Вищий навчальний заклад Укоопспілки «полтавський університет економіки І торгівлі» Кафедра педагогіки, культурології та історіїСторінка19/22
Дата конвертації05.11.2016
Розмір4.42 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
.
С. 115.

84 Історія споживчої кооперації України / Аліман М. В., Бабенко С. Г., Гелей С. Д. та інші.

– Львів : Інститут Українознавства НАН України, 1996. – 383 с.85 Варнавский В.В. Кооперация Донбасса в годы «военного коммунизма» и нэпа /
В.В. Варнавский, Ю.Н. Гавриленко, В.Н. Никольский. – Донецк: ЕАИ – пресс, 1996. –
104 с.

86 Рудь А.А. Відновлення споживчої кооперації Харківщини у 1918-1923 роках // Збірник наукових праць ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Серія «Історія та географія» / А.А. Рудь. –
Х. :Майдан, 1997. – Вип. 32. – С.56-65.

87 Рудь А.А. Відновлення споживчої кооперації Харківщини у 1918-1923 роках // Збірник наукових праць ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Серія «Історія та географія» / А.А. Рудь. – Х.:Майдан, 1997. – Вип. 32. – С. 60.

88 Аліман М. Просвітня і культурна діяльність споживчої кооперації (друга половина ХІХ–1930 рр. // Споживча кооперація України: Іст. та соц.-екон. аспекти / М. Аліман
[С.Г. Бабенко, М. В. Аліман, В. В. Апопій та ін.]. – К. : Ред. газ. «Вісті…», 1996. –
С. 77–86.

89 Аліман М.В «Чистка» кадрового складу споживчої кооперації у 1920–30 рр. /
М.В. Аліман, Т.В. Оніпко // Споживча кооперація України : історичні та соціально економічні аспекти. – К.: Редакція газети «Вісті Центральної спілки споживчих товариств України», 1996. – 192 с.

90 Аліман М. Доброчинна діяльність споживчої кооперації України на початку 20-х років / М. Аліман, Т. Оніпко // Споживча кооперація України: Іст. та соц.- екон. аспекти
[С.Г. Бабенко, М.В. Аліман, В.В. Апопій та ін.]. – К.: Ред. газ. «Вісті…», 1996. С. 111.

91 Марочко В.І. Організаційно-теоретичні проблеми українського кооперативного руху другої половини ХІХ–першої половини ХХ століття // Український селянин: Збірник наукових праць / В.І. Марочко. – 2002. – Вип. 4. – С. 90- 98.

92 Аліман М.В. Видатні діячі кооперативного руху та їх ідеї / М.В. Аліман,
Ю.М. Гавриленко. – Донецьк : Проект, 2000. – 296 с.

93 Аліман М. В. Кооперативна освіта в Україні / М. В. Аліман, С. Ф. Купрій,
Ф.І. Ленченко, В.К. Щербатюк [ Під редакцією Ленченка Ф. І.]. – Київ : Ірідіум, 2001. –
96 с.

94 Гелей С.Д. Розвиток кооперативного законодавства в Україні в період між Першою та Другою світовими війнами / С.Д. Гелей, Т.С. Гелей // Українська кооперація. Історичні та соціально-економічні аспекти. Том 2. – Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2001. – С. 16-33.

95 Пак В.П. Нариси з історії споживчої кооперації Київщини / В.П. Пак, Ф.І. Ленченко. – К. : Ірідіум, 2003. – 200 с.

96 Журба М.А. Селянські громадські об’єднання України і голодомор на початку
20-х рр. ХХ ст. / М.А. Журба // Пам'ять століть. – 2001. – №5. – С. 104-113.

97 Українські кооператори. Історичні нариси. – Книга 1. – Львів: Вид-во «Коопосвіта» Львівської комерційної академії, 1999. – 456 с.; 200. Українські кооператори. Історичні нариси. – Книга 2. – Львів: Вид-во «Коопосвіта» Львівської комерційної академії, 2001. –
338 с.; Українські кооператори. Історичні нариси. – Книга 3. – Львів: Вид-во Львівської комерційної академії, 2007. – 328 с.

98 Фареній І.А. З історії становлення кооперативного руху в Наддніпрянській Україні (друга половина ХІХ– початок ХХ ст.) / І.А. Фареній. – Черкаси: Відлуння-Плюс, 2003. – 143 с.; Його ж. Кооперативний руху у Наддніпрянській Україні в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття / І.А. Фареній. – Черкаси: Відлуння_Плюс, 2008. – 432 с.

99 Фареній І.А. Кооперативний руху у Наддніпрянській Україні в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття / І.А. Фареній. – Черкаси: Відлуння_Плюс, 2008. – С. 428.

100 Оніпко Т.В. Вплив державних органів влади на кадрову політику системи споживчої кооперації в 20-30-ті рр. ХХ ст. // Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. Випуск 21. Збірник наукових праць. – Львів: ЛКА, 2006. – С. 289–295.

101 Голець В.В. Кооперація і неп (20-ті роки ХХ ст.) / В. В. Голець. – Чернігів : Просвіта, 2006. – 244 с.

102 Дулгерова О. Культурно-освітня діяльність сільськогосподарської кооперації України у добу непу / О. Дулгерова : автореф. дис… канд. іст. наук. – Черкаси, 2006. – 20 с.

103 Лаврик-Слісенко Л. Культурно-просвітницька діяльність кооперативного руху в розвитку аграрної освіти України (20–30-ті рр. ХХ ст.) / Л. Лаврик-Слісекно [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua\porta///soc_gum/pena/2011_3Lavryk-S.pdf

104 Земзюліна Н.І. Культурно-освітня діяльність кооперативних установ України в 20–30-ті роки ХХ століття / Н.І. Земзюліна // Вісник Львівської комерційної академії. – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2009. – Вип. 8. – С. 148–156.

105  Тарнавська С.В. Мережа та структура вищих навчальних закладів УСРР в 1920-1933

роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.gileya.org/?ng=library&cont=long&id.

106 Каташинська Я.І. Приватна торгівлі в регіонах України в роки непу ( 1921-1929 рр.) // Збірник наукових праць ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Серія «Історія та географія» /
Я.І. Каташинська.– Харків,: ХНПУ, 2007. – № 25-26. – 60-62.

107 Морозова А.Г. Культурно-освітня робота сільськогосподарської кооперації в період непу / А.Г. Морозов, О.М. Дулгерова [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www. irbis-nbuv.gov.ua /cgi-bin/…cgiibis_64.exer…

108 Чокан К.П. Культурно-освітня діяльність «Дніпробугу» (1921-1929 рр.) / К.П. Чокан // Чорноморський літопис. Науковий журнал. Вид-во Миколаївського Чорноморського державного університету ім. П. Могили, 2012. – Вип. 6. – С.172-176.

109 Корінець Р.Я. Художня література як інформаційне джерело для просування кооперативної ідеї / Р.Я. Корінець [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/portal /Soc_Gum/Vika/Gum/2009_8/12.pdf.26

110 Рекрут В. Іполит Зборовський (1875-1937). На перехресті двох епох / В.Рекрут. – Вінниця: Мерк’юрі-Поділля, 2014. – 768 с.

111 Макаренко А.П. Теория и история кооперативного движения / А.П. Макаренко. –
М.: ИВЦ и Маркетинг, 2000. 328 с.

112 Кочкарова З.Р. Исторический опыт развития кооперации в 20-40-е гг. ХХ ст. /
З.Р. Кочкарова // Вестник ВГУ. Серия: История. Политология. Социология. – 2008. –
№ 1. – С.12-18.

113 Кравченко Б. Соціальні зміни і національна свідомість в Україні ХХ століття /
Б. Кравченко.– К.: Б.в., 1997. – 423 с.

114 Кравченко Б. Соціальні зміни і національна свідомість в Україні ХХ століття /
Б. Кравченко.– К.: Б.в., 1997. – С. 92-94.

115 Пришляк Я. Кредитні спілки в контексті історії української кооперації / Я. Пришляк. – Стрий: Видання Української народної каси в Монреалі та кредитної спілки «Вигода» у Стрию. – Стрий, 1994. – 85 с.

116 Там само. – С. 26-27.

117 Український кооператор. – 1922. – № 4-5. – С. 15.

118 Потребительская кооперация на Украине за п’ять лет (1918-1922). – Харьков: Вукопспилка, 1923. – С. 4.

119 ЦДАВО України, ф. 166, оп. 1, спр. 874, арк. 167-168.

120 ЦДАВО України, ф.166, оп. 1, спр. 875, арк. 3.

121 Там само, спр. 937. арк. 47.

122 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 1514, арк. 1.

123 ЦДАВО України, ф. 296, оп. 1, спр. 443, арк. 8.

124 Бистров М.А. Керівна роль КП(б) у галузі вищої освіти в період будівництва соціалізму 1917-1937 рр. / М.А. Бистров. – Х., 1974. – С. 15.

125 Мар’їн Ю. Кооперативній освіті Харківщини – 90 [Електронний ресурс]. Режим доступу: www.coop-kharkov.com.uac2007_4_13.htm.

126 ЦДАВО України, ф.296, оп.1, спр. 424. арк. 81.

127 Там само, арк. 16.

128 Народное хозяйство Украины в 1921 г.: Отчет Украинского Экономического Совета Труда и Обороны. Статистика Украины. Сводные изд. Харьков: Изд-во ЦСУ УССР, 1922. – Т. 2. Вып. 1. – С.5.

129 Зимон Л.О кооперативном просвещении и о просвещённых кооператорах / Л.О Зимон // Кооперативный бюллетень. – 1924. – № 39. – С. 21-22.

130 ЦДАВО України, ф.296, оп.1, спр. 423, арк. 72.

131 Там само, оп. 6, спр. 4, арк. 21.

132 Коммунистическая партия Украины в резолюциях и решениях сьездов,конференций и пленумов ЦК: В 2-х т. – Т.1. – 1918-1941. – К. : Политиздат Украины, 1976. – С. 226.

133 Компартия Украины в резолюциях…. – Т. 1. – С. 320.

134 ЦДАВО України, ф. 296, оп. 6, спр. 4, арк. 21.

135 Известия ЦК КП(б)У. – 1923. – № 1-2. – С. 46-47.

136 Мельник О. Перший в Україні кооперативний інститут – Київський кооперативний інститут [Електронний ресурс] / О. Мельник. – Режим доступу: www. ukrcoopjournal.com.ua.

137  Державний архів Київської області, ф. Р-989, оп. 1, спр. 25, арк. 56-59.

138 Птуха Михайло Васильович [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www. uk.wikipedia.org/wiki/Птуха_Михайло_Васильович‎.

139 Кооперативна хроніка // Кооперативне слово. – 1920. – 4 січня. – С. 2-3.

140 Аліман М. Кооперативна освіта в Україні / М. Аліман, С. Купрій, Ф. Ленченко та ін. – Київ: Ірідіум, 2001. – С. 39.

141 А.Г. Перший рік існування Кооперативного інстутиту в Києві / Г.А. // Нова громада. – 1923. – № 7-8. – С. 3.

142 Попов М. Десять років радянської споживчої коопераццї на Україні / М. Попов. –
Х.: Книгоспілка, 1930. – С. 93-94.143 Воблий Костянтин Григорович [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www. uk.wikipedia.org/wiki/ Воблий Костянтин Григорович.

144 Аліман М. Кооперативна освіта в Україні / М. Аліман, С. Купрій, Ф. Ленченко та ін. –

Київ: Ірідіум, 2001. – С. 41-42.145 Правобережний кооператор. – 1922. – № 6. – С. 4.

146 Курц Б. Київський інститут народного господарства в 1917-1927 рр. [Електронний ресурс] / Б. Курц. – Ресурс доступу: www. http: sinologist.com.ua/ukr/Kurtz/Київський.pdf‎.

147 Коммунистическая партия Украины в резолюциях... – Т. 1. – С. 266.

148 ЦДАВО України, ф. 423, оп. 1, спр. 3, арк. 52, 78.

149 Лантух В. Становление и развитие торговли в Украине в 1921-1932 гг. / В. Лантух. – Харків: Основа, 1992. – С. 128.

150 В. Київський кооперативний технікум / В. // Бюллетень Вукопспилки. – 1923. – № 12. – С.7.

151 Державний архів Київської області, ф. Р-989, оп. 1, спр. 25. арк. 58.

152 Мельник О. Перший в Україні кооперативний інститут – Київський кооперативний інститут [Електронний ресурс] / О. Мельник. – Режим доступу: www.ukrcoopjournal.com.ua.

153 Там само.

154 Аліман М. Від витоків до сьогодення. Культурно-освітня діяльність / М. Аліман,
Т. Оніпко // Вісті Центральної спілки споживчих товариств України. – 1997. – 13 березня. – С. 9.

155 Ганчель В. Сучасний стан Київського кооперативного технікуму та ближчі перспективи його розвитку / В. Ганчель // Кооперативный бюллетень. – 1926. – № 10. – С. 39-41.

156 ІІІ сессия Совета Вукоопспилки // Кооперативный бюллетень. – 1923. – № 21-23. – С. 74.

157 Токаревський М. / Про кооперативну освіту / М. Токаревський // Бюллетень Вукопспилки. – 1924. – № 20. – С. 14.

158 Попов М. Десять років радянської споживчої кооперації на Україні / М. Попов. – Х.: Книгоспілка, 1930. – С. 95.

159 Лурье Г. Кооперативно-техническе образование / Г. Лурье // Союз потребителей. – 1926. – № 6. – С. 78.

160 Там само.

161 Там само. – С. 79.

162 Лурье Г. Кооперативно-техническое образование / Г. Лурье // Союз потребителей. – 1926. – № 6. – С. 79.

163 Токаревский М. «За» кооперативный институт / М. Токаревский // Кооперативный бюллетень. – 1926. – № 22-23. – С. 18.

164 Постановление VІІІ сессии Совета Вукоопспилки по культработе // Кооперативный бюллетень. – 1926. – № 4-5. – С. 34-36.

165 ЦДАВО України, ф. 166, оп. 6, спр. 5704, арк. 81.

166 Там само, оп.3, спр. 248, арк.120.

167 Там само, арк. 116.

168 Лурье Г. Кооперативно-техническе образование / Г. Лурье // Союз потребителей. – 1926. – № 6. – С. 80.

169 ЦДАВО України, ф. 296, оп. 2, спр. 1696, арк. 3.

170 Там само, арк. 23.

171 Там само, арк. 56.

172 Аліман М. Просвітня і культурна діяльність споживчої кооперації (друга половина ХІХ ст. – 1930 рр.) / М. Аліман // Споживча кооперація України: Історичні та соціально-економічні аспекти. – Київ: Ред. газ. «Вісті...». – 1996. – С. 84.

173 ЦДАВО України, ф.296. оп. 3, спр. 246, арк.126.

174 Там само, спр. 248, арк. 125.

175 Там само, арк. 127.

176 Державний архів міста Києва, ф. Р-1, оп. 1, спр. 412, арк. 203.

177 Державний архів Київської області, ф. Р.-290, оп. 1, спр. 369, арк. 122-123.

178 Десять років споживчої кооперації УССР (1920-1930). – Х.: Вукопспілка, 1930. –
С. 137.

179 ЦДАВО України, ф. 166, оп. 6, спр. 5706, арк. 45-46.

180 ЦДАВО України, ф. 296, оп. 3, спр. 247, арк. 402.

181 Там само, ф. 2, оп. 5, спр. 1355, арк. 5080.

182 Там само, ф. 296, оп. 3, спр. 1296, арк. 20.

183 Там само, спр. 24, арк. 30.

184 ЦДАВО України, ф. 296. оп. 3, спр. 248, арк.102.

185 Скрипник М.О. Чергові завдання вузів / М.О. Скрипник // Студент революції. – 1927. – № 5. – С. 4.

186 ЦДАВО, ф. 166, оп. 9, спр. 1718, арк. 34.

187 Антоненко-Давидович Б. Нащадки прадідів. – К.: Вид. дім «KM Academia», – 1998. –
С. 428.

188 Деякі зауваження до навчального плану Київського кооперативного інституту // Наступ. – 1930. – 1 березня.

189 Кооперативне будівництво. – 1929. – № 17. – С. 1.

190 Кооперативне будівництво. – 1929. – № 17. – С. 2.

191 Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського (далі –
ІР НБУ), ф. ХХХУШ, спр.114, арк. 4.


192 Волинський М. Сучасні завдання кооперативних вишів та технікумів / М. Волинський // Кооперативне будівництво. – 1930. – № 17-18. – С. 38.

193 Державний архів Київської області, ф. Р.-144, оп.1, спр. 65, арк. 209.

194 Архів Національної Академії наук України, ф. Р.-251, оп. 1, спр. 56, арк. 163.

195 Київський інститут промислової кооперації. Фотоальбом. 1932 р. // Колекція Музею історії м. Києва. – КВ – 63953. Дар А.Г.Пономаренка.

196 Державний архів Київської області, ф. Р.-144, оп.1, спр. 65, арк. 209.

197 Вісник Київського національного торговельно-економічного інституту. – 2002. – № 6. – С. 117.

198 ЦДАВО України, ф. 296, оп. 3, спр. 247, арк. 30.

199 Токаревський М. Підготовка робітників кооперації / технікуми чи курси /
М. Токаревський // Кооперативный бюллетень Вукоопспилки. – 1924. – № 20. – С. 14.

200 Донецкий кооператор. – 1922. – № 4. – С. 33-34.

201 ЦДАВО України, ф. 296, оп. 3, спр. 248, арк. 36.

202 Тамсамо, арк. 58.

203 Там само, спр. 247, арк. 316.

204 Там само, спр. 248, арк. 2-2 зв.

205 Там само, спр. 247, арк. 75.

206 ЦДАВО Україн, ф. 296. оп.3, спр. 248, арк. 26.

207 Аліман М. Споживча кооперація Полтавщини у 20-ті роки ХХ століття: Текст лекції /
М. Аліман. – Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2006. – С. 37-38.

208 Полтавщина: Енцикл. довід. / За ред. А. В. Кудрицького. – Київ: Українська

енциклопедія, 1992. – С. 750.209 Аліман М. Від витоків до сьогодення. Культурно-освітня діяльність / М. Аліман,
Т. Оніпко // Вісті центральної спілки споживчих товариств України. – 1997. – 13 березня. – С. 9.

210 ЦДАВО України, ф. 296, оп. 3, спр. 248, арк. 49.

211 Там само, арк. 85.

212 Там само, арк. 3.

213 Там само, арк.14.

214 ЦДАВО України, ф. 340, оп. 2, спр. 23, арк. 25-26.

215 Державний архів Чернігівської області, ф. Р-1597, оп. 1, спр.5, арк. 261.

216 Голець В.В. Кооперація і неп (20-ті роки ХХ ст.) / В.В. Голець. – Чернігів: Просвіта, 2006. – С. 141.

217 ЦДАВО України, ф.296, оп. 3, спр. 248, арк. 74.

218 Там само, арк. 96.

219 Волинський М. Сучасні завдання кооперативних вишів та технікумів / М. Волинський // Кооперативне будівництво. – 1930. – № 17-18. – С. 38.

220 Волинський М. Сучасні завдання кооперативних вишів та технікумів / М. Волинський // Кооперативне будівництво. – 1930. – № 17-18. – С. 38.

221 Там само. –С. 38-39.

222 Попов М. Вукопспілка в житті української споживкооперації / М. Попов // Кооперативне будівництво. – 1930. – № 11-12. – С. 39.

223 Споживча кооперація Української РСР 1917-1967. – К. : Экономика, 1967. – С. 63-64.

224 Попов М. Десять років радянської споживчої коопераццї на Україні / М. Попов. – Х.: Книгоспілка, 1930. – С. 100.


225 Марков В. Початки кооператграмоти (Короткий елементарний курс споживчої кооперації) / В. Марков. – Х.: Книгоспілка, 1925. – С. 92.

226 ЦДАВО України, ф. 296, оп. 1, спр. 424, арк. 2

227 Там само, арк. 3

228 ЦДАВО України, ф. 296, оп. 1, спр. 424, арк. 7.

229 Там само, арк. 9.

230 Там само, арк. 1

231 Там само, арк. 19.

232 Там само, арк. 4.

233 ЦДАВО України, ф. 296, оп. 1, спр. 424, арк. 12.

234 Там само, арк. 23.

235 Там само, арк. 41.

236 Там само, арк. 26.

237 Там само, арк. 54.

238 Положение о Всеукраинских кооперативных курсах ВУКС // Кооперативный бюллетень Вукоопспилки. – 1923. – № 41-42. – С. 52-53.

239 В.М. Высшие кооперативные курсы Вукопспилки / М.В. // Бюллетень Вукопспилки. – 1923. – № 6. – С. 11.

240 Там само. – С.11-12.

241 В.М. Высшие кооперативные курсы Вукопспилки / М.В. // Бюллетень Вукопспилки. – 1923. – № 6. – С. 11.

242 Второе собрание уполномоченных Всеукраинского кооперативного союза «Вукоопспилка» 4-8 декабря 1922 года. Стенографический отчет. Резолюции. – Харьков: Вукоопспилка, 1922. – С. 181.

243 Кооперативные курсы ВУКС // Кооперативный бюллетень Вукоопспилки. – 1923. –
№ 39-40. – С. 12.

244 ЦДАВО України, ф. 296, оп. 1, спр. 864, арк. 169.

245 Всеукраинские высшие инструкторско-кооперативные курсы ВУКС // Кооперативный бюллетень Вукоопспилки. – 1925. – № 26-27. – С. 29.

246 Там само. – С. 30.

247 Кооперативный бюллетень. – 1926. – № 31.– С. 6.

248 ЦДАВО України, ф. 296, оп. 2, спр. 1695, арк. 5 зв.

249 Там само, арк. 26.

250 Там само, арк. 3.

251 Там само, спр. 1696, арк. 8.

252 ЦДАВО України, ф. 296, оп. 2, спр. 1696, арк. 9.

253 Там само, спр. 1695, арк. 4.

254 Там само, арк. 2

255 Там само, спр. 1696, арк. 25.

256 ЦДАВО України, ф. 296, оп.2, спр. 1696, арк. 23.

257 Там само, оп. 3, спр. 1303, арк. 233.

258 Там само, спр. 1312, арк. 61.

259 ЦДАВО України, ф. 296, оп. 3, спр. 1312, арк. 63.

260 Там само, спр. 248, арк. 2.

261 Кооперативна хроніка. Підготовка кадрів // Вісті ВУЦВК. – 1929. – 2 вересня.

262 ЦДАВО України, ф. 296, оп. 3, спр. 1303, арк. 48.

263 Там само, спр. 1297, арк. 28.

264 Там само, спр. 246, арк. 116.

265 Там само, спр. 1303, арк.176.

266 ЦДАВО України, ф. 296, оп. 3, спр. 1303, арк. 102.

267 Там само, арк. 44.

268 Аліман М. Кооперативна освіта в Україні / М. Аліман, С. Купрій, Ф. Ленченко та ін. – Київ: Ірідіум, 2001. – С. 44.

269 Десять років споживчої кооперації УССР (1920-1930). – Х.: Вукопспілка, 1930. –
С. 135.

270 Десять років споживчої кооперації УССР (1920-1930). – Х.: Вукопспілка, 1930. –
С. 137.

271 ЦДАВО України, ф. 296, оп. 3, спр. 1312, арк. 61.

272 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 496, арк. 1.

273 Там само, арк. 13.

274 Там само, спр. 605, арк. 11.

275 Класен И. К вопросу о подготовке торговых кооперативных работников/ И.К. Класен // Кооперативный бюллетень Вукоопспилки. – 1924. – № 43-44. – С. 13.

276 ЦДАВО України, ф. 296, оп. 1, спр. 424, арк.. 48.

277 Аліман М. Споживча кооперація Полтавщини у 20-ті роки ХХ століття: Текст лекції /
М. Аліман. – Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2006. – С. 36.

278 Кооперативные курсы Х.П.О. // Кооперативный бюллетень Вукоопспилки.– 1923. –
№ 34-35. – С. 27.

279 Просветительская работа кооперации // Бюллетень Вукопспилки. – 1924. – № 9. –
С. 41.

280 Кооперативные курсы // Бюллетень Вукопспилки. – 1924. – № 20. – С. 24.

281 Там само. – С.24-25.

282 Кооперативная хроника. Просветительная работа // Бюллетень Вукопспилки. – 1924. –
№ 32. – С. 28.

283 Державний архів Чернігівської області, ф. Р-177, оп. 1, спр. 41, арк. 36.

284 Компартия Украины в резолюциях… – Т. 1. – С. 321.

285 Известия ЦК КП(б)У. – 1923. – № 13-14. – С. 32.

286 Там само. – С. 349.

287 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 2094, арк. 128.

288 Компартия Украины в резолюциях… – Т. 1. – С. 397, 411.

289 Марков В. Кооперативные курсы / В. Марков // Кооперативный бюллетень Вукопспилки. – 1924. – № 5. – С. 14.

290 Там само. – С. 15.

291 Токаревський М. / Про кооперативну освіту / М. Токаревський // Бюллетень Вукопспилки. – 1924. – № 20. – С. 14.

292 Маринова А. 2-й сьезд уполномоченных Мариупольского райпотребсоюза /
А. Маринова // Кооперативный бюллетень. – 1926. – № 14.– С. 50.

293 О кооперировании женщин // Кооперативный бюллетень. – 1926. – №18-19. – С. 53.

294 Постановление VІІІ сессии Совета Вукоопспилки по культработе // Кооперативный бюллетень. – 1926. – № 4-5. – С. 34-35.

295 Марков В. Початки кооператграмоти (Короткий елементарний курс споживчої кооперації) / В. Марков. – Х.: Книгоспілка, 1925. – С. 93.

296 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 2515, арк. 79.

297 ЦДАВО України, ф.296. оп.3. спр. 1303, арк. 3.

298 Там само, арк.7.

299 Аліман М. Кооперативна освіта в Україні / М. Аліман, С. Купрій, Ф. Ленченко та ін. – Київ: Ірідіум, 2001. – С. 43.

300 Там само. – С. 43-44.

301 Кооперативна хроніка // Кооперативне будівництво. – 1926. – №21. – С. 69.

302 Кооперативное образование // Кооперативный бюллетень. – 1926. – № 1-2. – С. 57.

303 Ликвидировать «хлебозаготовительную неграмотность» среди низовой периферии // Кооперативный бюллетень. – 1926. – № 6. – С. 12.

304 Кац П. Курси перепідготовки та підвищення кваліфікації членів правлінь і відповідальних робітників райсоюзів та ЦРК / П. Кац // Кооперативне будівництво. – 1927. – № 4. – С. 48.

305 Там само. – С. 49.

306 Кооперативное образование // Кооперативный бюллетень. – 1926. – № 1-2. – С. 57.

307 Д’яченко П. Про кооперативну культроботу Маріупольського ЦРК за 1 квартал
1926-1927 рр. / П. Д’яченко // Кооперативне будівництво – 1927. – № 6. – С. 61.

308 Там само. – С. 62.

309 Кооперативное образование // Кооперативный бюллетень. – 1926. – № 1-2. – С. 57.

310 Векслерчик С. Текущие вопросы кооперативной промышленности и промышленного строительства / С. Векслерчик // Кооперативне будівництво. – 1927. – № 5. – С. 35.311 Хащеватський Я. Найближчі завдання кооперативно-освітньої роботи /
Я. Хащеватський // Кооперативне життя (Харків). – 1926. – № 19. – 28 квітня. – С. 4.

312 4-і збори уповноважених ВУКС // Кооперативный бюллетень.– 1926.– № 12-13.– С. 3.

313 Про переведення семінарів та курсів кооператпропагандистів та організаторів кооператосвітньої роботи // Кооперативне будівництво. – 1927. – № 11-2. – С. 94.

314 Про переведення семінарів та курсів кооператпропагандистів та організаторів кооператосвітньої роботи // Кооперативне будівництво. – 1927. – № 11-2. – С. 94.

315 ЦДАВО України, ф. 296, оп. 3, спр. 92, арк. 4.

316 Хащеватський Я. Найближчі завдання кооперативно-освітньої роботи // Кооперативне життя (Харків) / Я. Хащевський. – 1926. – № 19. – 28 квітня. – С. 4.

317 Кооперативна хроніка // Кооперативне будівництво. – 1926. – №21. – С. 69.

318 ЦДАВО України, ф. 296, оп. 2, спр. 1695, арк. 24.

319 Мохор П. Курси Київської райспоживспілки по перепідготовці кооператосвітників на селі / П. Мохор // Кооперативне будівництво.– 1927. – № 4. – С. 49.

320 ЦДАВО України, ф. 296, оп. 3, спр. 163, арк
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка