Вищий навчальний заклад Університет економіки та праваСкачати 188.2 Kb.
Дата конвертації29.12.2016
Розмір188.2 Kb.


Вищий навчальний закладУніверситет економіки та права «КРОК»
ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор О.І. Шаров

«___» ______________ 2012 р.КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНО–МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
«Фінансова діяльність

суб’єктів господарювання»

Київ – 2012

Передмова
Комплекс навчально–методичного забезпечення дисципліни РОЗРОБЛЕНО

кафедрою фінансів та банківського бізнесу факультету економіки та підприємництва


РОЗРОБНИК

Сова О.Ю., доцент кафедри ФББ, к.е.н.

РЕЦЕНЗЕНТ

Єсипчук Т.П., доцент кафедри економіки підприємств, конкурентної політики та інноваційного розвитку, к.е.н.

Зауваження враховані. Комплекс навчально–методичного забезпечення дисципліни відповідає стандартам вищої освіти, вимогам МОНмолодьспорт України та

Університету економіки та права «КРОК»РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО кафедрОЮ ФББ

Протокол №

8

від

«17» січня 2012 р.

Завідувач кафедри

________________

В.І. Грушко


УХВАЛЕНО ВЧЕНОЮ РАДОЮ ФАКУЛЬТЕТУ

Протокол №

4

від

«25» січня 2012 р.

Заст. декана факультету

________________

В.М. Кудак


ЗМІСТ


 1. Сфера застосування

 2. Опис дисципліни

 3. Навчальна програма дисципліни

3.1. Мета та завдання навчальної дисципліни

3.2. Зміст навчальної дисципліни 1. Робоча навчальна програма дисципліни, плани лекцій та практичних, семінарських занять, завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни

4.1. Тематичний план дисципліни

4.2. Плани лекцій та практичних, семінарських занять. Завдання для самостійної роботи студентів

4.3. Засоби для проведення поточного та підсумкового контролю

4.4. Перелік рекомендованих підручників, інших методичних та дидактичних матеріалів 1. Критерії оцінювання результатів навчання студентів

5.1. Схема нарахування балів з дисципліни

5.2. Умови нарахування балів

5.3. Критерії підсумкового оцінювання


 1. Комплексна контрольна робота (ККР) для перевірки знань з дисципліни

 2. Лист погодження комплексу навчально–методичного забезпечення дисципліни

 3. Лист подовження дії комплексу навчально–методичного забезпечення дисципліни кафедрою – розробником

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей комплекс поширюється на всі структурні підрозділи Вищого навчального закладу «Університет економіки та права «КРОК», в яких вивчається навчальна дисципліна.

Навчальна дисципліна «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання»


 • вивчається згідно навчального плану підготовки фахівців освітньо–кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки

Галузі знань

Напрями підготовки

Шифр

Найменування

Код

Назва

0305

Економіка та підприємництво

6.030508

Фінанси і кредит • вивчається згідно навчального плану перепідготовки фахівців освітньо–кваліфікаційного рівня «спеціаліст» з наданням другої вищої освіти за спеціальністю

Галузі знань

Спеціальності

Шифр

Найменування

Код

Назва

0305

Економіка та підприємництво

7.03050801

Фінанси і кредит

(за спеціалізованими програмами) 2. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ
Шифр дисципліни (ідентифікатор)

3.7 НТип дисципліни

нормативнаПопередні умови

попереднє вивчення дисциплін:

«Фінанси», «Фінанси підприємств».


Триместр

11Кредити ECTS

5Заняття з викладачем

92 год.
Форма підсумкового контролю

екзаменМетоди проведення

лекції, практичні, семінарські заняттяРезультати навчання

Узагальнення змісту і характеристика напрямів фінансової діяльності підприємств; оволодіння методами та інструментами фінансування суб’єктів господарювання, оцінювання вартості підприємства, формування дивідендної політики, здійснення фінансового контролінгу.Зміст дисципліни

Основи фінансової діяльності суб’єктів підприємництва. Особливості фінансування суб’єктів підприємництва різних форм організації бізнесу. Формування власного капіталу підприємства. Внутрішні джерела фінансування підприємства. Дивідендна політика підприємства. Фінансування підприємства за рахунок запозичених ресурсів. Фінансова діяльність на етапі реорганізації підприємства. Фінансове інвестування підприємства. Оцінювання вартості підприємства. Фінансова діяльність підприємства у сфері зовнішньоекономічних відносин. Фінансовий контролінг на підприємстві.Література

 1. Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18. – Ст. 144.

 2. Про акціонерні товариства / Закон України із змінами та доповненнями // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua

 3. Філіна Г.І. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання [Текст]: навчальний посібник / Г.І. Філіна. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 320 с.

 4. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: підручник / за ред. Л.О. Омельяновича. – 3–те вид, перероб. і доп.. – К.: Знання, 2011. – 231 с.

 5. Фінанси підприємств [Текст]: підручник / За ред. А.М. Поддєрьогіна. – 7–ме вид. без змін. – К.: КНЕУ, 2008. – 552 с.Мова

українська


3. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ
Анотація нормативної дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання» затверджена в складі Освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за спеціальностями напряму 0501 – «Економіка і підприємництво», затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2006 р. № 444.

3.1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета вивчення дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання» – набуття теоретичних знань і практичних навичок щодо здійснення фінансової діяльності суб’єктів підприємництва.

Завдання: вивчення змісту і напрямків фінансової діяльності підприємств; оволодіння методами та інструментами фінансування суб’єктів підприємництва, оцінювання вартості підприємства, формування дивідендної політики, фінансового контролінгу.

Предмет: система фінансово–економічних відносин з приводу формування коштів для операційної та інвестиційної діяльності підприємства.Міждисциплінарні зв’язки

Дисципліна «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання» поглиблює та конкретизує знання студентів, здобуті в процесі вивчення дисциплін «Фінанси», «Фінанси підприємств», «Економіка підприємства» з акцентом на отримання знань у сфері фінансово–економічних відносин з приводу формування коштів для операційної та інвестиційної діяльності підприємства і тісно пов’язана з навчальними дисциплінами «Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання», «Фінансовий ринок» та «Фінансовий аналіз».3.2. Зміст навчальної дисципліни

Вступ.


Поняття фінансової діяльності суб’єктів господарювання». Об’єкт, предмет, актуальність курсу. Міжпредметні зв’язки курсу «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання».
Тема 1. Основи фінансової діяльності суб’єктів підприємництва.

Визначення фінансових ресурсів підприємства. Фінансова діяльність як засіб реалізації стратегічних цілей суб’єкта господарювання на ринку. Цілі фінансової діяльності та завдання, які вирішуються у процесі управління фінансами підприємства. Роль фінансової діяльності в забезпеченні конкурентноздатності суб’єкта господарювання. Створення конкурентної переваги за витратами виробництва. Критерії прийняття фінансових рішень. Види фінансової діяльності. Форми фінансування підприємства: внутрішні та зовнішні джерела. Організація фінансової діяльності підприємств. Роль і завдання фінансової служби підприємства. Фактори, що впливають на структуру фінансової служби підприємства. Функціональна, дивізіональна та матрична структура фінансової служби підприємства. Вимоги до працівників фінансової служби.


Тема 2. Особливості фінансування суб’єктів підприємництва різних форм організації бізнесу.

Особливості формування фінансів підприємств виробничої та невиробничої сфер (комерційних і некомерційних підприємств). Фактори, що впливають на вибір організаційної форми бізнесу. Взаємовідносини власників як чинник вибору правової форми організації підприємства. Джерела фінансових ресурсів суб’єктів господарювання з різною правовою формою організації фінансів. Особливості фінансової діяльності приватних підприємств, акціонерних товариств, товариств з обмеженою відповідальністю, командитних і повних товариств, кооперативів, підприємств з іноземними інвестиціями, державних підприємств.


Тема 3. Формування власного капіталу підприємства.

Мобілізація фінансових ресурсів у власний капітал підприємств різних правових форм організації бізнесу. Структура власного капіталу підприємства за даними балансу. Функції власного капіталу. Цілі і методи зміни структури та величини власного капіталу. Сутність і склад резервного капіталу підприємства. Приховані резерви як джерело фінансування діяльності підприємства. Призначення і джерела формування статутного капіталу підприємства за видами власності. Визначення розміру статутного капіталу.

Методи і джерела збільшення статутного капіталу акціонерного товариства. Визначення курсу емісії акцій. Цілі та методи зменшення статутного капіталу АТ. Складання балансу, звіту про фінансові результати та звіту про власний капітал.

Методи збільшення статутного капіталу шляхом перерозподілу загального капіталу підприємства без його зростання. Фактори і методи зменшення статутного капіталу ТОВ і ПП. Формування статутного капіталу акціонерного товариства. Номінальний, балансовий та ринковий курс корпоративних прав (акцій).


Тема 4. Внутрішні джерела фінансування підприємства.

Внутрішні джерела фінансування підприємства: чистий прибуток, амортизаційні відрахування, забезпечення наступних витрат і платежів. Чинники, що формують власні фінансові ресурси. Планування виручки від реалізації продукції на основі аналітичного підходу та з використанням методу точки беззбитковості. Визначення мінімального та оптимального обсягів виробництва на основі методу точки беззбитковості.

Визначення прибутку. Планування прибутку і рентабельності господарської діяльності. Розподіл чистого прибутку за напрямами використання: формування спеціальних грошових фондів підприємства. Використання коштів, призначених для забезпечення витрат і платежів.

Амортизація як джерело власних фінансових ресурсів. Сутність і зміст амортизаційної політики підприємства. Формування амортизаційного фонду підприємства різними методами нарахування амортизації.

Сутність самофінансування як внутрішнього фінансування. Напрями самофінансування: з метою підтримки рівня виробництва та з метою забезпечення економічного росту. Приховані резерви та їх використання для самофінансування. Відкрите самофінансування.

Потік самофінансування (грошовий потік підприємства) та його елементи. Вхідні та вихідні грошові потоки підприємства. Розрахунок грошового потоку підприємства від операційної діяльності прямим і непрямим методами. Звіт про рух грошових коштів.


Тема 5. Дивідендна політика підприємства.

Економічна сутність дивідендів та основні теоретичні концепції щодо дивідендної політики підприємства. Зміст дивідендної політики підприємства та її інструменти. Фактори, що визначають дивідендну політику: стадія життєвого циклу підприємства, наявність джерел капіталу, законодавчі обмеження, параметри ринку цінних паперів, інтереси власників.

Типи дивідендної політики. Методи нарахування дивідендів. Форми виплати дивідендів. Порядок виплати дивідендів. Вплив дивідендної політики на фінансовий стан підприємства.

Тема 6. Фінансування підприємства за рахунок запозичених ресурсів.

Об’єктивна необхідність позикових коштів у складі фінансових ресурсів підприємства. Залучення позикового капіталу на кредитному ринку. Залучення позикового капіталу на ринку цінних паперів.

Фінансування шляхом короткострокових запозичень: сфера застосування, цілі, порівняльна вартість кредитування різними методами. Рішення про короткострокове кредитування – вибір між ризиком і прибутковістю. Критерії вибору виду короткострокового банківського кредиту. Інструменти короткострокових запозичень.

Види банківських короткострокових кредитів. Кредитування методом факторингу: сутність, види, переваги. Метод розрахунку вартості факторингу. Цілі та види середньо– і довгострокового кредитування: банківські кредити, іпотечний кредит, консорціумний кредит, займи з правом участі у прибутках, випуск облігацій, лізинг. Визначення ефективної (реальної) ставки відсотка.

Залучення капіталу емісією облігацій: порядок емісії облігацій, вартість позики, погашення облігацій. Види облігацій. Варанти. Кредитоспроможність підприємства як передумова отримання кредитів. Якісні та кількісні показники кредитоспроможності. Кредитне забезпечення та його роль в отриманні та вартості кредиту. Види забезпечення кредиту: застава, гарантії, поручительства.


Тема 7. Фінансова діяльність на етапі реорганізації підприємства.

Сутність реорганізації підприємства. Мотиви реорганізації підприємства. Правові аспекти реорганізації підприємств: перереєстрація, захист інтересів кредиторів, угода про умови реорганізації.

Необхідність оцінки вартості підприємства. Законодавчі та методичні засади оцінки вартості майна. Визначення вартості капіталу підприємства як середньозваженої величини вартості власного та позикового капіталу. Визначення вартості підприємства на основі дохідного підходу, майнового та ринкового підходів. Поетапний порядок проведення оцінки підприємства згідно з національними стандартами оцінки майна.

Реорганізація підприємства з метою укрупнення і чинники, що спонукають до нього. Форми укрупнення підприємства: злиття підприємств, приєднання. Методи укрупнення підприємства (придбання активів за гроші, передача активів, створення нової юридичної особи, отримання контрольного пакета акцій). Порядок здійснення укрупнення підприємства. Складання передавального балансу.

Реорганізація підприємства з метою його розукрупнення та фактори, що його викликають. Проведення розукрупнення методом поділу підприємства. Проведення розукрупнення методом виділення структурного підрозділу. Складання роздільного балансу.

Перетворення підприємства шляхом зміни форми власності або організаційно–правової форми юридичної особи. Порядок перетворення підприємства. Порядок створення публічного або приватного акціонерного товариства в ході реорганізації підприємства перетворенням.


Тема 8. Фінансове інвестування підприємства.

Сутність і склад фінансових активів підприємства. Визначення та цілі здійснення довгострокових фінансових інвестицій. Види довгострокових фінансових активів: цінні папери, що засвідчують право власності, боргові цінні папери, вкладення у власний капітал інших підприємств. Визначення та цілі поточних фінансових інвестицій. Види поточних фінансових активів: банківські депозити, цінні папери грошового ринку.

Поняття чистого грошового потоку. Використання методу дисконтування грошового потоку для визначення майбутньої вартості грошей. Обґрунтування рішення про здійснення фінансових інвестицій. Оцінка майбутньої вартості фінансових активів методом дисконтування, методом ефективної ставки процента, методом визначення внутрішньої норми прибутковості. Визначення для фінансової звітності вартості фінансових інвестицій в цінні папери за справедливою вартістю та методом ефективної ставки процента. Визначення для фінансової звітності вартості фінансових інвестицій в капітал інших підприємств та у спільну діяльність зі створенням юридичної особи.
Тема 9. Оцінювання вартості підприємства.

Інвентаризація майна як необхідний етап організації роботи з оцінювання вартості майна підприємства. Основні методи оцінки: дохідності, ринковий (метод аналогів), майновий (метод акумулювання активів або витратний). Методологія дохідного підходу до оцінки підприємства. Дисконтування грошових потоків.

Капіталізація доходів. Сутність ринкового підходу визначення вартості підприємства; застосування мультиплікаторів, розрахованих для підприємства аналога, для розрахунку вартості оцінюваного підприємства; оцінка вартості підприємства, виходячи з ціни продажу аналогічних об’єктів. Складності застосування ринкового методу оцінки діючих підприємств в умовах України. Порядок оцінки вартості підприємства із застосуванням майнового методу. Оцінювання вартості корпоративних прав. Оцінювання об’єктів нерухомості. Оцінювання вартості нематеріальних активів підприємства. Оцінювання вартості рухомого майна.
Тема 10. Фінансова діяльність підприємства у сфері зовнішньоекономічних відносин.

Зміст зовнішньоекономічної діяльності підприємства за видами грошових потоків. Планування валютних ресурсів підприємства. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності: ліцензування, квотування, регулювання валютних операцій підприємства.

Правила ІНКОТЕРМС. Типові платіжні умови зовнішньоекономічних контрактів. Фінансові інструменти розрахунків за експортними контрактами (засоби перерахування коштів у міжнародній торгівлі).

Валютні ризики в діяльності підприємства та їх запобігання. Факторинг і форфейтинг у зовнішньоекономічній діяльності. Правова основа зовнішньоекономічної діяльності. Визначення бази оподаткування вартості товару при нарахуванні мита, митних зборів, акцизного податку та податку на додану вартість.


Тема 11. Фінансовий контролінг на підприємстві.

Контролінг – метод ефективного менеджменту підприємства. Функції контролінгу як системи підтримки управлінських рішень: координація, фінансова стратегія, планування та бюджетування, бюджетний контроль, внутрішній консалтинг, внутрішній аудит і ревізія.Завдання контролінгу відповідно до його функцій. Фінансовий контролінг як функціональна підтримка фінансового менеджменту. Стратегічний фінансовий контролінг. Оперативний фінансовий контролінг: бюджетування та бюджетний контроль. Методи контролінгу: аналіз точки беззбитковості, бенчмаркінг, вартісний аналіз.


4.4. Перелік рекомендованих підручників,

інших методичних та дидактичних матеріалів

Основна література

Нормативні документи

 1. Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18. – Ст. 144.

 2. Податковий кодекс України // Офіційний вісник України. – 2010. – № 92. – Том 1. – С. 9. – 3248 ст.

 3. Митний кодекс України // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.uа

 4. Про акціонерні товариства / Закон України із змінами та доповненнями // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.uа

 5. Про цінні папери та фондовий ринок / Закон України із змінами та доповненнями // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.uа

Підручники, монографії

 1. Власюк Н.І. Фінансовий аналіз [Текст] : навчальний посібник / Н.І. Власюк. – Львів : Магнолія 2006, 2010. – 328 с.

 2. Зятковський І.В. Фінансова діяльність суб`єктів господарювання: навч. посібник / Зятковський І.В., Зятковська Л.І., Романів М.В. – Чернівці: Золоті литаври, 2007. – 274 с.

 3. Орлюк О.П. Фінансове право. Академічний курс [Текст] : підручник / О.П. Орлюк. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 808 с.

 4. Торгівля цінними паперами / Лаптєв С.М., Грушко В.І., Сова О.Ю. та ін. [за заг. ред. В.І. Грушка.]. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2011. – 399 с.

 5. Філіна Г.І. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання [Текст]: навчальний посібник / Г.І. Філіна. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 320 с.

 6. Фінанси підприємств [Текст]: підручник / За ред. А.М. Поддєрьогіна. – 7–ме вид. без змін. – К. : КНЕУ, 2008. – 552 с.

 7. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: підручник / за ред. Л.О. Омельяновича. – 3–те вид, перероб. і доп.. – К.: Знання, 2011. – 231 с.

 8. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: навч. пос. для сам. вивч. дисц. / за ред. Терещенко О. О.. – 3-тє вид. – К.: КНЕУ, 2009. – 312 с.

 9. Шелудько В.М. Фінансовий менеджмент: Підручник. / Шелудько В.М.. – К. : Знання, 2006. – 439 с.

Додаткова література

Підручники, монографії

 1. 34 Положення (стандарти) бухгалтерського обліку. – К.: КНТ, 2010. – 317 с.

 2. Азаренкова Г.М. Фінанси підприємств: навч. посіб. для самост. вивч. дисципліни – 3–тє вид., випр. і допов. / Азаренкова Г.М., Журавель Т. М., Михайленко Р.М. – К. : Знання–Прес, 2009. – 300 с.

 3. Базілінська О.Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика [Текст] : навчальний посібник / О.Я. Базілінська. – К. : ЦУЛ, 2009. – 328 с.

 4. Давидов Г.М. Звітність підприємств [Текст] : навчальний посібник / Г.М. Давидов, Н.С. Шалімова. – К. : Знання, 2010. – 623 с.

 5. Джалал А.К. Фінанси підприємств: навч. посіб. для студ. вищ. учбових закл.. / Джалал А.К., Майданевич П.Н., Васильчак С.В.. – Сімф. : [Фєнікс], 2009. – 363 с.

 6. Еш С.М. Фінансовий ринок [Текст] : навчальний посібник / С.М. Еш. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 528 с.

 7. Любенко Н.М. Фінанси підприємств [Текст] : навчальний посібник / Н.М. Любенко. – К. : ЦУЛ, 2009. – 264 с.

 8. Мицак О.В. Фінансовий менеджмент [Текст] : навчальний посібник / О.В. Мицак, І.Р. Чуй. – Львів : Магнолія 2006, 2008. – 216 с.

 9. Ніпіаліді О.Ю. Фінанси підприємств: навч. посіб. / Ніпіаліді О.Ю., Карпишин Н.І.. – Т. : ТНЕУ, 2009. – 232 с.

 10. Примак Т.О. Економіка підприємства [Текст] : навчальний посібник / Т.О. Примак. – К. : Вікар, 2008. – 219 с.

 11. Рясних Є.Г. Основи фінансового менеджменту [Текст] : навчальний посібник / Є.Г. Рясних. – К.: Академвидав, 2010. – 336 с.

 12. Тарасенко Н.В. Фінансовий аналіз [Текст]: навчальний аналіз / Н.В. Тарасенко, І.М. Вагнер. – Львів: Новий світ–2000, 2009. – 444 с.

 13. Федорова В.А. Економіка підприємств та міжнародних компаній [Текст]: навчальний посібник / В.А. Федорова, О.А. Соловйова. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 232 с.

 14. Чернелевська Л.М. Аналіз діяльності підприємств та банківських установ: економічний, фінансово–інвестиційний, стратегічний [Текст]: підручник / Л.М. Чернелевська, Н.Г. Слободян, О.В. Михайленко. – К. : Хай–Тек Прес, 2009. – 640 с.

Періодичні видання:

 1. Актуальні проблеми економіки

 2. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Економічна

 3. Вісник Національного банку України

 4. Вісник Тернопільського національного економічного університету

 5. Вчені записки Університету «Крок»

 6. Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

 7. Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Економічна

 8. Наукові праці МАУП

 9. Проблеми економіки

 10. Світ фінансів

 11. Соціально–економічні проблеми сучасного періоду України

 12. Управління економікою: теорія та практика

 13. Фінанси України

 14. Фінанси, облік і аудит

Інтернет – джерела:

 1. Офіційний сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ssmsc.gov.ua

 2. Офіційний сайт Державної служби статистики України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

 3. Офіційний сайт Державної установи Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.smida.gov.ua

 4. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua

 5. Офіційний сайт Національного банку України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua

 6. Офіційний сайт Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.uaПідпис розробника: ______________


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка