Вищий навчальний закладСкачати 204.12 Kb.
Дата конвертації31.03.2017
Розмір204.12 Kb.

Вищий навчальний закладУніверситет економіки та права «КРОК»
ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор О.І.Шаров

«___» ______________ 201_ р.
КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
ЕКОНОМІКА ОСВІТИ

Київ – 2013

Підпис розробника: _____________


Передмова

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни РОЗРОБЛЕНО

кафедрою управлінських технологійІнституту магістерської підготовки та післядипломної освіти
РОЗРОБНИК

Н.М.Ушакова, професор кафедри управлінських технологій, кандидат економічних наук,професор


РЕЦЕНЗЕНТ

В.В. Сопко, доктор економічних наук, професор
Зауваження враховані. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни відповідає стандартам вищої освіти, вимогам МОНмолодьспорт України та Університету «КРОК»

РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО кафедрОЮ УПРАВЛІНСЬКИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Протокол №

2

від

«13» вересня 2013 р.

Завідувач кафедри
В.Г. Алькема

УХВАЛЕНО ВЧЕНОЮ РАДОЮ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

Протокол №

4

від

«19» вересня 2013 р.

Директор Інституту
С.М.Піддубна

ЗМІСТ


Стор.

1. Сфера застосування

4

2. Опис дисципліни

5

3. Навчальна програма дисципліни

7
3.1.

Мета та завдання навчальної дисципліни

7
3.2.

Зміст навчальної дисципліни

8

4. Робоча навчальна програма дисципліни, плани лекцій та практичних (семінарських) занять, завдання для лабораторних робіт та самостійної роботи студентів з дисципліни

13
4.1.

Тематичний план дисципліни

13
4.2.

Плани лекцій та практичних (семінарських) занять. Завдання для лабораторних робіт. Завдання для самостійної роботи студентів

14
4.3.

Засоби для проведення поточного та підсумкового контролю

30
4.4.

Перелік рекомендованих підручників, інших методичних та дидактичних матеріалів

37

5. Критерії оцінювання результатів навчання студентів

41
5.1.

Схема нарахування балів з дисципліни

41
5.2.

Умови нарахування балів

42
5.3.

Критерії підсумкового оцінювання

42

6. Комплексна контрольна робота (ККР) для перевірки знань з дисципліни

43

7. Лист погодження комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни

46

8. Лист подовження дії комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни кафедрою – розробником

47

9. Додатки:


– конспект лекцій та завдання для підсумкового контролю знань.


1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей комплекс поширюється на усі структурні підрозділи Вищого навчального закладу «Університет економіки та права «КРОК», в яких вивчається навчальна дисципліна.Навчальна дисципліна «СПП 2 «Економіка освіти» вивчається згідно навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальностями:

Галузь знань

Спеціальності

шифр

Найменування

шифр

Назва

1801


Специфічні категорії


8. 18010020


Управління навчальним закладом

         1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ
1.

Шифр дисципліни (ідентифікатор)

СПП 2

2.

Тип дисципліни

За вибором навчального закладу

3.

Попередні умови

Дисципліна пов’язана між предметними зв’язками з курсами «Правові аспекти управління навчальним закладом», «Менеджмент освіти», «Управління навчальним закладом»

4.

Триместр

2 семестр

5.

Кредити ECTS

2,5

6.

Заняття з викладачем

32 год.

7.

Форми підсумкового контролю

Диференційований залік

8.

Методи проведення

лекції, семінарські заняття, дискусії, робота у малих групах

9.

Результати навчання

Знати:

- місце і значення освіти як соціального феномена, особливості її функціонування в умовах ринкової економіки;

- специфіку ринку освітніх послуг, його взаємодію з ринком праці;

- характеристику навчального закладу як юридичної особи і суб’єкту господарювання;

- особливості створення і функціонування навчальних закладів різних організаційно-правових форм і рівнів;

- організацію оплати праці в освітніх установах, форми і системи оплати праці;

- сутність, склад, класифікацію і оцінювання складових навчально-матеріальної бази навчального закладу;

- порядок фінансування навчальних закладів різних організаційно-правових форм;

- сутність,склад і класифікацію доходів і видатків, порядок їх визначення і складання кошторису;

- питання про соціально-економічну ефективність освіти, критерії та показники вимірювання.Вміти:

- проводити маркетингові дослідження ринку освітніх послуг;

- розробляти політику ціноутворення в залежності від кон’юнктури ринку освітніх послуг;

- складати штатний розклад навчального закладу;

- формувати системи оплати праці;

- розраховувати фонд оплати праці і суми утримувань із нарахованих сум;

- організовувати переоцінку необоротних активів і інвентаризацію оборотних активів;

- розраховувати всі види доходів і витрат навчального закладу та складати кошторис;

- визначати ефективність освіти і її конкурентноздатність


10.

Зміст дисципліни

 1. Освіта в умовах ринкової економіки.

 2. Організація і оплата праці в освітніх установах

 3. Навчально-матеріальні ресурси навчального закладу.

 4. Фінансування освітніх установ.

5. Соціально-економічна ефективність освіти.

11.

Література

 1. Васильев Ю.С. Экономика и организация управления вузом: учебник / Ю. С. Васильев, В. В. Глухов, М. П. Федоров ; под ред. В. В. Глухова. – СПб. : Лань, 2004. – 608 с

 2. Егоршин А.Л. Менеджмент, маркетинг и экономика образования: Учебное пособие. – Н. Новгород: НИМБ, 2001. – 624 с.

 3. Каленюк І.С. Економіка освіти: навчальний посіьник. – К.: 2005. – 316 с.

 4. Куклін О.В. Економічні аспекти вищої освіти: навчальний посібник. – К.: Знання України, 2008. – 331 с.

 5. Управління шкільним бюджетом: навчальний посібник / В. Громовий, О. Ковальчук, Т. Оленич, Л. Паращенко, Ю. Шукевич; за заг. ред. С. Калашнікової. — К.: ДП «НВЦ «Пріоритети», 2012.- 243 с.

12.

Мова

українська

3. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

Навчальна програма дисципліни «Економіка освіти» затверджена в складі її комплексу навчально-методичного забезпечення рішенням Вченої ради Навчально-наукового Інституту магістерської підготовки та післядипломної освіти Університету економіки та права «КРОК» від «19» вересня 2013 р., протокол №4.3.1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета дисципліни – формування знань щодо специфічних виробничих відносин в системі освіти та економічного механізму функціонування освіти як організаційно-економічної системи, як галузі соціально-економічної діяльності і набуття вмінь аналізувати економічний стан освітньої установи, визначати потреби в ресурсах для виконання завдань освітньої діяльності, планувати доходи і витрати, складати кошторис, визначати ефективність освітньої діяльності.

Предмет дисципліни – специфічні виробничі відносини та економічний механізм функціонування системи освіти і її складових,її економічну роль в розвитку суспільства.

Завдання дисципліни: • висвітлити значення і місце освіти в умовах ринкової економіки;

 • надати характеристику ринку освітніх послуг в Україні, його взаємодію з ринком праці; особливостей формування попиту, пропозиції, ціноутворення на освітні послуги;

 • сформувати знання про навчальний заклад як суб’єкт господарювання;

 • розкрити питання про організацію і оплату праці в освітніх установах; про склад, класифікацію і оцінювання складових навчально-матеріальної бази навчального закладу;

 • сформувати знання про порядок фінансування навчальних закладів різних організаційно-правових форм, склад і класифікацію доходів і видатків, порядок їх визначення, складання кошторису тощо;

 • розкрити питання про соціально-економічну ефективність освіти, критерії та показники вимірювання ефективності освітньої діяльності.

Студентам магістратури необхідно вміти:

 • розробляти політику ціноутворення в залежності від кон’юктури ринку освітніх послуг;

 • складати штатний розклад навчального закладу;

 • формувати системи оплати праці;

 • розраховувати фонд оплати праці і суми утримувань із нарахованих сум;

 • здійснювати переоцінку необоротних активів;

 • розраховувати всі види доходів і видатків навчального закладу та складати кошторис;

 • розраховувати показники ефективності освітньої діяльності і визначати конкурентоздатність навчального закладу.

Міждисциплінарні зв’язки

Дисципліна «Економіка освіти» пов’язана між предметними зв’язками з курсами «Правові аспекти управління навчальним закладом», «Менеджмент освіти», «Управління навчальним закладом».

3.2. Зміст навчальної дисципліни

Тема 1. Освіта в умовах ринкової економіки. Навчальний заклад як суб’єкт господарювання.

Освіта як суспільний феномен: як результат, як сума суспільно-значимих знань, як процес передачі знань, набуття умінь і навичок, як організаційно-економічна система, галуз соціально-економічної діяльності. Освіта як сфера людської життєдіяльності, що забезпечує економічний і соціальний прогрес в суспільстві, формує людський капітал.

Економіка освіти як частина економіки держави, соціально-економічної організації суспільства, її підсистеми (економіка дошкільної освіти, економіка загальноосвітньої середньої освіти, економіка професійно-технічної освіти, економіка вищої освіти, економіка післядипломної освіти).

Ринок освітніх послуг, характеристика його сучасного стану. Сегментація освітнього ринку відповідно до формування здібностей до праці, до конкретних галузей знань, напрямів, спеціальностей, до модифікації освітніх послуг, їх якості і попиту окремих груп споживачів. Суб’єкти освітнього ринку.

Освітня послуга як економічна категорія і суспільне благо. Особливості освітньої послуги з позиції окремої особи, роботодавців, держави. Вартість і споживча вартість освітньої послуги. Попит на освітні послуги, фактори, що його формують. Пропозиція освітніх послуг і фактори її формування. Проблема збалансування попиту і пропозиції. Ціна як регулятор ринку освітніх послуг. Порядок ціноутворення на освітні послуги (постановка задачі ціноутворення, аналіз цін на послуги конкурентів, вибір методу ціноутворення тощо).

Навчальний заклад як суб’єкт ринкових відносин і суб’єкт господарювання, юридична особа, метою діяльності якого є задоволення потреб населення в освітніх послугах. Класифікація навчальних закладів як суб’єктів господарювання і суб’єктів навчального процесу. Особливості створення і функціонування державних і недержавних навчальних закладів. Підприємницька діяльність державних і недержавних навчальних закладів.


Тема 2. Організація і оплата праці в освітніх установах

Кадровий потенціал навчального закладу. Характеристика основних груп працівників освітніх установ. Колективний договір як інструмент реалізації права на працю. Трудовий договір (контракт): призначення, сутність, права і обов’язки сторін трудової угоди. Державні гарантії педагогічним та науково-педагогічним працівникам.

Порядок визначення чисельності працівників навчального закладу. Вихідні параметри розрахунку потреби в персоналі по групам працівників (науково-педагогічні, педагогічні, допоміжний обслуговуючий персонал).

Нормативи чисельності студентів на одного викладача, кількості педагогів на 1 клас-комплект кількості вихователів на групу. Середньорічний контингент чисельності студентів, приведений контингент з формами навчання як основа розрахунку професорсько-викладацького складу.

Визначення кількості ставок викладачів на кафедрах, диференційований підхід в залежності від загального обсягу навчального навантаження, кількості дисциплін, норми навантаження викладача.

Форми і системи оплати праці в навчальних закладах. Інструменти державного регулювання оплати праці працівників бюджетних установ. Тарифна сітка розрядів і коефіцієнтів з оплати праці як основа організації оплати праці в навчальних закладах, її використання для визначення посадових окладів.

Поняття основної і додаткової заробітної плати. Система надбавок і доплат. Фонд заробітної оплати і порядок його розрахунку. Нарахування на фонд заробітної плати, їх характеристика і розрахунок. Контроль за правильним використанням фонду заробітної плати.
Тема 3. Навчально-матеріальні ресурси навчального закладу.

Поняття навчально-матеріальних ресурсів навчального закладу, склад, оцінювання, порядок формування.

Необоротні активи навчального закладу: сутність, класифікація, оцінювання. Характеристика необоротних активів в залежності від їх функціонального призначення. Вартість необоротних активів: первинна, балансова (залишкова), відновлювальна.

Порядок визначення вартості необоротних активів: первинне формування в навчальних закладах державної і недержавної форми власності, переоцінка (індексація первинної вартості).

Амортизація та оновлення необоротних активів. Фізичний і моральний знос. Порядок нарахування зносу і його відшкодування в навчальних закладах різних організаційно-правових форм. Норми нарахування зносу і їх диференціація, розрахунок щорічної суми зносу (амортизації).

Оновлення необоротних активів: поточний ремонт, капітальний, модернізація. Характеристика форм оновлення, джерела покриття витрат на їх здійснення і вплив на вартість не обігових активів.

Головні завдання управління необоротними активами.

Оборотні активи: сутність, склад, класифікація. Завдання управління обіговими активами і передумови їх здійснення. Групування матеріальних запасів за функціональною роллю в господарській діяльності. Оцінка балансової вартості запасів: первинна, справедлива, відновлювальна. Порядок переоцінювання запасів.

Головні завдання управління оборотними активами.
Тема 4. Фінансування освітніх установ

Фінансово-господарська діяльність навчальних закладів як суб’єктів господарювання. Особливості фінансово-господарської діяльності навчальних закладів різних організаційно-правових форм. Господарські засоби, їх класифікація за складом і розміщенням, за джерелами формування.

Характеристика джерел формування господарських засобів: власний капітал, доходи, зобов’язання.

Склад, класифікація доходів освітніх установ. Характеристика доходів навчального закладу та доходів спеціального фонду в навчальних закладах державної форми власності. Структура доходів спеціального фонду відповідно до Постанови КМ від 17.05.02. №659 «Перелік власних надходжень бюджетних установ, вимоги щодо їх утворення та напрями їх використання». Визначення доходів за кожним джерелом надходження: інформаційне забезпечення і порядок розрахунків.

Склад і класифікація видатків навчальних закладів. Відмінності видатків бюджетних установ від витрат підприємницьких структур. Бюджетна відомча і економічна класифікація видатків. Поточні і капітальні витрати навчального закладу. Визначення розмірів витрат навчального закладу на здійснення діяльності: інформаційне забезпечення і порядок розрахунків. Основний зміст показників, норм і нормативів, що використовуються в розрахунках потреби освітніх установ в фінансових ресурсах.

Характеристика кошторису навчального закладу і контроль за його виконанням.

Напрямки удосконалення фінансово-економічного механізму управління в освіті.
Тема 5. Соціально-економічна ефективність освіти.

Поняття економічної та соціально-економічної ефективності освіти, критерії і показники, що їх характеризують. Методи розрахунку економічної ефективності освіти. Характеристика комплексної системи показників результативності як індикаторів соціально-економічної ефективності освіти.

Шляхи підвищення соціально-економічної ефективності освіти.
4.4. Перелік рекомендованих підручників,

інших методичних та дидактичних матеріалів

Базова

(нормативна література, наявні в бібліотеці Університету підручники, навчальні посібники, задачники за погодженням з бібліотекою) 1. Про вищу освіту: Закон України № 2984 - III від 17.01.2002 із змінами і доповненнями [Електронний ресурс]. - Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/go/2984-14

 2. Закон України «Про освіту». № 1060-ХІІ, із змінами від 11 червня 2008. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.osvita.org.ua/pravo/law 00/

 3. Закон України «Про вищу освіту». № 2984-ІІІ, із змінами від 19 січня 2010 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.osvita.org.ua/pravo/law 05/

 4. Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 № 2628-ІІІ. [Електронний ресурс]. Zakon.rada.gov.ua/go/305-2003-п

 5. Закон України «Про загальну середню освіту». № 651-ХІV, із змінами від 4 червня 2008 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.osvita.org.ua/pravo/law 02

 6. Афтаназів І.С. Економічні аспекти реформування регіональної системи підготовки кадрів вищою школою: Монографія/ І. С. Афтаназів. - Коломия: ВПТ "Вік", 2007. - 224 с.

 7. Багаутдинова Н.Г. Высшая школа сегодня и завтра: пути преодоления кризиса: Монография/ Н.Г. Багаутдинова. - М.: Экономика, 2003. - 426 с

 8. Боголіб Т.М. Принципи управління вузом: Монографія/ Т.М. Боголіб. - К.: Т-во "Знання",КОО, 2004. - 204 с

 9. Васильев Ю.С. Экономика и организация управления вузом: Учебник/ Ю.С. Васильев; В.В. Глухов, М.П. Федоров. - 3-е изд., испр. и доп.. - СПб.: Издательство "Лань", 2004. - 608 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература)

 10. Вища освіта в Україні: Навчальний посібник/ За ред. В.Г. Кременя, С.М. Ніколаєнка. - К.: Знання, 2005. - 327 с

 11. Грішнова О.А. Людський капітал : формування в системі освіти і професійної підготовки: Монографія/ О.А. Грішнова. - К.: Знання, 2001. - 254 с.

 12. Горбунова Л.М., Степко М.Ф. Вища освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання. Нормативний збірник. - К.: ФОРУМ, 2009, у двох томах. С. 369—386.

 13. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р.№ 436-IV//Офіційний вісник України. - 2003.- № 11. - Ст. 462.

 14. Закон України “Про вищу освіту”.: Науково-практичний коментар / За ред. В.Г. Кременя. - К.: СДМ — Студіо, 2002. - 323 с.

 15. Економічна безпека розвитку середньої школи в контексті підготовки Податкового кодексу України. Пропозиції та зауваження/ Л. І. Паращенко [кер.авт.кол.];за ред.О.А.Кириченка, Л.І.Паращенко; НДІ проблем національної безпеки України Університету економіки та права "КРОК". - К.: Дорадо-друк, 2010. - 48 с.. - (Соціально-гуманітарна сфера)

 16. Каленюк І.С. Економіка освіти: Навчальний посібник/ І.С. Каленюк. - К.: Знання України, 2003. - 316 с

 17. Куклін О.В. Економічні аспекти вищої освіти/ О. В. Куклін. - К.: Знання України, 2008. - 331 с.

 18. Льюис Даррел Р. Частное высшее образование в странах с переходной экономикой: достижения, возможности и препятствия: монография/ Даррел Р. Льюис, Дарвин Д. Гендель, А. Демьянчук. - К.: Факт, 2007. - 175 с.

 19. Менеджмент, маркетинг и экономика образования: Учебное пособие/ Под ред. А.П. Егоршина. - Новгород: НИМБ, 2001. - 624 с.

 20. О национальной стратегии развития образования в Украине на период до 2021 года / Указ Президента Украины №344/2013 от 25 июня 2013 года.

 21. Обучение на протяжении жизни в условиях новой экономики. - М.: Алекс, 2006. - 264 с.. - (Актуальные вопросы развития образования)

 22. Пустовіт М. Усе про облік та організацію приватних навчальних закладів: Підручник/ М. Пустовіт. - Х.: Фактор, 2006. - 476 с. - (Усе про облік та організацію)

 23. Семенченко Н.В. Образование в Украине/ Н. В. Семенченко. - К.: Саммит-книга, 2010. - 320 с.. - (Охота на правду)

 24. Сучасна економічна освіта: Україна і Болонський процес: Монографія/ За ред. В.Д. Базилевич . - К.: Знання, 2006. - 326 с.

 25. Україна у вимірі економіки знань/ За ред. В.М. Гейця. - К.: Основи, 2006. - 592 с

 26. Управління шкільним бюджетом: навчальний посібник/ Л. І. Паращенко [та ін.] ; за ред. С. Калашнікової. - К.: ДП "НВЦ "Пріоритети", 2012. - 243 с.+ ел. опт. диск (CD-ROM)

 27. Шкільний бюджет у сучасних умовах: Практико-орієнтований посібник для директора школи: Посібник/ За ред. Ю.В. Шукевича; О.В.Ковальчук, Т.О.Оленич, Л.І. Паращенко. - К.: Факт, 2009. - 144 с

 28. Шкільний бюджет: Навчально-методичний посібник для керівників освіти/ В. Мархлєвський, Ю. Шукевич, Л. Паращенко[та інші]; МФ "Відродження". - К.: Таксон, 2011. - 156 с.


Допоміжна

(відсутні в бібліотеці Університету підручники, навчальні посібники, задачники, а також монографії, довідники, журнальні та газетні статті, інші джерела) 1. Андрущенко В.П., Савельев В.Л. Образовательная политика (обзор повестки дня) / В.П.Андрущенко., В.Л.Савельев. - К.: «МП Леся», 2010. - 404 с.

 2. Вища освіта. Нормативно-правові акти про організацію освіти у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації: У 2 кн. / Укладачі М.І.Панов, Ю.П.Битяк та ін.; За ред. Проф. М.І.Панова. - Х.: Право, 2006. - 688 с.

 3. Методичні рекомендації щодо розрахунку рівня фінансового забезпечення функціонування вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня аккредитації вартості підготовки одного студента / Куліков П.М., Кононенко В.П., Ющенко Л.М., Болюбаш Я.Я.; МОН України, Департамент вищої освіти, Департамент економіки та фінансування, Державний центр економіки освіти і науки. - К., 2008. - 115 с.

 4. Огаренко В.Л. Державне регулювання діяльністю вищих навчальних закладів на ринку освітніх послуг: монографія / В.М. Огаренко. - К.: Вид-во НАДУ, 2005. - 328 с.

 5. Освіта в Україні: Нормативна база / упоряд. Є.К. Пашутинський. - 3-є вид., змін. Та доп.. - К.: КНТ, 2007. -520 с.

 6. Паращенко Л.І. Державне управління розвитком загальної середньої освіти в Україні: методології, стратегії, механізми: Монографія / Л.І. Паращенко. - К.: Майстер книг, 2011. - 536 с.

 7. Сазоненко Г. Законодавче та нормативно-правове забезпечення автономії загальноосвітнього навчального закладу: Навчально-методичний посібник для керівників освіти / Г. Сазоненко. - К.: Майстер книг, 2011. - 112 с.

 8. Фініков Т.В. До законодавства про вищу освіту Польщі, Росії, України, Чехії. Ситуація та міркування. / Т.В. Фініков - К.: Таксон, 2000. - 346 с.

 9. Хриков Є.М. Управління навчальним закладом: навчальний посібник / Є.М. Хриков. - К.: Знання, 2006. - 365 с.

 10. Шамова Т.И. Управление образовательными системами: Учебное пособие / Т.И. Шамова, Т.М. Давыденко, Г.Н. Шибанова. - М.: ИЦ “Академия”, 2008. -384 с. -(Высшее профессиональное образование).


Інформаційні ресурси

 1. Державні стандарти освіти і національне освітнє законодавство [Електронний ресурс] : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / Г. В. Лаврик, Г. В. Терела, Т. О. Харченко, С. В. Машкіна, О. О. Кульчій, С.М. Ляхівненко. – Полтава : ПУЕТ, 2012 . – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

 2. Івко І.І. Маркетинговий підхід в управлінні сучасними навчальними закладами. - Електронний ресурс – Режим доступу: http://novyn.kpi.ua/2005-2/02_ivko.pdf

 3. Кирилловых А.А. Автономия вуза: баланс частных и публичных интересов / А.А.Кирилловых // Право и образование, 2010. - №2. [Электронний ресурс]. - Режим доступа: http://www.lexed.ru/ pravo/journ/0210/kir.doc

 4. Кирилловых А.А. Имущественные права образовательных учреждений / А.А.Кирилловых // Право и образование, 2008. - №7. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://lexed.ru/ pravo/journ/0708/kirill.doc

 5. Кирилловых А.А. Проблемы государственного регулирования образовательной деятельности высших учебных заведений / А.А. Кирилловых // Право и образование, 2007. - №12. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.lexed.ru/ pravo/ journ/ 1207/kir.doc

 6. Кирилловых А.А. Регулирование высшего образования: от доцентрализации к координационной централизации / А.А.Кирилловых // Право и образование, 2010. - №6. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.lexed.ru/ pravo/journ/0610/kir.doc

 7. Ковальчук Г.О. Активізація навчання в економічній освіті.- Електронний ресурс – Режим доступу: http://ukrkniga.org.ua

 8. Корсак К.В. Соціально-філосовський аналіз тенденцій розвитку тріади «людина-суспільства-освіта» на початку ХХІ століття. - Дис.докт. філос. наук: 09.00.10 — філософія освіти. Інстітут вищої освіти АПН України. - К., 2006.[Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua / ard /2006/ 06 kkvops. Zip

 9. Кошторисне планування видатків на освіту . Електронний ресурс – Режим доступу: http://uadocs.exdat.com/docs/index-506774.html?page=8

 10. Матеріали Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www/ukrstat.gov.ua

 11. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/

 12. Мінєєва О. А. Організація обліку розрахунків з оплати праці в бюджетних установах. Електронний ресурс – Режим доступу: http://www.repository.hneu.edu.ua

 13. Морева О. Оплата праці працівників бюджетної сфери у 2012 році. . Електронний ресурс – Режим доступу: http://zpl.com.ua

 14. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки. Електронний ресурс – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/images/files/news/12/05/4455.pdf

 15. Нормативно-правове забезпечення бюджетного фінансування освіти і науки в Україні та кроки для підвищення їх ефективності. Електронний ресурс – Режим доступу: http://kno.rada.gov.ua

 16. Онищенко О. Фінансова автономія школи: Самостійність чи самотність? / О.Онищенко // Дзеркало тижня. №29, 14 Серпень 2010 [Електроний ресурс]. - Режим доступу:http://www.dt.ua/ articles/60827#article

 17. Організація і завдання обліку заробітної плати та праці в бюджетних установах. Електронний ресурс – Режим доступу: http://osvita.ua

 18. Підходи до визначення соціально-економічної ефективності освіти. Електронний ресурс – Режим доступу: http://sepd.tntu.edu.ua

 19. Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ. Електронний ресурс – Режим доступу: http://nmc-pto.crimea.edu

 20. Про результати аналізу упорядкування умов оплати праці працівників бюджетної сфери на основі єдиної тарифної сітки. Електронний ресурс – Режим доступу: http://www.ac-rada.gov.ua

 21. Савченко М.В. Визначення вищих навчальних закладів як суб'єктів господарювання // М.В. Савченко// Форум права. - 2011. - № 4. - С. 628-633 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-4/11cmvycg.pdf

 22. Сучасна школа в умовах ринкової економіки - Електронний ресурс – Режим доступу: http://peterik.ru/kontrolnaya/58632.html

 23. Ямненко Г.Є. Навчальний заклад як центр розвитку людського капіталу. - Електронний ресурс – Режим доступу: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=794

База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка