Вищий навчальний закладСкачати 244.98 Kb.
Дата конвертації05.05.2017
Розмір244.98 Kb.

Вищий навчальний закладУніверситет економіки та права «КРОК»
ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор О.І.Шаров

«___» ______________ 201_ р.
КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
ПРАВОВІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

Київ – 2013

Підпис розробника: _____________Передмова

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни РОЗРОБЛЕНО

кафедрою менеджменту освітиІнституту магістерської підготовки та післядипломної освіти
РОЗРОБНИКИ

Л.І.Паращенко, професор, доктор наук з державного управління, доцент
Н.М.Ушакова, кандидат економічних наук,професор


РЕЦЕНЗЕНТ

В.К.Гіжевський, кандидат юридичних наук, професор
Зауваження враховані. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни відповідає стандартам вищої освіти, вимогам МОНмолодьспорт України та Університету «КРОК»

РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО кафедрОЮ

Протокол №
від

«__» _____________ 201_ р.


Завідувач кафедри
Н.М.Ушакова

УХВАЛЕНО ВЧЕНОЮ РАДОЮ ІНСТИТУТУ

Протокол №
від

«__» _____________ 201_ р.


Директор інституту
С.М.Піддубна

ЗМІСТ


Стор.

1. Сфера застосування

4

2. Опис дисципліни

5

3. Навчальна програма дисципліни

8
3.1.

Мета та завдання навчальної дисципліни

8
3.2.

Зміст навчальної дисципліни

9

4. Робоча навчальна програма дисципліни, плани лекцій та практичних (семінарських) занять, завдання для лабораторних робіт та самостійної роботи студентів з дисципліни

13
4.1.

Тематичний план дисципліни

13
4.2.

Плани лекцій та практичних (семінарських) занять. Завдання для лабораторних робіт. Завдання для самостійної роботи студентів

15
4.3.

Засоби для проведення поточного та підсумкового контролю

34
4.4.

Перелік рекомендованих підручників, інших методичних та дидактичних матеріалів

42

5. Критерії оцінювання результатів навчання студентів

52
5.1.

Схема нарахування балів з дисципліни

52
5.2.

Умови нарахування балів

52
5.3.

Критерії підсумкового оцінювання

53

6. Комплексна контрольна робота (ККР) для перевірки знань з дисципліни

53

7. Лист погодження комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни

57

8. Лист подовження дії комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни кафедрою – розробником

58

9. Додатки:


– конспект лекцій та завдання для підсумкового контролю знань.


1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей комплекс поширюється на усі структурні підрозділи Вищого навчального закладу «Університет економіки та права «КРОК», в яких вивчається навчальна дисципліна.

Навчальна дисципліна «ПП.01 Правові аспекти управління навчальним закладом» вивчається згідно навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальностями:

Галузь знань

Спеціальності

шифр

Найменування

шифр

Назва

1801


Специфічні категорії


8. 18010020

8. 18010021Управління навчальним закладом

Педагогіка вищої школи


         1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ
1.

Шифр дисципліни (ідентифікатор)

ПП.01

2.

Тип дисципліни

обов’язкова

3.

Попередні умови

Висхідна (дисципліни правового циклу попередньої освіти)

4.

Триместр

1 семестр

5.

Кредити ECTS

1,5

6.

Заняття з викладачем

24 год.

7.

Форми підсумкового контролю

Диференційований залік

8.

Методи проведення

лекції, семінарські заняття, робота у малих групах

9.

Результати навчання

Знати:

- конституційні засади правового регулювання освітньої діяльності в Україні;

- характер і особливості правовідносин в галузі освіти;

- джерела освітнього права;

- механізм державного регулювання діяльності навчального закладу;

- систему нормативних документів сфери освіти, їх призначення, зміст, структуру, відповідальність навчального закладу за дотримання вимог нормативно-правових документів;

- зміст, структуру, гарантії, що встановлені законодавчими та нормативними актами системи праці та соціального захисту і визначають правовий статус педагогічних і науково-педагогічних працівників;

- нормативно-правові акти, що визначають правовий статус здобувачів освіти, їх соціальний захист, права і обов'язки від вступу до закінчення навчального закладу;

- призначення, зміст документів нормативно-правового регулювання навчально-виховного процесу;

Вміти:

- здійснювати розроблення проекту установчих документів закладу;

- визначати склад і повноваження робочих та дорадчих органів для вирішення основних питань діяльності закладу;

- розробляти правила внутрішнього трудового розпорядку (режим роботи закладу)

- здійснювати заходи з дотримання в закладі законності і правил внутрішнього розпорядку;

- організовувати розроблення заходів з управління персоналом в межах підписання колективного договору;

- визначати структуру і зміст колективного договору;

- за погодженням з Радою закладу укладати трудові угоди або контракти з працівниками НЗ;

- представляти інтереси працівників при розробленні колективного договору;

- формувати посадові інструкції на основі професійних стандартів (кваліфікаційних характеристик) з врахуванням особливостей організаційної структури НЗ і його корпоративної культури;

- складати етичні кодекси працівників навчального закладу;

- аналізувати діяльність НЗ на основі моніторингу дотримання установою нормативно-правових актів системи праці та соціального захисту;

- здійснювати моніторинг діяльності педагогічного, науково-педагогічного персоналу щодо виконання обов'язків, що передбачені посадовими інструкціями;

- приймати рішення з усіх питань управління навчально-виховною діяльністю закладу за винятком тих, які законодавством віднесені до компетенції міністерства, загальних зборів (конференції) колективу, ради навчального закладу;

- здійснювати організацію навчально-виховного процесу;

- використовувати положення нормативно-правових актів для планування навчально-виховного процесу;

- обґрунтовувати рішення щодо формування контингенту осіб, які навчаються у закладі, відрахування та поновлення їх на навчання;

- забезпечувати умови щодо здійснювання прав здобувачів освіти з урахуванням особливостей здобуття освіти в НЗ різних видів і типів, рівнів освіти;

- створювати умови для безумовного виконання обов'язків здобувачами освіти;

- сприяти розвитку студентського (учнівського) самоврядування і залученню студентів (учнів) до управління НЗ.10.

Зміст дисципліни

1. Освіта як соціальний інститут. Право на освіту та його гарантії.

2. Система джерел освітнього права, його завдання. Суб'єкти суспільних освітніх правовідносин.

3. Правовий статус навчального закладу та його складові.

4. Правовий статус педагогічних і науково-педагогічних працівників, основні права та обов'язки.

5.Правовий статус здобувачів освіти. Нормативно-правове регулювання процедури зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень (ЗНО) та правовідносин з прийому до навчальних закладів.

6. Нормативно-правове регулювання навчально-виховного процесу та педагогічних відносин.11.

Література

1. Валєєв Р.Г. Освітнє право в Україні: навчальний посібник / Р.Г.Валєєв. - Луганськ: Елтон-2, 2011. - 287с.

2. Горбунова Л.М., Степко М.Ф. Вища освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання. Нормативний збірник. - К.: Форум, 2009, у двох томах. С. 369-386.

3. Збірник нормативно- правових актів щодо взаємного визнання документів про освіту, наукові ступені та вчені звання / ред. І.О.Вакарчук; уклад. В.Д.Шинкарук та ін.. - К.: Знання, 2008. - 199 с.

4. Іванюк І.В. Освітня політика: Навчальний посібник / І.В.Іванюк. - К.: Таксон, 2006. - 226 с.

5. Крисюк С.В. Державне управління освітою: навчальний посібник / С.В. Крисюк. - К.: НАДУ, 2009. 220 с.

6. Освіта в Україні: Нормативна база / упоряд. Є.К.Пашутинський. - 3-є вид., змін. та доп. - К.: КНТ, 2007. - 520 с.

7. Сазоненко Г. Законодавче та нормативно-правове забезпечення автономії загальноосвітнього навчального закладу: Навчально-методичний посібник для керівників освіти / Г.Сазоненко. - К.: Майстер книг, 2011. - 112 с.


12.

Мова

українська

3. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

Навчальна програма дисципліни «Правові аспекти управління навчальним закладом» затверджена в складі її комплексу навчально-методичного забезпечення. Вимоги до змісту навчальної програми дисципліни «Правові аспекти управління навчальним закладом» (змістові модулі (теми) та блоки змістових модулів) затверджено в складі Освітньо-професійної програми підготовки магістра за спеціальністю 8.000005— «Педагогіка вищої школи» від 31.03.05 № 193, 8.000009 - «Управління навчальним закладом» затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 21.02.06 №114.3.1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета дисципліни - засвоєння знань про конституційні засади правового регулювання освітньої діяльності в Україні; систему джерел освітнього законодавства, державне регулювання системи освіти, правовідносини з приводу освіти і формування умінь використовувати нормативно-правові і нормативно-організаційні джерела в управлінській і педагогічній діяльності.

Предмет дисципліни - правовідносини в галузі освіти.

Завдання дисципліни:

- опанувати конституційні засади правового регулювання освітньої діяльності в Україні;

- засвоїти ознаки та складові права на освіту, гарантії права на освіту, принципи освітнього права;

- сформувати знання щодо характеру і особливостей правовідносин в галузі освіти, джерел освітнього права;

- набути знань про правовий статус навчального закладу, державні гарантії його діяльності і державну регламентацію;

- засвоїти правовий статус педагогічних і науково-педагогічних працівників, державні гарантії працівникам освіти, механізм їх соціального захисту;

- сформувати знання про правовий статус здобувачів освіти, їх соціальний захист, права і обов'язки від вступу до закінчення навчального закладу;

- набути знань і умінь використання документів нормативно-правового регулювання навчально-виховного процесу.
Міждисциплінарні зв’язки

Дисципліну «Правові аспекти управління навчальним закладом» можна розглядати як висхідну. Передують вивченню цього курсу дисципліни правового циклу попередньої освіти.
3.2. Зміст навчальної дисципліни

Тема 1. Освіта як соціальний інститут. Право на освіту та його гарантії

Освіта як соціальний інститут. Освіта як система засобів здобуття змісту (навчальні заклади, наукові установи, органи управління освітою, інструменти державної освітньої політики).

Освіта як процес здобуття компетенцій (діяльність викладання і учіння). Освіта як результат для особистості, для суспільства, людства в цілому.

Конституційні засади правового регулювання освітньої діяльності в Україні. Право на освіту в системі прав людини. Ознаки та складові права на освіту. Гарантії права на освіту: економічні, політично-організаційні, юридичні.

Принципи освітнього права: доступність, обов'язковість, безоплатність, конкурсність, рівність, вільність, соціальний захист. Загально-правові принципи: гуманізм, демократизм, світкість, плюралізм, пріоритетність загально-людських духовних цінностей, повага до фундаментальних прав людини та громадянина, соціальної справедливості, законності, науковості, гласності та прозорості.

Напрями удосконалення правових механізмів конституційного права на освіту і освітню діяльність.Тема 2. Система джерел освітнього права, його завдання. Суб'єкти суспільних освітніх правовідносин.

Поняття та явища освітнього права та освітянського законодавства. Галузь освітнього законодавства як сукупність нормативно-правових актів, що регулюють суспільні відносини у сфері освіти. Правовідносини в галузі освіти як предмет освітнього права: конституційно-правові, адміністративні,соціального забезпечення учасників освітнього процесу, трудові, цивільно-правові відносини щодо надання освітніх послуг, відносини з приводу авторських та суміжних прав ; відносини, що врегульовані сімейним правом, фінансові відносини, господарські відносини, податкові, бюджетні, земельні, тощо. Характеристика структури освітньої галузі права відповідно до Класифікатора законодавства України (розділ галузь права «220. 000. 000. Освіта».)

Суб'єкти суспільних освітніх правовідносин в Україні, що визначені законами «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про вищу освіту».

Суб'єкти громадсько-державного управління освітою: органи державної виконавчої влади та органи місцевого самоврядування; органи самоуправління; ради навчального закладу, батьківські комітети, наглядові ради, піклувальні, інші суб'єкти (здійснення громадського контролю за організацією харчування, охороною здоров'я, праці).

Система джерел освітнього права України. Законодавча основа правового регулювання відносин у сфері освіти: Конституція України та рішення Конституційного суду України, сукупність загальних (базових) і спеціальних законів у сфері освіти, непрофільні закони регулювання освітньої діяльності, підзаконні нормативно-правові акти (укази Президента України, постанови КМ України, накази, постанови МОНМС).

Міжнародні нормативно-правові акти: Загальна декларація прав людини (1948), Міжнародний пакт про громадські та політичні права (1966), Міжнародно-правові акти універсального характеру, що прийняті відповідно ООН, ЮНЕСКО, МОП та ін.; Болонська декларація, Європейська конвенція про еквівалентність дипломів, тощо.Тема 3. Правовий статус навчального закладу та його складові.

Навчальний заклад як центральна складова освітньої системи України. Державні гарантії діяльності навчального закладу. Типологія навчальних закладів та їх класифікаційні ознаки: дошкільні навчальні заклади, загально-освітні навчальні заклади, вищі навчальні заклади. Загальні умови і особливості створення навчальних закладів різних видів і типів, форм власності, їх реорганізація і ліквідація. Організаційно- правові форми навчальних закладів: державної, комунальної, приватної форм власності.

Навчальний заклад як юридична особа: права, обов'язки, завдання, напрями діяльності. Публічно-правовий статус навчальних закладів. Державна регламентація діяльності навчальних закладів. Ліцензування освітньої діяльності, атестація, акредитація закладів, напрямів підготовки, спеціальностей, стандартизація освіти, державне освітнє замовлення, національна рамка кваліфікацій.

Тема 4. Правовий статус педагогічних і науково-педагогічних працівників освіти. Основні права та обов'язки.

Категорії працівників освіти у відповідності до ст. 54 ЗУ “Про освіту.” Вимоги до претендентів на статус педагога. Права і обов'язки педагогічних працівників. Державні гарантії працівникам освіти. Порядок прийняття на роботу педагогів. Поняття, сторони та зміст трудового договору. Порядок укладання та форма трудового договору. Види трудових договорів. Підстави та порядок припинення трудового договору (контракту). Конкурсний відбір науково-педагогічних працівників. Вимоги до конкурсного відбору. Атестація педагогічних працівників, порядок її здійснення. Соціальний захист працівників освіти.Тема 5. Правовий статус здобувачів освіти. Нормативно-правове регулювання процедури зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень (ЗНО) та правовідносини з прийому до навчальних закладів.

Правовий статус здобувача освіти. Права здобувачів освіти. Загальні обов'язки здобувачів освіти. Соціальний захист здобувачів освіти. Напрями розвитку конституційного права громадян на освіту в Україні. Сутність ЗНО як інструменту забезпечення реалізації конституційних прав громадян на рівний доступ до освіти, здійснення контролю за дотриманням Державного стандарту загальної середньої освіти, як аналізу стану системи освіти і прогнозування ії розвитку. ЗНО та підсумкова атестація. Принципи ЗНО. Право на проходження ЗНО. Спрямування політики ЗНО.

Статус українського центру оцінювання якості освіти. СтадіЇ та процедури ЗНО. Правові відносини щодо вступу до вищого навчального закладу. Матеріально-правові інститути умов прийому до ВНЗ. Стадії вступної компанії та процесуально-правові інститути Умов прийому до ВНЗ. Статус приймальної комісії як робочого органу навчального закладу.

Тема 6. Нормативно-правове регулювання навчально-виховного процесу та педагогічних відносин.

Поняття «педагогічні правовідносини». Зміст освіти як об'єкт педагогічних відносин. Нормативна і вибіркова частини навчання. Освітні стандарти як система вимог, норм, документів, що визначають зміст освіти,обсяг і рівень освітньої й фахової підготовки та нормативний термін навчання. Структура державного стандарту вищої освіти: державна компонента, галузева компонента, компонента ВНЗ. Механізм забезпечення якості освіти як збалансованої відповідності міжнародним вимогам, державним стандартам, суспільним потребам, особистісним цілям.

Академічні свободи учасників освітніх правовідносин. Суб'єкти академічної свободи: навчальні заклади, педагогічні (науково-педагогічні) працівники, здобувачі освіти. Об'єкти академічної свободи: зміст навчання; обставини освітнього процесу, (академічні свободи ВНЗ), об'єкти академічної свободи науково-педагогічного працівника і здобувача вищої освіти. Пізнавальна самостійність здобувачів вищої освіти.

Напрямки удосконалення нормативно-правового регулювання навчально-виховного процесу та педагогічних відносин.4.4. Перелік рекомендованих підручників,

інших методичних та дидактичних матеріалів

Базова

(нормативна література, наявні в бібліотеці Університету підручники, навчальні посібники, задачники за погодженням з бібліотекою) 1. Про вищу освіту: Закон України № 2984 - III від 17.01.2002 із змінами і доповненнями [Електронний ресурс]. - Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/go/2984-14

 2. Закон України «Про освіту». № 1060-ХІІ, із змінами від 11 червня 2008. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.osvita.org.ua/pravo/law 00/

 3. Закон України «Про вищу освіту». № 2984-ІІІ, із змінами від 19 січня 2010 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.osvita.org.ua/pravo/law 05/

 4. Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 № 2628-ІІІ. [Електронний ресурс]. Zakon.rada.gov.ua/go/305-2003-п

 5. Закон України «Про загальну середню освіту». № 651-ХІV, із змінами від 4 червня 2008 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.osvita.org.ua/pravo/law 02

 6. Асаул А.Н. Управление высшим учебным заведением в условиях инновационной экономики: Научное и учебно-методическое справочное пособие / А.Н. Асаул, Б.М. Капаров. - СПб.: Гуманистика, 2007. - 280 с. - (Экономическое возрождение России)

 7. Боголіб Т.М. Принципи управління вузом: Монографія / Т.М. Боголіб. - К.: Т-во “Знання", КОО, 2004. - 204 с

 8. Валєєв Р.Г. Освітнє право в Україні: навчальний посібник / Р.Г. Валєєв. - Луганськ: Елтон-2, 2011. - 287 с.

 9. Вища освіта і Болонський процес: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти / М. Ф. Дмитриченко [та ін.]. - К.: Знання України, 2007. - 440 с.

 10. Горбунова Л.М., Степко М.Ф. Вища освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання. Нормативний збірник. - К.: ФОРУМ, 2009, у двох томах. С. 369—386.

 11. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р.№ 436-IV//Офіційний вісник України. - 2003.- № 11. - Ст. 462.

 12. Закон України “Про вищу освіту”.: Науково-практичний коментар / За ред. В.Г. Кременя. - К.: СДМ — Студіо, 2002. - 323 с.

 13. Збірник нормативно-правових актів щодо взаємного визнання документів про освіту, наукові ступені та вчені звання / ред. І. О. Вакарчук; уклад. В. Д. Шинкарук [та ін.]. - К.: Знання, 2008. - 199с

 14. Іванюк І.В. Освітня політика: Навчальний посібник / І.В. Іванюк. - К. Таксон, 2006. - 226 с.

 15. Крисюк С.В. Державне управління освітою: навчальний посібник / С.В. Крисюк. - К.: НАДУ, 2009. - 220 с.

 16. Ніколаєнко С.М. Освіта і наука: Законодавчі та методичні основи: Навчальний посібник / С.М. Ніколаєнко. - К.: ІВЦ “Видавництво “Політехніка” 2004. - 280 с.

 17. Нормативно-правові акти про наукову та науково-технічну діяльність у вищих навчальних закладах України: У 2-х книгах. Кн.1 / За ред. Ю.І. Горобця. - Х.: Право, 2001. - 784 с.

 18. Нормативно-правові документи з питань вищої освіти / За ред. Я.Я. Болюбаша. - К.: Науково-методичний центр вищої освіти, 2004. - 304 с.

 19. Освіта в Україні: Нормативна база / упоряд. Є.К. Пашутинський. - 3-є вид., змін. Та доп.. - К.: КНТ, 2007. -520 с.

 20. Панова М.І. Збірник основних нормативних актів про вищу освіту, наукову діяльність, підготовку та атестацію наукових кадрів / М.І. Панова. - Харків: Гриф, 2003.

 21. Сазоненко Г. Законодавче та нормативно-правове забезпечення автономії загальноосвітнього навчального закладу: Навчально-методичний посібник для керівників освіти / Г. Сазоненко. - К.: Майстер книг, 2011. - 112 с.

 22. Семенченко Н.В. Образование в Украине / Н.В. Семенченко. - К.: Саммит-книга, 2010. - 320 с.

 23. Фініков Т.В. До законодавства про вищу освіту Польщі, Росії, України, Чехії. Ситуація та міркування. / Т.В. Фініков - К.: Таксон, 2000. - 346 с.

 24. Фініков Т.В. Сучасна вища освіта: світові тенденції і Україна / Т.В. Фініков. - К.: Таксон, 2002. - 176 с.

 25. Хриков Є.М. Управління навчальним закладом: навчальний посібник / Є.М. Хриков. - К.: Знання, 2006. - 365 с.

 26. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV//Офіційний вісник України. - № 11. - Ст. 461.

 27. Шамова Т.И. Управление образовательными системами: Учебное пособие / Т.И. Шамова, Т.М. Давыденко, Г.Н. Шибанова. - М.: ИЦ “Академия”, 2008. -384 с. -(Высшее профессиональное образование).


Допоміжна

(відсутні в бібліотеці Університету підручники, навчальні посібники, задачники, а також монографії, довідники, журнальні та газетні статті, інші джерела) 1. Андрущенко В.П., Савельев В.Л. Образовательная политика (обзор повестки дня) / В.П.Андрущенко., В.Л.Савельев. - К.: «МП Леся», 2010. - 404 с.

 2. Болюбаш Я.Я. Організація навчального процесу у вищих закладах освіти: навчальний посібник для слухачів закладів підвищення кваліфікації системи вищої освіти / Я.Я.Болюбаш. - К.: ВВП «КОМПАС», 1997. - 64 с.

 3. Вища освіта. Нормативно-правові акти про організацію освіти у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації: У 2 кн. / Укладачі М.І.Панов, Ю.П.Битяк та ін.; За ред. Проф. М.І.Панова. - Х.: Право, 2006. - 688 с.

 4. Іванюк І.В. Оцінювання освітніх проєктів та програм: Навчальний посібник / І.В. Іванюк; Університет економіки та права «КРОК». - К.: Таксон, 2004. - 208с. -(Вища освіта в сучасному світі).

 5. Никифоров В.А. Право на образование в международно-правовом аспекте / Международно-правовой стандарт права на образование // Образование и общество. - 2001. - №2 (8)

 6. Огаренко В.Л. Державне регулювання діяльністю вищих навчальних закладів на ринку освітніх послуг: монографія / В.М. Огаренко. - К.: Вид-во НАДУ, 2005. - 328 с.

 7. Освіта в Україні: Збірник законів: Довідкове видання / За редакцією С.О. Борисенко. - Х.: Бурун Книга, 2008. - 304 с. - (Нормативні акти України).

 8. Паращенко Л.І. Державне управління розвитком загальної середньої освіти в Україні: методології, стратегії, механізми: Монографія / Л.І. Паращенко. - К.: Майстер книг, 2011. - 536 с.

 9. Положення про організацію навчального процесу у ВНЗ, затверджено Наказом Міністерства освіти від 02.06.1993 №161

 10. Положення про студентське самоврядування у вищих навчальних закладах. Інформаційний вісник. - К.: Вища освіта, 2002. - № 7.

 11. Романик А. Роль студентського самоврядування в Україні та в країнах Західної Європи / Студентське самоврядування в Україні. / А.Романик. - К.: «Молодіжна альтернатива, 2004. - С. 6—10.

 12. Савчин М.В. Конституційні гарантії академічної свободи в Україні: сучасні виклики, проблеми та шляхи вирішення / М,В,Савчин // Проблеми модернізації та систематизації законодавства про освіту України. Тези доповідей наук. - практ.конф.,Київ 27-28 травня 2010р.: Нора-Друк,2010. - с. 152-155Інформаційні ресурси

 1. Academic Ranking of World Universities [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.arwu.org/

 2. Association of European institutions of higher education [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.eua.be/

 3. European Centre for the Development of Vocation Training [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.cedefop.europa.eu/

 4. Education - Organisation for Economic Co-operation and Development [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.oecd.org/education/

 5. Observatory Magna Charta [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.magna-charta.org/

 6. Ranking Web of Universities [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.webometrics.info/

 7. Times Higher Education - World University Rankings, education news and university jobs [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.timeshighereducation.co.uk/

 8. Top Universities. Worldwide university ranking, guides & events [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.topuniversities.com/

 9. UNESCO International Bureau of Education [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ibe.unesco.org/

 10. USETI Alliance: Портал про зовнішнє тестування [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.useti.org.ua/

 11. Бесчастний В.М. Створення нової нормативно-правової бази державного управління вищою освітою / В.М.Бесчастний // Державне управління: удосконалення та розвиток. - 2009. - №1.[Електроний ресурс]. - Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/ index.php?operation=1&iid=4

 12. Бурлакова И.И. Управление качеством образования ка объект правового регулирования / И.И.Бурлакова // Право и образование, 2010. №2. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.lexed.ru/ pravo/journ/0210/bur.doc

 13. Буяльська Т.Б. Деякі проблеми розвитку студентського самоврядування у ВНЗ (з досвіду роботи) / Т.Б. Буяльська., Т.М. Черняхович. // Гуманізм та освіта. - Винниця: Вид-во ВНТУ «УНІВЕРСУМ-Вінниця», 2006. - С.424-426.[Електроний ресурс]. - Режим доступу:http://conf.vstu.vinnica.ua/ humed/2006/txt/06btbzdr.pdf

 14. Герцюк Д. Академічні свободи у системі цінностей вищої освіти: еволюція і сучасний стан / Д.Герцюк //Вісн. Львівського ун-ту. Сер. Пед. - 2009. - Вип. 25.[Електроний ресурс]. - Режим доступу:http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/vlnu/Ped/2009_25-4/02_Hertsyuk.pdf

 15. Дупак Н.В. Стандартизація в галузі освіти як комплексна проблема / Н.В.Дупак // Вісн.Житомирського держ. ун-ту ім. І.Франка,2010. - №52. [Електроний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/Portal/ Soc_Gum/ VzhDU/ 2010_52/ vip_52_12.pdf

 16. Жиляєв І. Особливості сучасного правового забезпечення модернізації освіти України / І.Жиляєв // Віче,2009. - №3. - с. 26-28 [Електроний ресурс] - Режим доступу: http://www.viche. info/ journal/ 1304/

 17. Євро Освіта [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://euroosvita.net/

 18. Європейський освітній портал [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.eu-edu.org/

 19. Загальна декларація прав людини 1948р.// Права людини: Міжнародні договори України, декларації, документи. - К.: Юринформ, 1992. [електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon/rada.gov.ua/ cgsbin/laws/main.cgi?nreg=995_015

 20. Законодавство України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/ laws

 21. Квіт С. Алгоритм університетського розвитку/ С. Квіт// Університетська автономія: спец. Вип.: [зб. Наук. ст]. / Нац. Ун-т «Києво-Могилянська акад.» - К.: Дух і літера, 2008. - 366 с. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ portal/ Soc_Gum/dil/2008_19. Pdf

 22. Кісіль М,В, Моніторинг як складова системи управління якістю вищої освіти / М.В.Кісіль // Розвиток публічного адміністрування на засадах менеджменту: Європейський контекст: матер.міжнар.наук.-практ.конфер. - Д.: ДРІДУ НАДУ, 2009. - С.188-190. [Електроний ресурс] — Режим доступу: http://kisilmv.sf.ua/ publications/ monitoring-shortened-2009.htm

 23. Кирилловых А.А. Автономия вуза: баланс частных и публичных интересов / А.А.Кирилловых // Право и образование, 2010. - №2. [Электронний ресурс]. - Режим доступа: http://www.lexed.ru/ pravo/journ/0210/kir.doc

 24. Кирилловых А.А. Имущественные права образовательных учреждений / А.А.Кирилловых // Право и образование, 2008. - №7. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://lexed.ru/ pravo/journ/0708/kirill.doc

 25. Кирилловых А.А. Проблемы государственного регулирования образовательной деятельности высших учебных заведений / А.А. Кирилловых // Право и образование, 2007. - №12. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.lexed.ru/ pravo/ journ/ 1207/kir.doc

 26. Кирилловых А.А. Регулирование высшего образования: от доцентрализации к координационной централизации / А.А.Кирилловых // Право и образование, 2010. - №6. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.lexed.ru/ pravo/journ/0610/kir.doc

 27. Ковтунець В. Конституційні засади правового регулювання освітньої діяльності / В.Ковтунець/ [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.edulaw/org/ua/2009/10/konstytucsjni-zasady-pravovogo reguluvannya-osvitnyoi-diyalnosti.html

 28. Корсак К.В. Соціально-філосовський аналіз тенденцій розвитку тріади «людина-суспільства-освіта» на початку ХХІ століття. - Дис.докт. філос. наук: 09.00.10 — філософія освіти. Інстітут вищої освіти АПН України. - К., 2006.[Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua / ard /2006/ 06 kkvops. Zip

 29. Кочерга С.А. Правовое регулирование конституционного права граждан как потребителей образовательных услуг в сфере высшего профессионального образования / С.А.Кочерга.,Н.М.Чепурнова // Право и образование, 2008. - №9.[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.lexed.ru/ pravo/journ/0908/koch.doc

 30. Красняков Є.В. Питання законодавчого унормування зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти / Є.В.Красняков // Стратегічні пріорітети, 2009. - №3 (12) [Електроний ресурс]. - Режим доступу: http:// www.niss.gov.ua/ book/ Osvita/6.pdf

 31. Куров С.В. Социальная ценность и обоснованность защиты прав субъектов сферы образования /С.В.Куров // Право и образование. 2008. - №11. [Электронний ресурс] — Режим доступа: http://www. lexed. ru/pravo/journ/1108/kurov/doc

 32. Куров С.В. К разработке механизма защиты прав субъектов образовательной деятельности / С.В.Куров // Право и образование. 2007 — №6.[Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.lexed/ru/pravo/journ/0607/kurov/doc

 33. Лікарчук І. Міфи та реалії зовнішнього оцінювання / І.Лікарчук // Дзеркало тижня. - №11, 20 Березень, 2010 [Електроний ресурс]. - Режим доступу:http://www.dt.ua/ articles/59564#article

 34. Матюшева Т.Н. Образование как правовая категория: понятие и составляющие / Т.Н.Матюшева // Право и образование. 2009. - №1. [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.lexed/ru/ pravo/journ/0109/mat/doc

 35. Міжнародний фонд досліджень освітньої політики [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.edupolicy.org.ua/

 36. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/

 37. Освіта в Україні та за кордоном — Освіта.UA [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://osvita.ua/

 38. Освітній портал™ - освіта в Україні, освіта за кордоном [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.osvita.org.ua/

 39. Онищенко О. Фінансова автономія школи: Самостійність чи самотність? / О.Онищенко // Дзеркало тижня. №29, 14 Серпень 2010 [Електроний ресурс]. - Режим доступу:http://www.dt.ua/ articles/60827#article

 40. Осипов М.Ю. Единый государственный экзамен:pro et contra / М.Ю.Осипов // Право и образование, 2009. - №12 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.lexed.ru/ pravo/journ/1209/osip2.doc

 41. Паращенко Л.І. Законодавчі перспективи реалізації державних гарантій права на освіту щодо учнів приватних шкіл / Л.І.Паращенко // Державне управління: теорія та практика. 2009. - №2(10). [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.acadevy.gov.ua/ ej/ej10/doc_pdf/Parashchenko/pdf

 42. Паращенко Л.І. Наукове обгрунтування критеріїв і показників для національної системи моніторингу якості освіти / Л.Паращенко // Освіта і управління, 2009. - №3-4.т.12. - с.110-117. [Електроний ресурс]. - Режим доступу: www.nbuv.ua/ portal/ soc_gum/oiu/2009_3-4/10-Paras.pdf

 43. Рейтинг українських ВНЗ «Компас» за рівнем задоволеності освітою [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.yourcompass.org/ua/

 44. Романенко К.М. Констітуційне право громадянина на освіту в Україні: стан і тенденції розвитку. /К.М.Романенко // Автореф. дис. канд.юрид.наук:1200.02 — Нац.юрид.акад.України ім Ярослава Мудрого. - Харків. - 2008. [Електронний ресурс]. Режим доступу:http ://www.nbuv.gov.ua/ ard/2008/08rkmstr.zip

 45. Савченко М.В. Визначення вищих навчальних закладів як суб'єктів господарювання // М.В. Савченко// Форум права. - 2011. - № 4. - С. 628-633 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-4/11cmvycg.pdf

 46. Скрипник О. «ЗНО — це успішна реформа, що дозволила зробити наше суспільство справедливішим» [розмова з Володимиром Полохалом] // О.Скрипник // Дзеркало тижня. - №11, 20 Березень, 2010 [Електроний ресурс]. - Режим доступу: http://www.dt.ua/ articles/59558#article

 47. Спасская В.В. Содержание образовательного правоотношения / В. В. Спасская // Право и образование. - 2006. - №6. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.lexed/ru/pravo/journ/0606/spasskaya20066.doc

 48. Спілка ректорів вищих навчальних закладів України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.vnz.univ.kiev.ua/

 49. Твердова Т.В. Правоотношения по оказанию образовательных услуг: заметки о некоторых особенностях / Т.В.Твердова // Право и образование.2008. - №2. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.lexed.ru/ pravo/journ/0208/tverdova.doc

 50. Український державний центр міжнародної освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://intered.com.ua/ ua/

 51. Український Центр Оцінювання Якості Освіти [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://testportal.gov.ua/

 52. Шкарлупина Г.Д. Образовательные услуги и норми права / Г.Д.Шкарлупина // Право и образование, 2009. - №1. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:http://www.lexed.ru/ journ/0109/shkar.doc

 53. . Ящук Т.Ф. Единый государственный экзамен в контексте отечественной правовой традиции / Т.Ф. Ящук // Право и образование, 2009. - №12[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.lexed.ru/ pravo/journ/1209/yasuk.docБаза даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка