Вищий навчальний закладСкачати 200.65 Kb.
Дата конвертації05.03.2017
Розмір200.65 Kb.


Вищий навчальний закладУніверситет економіки та права «КРОК»

Коледж економіки, права та інформаційних технологій
ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор О.І.Шаров

«___» ______________ 2012 р.КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
«Економіка і нормування праці»

Київ – 2012

Передмова

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни РОЗРОБЛЕНО

цикловою комісією Комерційної та маркетингової діяльності

Коледжу економіки, права та інформаційних технологій
РОЗРОБНИК

І. В. Терон, доцент кафедри менеджменту та маркетингу, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник


РЕЦЕНЗЕНТ

Дишлюк Н.І., кандидат економічних наук, доцент, старший науковий співробітник.

Зауваження враховані. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни відповідає стандартам вищої освіти, вимогам МОНмолодьспорт України та Університету «КРОК»

РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО ЦИКЛОВОЮ КОМІСІЄЮ

Протокол № 2
від

«__» ___________ 2012 р.

Голова комісії
Г.М.ПазєєваРЕКОМЕНДОВАНО ПЕДАГОГІЧНОЮ РАДОЮ КОЛЕДЖУ ЕКОНОМІКИ, ПРАВА ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Протокол № 3
від

«___» _________ __ 2012 р.

Директор
Л.П.Сумбаєва


ЗМІСТ

1.Сфера застосування

2.Опис дисципліни

3.Навчальна програма дисципліни

3.1. Мета та завдання навчальної дисципліни

3.2. Зміст навчальної дисципліни

4. Робоча навчальна програма дисципліни, плани лекцій та практичних (семінарських) занять, завдання для лабораторних робіт та самостійної роботи студентів з дисципліни

4.1. Тематичний план дисципліни

4.2. Плани лекцій та практичних (семінарських) занять. Задачі, завдання, ділові ігри та кейси для практичних занять, теми індивідуальних завдань для підготовки студентів до семінарського заняття; завдання для самостійної роботи студентів; рекомендована література відповідно до до проблематики занять.

4.3. Засоби для проведення поточного та підсумкового контролю

4.4. Перелік рекомендованих підручників, інших методичних та дидактичних матеріалів

5. Критерії оцінювання результатів навчання студентів

5.1. Схема нарахування балів з дисципліни

5.2. Умови нарахування балів

5.3. Критерії підсумкового оцінювання.

6. Комплексна контрольна робота (ККР) для перевірки знань з дисципліни

7. Лист погодження комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни

8. Лист подовження дії комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Навчальна дисципліна «Економіка і нормування праці» вивчається згідно навчальних планів підготовки молодших спеціалістів з спеціальностей

Галузі знань

Спеціальності

Шифр

Найменування

Код

Назва

0305

Економіка та підприємництво

5.03050401

Економіка підприємства

5.03050701

Маркетингова діяльність

5.03050702

Комерційна діяльність

5.03050801

Фінанси і кредит

5.03050901

Бухгалтерський облік2. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

2.1. Для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спеціальності 5.03050401 «Економіка підприємства»Шифр дисципліни (ідентифікатор

4ПНТип дисципліни

обов’язковаПопередні умови

попереднє вивчення дисциплін: «Політична економія», «Статистика», «Економіка підприємства», «Економічна історія», «Бухгалтерський облік».Триместр

8Кредити ECTS

4,5Заняття з викладачем

68 годинФорми підсумкового контролю

ЕкзаменМетоди проведення

лекції, практичні заняття, захист індивідуальних науково-дослідних завдань, робота у малих групах, ділові ігри, ситуаційні вправиРезультати навчання

 • характеризувати економічну активність, зайнятість населення та процеси безробіття;

 • проектувати напрями політики регулювання ринку праці;

 • аналізувати трудовий процес;

 • оцінювати витрати робочого часу;

 • визначати норми праці в різноманітних виробничих процесах;

 • аналізувати використання робочого часу;

 • розробляти заходи щодо організації праці;

 • складати колективний договір

 • визначати доцільні форми і системи заробітної плати

 • планувати чисельність різних категорій персоналу;

 • планувати й аналізувати систему трудових показників на підприємстві;

 • складати звіти згідно альбому форм державної статистичної звітності.Зміст дисципліни

 1. Трудові ресурси і трудовий потенціал суспільства

 2. Відносини зайнятості і безробіття

 3. Внутрішній ринок праці організації.

 4. Регулювання організаційно-економічних відносин в організації.

 5. Сутність, значення і об‘єкти нормування праці

 6. Аналіз трудового процесу і витрат робочого часу

 7. Нормативи і норми затрат праці

 8. Методи нормування і способи встановлення норм праці.

 9. Продуктивність і ефективність праці.

 10. Витрати на персонал і заробітна плата.

 11. Аналіз і планування праці на підприємстві

 12. Планування соціального розвитку організаціїЛітература

 1. Ведерніков М.Д., Чернушкіна О.О. Нормування праці: навчальний посібник. — Львів: Новий світ-2000, 2012. — 372 с.

 2. Гриньова В.М., Шульга Г.Ю. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навчальний посібник. — К.: Знання, 2011. — 310 с.

 3. Данюк В.М., Тельнов А.С., Решміділова С.Л., Сандуленко М.Ю., Перепельчук Т. В. Організація праці: навч. посіб. /Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана" / Василь Макарович Данюк (заг.ред.). — К. : КНЕУ, 2009. — 333 с.

 4. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Підручник/ І.Л. Петрова, О.О. Геращенко, Г.Т. Завіновська [та ін.]; За ред. А.М. Колота. — К.: КНЕУ, 2009. — 711 с.

 5. Лукашевич В.М. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навчальний посібник. — 2-ге вид., перероб. і доп. — Львів: Новий світ-2000, 2010. – 424 с.+ ел. опт. диск (CD-ROM)Мова

Українська

2.2. Для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спеціальності: 5.03050701 «Маркетингова діяльність», 5.03050702 «Комерційна діяльність», 5.03050801 «Фінанси і кредит», 5.03050901 «Бухгалтерський облік».1.

Шифр дисципліни (ідентифікатор

12 ПУ

2.

Тип дисципліни

Вибіркова (факультатив)

3.

Попередні умови

попереднє вивчення дисциплін: «Політична економія», «Статистика», «Економіка підприємства», «Економічна історія», «Бухгалтерський облік».

4.

Триместр

9

5.

Кредити ECTS

2

6.

Заняття з викладачем

30

7.

Форми підсумкового контролю

Диф.залік

8.

Методи проведення

лекції, практичні заняття, захист індивідуальних науково-дослідних завдань, робота у малих групах, ділові ігри, ситуаційні вправи

9.

Результати навчання

 • характеризувати економічну активність, зайнятість населення та процеси безробіття;

 • проектувати напрями політики регулювання ринку праці;

 • аналізувати трудовий процес;

 • оцінювати витрати робочого часу;

 • аналізувати використання робочого часу;

 • розробляти заходи щодо організації праці;

 • складати колективний договір;

 • визначати доцільні форми і системи заробітної плати;

 • планувати чисельність різних категорій персоналу;

 • планувати й аналізувати систему трудових показників на підприємстві;

 • складати звіти згідно альбому форм державної статистичної звітності.

10.

Зміст дисципліни

Трудові ресурси і трудовий потенціал суспільства

Відносини зайнятості і безробіття

Внутрішній ринок праці організації.

Регулювання організаційно-економічних відносин в організації.

Сутність, значення і об‘єкти нормування праці

Аналіз трудового процесу і витрат робочого часу

Нормативи і норми затрат праці

Продуктивність і ефективність праці.

Витрати на персонал і заробітна плата.

Аналіз і планування праці на підприємстві

Планування соціального розвитку організації


11.

Література

1. Ведерніков М.Д., Чернушкіна О.О. Нормування праці: навчальний посібник. — Львів: Новий світ-2000, 2012. — 372 с.

2. Гриньова В.М., Шульга Г.Ю. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навчальний посібник. — К.: Знання, 2011. — 310 с.

3. Данюк В.М., Тельнов А.С., Решміділова С.Л., Сандуленко М.Ю., Перепельчук Т. В. Організація праці: навч. посіб. /Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана" / Василь Макарович Данюк (заг.ред.). — К. : КНЕУ, 2009. — 333 с.

4. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Підручник/ І.Л. Петрова, О.О. Геращенко, Г.Т. Завіновська [та ін.]; За ред. А.М. Колота. — К.: КНЕУ, 2009. — 711 с.

5. Лукашевич В.М. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навчальний посібник. — 2-ге вид., перероб. і доп. — Львів: Новий світ-2000, 2010. – 424 с.+ ел. опт. диск (CD-ROM)


12.

Мова

Українська


3. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

Анотація нормативної дисципліни «Економіка і нормування праці» затверджена Заступником Міністра освіти і науки України від 23 квітня 2009 року в складі Тимчасової освітньо-професійна програми підготовки молодшого спеціаліста за галуззю знань 0305 – Економіка і підприємництво.


3.1. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета: надання знань з теорії та практики регулювання трудових відносин на мікрорівні та нормування праці як професійної діяльності.

Завданнями є:

 • з’ясування основних понять і категорій управління економіки та нормування праці;

 • отримання фундаментальних знань з функцій, процесів, моделей побудови соціально-трудових відносин та соціального партнерства;

 • оволодіння методами, технологією, інструментами прийняття рішень з регулювання ринку праці;

 • дослідження побудови трудових процесів та розробка заходів щодо організації праці;

 • визначення норм праці в різноманітних виробничих процесах;

 • оцінка резервів продуктивності праці на підприємстві;

 • визначення доцільних форм і систем заробітної плати;

 • планувати й аналізувати систему трудових показників на підприємстві;

 • обґрунтування ефективних форм реалізації соціального партнерства на підприємстві.

Предмет дисципліни – закономірності організації, особливості розвитку відносин в сфері праці, способи формування і ефективного використання ресурсів праці.
Міждисциплінарні зв’язки

Дисципліна «Економіка і нормування праці» поглиблює з знання управління підприємством, зосереджуючись на управлінні робочою силою суб‘єкта господарювання та економіки в цілому. Вона передбачає попереднє засвоєння студентами таких курсів як «Політична економія», «Статистика», «Економіка підприємства», «Підприємницька діяльність», «Планування підприємства», «Бухгалтерський облік».


3.2. Зміст навчальної дисципліни
Тема 1.Трудові ресурси і трудовий потенціал суспільства

Взаємозв'язок і взаємозалежність економічних категорій: трудові ресурси, трудовий потенціал, робоча сила, економічно активне населення, економічно неактивне населення. Відтворення трудового потенціалу суспільства. Стан трудового потенціалу в Україні. Баланси потенціалу праці, їх зміст і порядок розробки.


Тема 2. Відносини зайнятості і безробіття

Ринок праці як підсистема ринкової економіки. Складові елементи механізму функціонування сучасного ринку праці. Сегментація ринку праці. Кон‘юнктура ринку праці. Гнучкість ринку праці. Особливості й етапи формування ринку праці в Україні. Поняття, види, форми та концепції зайнятості населення. Статуси зайнятості. Безробіття та його основні поняття як соціально-економічного явища. Види безробіття. Оцінка безробіття в Україні. Основні методи державного регулювання зайнятості. Пасивна та активна політика зайнятості. Державна служба зайнятості. Зарубіжний досвід регулювання зайнятості.


Тема 3. Внутрішній ринок праці організації.

Внутрішні ринки праці. Персонал організації та його структура. Кадрова політика та управління персоналом. Стратегії розвитку персоналу підприємства в умовах нестабільної економіки. Формування персоналу. Розвиток персоналу та оцінка вкладень у людський капітал. Життєвий цикл робочої сили. Трудова кар’єра. Види кар‘єри.


Тема 4. Регулювання організаційно-економічних відносин в організації.

Праця як основа розвитку суспільства та важливий фактор виробництва. Кількісні та якісні характеристики праці як економічної категорії. Потреби, інтереси, мотиви та стимули до праці. Поняття та основні напрями практичної діяльності з організації праці. Особливості організації робочих місць робітників у різних типах виробництва. Спеціалізація й оснащення робочих місць. Особливості організації робочих місць керівників, спеціалістів, технічних виконавців.

Розподіл і кооперація праці в організації. Умови праці та їх значення для здоров'я і працездатності працівників. Фактори, що визначають умови праці на виробництві. Удосконалення умов праці. Державна система охорони праці в Україні.

Організація служб нормування праці. Соціальна й економічна ефективність заходів щодо вдосконалення організації праці.


Тема 5. Сутність, значення і об‘єкти нормування праці

Суспільний характер виробництва і об'єктивна необхідність нормування праці. Міра праці та норма праці. Основні принципи нормування праці. Робочий час як загальна міра кількості праці. Структура виробничого процесу. Виробнича операція як головний об'єкт нормування праці, її характерні ознаки. Поняття трудового процесу та його взаємозв'язок з виробничим процесом. Проектування прогресивних трудових процесів. Принципи ефективності трудових процесів.


Тема 6. Аналіз трудового процесу і витрат робочого часу

Робочий час: вивчення та класифікація. Структура нормованого та ненормованого робочого часу. Структура часу використання устаткування. Методичні основи аналізу затрат робочого часу. Показники використання робочого часу. Класифікація методів вивчення затрат робочого часу. Фотографія робочого часу: цілі проведення, види, зміст. Індивідуальна фотографія робочого часу. Самофотографія, її особливості, переваги і недоліки. Фотографія робочого дня багатоверстатника, особливості методики її проведення. Цільова фотографія, її завдання та особливості методики проведення. Масова фотографія робочого часу методом моментних спостережень, її завдання і методика проведення. Хронометраж, його призначення та види. Організація проведення хронометражних спостережень. Обробка, аналіз, систематизація та використання отриманих результатів.


Тема 7. Нормативи і норми затрат праці

Призначення та класифікація нормативів праці. Види нормативних матеріалів праці. Нормативи праці за сферою застосування: загальнопромислові, галузеві, місцеві. Нормативи праці за ступенем укрупнення: укрупнені, диференційовані. Методи створення трудових нормативів. Загальна характеристика норм праці, що застосовуються на підприємствах. Класифікація затрат праці. Залежність між нормами часу і виробітку. Чинники, що впливають на величину норм. Вимоги, яким мають відповідати норми затрат праці.


Тема 8. Методи нормування і способи встановлення норм праці.

Необхідність комплексного обґрунтування норм праці. Класифікація методів нормування праці щодо обґрунтування норм. Аналітичні методи нормування, їх зміст і різновиди. Сумарний метод нормування, його загальна характеристика, недоліки. Порядок установлення нормативних завдань для основних робітників. Нормування наймасовіших трудових процесів. Нормування праці робітників-багатоверстатників. Особливості нормування праці робітників у виробничих бригадах. Порядок установлення нормативних завдань для допоміжних робітників. Нормування слюсарних і складальних робіт. Особливості нормування апаратурних процесів. Особливості встановлення норм обслуговування і чисельності при виконанні допоміжних робіт. Основні об'єкти нормування праці службовців. Методи укрупненого нормування чисельності службовців.


Тема 9. Продуктивність і ефективність праці.

Поняття ефективності і продуктивності праці. Показники продуктивності праці. Методи вимірювання продуктивності праці. Фактори і резерви зростання продуктивності праці на підприємстві. Методи вияву і кількісної оцінки резервів зростання продуктивності праці на підприємстві. Програми управління продуктивністю праці.


Тема 10. Витрати на персонал і заробітна праці.

Витрати на персонал підприємства та їх структура. Соціально-економічна сутність заробітної плати, її структура та функції у ринковій економіці. Види заробітної плати. Принципи та складові елементи організації заробітної плати. Державне регулювання заробітної плати. Компенсаційний пакет. Організація преміювання персоналу: загальні вимоги до побудови системи преміювання; організація преміювання робітників за основні результати діяльності; організація преміювання спеціалістів і службовців за основні результати діяльності; одноразові премії та винагороди. Розподіл коштів на заробітну плату між підрозділами підприємства. Доплати та надбавки до заробітної плати: сутність і класифікація. Застосування доплат і надбавок за нових економічних умов. Системи участі у прибутку та власності. Контрактна форма трудового договору.


Тема 11. Тарифне нормування заробітної плати.

Зміст, призначення та елементи тарифної системи: тарифні сітки, їх побудова та призначення; тарифні ставки оплати праці; порядок визначення мінімальної тарифної ставки; посадові оклади; довідники кваліфікаційних характеристик працівників, їх зміст та призначення. Форми і системи заробітної плати. Загальні засади, підстави вибору. Тарифне нормування заробітної плати: класифікація робіт за складністю праці; класифікація робіт за умовами праці. Коефіцієнти редукції праці. Тарифна оплата на підприємствах бюджетного та позабюджетного секторів економіки. Нові підходи до побудови тарифної системи: гнучкий тариф: основні положення, сфера застосування, переваги; безтарифна (пайова) система оплати праці; єдина тарифна сітка для оплати праці всіх категорій персоналу.


Тема 12. Аналіз і планування праці на підприємстві

Значення, завдання і методи планування чисельності робітників та управлінського складу. Планування чисельності працівників за професіями та рівнем кваліфікації з урахуванням трудомісткості виробничої програми; бюджету робочого часу. Планування чисельності управлінського складу за функціями та нормативами. Планування витрат на оплату праці та середньої заробітної плати. Планування продуктивності праці. Використання програм і проектів при плануванні продуктивності праці: сутність планування продуктивності праці; розрахунок темпів зміни продуктивності праці; планування середньорічного виробітку на одного працівника; планування трудомісткості; планування продуктивності праці за факторами. Принципи і методи планування витрат на персонал: укрупнені методи планування витрат на персонал; детальне планування витрат на персонал. Цілі та завдання аналізу чисельності працівників, аналіз чисельності працюючих; аналіз відповідності кваліфікаційного рівня робітників розряду виконуваних робіт; аналіз руху робочої сили. Аналіз витрат на персонал. Завдання та напрямки аналізу продуктивності праці; аналіз виконання плану з продуктивності праці; аналіз трудомісткості продукції. Аналіз стану та рівня нормування праці.


Тема 13. Планування соціального розвитку організації

Соціально-трудові відносини: структура, форми й системи розподілу. Сутність та механізм реалізації соціального партнерства. Поняття соціального захисту та його основні напрямки у сфері праці. Переговорний процес при встановлені партнерских трудових відносин. Розробка колективного договору організації. Соціальна структура трудової організації (колективу). Соціальна сфера підприємства: показники розвитку, соціальний паспорт. Соціальна відповідальність підприємства: сутність та напрями. Основні соціальні процеси та явища у трудовій організації. Соціальні індикатори (нормативи) як кількісні показники стану та динаміки соціальних процесів. Зміст та диференціація соціального пакету. Планування соціального розвитку організації. Якість трудового життя як критерій оцінки соціально-трудових відносин в організації. Служба соціального розвитку, її склад та функції.


Тема 14. Аналіз, звітність і аудит у сфері праці.

Сутність та цілі аудиту у трудовій сфері. Підготовчий етап аудиторської перевірки. Збирання інформації. Обробка та завдання аналізу інформації. Ефективність аудиту у трудовій сфері. Методика аналізу показників у сфері праці. Статистична звітність у сфері праці.


Основна література

 1. Багрова І.В. Нормування праці: Навчальний посібник.— К.: Центр навчальної літератури, 2005. — 212 с.

 2. Ведерніков М.Д., Чернушкіна О.О. Нормування праці: навчальний посібник. — Львів: Новий світ-2000, 2012. — 372 с.

 3. Гриньова В.М., Шульга Г.Ю. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навчальний посібник. — К.: Знання, 2011. — 310 с.

 4. Гриньова В.М., Салун М.М. Організація виробництва: Підручник. — К.: Знання, 2009. — 582 с.

 5. Данюк В.М., Райковська Г.О. Нормування праці. Збірник завдань і вправ: Навчальний посібник. — К.: КНЕУ, 2006. — 268 с.

 6. Данюк В.М., Тельнов А.С., Решміділова С.Л., Сандуленко М.Ю., Перепельчук Т.В. Організація праці: навч. посіб. — К. : КНЕУ, 2009. — 333 с.

 7. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навчальний посібник/ За редакцією Є.П. Качана. — К.: Знання, 2008. — 407 с.

 8. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Підручник/ І.Л. Петрова, О.О. Геращенко, Г.Т. Завіновська [та ін.]; За ред. А.М. Колота. — К.: КНЕУ, 2009. — 711 с.

 9. Економіка та організація виробництва: Підручник/ За ред. В.Г. Герасимчука, А.Е. Розенплентера. — К.: Знання, 2007. — 678 с.

 10. Єрьоменко В.О., Коваленко Г.О., Рижиков В.С. Основи нормування праці: Навчальний посібник. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 192 с.

 11. Єсінова Н.І. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навчальний посібник. — К.: Кондор, 2006. — 432 с.

 12. Колот А.М. Соціально-трудові відносини: теорія і практика регулювання: Монографія/ А.М. Колот. — К.: КНЕУ, 2005. — 230 с.

 13. Лукашевич В.М. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навчальний посібник/ В.М. Лукашевич. — 2-ге вид., перероб. і доп. — Львів: Новий світ-2000, 2010. – 424 с.+ ел. опт. диск (CD-ROM)

 14. Мельник С.В. Механізм регулювання соціально-трудової сфери України : Монографія/ С. В. Мельник. — К.: Соцінформ, 2009. — 786 c.

 15. Слиньков В.Н. Мотивация, стимулирование и оплата труда: практ. рекомендации — К. : Дакор; КНТ, 2008. — 335с.

 16. Організація виробництва : навчальний посібник/ О. В. Жадан [та ін.]. —Донецьк: Норд-прес, 2010. — 264 с.

 17. Червінська Л.П. Економіка праці: Навчальний посібник. — К.: ЦУЛ, 2010. — 288 с.

 18. Экономика труда: Учебник в 2 т. / Под. ред. Ю.Г. Одегова. — М.: Альфа-пресс, 2007. — Т. 1, Т.2.

 19. Экономика труда:Учебник / Под ред. Кокина Ю.П., Шлендера П.Э. — М.: Издательство: Магистр, 2010. — 688 с.

Додаткова література

 1. Армстронг М., Стивенс Т. Оплата труда: Практическое руководство по построению оптимальной системы оплаты труда и вознаграждения персонала / О.В. Теплых (пер.з англ.). — Д. : Баланс Бизнес Букс, 2007. — 512 с.

 1. Ахтирська О. Г., Вовченко Т. П., Головченко М. М., Добродій Т. В., Камінська Ю. В., Крисенко Т. М.. Оплата праці в Україні: довідник з оплати праці. — К. : Радник Прес, 2006.

 1. Бандур С.І. Організація та нормування праці: курс лекцій / Інститут підготовки кадрів держ. служби зайнятості України. — К. : ІПК ДЗСУ, 2008. — 141с.

 1. Бухалков М. И.. Организация и нормирование труда: Учебник для студ. вузов, обучающихся по спец. 080104 "Экономика труда" и др. экон. спец.. — М. : Инфра-М, 2007. — 400 с.

 1. Економіка праці і соціально-трудові відносини: Навчальний посібник/ За ред. В.М. Ковальова. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 256 с.

 2. Калина А.В. Економіка праці: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Міжрегіональна академія управління персоналом. — К. : МАУП, 2004. — 272 с.

 3. Кибанов А. Я., Баткаева И. А., Ивановская Л. В., Коновалова В. Г., Митрофанова Е. А., Оксинойд К. Э.. Экономика и социология труда: учебник для студ. вузов / Государственный ун-т управления / А.Я. Кибанов (ред.). — М. : ИНФРА-М, 2007. — 583 с.

 4. Одегов Ю.Г., Никонова Т.В. Аудит и контроллинг персонала: Учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. "Экономика труда" / Российская экономическая академия им. Г.В.Плеханова. — 2.изд., перераб. и доп. — М. : Экзамен, 2004. — 542с.

 1. Пашуто В.П. Организация, нормирование и оплата труда на предприятии: учебник. — М.: КНОРУС, 2005. —320 с.

 1. Пилипенко С.М., Горобинська М.В., Піддубна Л.І., Рожко В.І., Писаренко Г.О., Титар О.В. Економіка праці та соціально-трудові відносини: навч. посіб. / Харківський національний економічний ун-т. — Х. : ХНЕУ, 2008. — 296 с.

 1. Политика доходов и качество жизни населения: Учеб. пособие для студ., обучающихся по спец. 060200 — "Экономика труда" и др. экон. спец. / Санкт-Петербургский гос. ун-т экономики и финансов / Н.А. Горелов (ред.). — СПб. : Питер, 2003. — 652с.

 1. Попов Л.А. Анализ и моделирование трудовых показателей: Учебник. — М.:Финансы и статистика, 1999. — 208 с.

 2. Рофе А.И. Экономика труда: Учебник. — М.: КноРус, 2010. — 400 с.

 3. Соціальний діалог як інструмент формування корпоративної соціальної політики : Монографія/ О. М. Петроє. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 152 c.

 4. Український ринок праці: особливості розвитку та ефективність функціонування : Монографія/ За ред. І.Л. Петрової. — К.: Інститут економіки НАН України, 2009. — 368 c.

 5. Чернов В.І., Оленич Є.І. Нормування праці: Навч.-метод. посібник. — К.: КНЕУ, 2002.

Підпис розробника: ______________


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка