«Вимоги до первинних документів підприємства з точку зору доведення реальності угод та зв’язку витрат з господарською діяльністю»Скачати 268.49 Kb.
Дата конвертації02.01.2017
Розмір268.49 Kb.

Матеріали лекції на тему «Вимоги до первинних документів підприємства з точку зору доведення реальності угод та зв’язку витрат з господарською діяльністю»,

підготовлено керівником податкової практики Адвокатської компанії «Соколовський і Партнери» Наталією Куріленко

Тема лекції:
"Вимоги до первинних документів підприємства з точки зору докази реальності угоди та зв'язку витрат з господарською діяльністю"

Питання лекції:

1. Необхідність правильного складання первинного документа. Що таке первинний документ. Законодавчі вимоги до обов'язкових реквізитів: яким моментам не приділяють уваги бухгалтера.

2. Практичні приклади з судової практики як не треба складати первинні документи: цивільно-правові, податкові та бухгалтерські наслідки помилок.

3. Процес створення пакету документів для підтвердження реальності угоди та зв'язку витрат з господарською діяльністю підприємства: розпорядчі, первинні та інші документи.


І. Необхідність правильного складання первинного документа. Що таке первинний документ. Законодавчі вимоги до обов'язкових реквізитів: яким моментам не приділяють уваги бухгалтера.
Оскільки тема лекції стосується документального підтвердження витрат, будемо розглядати документи, які підтверджують право платника податку на витрати. Так, пунктом 138.2. статті 138 Податкового кодексу України встановлено, що витрати, які враховуються для визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток підприємств, визнаються на підставі:

 • первинних документів, що підтверджують здійснення платником податку витрат, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку,

 • та інших документів, встановлених розділом II цього Кодексу.

Так, статтею 44 Розділу ІІ Податкового кодексу України встановлено вимоги до підтвердження даних, визначених у податковій звітності. Згідно пункту 44.1 статті 44 Розділу ІІ Податкового кодексу України, для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі: • первинних документів,

 • регістрів бухгалтерського обліку,

 • фінансової звітності,

 • інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим цього пункту».
Слід звернути увагу на положення цього пункту, оскільки вони не встановлюють порядок ведення документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, а лише вказують, що їх ведення має бути передбачено законодавством.

Необхідність складання первинного документа передбачена нормами Закону України від 16.07.1999 N996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (із змінами та доповненнями), надалі Закон №996. Так, статтею 1 Закону №996 визначено терміни, зокрема:«первинний документ - документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення;

господарська операція - дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов'язань, власному капіталі підприємства».
Стаття 9 Закону №996 встановлює, що первинні документи

 • фіксують факти здійснення господарських операцій і

 • є підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій.

Первинні документи можуть бути складені на паперових або машинних носіях і повинні мати такі обов'язкові реквізити.

Інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, систематизується на рахунках бухгалтерського обліку.
Таким чином:


 1. Доказом факту здійснення господарської операції є первинний документ; це документ, на який покладено функцію фіксації факту здійснення господарської операції.

 2. Оскільки первинний документ повинен містити відомості про господарську операцію, то він повинен мати всі обов'язкові реквізити.

 3. Первинний документ має бути прийнятий до обліку та інформація із первинного документа має бути систематизована на рахунках бухгалтерського обліку.

З огляду на викладене, можна дійти висновку, що саме правильно складений первинний документ є доказом здійснення господарської операції та інформація з нього має бути систематизована на рахунках бухгалтерського обліку.

Порядок створення, прийняття і відображення у бухгалтерському обліку, а також зберігання первинних документів, облікових регістрів, бухгалтерської звітності підприємствами, їх об'єднаннями та госпрозрахунковими організаціями встановлює Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом Міністерства фінансів України N88 від 24.05.1995 (із змінами та доповненнями), надалі Положення №88.

У відповідності до Положення №88:«записи в облікових регістрах провадяться на підставі первинних документів, створених відповідно до вимог цього Положення

усі первинні документи, облікові регістри і бухгалтерська звітність повинні складатись українською мовою;документи, що є підставою для записів у бухгалтерському обліку і складені іноземною мовою, повинні мати впорядкований аутентичний переклад».

Статтею 18 Закону України N5029-VI від 03.07.2012 «Про засади державної мовної політики» встановлено, що в економічній і соціальній діяльності підприємств і громадян - суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб вільно використовуються державна мова, регіональні мови або мови меншин, інші мови; у внутрішніх правилах підприємств забороняється прийняття будь-яких положень, що виключають або обмежують у спілкуванні співробітників використання державної мови, російської, інших регіональних мов або мови меншин; в роботі підприємств можуть використовуватися й інші мови.

Згідно пункту 2.3. Положення №88, первинні документи, створені в електронному вигляді, застосовуються у бухгалтерському обліку за умови дотримання вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг; на вимогу контролюючих або судових органів та своїх контрагентів підприємство, установа зобов'язані за свій рахунок зробити копії таких документів на паперовому носії.

Щодо реквізитів первинного документу, то Положення №88 містить більше інформації порівняно із Законом №996, а саме:Закон №996


Положення №88


 • назву підприємства, від імені якого складено документ;

 • назву документа (форми);

 • дату і місце складання;

 • зміст та обсяг господарської операції,

 • одиницю виміру господарської операції;
 • посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення;

 • особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.
 • найменування підприємства, установи, від імені яких складений документ,

 • назва документа (форми),

 • дата і місце складання,

 • зміст та обсяг господарської операції,

 • одиниця виміру господарської операції (у натуральному та/або вартісному виразі),

 • посади і прізвища осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення,

 • особистий чи електронний підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.
Положенням №88 також передбачено, що:«Залежно від характеру операції та технології обробки даних до первинних документів можуть бути включені додаткові реквізити:

 • ідентифікаційний код підприємства, установи з Державного реєстру,

 • номер документа,

 • підстава для здійснення операцій,

 • дані про документ, що засвідчує особу-одержувача тощо.

Документ має бути підписаний особисто, а підпис може бути скріплений печаткою.

Використання при оформленні первинних документів факсимільного відтворення підпису допускається у порядку, встановленому законом, іншими актами цивільного законодавства».
Прямої заборони на використання факсимільного відтворення підпису на первинних документах бухгалтерського обліку законодавством не встановлено, але частиною третьою статті 207 Цивільного кодексу України встановлено, що «використання при вчиненні правочинів факсимільного відтворення підпису за допомогою засобів механічного або іншого копіювання, електронного підпису або іншого аналога власноручного підпису допускається у випадках, встановлених законом, іншими актами цивільного законодавства, або за письмовою згодою сторін, у якій мають міститися зразки відповідного аналога їхніх власноручних підписів».

Тобто використання факсимільного відтворення підпису на первинних документах бухгалтерського обліку може бути здійснено за письмової згоди сторін правочину (господарської операції).


Особливу увагу слід приділяти змісту та обсягу господарської операції, оскільки саме ці реквізити розкривають суть господарської операції (в чому саме вона полягала) і саме на них звертають увагу особи, що перевіряють правильності ведення бухгалтерського обліку (перевірка аудитором) чи податкового обліку (перевірка податковим органом).Приклад 1.
Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг)
Ми, представники Замовника ТОВ «Ромашка» в особі директора Романова Р.Р., з одного боку, та представник Виконавця ТОВ «Гром» комерційний директор Громов Г.Г., з іншого боку, склали цей акт про те, що Виконавцем були проведені такі роботи (надані такі послуги) по рахунку №10 від 06.05.2011 року.

Загальна вартість робіт без ПДВ 1667 грн., ПДВ 20% 333 грн., загальна вартість робіт з ПДВ 2000 грн.
Від виконавця Від замовника

(підпис) (підпис)

Відсутні обов’язкові реквізити:

 • дата і місце складання;

 • зміст та обсяг господарської операції,

 • одиниця виміру господарської операції


Приклад 2.
Акт надання послуг від 30.09.2011
Ми, представники Замовника ТОВ «Ромашка» в особі директора Романова Р.Р., з одного боку, та представник Виконавця ТОВ «Гром» комерційний директор Громов Г.Г., з іншого боку, склали цей акт про те, що на підставі наведених документів:MSKU1570240, MSKU1848481, MSKU8092930, Виконавцем були виконані наступні роботи (надані такі послуги):Найменування робіт, послуг

Сума з ПДВ

1

Хранение (по 12.09.11)

4866,05

2

Демередж (по 12.09.11)

7372,80

Итого: 12238,85

В тому числі ПДВ: 2039,81

Загальна вартість склала: 12238,85
Від виконавця Від замовника

(підпис) (підпис)
Відсутні обов’язкові реквізити:

 • місце складання;

 • зміст та обсяг господарської операції,

 • одиниця виміру господарської операції


Де́мередж -- плата, причитающаяся перевозчику за простой судна и определяется расходами на содержание судна и его экипажа.

Приклад 3.
Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг)
м.Дніпропетровськ 31.03.2013

Ми, представники Замовника ТОВ «Ромашка» в особі директора Романова Р.Р., з одного боку, та представник Виконавця ТОВ «Гром» комерційний директор Громов Г.Г., з іншого боку, склали цей акт про те, що Виконавцем були проведені такі роботи (надані такі послуги) за І квартал 2013 року:

 • маркетингові послуги згідно з п.1.2.1. Договору №4 від 01.01.2013р.

1678507,87

Загальна вартість робіт (послуг)без ПДВ 16778507,87 грн., ПДВ 20% 335701,58 грн., загальна вартість робіт з ПДВ 2014209,45 грн.

Від виконавця Від замовника

(підпис) (підпис)
Відсутні обов’язкові реквізити:

 • зміст господарської операції,

 • одиниця виміру господарської операції

Пунктом 2.8. Положення №88 передбачено, що додаткові вимоги до порядку створення первинних документів про касові і банківські операції, рух цінних паперів, товарно-матеріальних цінностей та інших об'єктів майна передбачаються іншими нормативно-правовими актами.

Так, наприклад, правилами перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, затвердженими Наказом Міністерства транспорту України від 14.10.1997 N 363 встановлено порядок складання транспортних документів, зокрема:«Товарно-транспортна накладна -- єдиний для всіх учасників транспортного процесу юридичний документ, що призначений для списання товарно-матеріальних цінностей, обліку на шляху їх переміщення, оприбуткування, складського, оперативного та бухгалтерського обліку, а також для розрахунків за перевезення вантажу та обліку виконаної роботи,

Подорожній лист - первинний документ про облік вантажних автомобільних перевезень, що всебічно характеризує роботу автомобіля і водія з моменту їх виїзду з автотранспортного підприємства і до повернення на підприємство.»
Окрему увагу посадових осіб підприємств слід приділити вимогам Положення №88 щодо організаційних моментів, так:

«Керівник підприємства, установи забезпечує фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій, що були проведені, у первинних документах та виконання всіма підрозділами, службами і працівниками правомірних вимог головного бухгалтера щодо порядку оформлення та подання для обліку відомостей і документів.


Первинні документи підлягають обов'язковій перевірці працівниками, які ведуть бухгалтерський облік, за формою і змістом, тобто перевіряється наявність у документі обов'язкових реквізитів та відповідність господарської операції чинному законодавству, логічна ув'язка окремих показників.

Забороняється приймати до виконання первинні документи на операції, що суперечать нормативно-правовим актам, встановленому порядку приймання, зберігання і витрачання грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей та іншого майна, порушують договірну і фінансову дисципліну, завдають шкоди державі, власникам, іншим юридичним і фізичним особам. Такі документи повинні бути передані керівнику підприємства, установи для прийняття рішення.

Первинні документи, що пройшли обробку, повинні мати відмітку, яка виключає можливість їх повторного використання: при ручній обробці - дату запису в обліковий регістр, а при обробці на обчислювальній установці - відтиск штампу оператора, відповідального за їх обробку, або відмітку, придатну для її оброблення електронними засобами.

Ще два моменти які впорядковує Положення №88, це виправлення помилок та зберігання документів.

Так, помилки в первинних документах, що створені ручним способом, виправляються коректурним способом --- неправильний текст або цифри закреслюються і над закресленим надписується правильний текст або цифри; закреслення здійснюється однією рискою так, щоб можна було прочитати виправлене. Виправлення помилки повинно бути обумовлено надписом "виправлено" та підтверджено підписами осіб, що підписали цей документ, із зазначенням дати виправлення. У документах, якими оформлені касові і банківські операції та операції з цінними паперами, виправлення не допускається.

Первинні документи, що пройшли обробку, підлягають обов'язковій передачі до архіву. До передачі до архіву підприємства первинні документи повинні зберігатися в бухгалтерії у спеціальних приміщеннях або зачинених шафах під відповідальністю осіб, уповноважених головним бухгалтером.

Бланки суворої звітності повинні зберігатися в сейфах, металевих шафах або спеціальних приміщеннях, що забезпечують їх схоронність.

Первинні документи, створені у формі електронного документа, повинні зберігатися на електронних носіях інформації у формі, що дає змогу перевірити їх цілісність на цих носіях, та протягом строку, що не повинен бути меншим від строку, встановленого для відповідних документів на папері.


Первинні документи поточного місяця, що пройшли обробку ручним способом і відносяться до відповідного облікового регістру, комплектуються в хронологічному порядку, нумеруються, переплітаються і супроводжуються довідкою для архіву.

Видача первинних документів з бухгалтерії і з архіву підприємства працівникам інших структурних підрозділів може провадитися тільки за рішенням головного бухгалтера.

У разі пропажі або знищення первинних документів, облікових регістрів і звітів керівник підприємства, установи письмово повідомляє про це правоохоронні органи та наказом призначає комісію для встановлення переліку відсутніх документів та розслідування причин їх пропажі або знищення. Для участі в роботі комісії запрошуються представники слідчих органів, охорони і державного пожежного нагляду. Результати роботи комісії оформляються актом, який затверджується керівником підприємства, установи. Копія акта надсилається органу, в сфері управління якого перебуває підприємство, установа, а також державній податковій інспекції - підприємствами та місцевому фінансовому органу - установами, в 10-денний строк.

Подібні але все ж відмінні положення передбачені нормами пункту 44.5. статті 44 Податкового кодексу України:

«У разі втрати, пошкодження або дострокового знищення документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, платник податків зобов'язаний у п'ятиденний строк з дня такої події письмово повідомити контролюючий орган за місцем обліку в порядку, встановленому цим Кодексом для подання податкової звітності, та контролюючий орган, яким було здійснено митне оформлення відповідної митної декларації.

Платник податків зобов'язаний відновити втрачені документи протягом 90 календарних днів з дня, що настає за днем надходження повідомлення до контролюючого органу.

У разі неможливості проведення перевірки платника податків у випадках, передбачених цим підпунктом, терміни проведення таких перевірок переносяться до дати відновлення та надання документів до перевірки в межах визначених цим підпунктом строків».

ІІ. Практичні приклади з судової практики як не треба складати первинні документи: цивільно-правові, податкові та бухгалтерські наслідки помилок.

Включення до обліку первинних документів, які складені із порушенням вимог Закону №996 та Положення №88 можуть призвести до негативних наслідків під час проведення перевірки податковими органами, які вважатимуть дані податкового обліку не підтверджені первинними документами.

Так, основним недоліком первинного документу частіше всього буває реквізит «зміст та обсяг господарської операції» при наданні послуг чи виконанні робіт, а для видаткових накладних – «місце складання».
При вирішенні справ за позовами платників податків до органів ДПС України про визнання протиправними податкових повідомлень-рішень, з метою встановлення факту здійснення господарської операції, формування витрат для цілей визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток або податкового кредиту з податку на додану вартість адміністративні суди з'ясовують, зокрема, такі обставини:


 • рух активів у процесі здійснення господарської операції;

 • реальність проведених операцій;

 • установлення зв'язку між фактом придбання товарів (послуг), понесенням інших витрат і господарською діяльністю платника податку.

В листі Вищого адміністративного суду України від 02.06.2011 №742/11/13-11 вказано, що:«витрати для цілей оподаткування податком на прибуток, а також податковий кредит для цілей оподаткування податком на додану вартість мають бути фактично здійснені і підтверджені належним чином складеними первинними документами, що відображають реальність господарської операції, які є підставою для формування податкового обліку платника податку».

В листі Вищого адміністративного суду України від 01.11.2011 31936/11/13-11 вказано, що: • документи повинні оцінюватись з урахуванням специфіки кожної господарської операції – умов перевезення, зберігання товарів, змісту послуг, що надаються, тощо;

 • при цьому сама собою наявність або відсутність окремих документів, а так само помилки у їх оформленні не є підставою для висновків про відсутність господарської операції;

 • наявність формально складених, але недостовірних первинних документів, не є безумовним підтвердженням реальності господарської операції.

Така неоднозначна позиція суду ставить перед платником податків багато питань, що необхідно вирішити при складанні первинних документів. Так, в разі переміщення ТМЦ, крім видаткової накладної, необхідно отримати товарно-транспортні документи, складені у відповідності до Правила перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджених Наказом Міністерства транспорту України від 14.10.1997 N363.

В разі придбання робіт, необхідно задокументувати етапи виконання цих робіт (зокрема фото та відео матеріали, відповідні креслення, примірники надрукованої продукції, службові записки про хід робіт, тощо). А в разі придбання послуг, необхідно отримати електронні звіти щодо зміни важливих показників до та після надання послуг, аналітичні дані, висновки тощо.
Наведемо декілька прикладів судових рішень, для розуміння логіки суддів.
Приклад 1.

Підприємство включило до складу витрат та податкового кредиту суми по акту виконаних робіт в реквізиті «зміст господарської операції» якого було зазначено: роботи з шихтування ґрунту. Податковий орган вказав в акті на порушення вимог до складання первинних документів та визначив податкове зобов’язання по податку на прибуток і ПДВ. При розгляді позову підприємства, Окружний адміністративний суд міста Києва, відмовляючи у позові зазначив, що:«Як встановлено судом, на підставі первинних документів наданих позивачем, ТОВ "ЕЛАНТ" виконувало для позивачеві роботи з шихтування ґрунту.

Шихтування - змішування окремих компонентів в строго регламентованій пропорції з метою одержання суміші (шихти) заданої якості. При зміні якості окремих компонентів їх частинна участь може змінюватись так, щоб визначальний показник в шихті залишався на рівні заданого, який не повинен перевищувати допустимих меж коливань.

Таким чином, метою шихтування є одержання однорідної суміші заданої якості.

Суд звертає увагу на те, що надані позивачем документи не дають суду можливості встановити реальність здійснених операцій та факт використання наданих робіт в господарській діяльності позивача, наприклад в первинних документах не визначено місця, де проводилось шихтування, які компоненти та в яких пропорціях змішувались, яка саме суміш (шихта) замовлялась та якої якості.

Матеріали справи не містять також доказів на підтвердження мети придбання позивачем зазначених робіт та яким чином такі роботи використано в межах господарської діяльності позивача, а лише фіксують господарські операції з ТОВ "ЕЛАНТ". Так, в договорах між позивачем та третіми особами на поставку позивачем яружного піску, не встановлено вимог до товару, зокрема, що пісок повинен бути шихтований, з якими компонентами, до якої якості тощо.».

Приклад 2.

Підприємство включило до складу витрат та податкового кредиту суми по акту наданих послуг в реквізиті «зміст господарської операції» якого було зазначено: інформаційно-консультаційні послуги. Податковий орган вказав в акті на порушення вимог до складання первинних документів та визначив податкове зобов’язання по податку на прибуток і ПДВ. При розгляді позову підприємства, Окружний адміністративний суд міста Києва, відмовляючи у позові зазначив, що:«Суд враховує, що позивачем не було надано доказів отримання інформаційно-консультаційних послуг проведених в певний спосіб та матеріально оформлених в яких знайшла б своє відображення інформація щодо основних аспектів; відсутність первинних документів які б давали змогу з’ясувати фактично по суті зміст наданих послуг».
Є і позитивна судова практика, коли рух активів у процесі здійснення господарської операції; реальність проведених операцій; установлення зв'язку між фактом придбання товарів (послуг), понесенням інших витрат і господарською діяльністю платника податку було підтверджено правильно складеними документами.
Приклад 3.

Підприємство включило до складу витрат та податкового кредиту суми згідно первинних документів. Податковий орган вказав в акті про нереальність проведеної господарської операції та визначив податкове зобов’язання по податку на прибуток і ПДВ. При розгляді позову підприємства, Окружний адміністративний суд міста Києва задовольняючи позов зазначив, що:«Судом встановлено, що позивач (як замовник) уклав із ТОВ «П» договір №07/04 від 07.04.2010 р., у відповідності до яких, виконавець, зобов’язувався виготовити, зробити монтаж та демонтаж демонстраційних матеріалів для участі позивача у виставці «ІнтерТул-2010».

Виконання робіт (послуг) згідно із вказаним договором підтверджується актом виконаних робіт від 13.05.2010 р. б/н на суму 60410,00 грн. Позивачем також були надані фотографії матеріалів виставки «ІнтерТул-2010», зокрема, виставкової площі із демонстраційними матеріалами позивача, окремих етапів монтажу (демонтажу).

02.07.2010 року позивач (як замовник) уклав із ТОВ «Д» договір №59ПР, у відповідності до яких, виконавець зобов’язався надати позивачу послуги:

по розробці оригінал-макету (брошура на 8 сторінках) та друку у кількості 50000 екземплярів;

поширенню надрукованих брошур, згідно адресної програми, серед покупців спеціалізованих магазинів на території України.

Виконання робіт (послуг) згідно із вказаним договором підтверджується актом приймання-передачі робіт від 30.09.2010 р. Позивачем також було надано оригінал вказаної брошури, на останній сторінці брошури (внизу праворуч) зазначено, що її друк було здійснено ТОВ «Д» для позивача в кількості 50000 екз. Також надано адресну програму, за якою було здійснення поширення брошур».
Приклад 4.

Підприємство включило до складу витрат та податкового кредиту суми згідно первинних документів. Податковий орган вказав в акті про нереальність проведеної господарської операції та визначив податкове зобов’язання по податку на прибуток і ПДВ. При розгляді позову підприємства, Окружний адміністративний суд міста Києва, задовольняючи позов зазначив, що:«На підтвердження реального виконання вказаних договорів представником позивача надано до суду, а раніше було надано до перевірки, акт приймання виконаних будівельних робіт, типова форма №КБ-2в, та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, типова форма №КБ-3. У відповідності до вказаного акту ТОВ «» провело ремонт приміщення під офіс (за адресою м.Київ, вул.-------, офіс позивача) згідно договору підряду №0806/11-1 від 08.06.2011р. на загальну суму 192 179,92 грн.

Відповідно до ст. 1 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" первинний документ - це документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення. Первинні документи складаються під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення.

Так, в матеріалах справи наявні договори, додаткові угоди, виписки з банку, акти приймання виконаних робіт, а також податкові накладні, виписані на адресу позивача.

Судом встановлено, що перелічені вище документи оформлені відповідно до вимог законодавства, крім того, суду надано фотографії різних етапів виконання будівельних робіт.

Таким чином, у позивача наявні необхідні докази, які дають підстави вважати підтвердженими факти здійснення господарських операцій між позивачем та ТОВ «Є»».
ІІІ. Процес створення пакету документів для підтвердження реальності угоди та зв'язку витрат з господарською діяльністю підприємства: розпорядчі, первинні та інші документи.

Перед тим, як укладати договір на придбання ТМЦ, робіт та послуг, що будуть використовуватись підприємством для господарської діяльності необхідно розуміти господарську мету такого придбання, наприклад:

придбані комплектуючі використовуються при виробництві чи для ремонту основних засобів, або придбані ТМЦ отримуються для подальшого продажу;

придбані роботи використані для доведення сировини до стану придатного для подальшого продажу або роботи придбавались для ремонтну (будівництва) основних засобів;

послуги по автоперевезенню можуть придбаватись для виконання умов договорів постачання товарів, рекламні послуги – для підвищення обізнаності потенційних покупців про переваги товарів.

З огляду на фіскальний підхід податкових органів до права платника податків зменшувати доходи на суму понесених витрат, необхідність доведення такого права є необхідною умовою ведення бізнесу.Схема створення необхідної документації

І. Розпорядження керівника про господарську необхідність придбання (або укладання договорів) відповідних товарі, робіт, послуг
ІІ. Аналіз пропозицій та вибір оптимального контрагента за принципом оптимальної ціни або найвищої якості
ІІІ. Укладання договору та складання первинних документівНа наведеному вище прикладі (із негативною судовою практикою) розглянемо необхідний пакет документів, який був би достатнім доказом для доведення реальності проведеної господарської операції та наявності зв’язку із господарською діяльністю.

І. Розпорядження керівника підприємства: «В зв’язку із господарською необхідністю постачання піску однорідної суміші заданої якості у відповідності до ГОСТ 8736-93, в зв’язку із укладанням договору поставки із ТОВ «А», організувати шихтування піску. Виконання розпорядження покласти на начальника відділу (дільниці) виробництва.»

ІІ. Начальник відділу складає таблицю пропозицій потенційних виконавців: цінові пропозиції та розташування виконавця із отриманням листа-гарантії про наявність відповідного обладнання та трудових ресурсів у виконавця щодо проведення робіт із шихтування піску. Надає свої пропозиції керівнику підприємства та погоджує у нього укладання договору підряду із шихтування піску відповідного ГОСТ 8736-93 з конкретним суб’єктом господарювання.

ІІІ. При укладанні договору підряду необхідно передбачити замовлення робіт по шихтуванню піску до заданої якості у відповідності до ГОСТ 8736-93. Первинні документи мають містити крім назви проведених робіт зміст та обсяг проведених робіт (проведено роботи із змішування конкретній кількості фракцій піску І виду та ІІ виду для отримання однорідної суміші згідно ГОСТ 8736-93 в конкретній кількості, роботи проводились за конкретною адресою) і інші обов’язкові реквізити.

Окремо слід вказати про підготовку документів на підтвердження послуг (оскільки останні не мають матеріального результати).Акт надання маркетингових послуг

м.________ ___.2014 рокуМи, представники Замовника, ТОВ «Р» в особі директора _________________, що діє на підставі статуту, з одного боку, та представник Виконавця ТОВ «_______» в особі директора ___________ , що діє на підставі статуту (або посада ПІБ, що діє на підставі довіреності №__ від___), з іншого боку, склали цей акт про те, що Виконавцем за звітний період _____ були надані маркетингові послуги, згідно договору №____ від ____, а саме,

послуги з розміщення в магазинах Виконавця товарів торгових марок «М» (реалізація яких є господарською діяльністю Замовника, що поставляються Виконавцю на підставі підписаного та чинного між Сторонами договору поставки, для подальшої реалізації кінцевому споживачеві в магазинах Виконавця) з урахуванням таких вимог: розміщення у вхідній зоні місць продажу; на рівні очей на полицях стелажів; на передній частині полиць стелажів лицьовою стороною упаковки до покупця в кількості не менше трьох позицій; з урахуванням строків зберігання товарів; з урахуванням переваги об'ємної викладки на видних місцях у залах з використанням спеціального обладнання, а також у торцевих частинах стелажів; в при касовій зоні.

Звіти Виконавця щодо результатів та ефективності надання послуг додаються до Акту надання послуг: Звіти щодо кількості реалізованого виконавцем товару в розрізі найменувань товарів щодо кожного магазину Виконавця за масою та за кількістю за звітний період (в електронній формі), Звіт «Данні про моніторинг наявності вигідного розміщення товарів Замовника в місцях продажу Виконавця за звітний період» (в електронній формі), Звіт «Ефективне позиціонування товарів Замовника в торгівельних залах магазинів Виконавця, а саме: надання додаткового торгового обладнання для розміщення товарів Замовника з метою залучення додаткової уваги споживачів в звітний період. Дані про розміщення товарів Замовника на при касовому обладнанні, торцях полиць, піддонах посеред залу в звітному періоді» (в електронній формі), Звіт «Ефективне позиціонування товарів Замовника в торгівельних залах магазинів Виконавця, а саме: надання максимальної площі для розміщення товарів Замовника в звітний період» (в електронній формі).

Розрахунок вартості маркетингових послуг здійснюється на підставі даних Звіту про масу поставленого товару у звітному періоді в розрізі найменувань продукції, що є невід'ємною частиною даного Акта надання послуг, згідно якого, за звітний період маса поставленого товару становить _______ кг. Виходячи з того, що за 1 кг поставленого товару вартість послуг складає ____ грн. (у тому числі ПДВ), загальна вартість послуг з ПДВ складає ______ грн., в тому числі сума ПДВ 20% ___________ грн.

Сторони претензій одна до одної не мають.
Від виконавця Від замовника

(посада, ПІБ, підпис, печатка) (посада, ПІБ, підпис, печатка)

Акт надання логістичних послуг

м._________ ___.______ рокуМи, представники Замовника, ТОВ «Ф» в особі директора _________________, що діє на підставі статуту, з одного боку, та представник Виконавця ТОВ «_______» в особі директора ___________ , що діє на підставі статуту (або посада ПІБ, що діє на підставі довіреності №__ від___), з іншого боку, склали цей акт про те, що Виконавцем за звітний період _____ року було надано логістичні послуги, згідно договору №____ від _____, а саме,

 • розвантаження та приймання товарів на зберігання на склад за адресою _____ , згідно переліку:

Дата операції

Найменування товару

Ціна одиниці

Кількість одиниць

Вартість розвантаження та приймання однієї одиниці складає ____ грн. (в т.ч. ПДВ), загальна вартість послуг по розвантаженню та прийманню складає ____ грн. (в т.ч. ПДВ).

 • зберігання товарів на складі за адресою _____ до моменту повернення товару Замовнику або третім особам, на підставі відповідних документів.

Дата прийняття на зберігання

Найменування товару

Кількість одиниць

Дата повернення товару Замовнику або третім особам, на підставі документів (реквізити)

Термін зберігання, днів

Вартість зберіганняВартість зберігання однієї одиниці за 1 день складає ____ грн. (в т.ч. ПДВ), загальна вартість послуг по зберіганню складає ____ грн. (в т.ч. ПДВ).

 • формування замовлення на підставі відповідних документів

Дата операції

Найменування третьої особи та відомості про документ, на підставі якого передано товар

Кількість виконаних замовлень


Вартість формування одного замовлення складає ____ грн. (в т.ч. ПДВ), загальна вартість послуг по формуванню замовлення складає ____ грн. (в т.ч. ПДВ).

 • передача відповідної кількості товарів (замовлення) третім особам на підставі видаткових накладних або письмового розпорядження Замовника зі складу за адресою _____, згідно переліку:

Дата операції

Найменування третьої особи та відомості про документ, на підставі якого передано товар

Найменування товару

Ціна одиниці

Кількість одиниць
Вартість передачі однієї одиниці складає ____ грн. (в т.ч. ПДВ), загальна вартість послуг по передачі товарів складає ____ грн. (в т.ч. ПДВ).

Загальна вартість послуг з ПДВ складає ______ грн., в тому числі сума ПДВ 20% ___________ грн. Сторони претензій одна до одної не мають.
Від виконавця Від замовника

(посада, ПІБ, підпис, печатка) (посада, ПІБ, підпис, печатка)

_____________________________________________________________________________________________________

Адвокатське об’єднання «Адвокатська компанія «Соколовський і Партнери»»адреса: 03141, м. Київ, вул. Клінічна, 25; контактні телефони: +38(044) 495-19-28, +38(044) 495-19-29, +38(044) 275-70-64; факс +38(044) 275-67-99; E-mail: pravo@splf.ua сайт: http://www.splf.ua


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка