Вимоги по курсу «основи антропології» для студентів 1 курсу денного відділення, 2014/2015 навч. РікСкачати 164.79 Kb.
Дата конвертації30.12.2016
Розмір164.79 Kb.
ВИМОГИ ПО КУРСУ «ОСНОВИ АНТРОПОЛОГІЇ»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 1 КУРСУ ДЕННОГО ВІДДІЛЕННЯ, 2014/2015 НАВЧ. РІК
Курс складається з 2 змістових модулів. В ході семестру за кожним з модулів можна отримати певну кількість балів, виконуючи різні види роботи (див. таблицю).


Змістовий модуль 1.
Практичні заняття

Тестування

Тема 1. Предмет та завдання фізичної антропології

4

18

Тема 2. Історія антропологічної науки. Методи дослідження в етнічній антропології

4

Тема 3. Морфологічна та фізіологічна характеристика людини
Тема 4. Місце людини в системі тваринного світу

4

18

Тема 5. Тваринні пращури людини. Виділення людської лінії еволюції
Тема 6. Ранні етапи еволюції гомінід

4

Тема 7. Походження Гомо сапієнс

4

Разом за змістовий модуль 1 максимально балів 56

Змістовий модуль 2.


Тема 8. Проблема класифікації в етнічній антропології

4

18Тема 9. Антропологічний склад народів світу: народи Австралії та Океанії

2

Тема 10. Антропологічний склад народів світу: народи Азії

2

Тема 11. Антропологічний склад народів світу: народи Африки

2


Тема 12. Антропологічний склад народів світу: народи Америки

2

Тема 13. Антропологічний склад народів світу: народи Європи

4

Тема 14. Антропологічний склад народів України

12

Разом за змістовий модуль 2 максимально балів 46

Сукупна кількість балів за станом на момент завершення лекцій та практичних занять є підставою для отримання підсумкової оцінки за схемою:


А – 100-90 – відмінно

В – 89-85 – дуже добре

С – 84-75 – добре

D – 74-70 – задовільно

E – 60-69 – допустимо

F – 59-35 – незадовільно з можливим повторним складанням

34-0 – незадовільно з обов'язковим повторним курсом


ТЕМАТИКА практичних занять

№ з/п

Назва теми

Кількість годин

1

Предмет та завдання фізичної антропології


2

2

Історія антропологічної науки. Методи дослідження в етнічній антропології

2

3

Місце людини в системі тваринного світу

2

4

Ранні етапи еволюції гомінід

2

5

Походження Гомо сапієнс

2

6

Проблема класифікації в етнічній антропології

2

7

Антропологічний склад народів України

6

8

Антропологічний склад населення Європи

2

9

Антропологічний склад народів світу: народи Азії, Австралії та Океанії

2

10

Антропологічний склад народів світу: народи Африки та Америк

2

Разом 24


I. Предмет та завдання фізичної антропології

1. Поняття «антропологія» в світової науці.

2. Предмет фізичної антропології.

3. Місце антропології в системі наук.

4. Основні розділи антропології та їх завдання.

Література:


Алексеев В.П. Историческая антропология. М.: Высш. школа, 1979.

Алексеева Т. И. (ред.), Богатенков Д. В., Дробышевский С. В. Антропология: Учебно-методический комплекс [Электронный учебник]. - 2004.

Рогинский Я. Я., Левин М. Г. Антропология. М., 1978.

Сегеда С. Антропологія. К., 2001.


II. Історія антропологічної науки. Методи дослідження в етнічній антропології

1. Формування антропології як науки та її подальший розвиток.

2. Розвиток антропології в Росії та СРСР.

3. Розвиток антропології в Україні.

4. Методи дослідження в етнічній антропології.

Література:


Алексеев В.П. Историческая антропология. М.: Высш. школа, 1979.

Алексеева Т. И. (ред.), Богатенков Д. В., Дробышевский С. В. Антропология: Учебно-методический комплекс [Электронный учебник]. - 2004.

Дебец Г. Ф. Антропологический материал как источник изучения вопросов этногенеза //Сов. Этнография. 1952. № 1.

Сегеда С. Антропологія. К., 2001.


III. Місце людини в системі тваринного світу

1. Філософські і біологічні критерії людини.

2. Сіміальна теорія антропогенезу.

3. Місце людини в системі тваринного світу.

4. Еволюція приматів і гоміноїдів.

Література:


Алексеев В. П. Становление человечества. М., 1984.

Алексеева Т. И. (ред.), Богатенков Д. В., Дробышевский С. В. Антропология: Учебно-методический комплекс [Электронный учебник]. - 2004.

Ламберт Д. Доисторический человек. Кембриджский путеводитель. Л., 1991.

Рогинский Я. Я., Левин М. Г. Антропология. М., 1978.

Сегеда С. Антропологія. К., 2001.

Хрисанфова Е. Н., Перевозчиков И. В. Антропология. М., 1991.


IV. Ранні етапи еволюції гомінід

1. Питання прабатьківщини людства та чинників гомінізації.

2. Австралопітекові.

3. Гомо габіліс.

4. Гомо еректус.

Література:


Алексеев В. П. Становление человечества. М., 1984.

Алексеева Т. И. (ред.), Богатенков Д. В., Дробышевский С. В. Антропология: Учебно-методический комплекс [Электронный учебник]. - 2004.

Бунак В.В. Род Homo, его возникновение и последующая эволюция. М., 1980.

Ламберт Д. Доисторический человек. Кембриджский путеводитель. Л., 1991.

Рогинский Я. Я., Левин М. Г. Антропология. М., 1978.

Сегеда С. Антропологія. К., 2001.

Хрисанфова Е. Н., Перевозчиков И. В. Антропология. М., 1991.
V. Походження Гомо сапієнс

1. Неандертальська проблема в походженні людини сучасного типу.

2. Час і місце виникнення Гомо сапієнс сапієнс.

3. Питання виникнення великих рас: концепції моно- та полігенезу.Література:


Алексеев В. П. Становление человечества. М., 1984.

Алексеева Т. И. (ред.), Богатенков Д. В., Дробышевский С. В. Антропология: Учебно-методический комплекс [Электронный учебник]. - 2004.

Ламберт Д. Доисторический человек. Кембриджский путеводитель. Л., 1991.

Рогинский Я. Я., Левин М. Г. Антропология. М., 1978.

Сегеда С. Антропологія. К., 2001.

Хрисанфова Е. Н., Перевозчиков И. В. Антропология. М., 1991.


VI. Проблема класифікації в етнічній антропології

1. Основні поняття расознавства.

2. Історія расових класифікацій.

3. Основні питання в класифікації расових типів.

4. Сучасні расові класифікації.

Література:


Алексеева Т. И. (ред.), Богатенков Д. В., Дробышевский С. В. Антропология: Учебно-методический комплекс [Электронный учебник]. - 2004.

Бунак В. В. Человеческие расы и пути их образования // Сов. этнография. 1956. № 1.

Дебец Г. Ф. Опыт графического изображения генеалогической классификации человеческих рас // Сов. этнография. 1958. № 4.

Рогинский Я. Я., Левин М. Г. Антропология. М., 1978.

Сегеда С. Антропологія. К., 2001.

Хрисанфова Е. Н., Перевозчиков И. В. Антропология. М., 1991.


VII. Антропологічний склад народів України

1. Географічна варіабельність антропологічних ознак українців.

2. Антропологічні типи українців.

3. Динаміка антропологічних типів та етногенез українців.

4. Антропологічний склад інших народів України.

Література:


Волков Ф. Антропологические особенности украинского народа //Украинский народ в его прошлом и настоящем. Пг., 1916.

Гохман И. И. Население Украины в эпоху мезолита и неолита (Антропологический очерк). М., 1966.

Данилова Е. И. Гематологическая типология и вопросы этногенеза украинского народа. К., 1971.

Дебец Г. Ф. Заселение Южной и Передней Азии по данным антропологии //ТИЭ, новая серия. 1951. Т. 16.

Дяченко В. Д. Антропологічний склад українського народу. К., 1965.

Дяченко В. Д. Антропологический состав гагаузского народа (в связи с его происхождением) // Гагаузы. Исследования и материалы. М., 1993.

Дяченко В. Д. Антропологический состав в этногенетическом аспекте // Украинцы. Макет тома серии «Народы и культуры». Кн. 1. М., 1994.

Кондукторова Т. С. Антропология древнего населения Украины. (I тысячелетие до н. э. – середина I тысячелетия н. э.) М.: Изд-во Моск. ун-та, 1972.

Кондукторова Т. С. Антропология населения Украины мезолита, неолита и эпохи бронзы. М.: Наука, 1973.

Носов А. До антропології болгарів. Болгари кримські // Антропологія. 1929. № 3.

Носов А. До антропології болгарів. Болгари мелітопольські // Антропологія. 1930. № 4.

Сегеда С. Антропологія. К., 2001.

Шабашов А. В. Этногенез гагаузов по антропологическим данным // Шабашов А. В. Гагаузы: система терминов родства и происхождение народа. Одесса, 2002.
VIII. Антропологічний склад населення Європи

1. Антропологічний склад населення Східної Європи.

2. Антропологічний склад населення Західної Європи.

3. Антропологічні типи Європи в зв’язку з походженням її народівЛітература:


Алексеев В. П. Происхождение народов Восточной Европы (Краниологическое исследование). М., 1969.

Алексеева Т. И. Этногенез восточных славян по данным антропологии. М., 1973.

Алексеева Т. И. Антропологический облик русского народа //Вопросы антропологии, диалектологии и этнографии русского народа. М., 1998.

Алексеева Т. И. (ред.), Богатенков Д. В., Дробышевский С. В. Антропология: Учебно-методический комплекс [Электронный учебник]. - 2004.

Антропология современного и древнего населения Европейской части СССР. Л., 1986.

Дебец Г. Ф., Трофимова Т. А., Чебоксаров Н. Н. Проблемы заселения Европы по антропологическим данным //Труды института этнографии, новая серия. 1951. Т.16.

Рогинский Я. Я., Левин М. Г. Антропология. М., 1978.

Чебоксаров Н. Н. Антропологический состав современных немцев //Уч.записки МГУ. 1941. Вып. 63.

60. Чебоксаров Н. Н. Монголоидные элементы в населении Центральной Европы //Уч.записки МГУ. 1941. Вып. 63.
IX. Антропологічний склад народів світу: народи Азії, Австралії та Океанії

1. Антропологічний склад народів Західної та Центральної Азії.

2. Антропологічний склад народів Північної Азії.

3. Антропологічний склад народів Східної, Південної та Південно-Східної Азії.

4. Антропологічний склад народів Австралії та Океанії.

Література:


Алексеева Т. И. (ред.), Богатенков Д. В., Дробышевский С. В. Антропология: Учебно-методический комплекс [Электронный учебник]. - 2004.

Алексеев В. П., Гохман И. И. Антропология Азиатской части СССР. М., 1984.

Бабаков О. Б. Антропологический состав туркменского народа в связи с проблемой этногенеза. Ашхабад, 1977.

Бунак В. В., Токарев С. А. Проблемы заселения Австралии и Океании // Труды института этнографии, новая серия. 1951. Т. 16.

Золотарева И. М. О некоторых проблемах этнической антропологии Северной Азии // СЭ. 1971. № 1.

Левин М. Г. Антропологический тип якутов // КСИЭ. 1947. № 3.

Левин М. Г. Этническая антропология и проблема этногенеза народов Дальнего Востока //ТИЭ, новая серия. 1958. Т. 36.

Левин М. Г., Чебоксаров Н. Н. Древнее расселение человечества в Восточной и Юго-Восточной Азии //ТИЭ, новая серия. 1951. Т. 16.

Рогинский Я. Я., Левин М. Г. Антропология. М., 1978.

Чебоксаров Н. Н. К вопросу о происхождении китайцев //СЭ. 1947. № 1.

Чебоксаров Н. Н. Основные направления расовой дифференциации в Восточной Азии //ТИЭ, новая серия. 1947. Т. 2.

Этногенез финно-угорских народов по данным антропологии. М., 1974.


X. Антропологічний склад народів світу: народи Африки та Америк

1. Антропологічний склад народів Північної Африки.

2. Антропологічний склад народів Тропічної та Південної Африки.

3. Проблема заселення Америки та расової таксономії корінного населення.

4. Антропологічні типи Америки.

Література:


Алексеева Т. И. (ред.), Богатенков Д. В., Дробышевский С. В. Антропология: Учебно-методический комплекс [Электронный учебник]. - 2004.

Дебец Г. Ф. Антропологические данные по заселению Африки //ТИЭ, новая серия. 1951. Т.16.

Дебец Г. Ф. Происхождение коренного населения Америки //ТИЭ, новая серия. 1951. Т.16.

Левин М. Г. Проблема пигмеев в антропологии и этнографии //СЭ. 1946. № 2.

Рогинский Я. Я., Левин М. Г. Антропология. М., 1978.
Контрольні питання до курсу:

1. Визначити предмет фізичної антропології

2. Висвітлити основні завдання фізичної антропології

3. Охарактеризувати основні розділи фізичної антропології

4. Висвітлити проблему місця фізичної антропології в системі наук

5. Висвітлити ідеологічне та практичне значення фізичної антропології

6. Висвітлити становлення фізичної антропології як науки

7. Висвітлити розвиток фізичної антропології в Західної Європі (кінець 19 – початок 21 ст.)

8. Висвітлити розвиток фізичної антропології в Україні (19 – початок 20 ст.).

9. Висвітлити розвиток фізичної антропології в Росії (19 – початок 20 ст.).

10. Висвітлити розвиток фізичної антропології в СРСР

11. Висвітлити розвиток фізичної антропології в УРСР та в сучасної Україні

12. Охарактеризувати біологічні критерії людини

13. Дати загальну еколого-географічну і морфофізіологічну характеристику приматів

14. Висвітлити біологічні передумови формування людини

15. Висвітлити сіміальну теорію антропогенезу

16. Дати характеристику австралопітекам

17. Дати характеристику Гомо габіліс

18. Висвітлити чинники і критерії гомінізації

19. Висвітлити проблему прабатьківщини людства

20. Дати характеристику Гомо еректус

21. Дати характеристику Гомо неандерталенсіс

22. Висвітлити неандертальську проблему в антропології

23. Висвітлити питання походження людини сучасного типу та расогенезу. Концепції моно- та полігенезу людських рас

24. Чинники, центри та етапи расогенезу

25. Висвітлити історію расових класифікацій

26. Охарактеризувати основні сучасні расові класифікації

27. Висвітлити поняття «раса» та «популяція», охарактеризувати проблему расової класифікації людства

28. Висвітлити питання формування, диференціації та розселення монголоїдної раси

29. Висвітлити питання формування, диференціації та розселення європеоїдної раси

30. Висвітлити питання формування, диференціації та розселення негроїдної раси
Рекомендована література

Базова

1. Алексеева Т. И. (ред.), Богатенков Д. В., Дробышевский С. В. Антропология: Учебно-методический комплекс [Электронный учебник]. - 2004.

2. Деникер И. Человеческие расы. СПб., 1902.

3. Дяченко В. Д. Антропологічний склад українського народу. К., 1965.

4. Ламберт Д. Доисторический человек. Кембриджский путеводитель. Л., 1991.

5. Програма дисципліни "Основи антропології" для студентів історичного факультету. Складена А. В. Шабашовим. Одеса, 2000.

6. Рогинский Я. Я., Левин М. Г. Основы антропологии. М., 1955.

7. Рогинский Я. Я., Левин М. Г. Антропология. М., 1978.

8. Сегеда С. Основи антропології. К., 1995.

9. Сегеда С. Антропологія. К., 2001.

10. Хрисанфова Е. Н., Перевозчиков И. В. Антропология. М., 1991.

Допоміжна

До змістового модуля 1:

1. Алексеев В. П. Становление человечества. М., 1984.

2. Алексеев В. П. Человек. Эволюция и таксономия. М., 1985.

3. Андреев И. Л. Происхождение человека и общества. М., 1988.

4. Бунак В. В. Антропометрия. Практический курс. М., 1941.

5. Бунак В. В. Род Homo, его возникновение и последующая эволюция. М., 1980.

6. Герасимов М. М. Основы восстановления лица по черепу. М., 1949.

7. Гримм Г. Основы конституциональной биологии и антропометрии. М., 1967.

8. Дебец Г. Ф. К вопросу о влиянии искусственной деформации на головной указатель //КСИИМК. 1947. Вып. 14.

9. Дунаевская Т. Н. Влияние искусственной деформации на форму головы у туркмен //ВА. 1963. Вып. 15.

10. Ефимов Ю. И. Философские проблемы антропосоциогенеза. Л., 1981.

11. Зубов А. А. Этническая одонтология. М., 1973.

12. История первобытного общества. Общие вопросы. Проблема антропосоциогенеза.М., 1988.

13. Касимова Р. М. О влиянии различных типов колыбели на некоторые антропологические признаки в раннем детском возрасте. Баку, 1980.

14. Констебл Дж. Неандертальцы. М., 1978.

15. Левин М. Г. Деформация головы у туркмен //СЭ. 1947. Т. 6-7.

16. Матюшин Г. Н. Три миллиона лет до нашей эры. М., 1986.

17. Меттлер Л., Грегг Т. Генетика популяций и эволюция. М., 1972.

18. Морфология человека. М., 1983.

19. Нестурх М. Ф. Человеческие расы. М., 1954.

20. Нестурх М. Ф. Происхождение человека. М., 1970.

21. Ниль Дж., Шелл У. Наследственность человека. М., 1958.

22. Тегако Л.И., Саливон И.И. Основы современной антропологии. Минск, 1989.

23. Харрисон Дж., Уайнер Дж., Тэннер Дж. и др. Биология человека. М., 1979.До змістового модуля 2:

1. Акимова М. С. Антропологические данные по происхождению народов Волго-Камья //Вопросы антропологии. 1961. Вып. 7.

2. Алексеев В. П. Основные этапы истории антропологических типов Тувы //СЭ. 1962. № 3.

3. Алексеев В. П. К обоснованию популяционной концепции расы //Проблемы эволюции человека и его рас. М., 1968.

4. Алексеев В. П. Происхождение народов Восточной Европы (Краниологическое исследование). М., 1969.

5. Алексеев В. П. О первичной дифференциации человечества на расы. Первичные очаги расообразования //СЭ. 1969. № 1.

6. Алексеев В. П. Вторичные очаги расообразования //СЭ. 1969. № 6.

7. Алексеев В. П. География человеческих рас. М., 1974.

8. Алексеев В. П. Восточный первичный очаг расообразования и расогенетические процессы в Восточной Азии //Ранняя этническая история народов Восточной Азии. М., 1977.

9. Алексеев В. П. Палеоантропология земного шара и формирование человеческих рас. Палеолит. М., 1978.

10. Алексеев В. П. Историческая антропология и этногенез. М., 1979.

11. Алексеев В. П., Гохман И. И. Антропология Азиатской части СССР. М., 1984.

12. Алексеева Т. И. Этногенез восточных славян по данным антропологии. М., 1973.

13. Алексеева Т. И. Антропологический облик русского народа //Вопросы антропологии, диалектологии и этнографии русского народа. М., 1998.

14. Антропология современного и древнего населения Европейской части СССР. Л., 1986.

15. Бабаков О. Б. Антропологический состав туркменского народа в связи с проблемой этногенеза. Ашхабад, 1977.

16. Бунак В. В., Токарев С. А. Проблемы заселения Австралии и Океании //ТИЭ, новая серия. 1951. Т. 16.

17. Бунак В. В. Человеческие расы и пути их образования //СЭ. 1956. № 1.

18. Бунак В. В. Происхождение и этническая история русского народа по антропологическим данным //ТИЭ, новая серия. 1965. Т. 88.

19. Витов М. В., Марк К. Ю., Чебоксаров Н. Н. Этническая антропология Восточной Прибалтики. М., 1959.

20. Волков Ф. Антропологические особенности украинского народа //Украинский народ в его прошлом и настоящем. Пг., 1916.

21. Гинзбург В. В., Трофимова Т. А. Палеоантропология Средней Азии. М., 1972.

22. Гохман И. И. Население Украины в эпоху мезолита и неолита (Антропологический очерк). М., 1966.

23. Давыдова Г. М. Антропология манси. М., 1989.

24. Данилова Е. И. Гематологическая типология и вопросы этногенеза украинского народа. К., 1971.

25. Дебец Г. Ф. Селькупы (антропологический очерк) //ТИЭ, новая серия. 1947. Т. 2.

26. Дебец Г. Ф. Палеоантропология СССР //ТИЭ, новая серия. 1948. Т. 4.

27. Дебец Г. Ф. Заселение Южной и Передней Азии по данным антропологии //ТИЭ, новая серия. 1951. Т. 16.

28. Дебец Г. Ф. Антропологические исследования в Камчатской области //ТИЭ, новая серия. 1951. Т. 17.

29. Дебец Г. Ф. Антропологические данные по заселению Африки //ТИЭ, новая серия. 1951. Т.16.

30. Дебец Г. Ф. Происхождение коренного населения Америки //ТИЭ, новая серия. 1951. Т.16.

31. Дебец Г. Ф., Трофимова Т. А., Чебоксаров Н. Н. Проблемы заселения Европы по антропологическим данным //ТИЭ, новая серия. 1951. Т.16.

32. Дебец Г. Ф. Антропологический материал как источник изучения вопросов этногенеза //СЭ. 1952. № 1.

33. Дебец Г. Ф. Опыт графического изображения генеалогической классификации человеческих рас //СЭ. 1958. № 4.

34. Дяченко В. Д. Антропологічний склад українського народу. К., 1965.

35. Дяченко В. Д. Антропологическое исследование гагаузов Молдавской ССР //КСИЭ. 1952. Вып. 15.

36. Дяченко В. Д. Антропологический состав средневековых восточных славян //Проблемы эволюционной морфологии человека и его рас. М., 1986.

37. Дяченко В. Д. Антропологический состав гагаузского народа (в связи с его происхождением) //Гагаузы. Исследования и материалы. М., 1993.

38. Дяченко В. Д. Антропологический состав в этногенетическом аспекте //Украинцы. Макет тома серии «Народы и культуры». Кн. 1. М., 1994.

39. Зиневич Г. П. Очерки палеоантропологии Украины. К., 1967.

40. Золотарева И. М. Этническая антропология бурят //Этнографический сборник. Ч. 1. Улан-Удэ, 1960.

41. Золотарева И. М. Антропологическое исследование нганасан //СЭ. 1962. № 6.

42. Золотарева И. М. Антропологическое исследование долган //СЭ. 1965. № 3.

43. Золотарева И. М. О некоторых проблемах этнической антропологии Северной Азии //СЭ. 1971. № 1.

44. Золотарева И. М. Территориальные варианты антропологического типа якутов //Этногенез и этническая история народов Севера. М., 1975.

45. Зубов А. А. Проблема термина «раса» и расовых классификаций в современной физической антропологии //ЭО. 1996. № 1.

46. Исмагулов О. Этническая антропология Казахстана (соматологическое исследование). Алма-Ата, 1982.

47. Кондукторова Т. С. Антропология древнего населения Украины. К., 1972.

48. Левин М. Г. Проблема пигмеев в антропологии и этнографии //СЭ. 1946. № 2.

49. Левин М. Г. Антропологический тип якутов //КСИЭ. 1947. № 3.

50. Левин М. Г. Этническая антропология и проблема этногенеза народов Дальнего Востока //ТИЭ, новая серия. 1958. Т. 36.

51. Левин М. Г., Чебоксаров Н. Н. Древнее расселение человечества в Восточной и Юго-Восточной Азии //ТИЭ, новая серия. 1951. Т. 16.

52. Миклашевская Н. Н. Соматологические исследования в Киргизии //Тр. Киргиз. Археолого-этнограф. экспедиции. Т. 1. М., 1956.

53. Носов А. До антропології болгарів. Болгари кримські //Антропологія. 1929. № 3.

54. Носов А. До антропології болгарів. Болгари мелітопольські //Антропологія. 1930. № 4.

55. Ошанин Л. В. Антропологический состав населения Средней Азии и этногенез ее народов. Ч. 1-3. Ереван, 1957-1959.

56. Рогинский Я. Я. Проблемы происхождения монгольского расового типа //Антропологический журнал. 1937. № 2.

57. Рогинский Я. Я. Теории моноцентризма и полицентризма в проблеме происхождения человека и его рас. М., 1949.

58. Хить Г. Л., Долинова Н. А. Расовая дифференциация человечества. (Дерматоглифические данные). М., 1990.

59. Чебоксаров Н. Н. Антропологический состав современных немцев //Уч.записки МГУ. 1941. Вып. 63.

60. Чебоксаров Н. Н. Монголоидные элементы в населении Центральной Европы //Уч.записки МГУ. 1941. Вып. 63.

61. Чебоксаров Н. Н. К вопросу о происхождении китайцев //СЭ. 1947. № 1.

62. Чебоксаров Н. Н. Основные направления расовой дифференциации в Восточной Азии //ТИЭ, новая серия. 1947. Т. 2.

63. Чебоксаров Н. Н. Основные принципы антропологических классификаций //ТИЭ, новая серия. 1951. Т. 16.

64. Шабашов А. В. Этногенез гагаузов по антропологическим данным // Шабашов А. В. Гагаузы: система терминов родства и происхождение народа. Одесса, 2002.

65. Шабашов А. В. Антропоніміка і антропологія. Про використання даних антропоніміки в антропологічних дослідженнях //Записки історичного факультету. 2004. Вип. 15. Присвячується 140-річчю Одеського (Новоросійського) університету ім. І. І. Мечникова. С. 99–106.66. Этногенез финно-угорских народов по данным антропологии. М., 1974.

67. Ярхо А. И. Алтае-Саянские тюрки. Антропологический очерк. Абакан, 1947.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка