Вищий навчальний закладСкачати 131.34 Kb.
Дата конвертації02.04.2017
Розмір131.34 Kb.


Вищий навчальний закладУніверситет економіки та права «КРОК»
ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор О.І.Шаров

«___» ______________ 2012 р.КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
«фінансові потоки в логістичних системах»

Київ – 2012
ПЕРЕДМОВА

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни РОЗРОБЛЕНО

кафедрою менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та логістики

факультету міжнародних відносин

РОЗРОБНИКИ

В.Г. Алькема, професор кафедри МЗЕД та логістики

(підпис)


РЕЦЕНЗЕНТ

Румик І.І., к.е.н., доцент кафедри фінансів та банківського бізнесу

Зауваження враховані. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни відповідає стандартам вищої освіти, вимогам МОНмолодьспорт України та Університету «КРОК»

(підпис)


РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО КАФЕДРОЮ МЕНЕДЖМЕНТУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЛОГІСТИКИ

Протокол №
від

«___» ____________ 2012 р.

Завідувач кафедри
В.І. Терехов


УХВАЛЕНО ВЧЕНОЮ РАДОЮ ФАКУЛЬТЕТУ

Протокол №
від

«___» ____________ 2012 р.

Декан факультету
В.В. Рокоча


ЗМІСТ


 1. Сфера застосування

 2. Опис дисципліни

 3. Навчальна програма дисципліни

3.1. Мета та завдання навчальної дисципліни

3.2. Зміст навчальної дисципліни 1. Робоча навчальна програма дисципліни, плани лекцій та практичних занять, та самостійної роботи студентів з дисципліни

4.1. Тематичний план дисципліни

4.2. Плани лекцій та практичних занять. Завдання для самостійної роботи студентів

4.3. Засоби для проведення поточного та підсумкового контролю

4.4. Перелік рекомендованих підручників, інших методичних та дидактичних матеріалів 1. Критерії оцінювання результатів навчання студентів

5.1. Схема нарахування балів з дисципліни

5.2. Умови нарахування балів

5.3. Критерії підсумкового оцінювання


 1. Комплексна контрольна робота (ККР) для перевірки знань з дисципліни

 2. Лист погодження комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни

 3. Лист подовження дії комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни

 4. Додатки:

– (опорний) конспект лекцій;

наочні матеріали;

–еталонні приклади розв’язання типових завдань.
1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей комплекс поширюється на усі структурні підрозділи Вищого навчального закладу «Університет економіки та права «КРОК», в яких вивчається навчальна дисципліна.Навчальна дисципліна «Фінансові потоки в логістичних системах» вивчається згідно навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю:

Галузі знань

Спеціальності

Шифр

Найменування

Код

Назва

0306

Менеджмент і адміністрування

8.03060107

Логістика


2. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

Для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю 8.03060107 «Логістика»Шифр дисципліни

17НТип дисципліни

нормативнаПопередні умови

попереднє вивчення дисциплін: «Логістика», «Загальна теорія логістики», «Управління постачанням і запасами», «Міжнародна логістика», «Логістика зовнішньоекономічних операцій», «Економіка та організація логістичних систем», «Управління логістичним сервісом», «Інформаційні логістичні системи», «Управління ризиками в логістиці»Семестр

3Кредити ECTS

4Заняття з викладачем

42Форми підсумкового контролю

ЕкзаменМетоди проведення

лекції, практичні заняття, робота у малих групах, ділові ігриРезультати навчання

 • Розвивати практичні навички з визначення центрів тяжіння логістичних витрат;

 • розпізнавати теорію управління фінансовою стійкістю підприємства за рахунок координації фінансових потоків в логістичних системах;

 • порівнювати методи управління оборотними активами та інвестиційною діяльністю в логістичних системах;

 • роз’яснювати особливості вибору і використання методів оцінки ефективності функціонування логістичних систем.Зміст дисципліни

Управління фінансовими потоками в логістичних системах.

Управління доходами в логістичних системах.

Управління логістичними та загальними витратами в логістичних системах.

Облік та аналіз логістичних витрат.

Бюджетування в логістичних системах.

Фінансові основи формування майна в логістичних системах.

Управління оборотними коштами в логістичних системах.

Управління інвестиційною діяльністю в логістичних системах.

Оцінка ефективності функціонування логістичних систем.
Література

 1. Косарев О.Й., Позняк О.В. Фінансові потоки в логістичних системах: Навч. посібн. – К.: Вид-во «НАУ-друк», 2010. – 246 с.

 2. Крикавський Є.В. Логістичне управління: Підручник. – Л.: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2005. – 684 с.

 3. Лігоненко Л.О., Ситник Г.В. Управління грошовими потоками. – К.: КНТЕУ, 2005.

 4. Сергеев В.И. Корпоративная логистика. 300 ответов на вопросы профессоналов. М.: ИНФРА-М, 2010. – 976 с.Мова

українська

3. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

Вимоги до змісту навчальної програми дисципліни «Фінансові потоки в логістичних системах» затверджено в складі Освітньо-професійної програми підготовки спеціаліста, магістра за спеціальностями галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», затвердженої наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.04.2011 р. № 336.

Програма нормативної навчальної дисципліни «Фінансові потоки в логістичних системах» видана у складі Програм нормативних навчальних дисциплін підготовки спеціаліста і магістра за спеціальностями галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»: КТНЕУ, 2011 р., 359 стр.
3.1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Основною метою викладання курсу «Фінансові потоки в логістичних системах» є формування у майбутніх спеціалістів системних знань і розуміння концептуальних основ функціонування фінансових потоків в логістичних системах та набуття навичок дослідження оцінки впливу взаємодії матеріальних і фінансових потоків на ефективність функціонування логістичних систем.

Основними завданнями, що мають бути вирішені у процесі викладання дисципліни, є:


   • сприяти формуванню у студентів поняття про фінансові потоки в логістичних системах, їхні види та характеристику;

   • здобуття теоретичних знань з управління фінансовими потоками в логістичних системах;

   • формування навичок з управління доходами, загальними та логістичними витратами підприємства;

   • вивчення методик визначення центрів тяжіння логістичних витрат;

   • здобуття теоретичних знань та практичних вмінь з управління фінансовою стійкістю підприємства за рахунок координації фінансових потоків в логістичних системах;

   • здобуття знань щодо інструментів та методів управління оборотними активами та інвестиційною діяльністю в логістичних системах;

   • надання певного обсягу знань щодо вибору і використання методів оцінки ефективності функціонування логістичних систем.

Міждисциплінарні зв’язки

Вивчення курсу «Фінансові потоки в логістичних системах» базується на загальних знаннях теорії економіки, менеджменту та логістики і взаємопов'язане з такими дисциплінами: «Економіка підприємства», «Фінанси підприємства», «Бухгалтерський облік», «Основи менеджменту», «Логістика», «Функціональна логістика», «Інтегровані матеріальні потоки», «Управління ризиками в логістиці», «Управління ланцюгами поставок».


3.2. Зміст навчальної дисципліни

Вступ. Успішна організація діяльності підприємств у сучасних умовах не може відбуватися без використання правильної стратегії управління фінансовими потоками. Мають перспективи розвитку ті підприємства, які формують та впроваджують у свою практичну діяльність ефективне використання фінансових ресурсів, вміють контролювати фінансові потоки в логістичних системах, використовують сучасні концепції фінансового руху..
РОЗДІЛ І. Управління фінансовими потоками в логістичних системах.

Тема 1. Управління фінансовими потоками в логістичних системах.

Фінансові потоки в логістичних системах. Основні види і характеристики фінансових потоків в логістичних системах. Особливості управління фінансовими потоками на різних етапах логістичного процесу. Планування руху фінансових потоків підприємства. Концепція вузлових впливів при управління фінансовими та іншими потоками. Фактори, що впливають на вибір інструментарію керуючого впливу на фінансові потоки. Механізм управління фінансовими потоками в системі вузлових впливів. Методи внутрішньо фірмового контролю і регулювання фінансових потоків, що супроводжують рух товарів та послуг. Методи оптимізації фінансових потоків в логістичних системах.Тема 2. Управління доходами в логістичних системах.

Склад та джерела доходів в логістичних системах. Чинники, що визначають структуру та розмір доходів. Цінова політика та механізм ії формування. Вплив логістики на ринкові ціни. Об’єктивні компоненти відношення «ціна-якість». Стратегії коригування цін. Стратегії управління доходами в логістичних системах. Методи обґрунтування плану доходів служби логістики та логістичної системи в цілому.Тема 3. Управління логістичними та загальними витратами в логістичних системах.

Роль логістики у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства. Основні види витрат в логістиці. Фактори, що визначають розмір логістичних витрат. Системи і методи калькулювання витрат. Поняття та структура логістичних витрат. Класифікація логістичних витрат. Декомпозиція логістичних витрат. Фактори формування та скорочення логістичних витрат. Чинники, що визначають розмір логістичних витрат. Витрати фізичне просування матеріалів. Витрати на запаси. Витрати на інформаційні процеси. Стратегія управління логістичними витратами. Співвідношення логістичних та загальних витрат фірми. Концепція мінімізації загальних витрат. Методи зменшення логістичних витрат без погіршення якості.Тема 4. Облік та аналіз логістичних витрат.

Аналіз логістичних витрат. Попередній аналіз логістичних витрат. Детальний аналіз логістичних витрат. Прямі і непрямі витрати. Постійні і змінні витрати. Фактичні і планові витрати. Способи їх визначення та обліку. Системи обліку витрат. Урахування додаткових витрат. Функціонально-вартісний аналіз та його принципи: системний підхід, функціональний підхід, принцип відповідності корисності функції для споживача і витратами. Центри тяжіння логістичних витрат. Аналіз витрат в логістичних системах (включаючи й аналіз взаємозв’язку «витрати-обсяг реалізації-прибуток» як інструмент обґрунтування управлінських рішень, що базується на поділі витрат на постійні і змінні). Планування логістичних витрат. Методи обґрунтування плану витрат на логістику і в цілому по підприємству. Контроль витрат і стимулювання економії ресурсів.Тема 5. Бюджетування в логістичних системах.

Переваги розробки бюджету підприємства та його структурних підрозділів. Принципи та фактори бюджетування. Розробка бюджету логістичної діяльності та його роль у формуванні бюджету підприємства. Контроль виконання бюджету. Аналіз планового і фактичного бюджету. Виявлення причин відхилень. Розробка колективної відповідальності за дотримання бюджету. Мотивація. Претензії.


РОЗДІЛ ІІ. Оцінка ефективності функціонування та розвитку логістичних систем.

Тема 6. Фінансові основи формування майна в логістичних системах.

Склад та особливості майна в логістичних системах. Принципи формування майна. Оптимізація обсягу і складу майна. Управління формуванням майна в процесі його створення. Вартість майна та методи його оцінки. Схема і джерела фінансування майна в логістичних системах. Вплив логістичної інфраструктури на склад та вартість майна.Тема 7. Управління оборотними коштами в логістичних системах.

Оборотні кошти в логістичних системах, характеристика їх складу та особливостей кругообігу. Стратегія управління оборотними коштами. Роль оптимального управління запасами та їх вплив на розмір оборотних коштів. Аналіз обігових коштів. Планування потреби в обігових коштах. Управління використанням оборотного капіталу, інвестованого в дебіторську заборгованість. Вплив системи взаєморозрахунків учасників логістичної системи на потребу в оборотних коштах.Тема 8. Управління інвестиційною діяльністю в логістичних системах.

Необхідність інвестицій в логістичних системах. Інвестиції в логістичну інфраструктуру й запаси. Джерела та форми інвестування. Інвестиційна політика логістичної системи. Обґрунтування ефективності інвестування в логістичну інфраструктуру. Ризики інвестування в створення запасів. Формування портфелю інвестицій. Вплив логістики на інвестиційний потенціал підприємства та ефективність інвестицій.Тема 9. Оцінка схеми реалізації фінансових логістичних систем.

Вплив схеми реалізації фінансових потоків на ефективність логістичних систем. Вартісне управління логістичними потоками. Види фінансових ризиків, які виникають в логістичних системах та способи їх попередження. Вплив логістики на підвищення фінансової стійкості підприємства. Резерви підвищення ефективності діяльності підприємства за рахунок раціонального управління фінансовими потоками та логістичними процесами підприємства.4.4. Перелік рекомендованих підручників,

інших методичних та дидактичних матеріалів

Основна література

 1. Алькема В.Г., Сумець О.М. Логістика. Теорія та практика. Навчальний посібник. – К.: «Видавничий дім «Професіонал», 2008. – 272 с.

 2. Алькема В.Г. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Комерційна діяльність посередницьких підприємств» для студентів спеціальності 7.050108 «Маркетинг» - Буча: УГІ, 2007. – 60 с.

 3. Бланк И.А. Управление денежными потоками. – К.:Эльга Ника-Центр, 2002. – 736 с.

 4. Крикавський Є.В. Логістика: Підручник. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004. – 448 с.

 5. Крикавський Є.В. Логістичне управління: Підручник. – Л.: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2005. – 684 с.

 6. Савчук В.П. Управление финансами предприятия. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2003. – 480 с.

Додаткова література

 1. Бланк И.А. Управление финансовыми рисками / И.А. Бланк. – Сер.: Библиотека финансового менеджера. – К. : Вид-во «Ника-Центр», 2005. – Вып. 12. – 600 с.

 2. Джеймс Р. Сток, Дуглас М. Ламберт «Стратегическое управление логистикой» / Под ред. В.И. Сергеева. Перевод с 4-го англ.. узд. – М.: Инфра-М, XXXII, 797 с.

 3. Косарев О.Й. , Позняк О.В. Фінансові потоки в логістичних системах: Навч. посібн. – К.: Вид-во «НАУ-друк», 2010. – 246 с.

 4. Лігоненко Л.О. Управління грошовими потоками [Текст] : навч. посіб. / Л. О. Лігоненко, Г.В. Ситник. — К. : КНТЕУ, 2005. — 255 с.

 5. Моисеева Н.К. Экономические основы логистики: ученик / Моисеева Н.К.- М.: ИНФРА-М, 2008. – 528 с.

 6. Сергеев В.И.Корпоративная логистика. 300 ответов на вопросы профессоналов. М.: ИНФРА-М, 2010. – 976 с.

 7. Скоробагатова Т.Н. Логистика. – М.: ООО «ДиАйПи», 2005. – 116 с.

 8. Трубочкина М.И. Управление затратами предприятия: Учеб. Пособие. – 2-е узд., испр. И доп. – М.:ИНФРА-М, 2009. – 319 с.

 9. Пазинич В.І. Оцінка об’єктів нерухомості: навч. пос. [для студ. вищ. навч. закл.] / В.І. Пазинич, Л.А. Свистун – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 434 с.

 10. Кучеренко В.Р., Квач Я.П., Сментина Н.В., Улибіна В.О. Оцінка бізнесу та нерухомості. Навч. пос. / Кучеренко В.Р., Квач Я.П., Сментина Н.В. та ін.. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 200 с.

 11. Лігоненко Л.О., Ситник Г.В. Управління грошовими потоками: Навч. посіб. – К.: Київ. нац. торг.-екон. Ун-т, 2005. – 255 с.

 12. Панков В.А. Єлецьких С.Я., Михайличенко Н.М. Контролінг і бюджетування фінансово-господарської діяльності підприємства: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 112 с.

 13. Пшенишнюк О.С., Павловська Н.О., Павловська О.В. Фінансова оцінка майна та операції з нерухомістю. Учбовий посібник для вищ. навч. закладів. К.: ПП «Єкмо», 2005. – 372 с.

 14. Оценка машин и оборудования: Учебное пособие / Под общей редакцией В.П. Антонова – М. и др.: Институт оценки природных ресурсов, 2000. – 339 с.Підпис розробника: ______________База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка