси 66

 18. Виробнича практика 67

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
Лекції -14 годин;

Практичні заняття - 94 години.

Первіснообщинний лад на території України.

Проблеми формування й розвитку української народності. Київська Русь та Галицько-Волинська держава. Українські землі в складі Великого князівства Литовського та Речі Посполитої (друга половина XIV - перша половина XVI ст.). Українське козацтво (XV - перша половина XVII ст.). Визвольна війна українського народу 1648-1654 рр. Україна в другій половині XVI - першій половині XVIII ст. Соціально-економічне та політичне становище України в другій половині XVIII ст. Національно-культурне життя в Україні у другій половині XVI- XVIII ст. Україна у складі Російської імперії (XIX ст.). Західноукраїнські землі у складі Австро-Угорщини. Соціально-економічні та політичні процеси в Україні на початку XX ст. Національна революція в Україні. Україна в умовах тоталітарної системи (1920-1930 рр.).

Україна в період другої світової війни (1939-1945 рр.). Україна в період післявоєнної відбудови і розвитку народного господарства, (середина 40-60 рр.). Соціально-економічні процеси і політичне становище в Україні у другій половині 60-х - першій половині 80-х років. Україна на сучасному етапі розвитку.ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Практичні заняття - 54 години.

Мова та мовлення в житті людини. Історія становлення й розвитку української мови. Функції та значення української мови в нашому суспільстві, її державотворча й консолідуюча роль.

Стилі та жанри мовлення. Структурно-функціональна характеристика стилів: наукового, публіцистичного, офіційно-ділового, розмовного, художнього.

Загальна характеристика ділового мовлення. Найважливіші риси ділового мовлення: логічність, послідовність і точність викладу фактів, об'єктивність оцінок, стандартизація мови тощо.

Вимоги до складання та оформлення ділової документації. Основні правила складання ділової документації. Загальне поняття про єдину державну систему діловодства.

Професійна лексика. Документація в медичних установах. Мова й професія. Види документів у медичних установах, їх характеристика та основні вимоги до них.

Усні та писемні різновиди українського ділового мовлення.

Лексичний та морфологічний аспекти ділового мовлення. Лексичне багатствоукраїнської мови.

Синтаксичний та стилістичний аспекти усного та писемного ділового мовлення.

Особливості пунктуаційного оформлення української ділової документації.

Етикет української ділової документації та ділового мовлення. Мовні засоби вираження національного світосприймання та ментальності українського народу. Культура ділового спілкування. Форми звертання в офіційній та неофіційній обстановці. Мовленнєвий етикет лікаря.>

КУЛЬТУРОЛОГІЯ
Лекції -14 годин;

Практичні заняття - 94 години.

Культурологія як наука. Основні питання культурології. Культурологія як соціальне явище і предмет наукового дослідження.

Тлумачення культури в різні історичні періоди. Світова культура в історичному контексті. Антична культура. Культура Давньої Греції і Давнього Риму. Культура доби Середньовіччя. Культура епохи Відродження. Культура Нового часу.

Українська культура як унікальне явище світової скарбниці духовних надбань людства. Основні етапи розвитку української культури. Українська культура XX ст.

Мистецтво: історія, теорія та проблеми розвитку. Література. Театральне та музичне мистецтво. Образотворче мистецтво, його значення, різновиди, жанри.ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ І ПЕДАГОГІКИ
Лекції -10 годин;

Практичні заняття - 44 години.

Завдання і методи загальної та медичної психології.

Структура пізнавальної діяльності. Гностичні процеси. Психологія сприйняття. Психологія пам'яті і уваги. Психологічні аспекти процесу навчання та учбової діяльності.

Психологія мислення і мови. Рівень розумового розвитку (інтелект, інтелігентність). Дефективний ментальний рівень.

Психологія свідомості та самосвідомості. Вчення про невідоме.

Проблематика психології особистості. Сучасні теорії особистості. Особистість, темперамент, характер. Психологічні основи спілкування.

Психологія хворого, типи відношення до захворювання. Психологія лікувального

2


процесу. Хворий і медичне середовище. Медико-психологічні аспекти лікарської діяльності.

Характеристика психосоматичних розладів. Особливості психіки хворих з різними соматичними захворюваннями. Психогігієна, Психопрофілактика. Сучасні методи психотерапії.

Загальна психологія та її роль у професійній діяльності лікаря. Основні принципи педагогіки. Сучасні технології і методи навчання. Роль педагогічних знань в професійній діяльності лікаря.


МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ
Практичні заняття - 54 години.

Загальна характеристика медичної психології та її основні завдання. Психосоматика. Характеристика психосоматичних розладів. Зміни психіки у осіб з серцево-судинними захворюваннями. Особливості психіки у людей, які хворіють виразковою

хворобою шлунку і дванадцятипалої кишки. Психіка жінок під час вагітності. Зміна психіки в

осіб, які хворіють психічними захворюваннями. Психосоматичні розлади у людей до і після оперативного втручання. Психіка осіб із вродженими і набутими дефектами. Психічні відхилення при ендокринних захворюваннях. Психосоматичні зміни особистості при алкоголізмі.

Психопрофілактика.

Психогігієна. Загальна характеристика психогігієни. Вікова психогігієна. Психогігієна

праці і побуту. Психогігієна сім'ї і сексуального життя.

Психотерапія. Загальна характеристика психотерапії як галузі медичної психології. Сучасні методи психотерапії.

Медична деонтологія. Загальна характеристика медичної деонтології. Особливості взаємин лікаря і хворого за умов різних захворювань. Робота лікаря в клініці дитячих хвороб. Поведінка лікаря у психіатричній клініці.

Професіограма лікаря загальної практики. Професійні знання та уміння лікаря загальної практики. Професійні практичні навички. Вимоги до особистості лікаря загальної практики (сімейного лікаря).
ІНОЗЕМНА МОВА
Практичні заняття - 270 годин.
Лексика, граматика, техніка перекладу.

з

ЛАТИНСЬКА МОВА ТА МЕДИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ


Практичні заняття -108 годин.

Анатомічний розділ. Короткий огляд латинської мови. Основні етапи розвитку медичної термінології та її сучасна структура. Міжнародні номенклатури на латинській мові.

Алфавіт. Фонетика. Довгота і короткість складів. Правила наголосу. Загальна уява про структуру анатомічних термінів.

Іменник. Граматичні категорії. Ознаки відміни. Загальні принципи визначення роду. Словникова форма. Неузгоджені визначення.

Прикметники. Граматичні категорії Словникова форма. Дві групи прикметників. Принципи узгодження прикметників з іменниками п'яти відмін у формах називної та родової відміни однини. Узгоджене визначення. Ступінь порівняння прикметників. Узгодження з іменниками п'яти відмін у формах називної та родової відміни однини. Морфологічна та

синтаксична структура анатомічних термінів. Перша та друга відміна іменників та

прикметників. Прийменники. Третя відміна іменників. Визначення роду за значенням і за

правилами. Іменники чоловічого роду та виняток із правила. Іменники III відміни жіночого

роду та виняток із правила. Особливості відміни іменників грецького походження на -з, - із.

Іменники III відміни середнього роду та виняток із правила, особливості відміни іменника

"уаз". Четверта та п'ята відміна іменників. Прикметники III відміни. Ступені порівняння

прикметників.

Числівники, займенники і прислівники.

Клінічний розділ. Загальна уява про клінічну термінологію. Словотвір. Мотивуюча і

вмотивована основи. Префіксація. Латинські та грецькі префікси.

Словотвір. Суфіксація. Суфікси іменників і прикметників. Афіксальні похідні в структурі

термінів, які складаються із декількох слів. Повторення словотвору. Префіксація і суфіксація.

Суфікси: -озоз, -іазіз, Шз, -ота. Словоскладання. Уява про терміноелементи, їх місце в структурі складного терміна. Греко-латинські еквіваленти. Грецькі терміноелементи. Кількаслівні термічні терміни.

Фармацевтичний розділ. Дієслово. Загальні відомості. Умовний спосіб ( форми III особи однини і множини). Дієслово іїегі. Загальна уява про фармацевтичну термінологію. Рецептура. Структура рецепта. Хімічна номенклатура. Назви хімічних елементів, кислот, оксидів. Хімічна номенклатура. Назва солей. Дієслово. Дієслово еззе. Дієприкметник теперішнього та минулого часу. Структура назви лікарської форми. Способи словотвору в тривіальних засобах. Частотні відрізки у назвах лікарських засобів. Структура кількаслівних лікарських назв.

ІСТОРІЯ МЕДИЦИНИ

Лекції - 14 годин; Практичні заняття - 40 годин.

Історія медицини як наука і предмет викладання у вищих медичних школах. Медицина первісних часів. Медицина стародавнього світу. Медицина в країнах Стародавнього Сходу, Греції і Риму. Медицина епохи феодалізму в країнах Сходу і Західної Європи. Епоха середньовіччя (V - XVII ст.).

Медицина Київської Русі. Медицина в період феодальної роздрібненості та розвитку

феодально-кріпосних відносин (VIII- XVIII ст.).

Медицина нового часу (1640-1917). Розвиток медико-біологічних дисциплін. Розвиток

клінічних дисциплін, гігієни та суспільної медицини.

Медицина України в XIX - на початку XX ст. Медицина західноукраїнських земель. Медицина післяжовтневого періоду (1917-1990). Медицина суверенної України, (з 1991 р.). Історія розвитку медицини свого регіону.

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА
Практичні заняття - 216 годин.

Фізична культура у вищих медичних учбових закладах є невід'ємною частиною формування загальної та професійної культури особистості спеціаліста, системи гуманітарного виховання студентів. Як обов'язкова учбова дисципліна, вона забезпечує загальну та спеціальну фізичну підготовку, є одним із засобів формування всебічно розвиненої особистості, фактором зміцнення здоров'я, оптимізації фізичного та психофізичного стану студентів в процесі професійної підготовки лікаря.

Фізичне виховання передбачає комплексне вирішення освітніх, оздоровчих та виховних завдань:


 • збереження та зміцнення здоров'я студентів, сприяння всебічному розвитку, відмова від шкідливих звичок, підтримування високої працездатності на протязі всього періоду навчання у вузі;

 • виховання у студентів потреби в систематичних заняттях фізичними вправами з урахуванням особливостей їх майбутньої професійної діяльності;

 • отримання студентами необхідних знань, вмінь та навиків в галузі фізичної культури

з метою профілактики захворювань відновлення здоров'я та збільшення професійної працездатності населення оволодіння методами оцінки фізичного стану та самоконтролю під час занять фізичними вправами;

використання занять з фізичного виховання, як можливості щодо отримання базових знань, вмінь, навиків, які необхідні для усвідомленого вивчання та засвоєння спадкоємних дисциплін - "Спортивна медицина", "Лікувальна фізична культура"; удосконалення спортивної майстерності студентів-спортсменів.
СОЦІОЛОГІЯ
Лекції - 14 годин;

Практичні заняття - 40 годин.

Соціологія як наука про суспільство. Теорія і практика соціологічних досліджень. Соціологічний аналіз суспільства. Суспільство і особистість. Особистість лікаря. Соціальна структура суспільства і соціальна стратифікація. Історія соціології. Етнічні та національні відносини як предмет соціологічних досліджень. Соціологія політики та політичне життя суспільства. Духовна сфера суспільства як об'єкт соціологічного аналізу. Соціологія праці та освіти. Особливості медичної праці та освіти. Соціологія сім'ї та шлюбу.
ФІЛОСОФІЯ

Лекції - 28 годин; Практичні заняття - 80 годин.

Філософія як система всезагальних знань про світ та людину. Місце філософії в системі культури та науки. Специфіка філософського знання. Стосунки філософії з наукою, зокрема, медичною. Місце філософських знань у структурі цілісного наукового світбгляду. Світогляд і філософська культура сучасного спеціаліста-лікаря. Сучасна філософія як світогляд та загальний метод пізнання й практичної діяльності людини.

Філософія країн сходу. Становлення філософії народів країн Сходу. Філософські школи в стародавньому Китаї. Стародавня індійська філософія. Сучасна філософія Індії та Китаю.

Філософія країн заходу. Філософія стародавнього світу (Греції, Риму). Філософське середньовіччя. Філософія епохи Відродження. Філософія ХУІ-ХУІІІ ст. Вітчизняна філософія. Філософська думка в Україні. Зародження філософії в Київській Русі. Розвиток філософії ХУІІІ-ХІХ ст. Російська релігійно-містична філософія XIX ст.

Буття, матерія, свідомість. Людина та її діяльність. Уроки людського пізнання.


Діалектика та методологія пізнання діяльності. Філософське розуміння історії. Особа та суспільство. Загальнолюдські цінності суспільного життя. Функціонування та розвиток суспільства. Політична сфера суспільства. Місце держави в суспільстві. Громадянське суспільство та правова держава. Суспільна свідомість. Цивілізація та культура на перетині ХХ-ХХІ ст.

ПОЛІТОЛОГІЯ

Лекції - 14 годин; Практичні заняття -40 годин.

Політологія як наука: предмет, методи, функції. Теоретична і прикладна політологія. Практика політичних реформ у суспільстві. Політична діяльність і політичний розвиток суспільства. Політична свідомість і політична культура. Політична свідомість: сутнісні риси та функції. Шляхи формування політичної культури суспільства та особи. Демократія і плюралізм у політичному житті сучасного світу. Політологічний вимір медичної діяльності.
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ
Лекції - 14 годин;

Практичні заняття - 94 години.

Теорія економіки. Функції. Економічні відносини власності. Спільне виробництво. Товарна організація виробництва. Процес виробництва в ринкових умовах. Ціноутворення. Фінансово-кредитний механізм. Грошовий обіг. Біржі. Виробництво та економіка суспільства. Спільні риси та особливості сучасного відродження, національний прибуток, його розподіл та використання. Сучасне світове господарство.
РЕЛІГІЄЗНАВСТВО
Лекції - 14 годин;

Практичні заняття - 40 годин. >

Зміст та соціальні функції світових релігій, віросповідання в сучасному розвитку у зв'язку з( розвитком медичних знань. Проблема співвідношення живої істоти і духовної складової у філософсько-теоретичному, релігійному та медико-психологічному аспектах. Місце релігійної віри у формуванні сучасного світогляду та професійній підготовці лікаря.ПРАВОЗНАВСТВО

Лекції - 14 годин;

Практичні заняття -40 годин.

Основи теорії держави і права. Основи конституційного права. Основи адміністративного права. Основи громадянського права. Основи сімейного права. Основи трудового права. Основи права на соціальне забезпечення. Основи громадянського арбітражного права.
МЕДИЧНА ТА БІОЛОГІЧНА ФІЗИКА
Лекції - 10 годин;

Практичні заняття - 125 годин.

Елементи диференційного та інтегрального обчислення. Основи теорії ймовірності та математичної статистики. Пружні коливання і хвилі в біологічних середовищах.

Основи біореології та гемодинаміки. Фізичні основи електрографії. Фізичні основи реографії. Магнітні властивості біооб'єктів. Медична електронна апаратура. Взаємодія електромагнітного поля з біологічними тканинами. Термодинаміка відкритих біологічних середовищ. Механізми транспорту незаряджених і заряджених частинок. Біопотенціали спокою. Генерація та розповсюдження потенціалу дії.

Фізичні принципи оптичної мікроскопії, сахарометрії, рефрактометрії. Взаємодія світла з речовиною. Теплове випромінювання біооб'єктів. Основні положення квантової механіки. Квантово-механічні методи вивчення біооб'єктів. Взаємодія рентгенівського та радіоактивного випромінювання з біологічними тканинами. Основи дозиметрії. Значення фізичних методів і проблеми охорони здоров'я населення та оточуючого середовища.
МЕДИЧНА ІНФОРМАТИКА

Лекції - 6 годин; Практичні заняття - 75 годин.

Вступ до курсу медичної інформатики. Предмет медичної інформатики. Завдання, основні положення. Основні принципи формалізації та алгоритмізації медичних задач. Проблеми і аспекти інформатизації медичної діяльності.

Діагностичні та прогностичні технології в медичній діяльності. Загальна схема лікувально-діагностичного процесу. Система підтримки прийняття рішень в медицині. Основи

вірогідності діагностики та прогнозування протікання захворювання. Введення в теорію експертних систем.

інформаційні технології, введення, обробка та облік медичної документації в лікувальних закладах. Теоретичні моделі подачі даних в інформаційних системах. Бази даних. Системи управління базами даних. Медичні інформаційні системи. Автоматизовані робочі місця лікаря. Робота в системі П\[ТЕИ\[ЕТ. Медичні спеціалізовані обчислювальні комплекси (рентгенівський комп'ютерний томограф, комп'ютерна система комплексного обстеження органів дихання).

МЕДИЧНА БІОЛОГІЯ, ПАРАЗИТОЛОГІЯ ТА ГЕНЕТИКА
Лекції -10 годин;

Практичні заняття - 125 годин.

Медична біологія як наука про біологічні особливості життєдіяльності людини. Біологічні основи життєдіяльності людини. Суть життя. Рівні організації живого. Людина в системі природи.

Біологія клітини. Клітина - елементарна генетична та структурно-функціональна біологічна система. Фундаментальні властивості клітини як відкритої системи. Клітинна теорія та її сучасний стан.

Розмноження - універсальна властивість живого. Безстатеве та статеве розмноження, його форми.

Основи генетики людини. Завдання і методи генетики та антропогенетики. Етапи розвитку генетики. Основні поняття генетики: спадкова інформація, мінливість, ген, генотип, геном, генофонд, успадкування, фенотип. Генетичні та цитологічні

карти хромосом людини. Молекулярні основи спадковості. Мінливість та її форми.

Мутаційна мінливість. Спонтанні та індуковані мутації. Хромосомні мутації. Біологія індивідуального розвитку.

Закономірності еволюції органічного світу. Формування людини розумної. Проблема походження життя. Органічний світ як результат еволюції.

Біологічні основи паразитизму та трансмісійних захворювань. Біологічні принципи боротьби та профілактики трансмісійних і природно вогнищевих захворювань.

Біологічні аспекти екології людини. Медико-біологічні питання екології. Біосфера і людина.  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка