Використання сучасних педагогічних технологій та інноваційних методів навчання на уроках історії, права та в позакласній роботіСкачати 132.77 Kb.
Дата конвертації26.11.2016
Розмір132.77 Kb.
Використання сучасних педагогічних технологій

та інноваційних методів навчання

на уроках історії, права та в позакласній роботі
«Треба так перебудувати навчально-виховний процес,

щоб учні не були пасивними об’єктами його;

щоб вони брали активну участь в ньому під керівництвом педагога».

Г. Ващенко
Педагогічна довідка:
Денщиков Юрій Вікторович,

учитель історії та правознавства Смілянської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №5 Смілянської міської ради.


Актуальність досвіду. Сучасна освіта має готувати людину, котра здатна жити в надзвичайно глобалізованому і динамічно змінному світі, сприймати його змінність як суттєву складову власного способу життя. На етапі переходу до постіндустріального суспільства, економіка якого базуватиметься на інформаційних технологіях, стає очевидним необхідність докорінної зміни освітньої парадигми. Використання сучасних педагогічних технологій та інноваційних методів навчання забезпечує формування всебічно розвиненої, творчої, самостійної, самодостатньої особистості, здатної використовувати здобуті знання для конкурентноспроможної діяльності в будь-якій сфері суспільного життя, тобто для інноваційного розвитку суспільства.

Освітня інноваційна діяльність є способом досягнення ефективнішого розвитку нашого суспільства, його адаптації та входження до числа розвинених країн світу.Основна ідея досвіду. Навчально-виховний процес має розгортатися на ниві найновіших досягнень сучасної науки, культури і соціальної практики, бути випереджувальним і формувати нову творчу особистість.

Використання в навчально-виховному процесі інноваційних технологій – важлива умова для створення сучасного навчального простору для школярів.Обгрунтування досвіду. Здійснюючи інноваційну діяльність на уроках історії та правознавства, керуюсь основними засадами педагогіки співпраці (автори – В.Ф.Шаталов, С.М.Лисенкова, Ш.А.Амонашвілі, М.П.Щетинін), особистісно-орієнтованого (автори – О. Савченко, С. Подмазін), колективного (автори –Л. Качина, Н. Бібік) та життєвотворчого навчання (автор І. Єрмаков).
Шляхи реалізації науково-методичної проблеми:

 1. Використання мультимедійних технологій на уроках історії та правознавства

 2. Застосування ігрових технологій навчання

 3. Використання проектних технологій на уроках історії, правознавства та в позакласній роботі

Використання мультимедійних технологій на уроках

історії та правознавства

На сьогоднішній день під мультимедійними технологіями розуміється сукупність методів, прийомів і програмно-педагогічних засобів для реалізації навчально-виховної мети предмета, розв’язання окремих дидактичних та виховних завдань. Це така модель навчання, в якій запланований результат передбачає реалізацію визначеної мети навчально-методичного комплексу з використанням аудіовізуальних засобів та програмного забезпечення.Урок з мультимедійною підтримкою

 • Використання аудіовізуальних засобів як унаочнення розповіді вчителя

Досить часто у шкільній практиці виклад нового програмового матеріалу здійснюється через лекцію вчителя та пасивне слухання школярів. Але ця застаріла форма навчання вже неефективна, адже, за підрахунками вчених, дає лише 5% засвоєння від повного обсягу отриманої інформації. Обсяг запам’ятовування школярами нового навчального матеріалу під час лекції учителя збільшиться до 30% за умов застосування аудіовізуальних засобів.

Відеофрагменти, комп’ютерні презентації, якими супроводжую свої лекції, унаочнюють та роблять розповідь більш емоційно забарвленою; історична подія або постать стає ближчою, зрозумілішою для сучасних учнів. Використання аудіовізуальних засобів при вивченні нового матеріалу на уроках історії та правознавства значно активізує пізнавальну діяльність школярів, сприяє формуванню стійкого інтересу до предмету, допомагає розвинути в школярів просторову уяву про події минулого, здійснювати цікаві подорожі в часі, аналізувати правові ситуації.

Приміром, на уроках-презентаціях, присвячених органам державної влади України, завдяки засобам мультимедіа стало можливим продемонструвати широкий спектр наочності у вигляді слайдів (програма Power Point): фотографії депутатів, лідерів політичних партій України, кандидатів на посаду президента України, фрагментів інформаційно-аналітичних програм (ТСН, «Шустер-лайф», «Вікна»).
 • Створення учнівських комп’ютерних продуктів

Постійно залучаю учнів до самостійного пошуку інформації та створення власних комп’ютерних продуктів. Для того, щоб за темою підготувати невеличку презентацію (в програмі Power Point), дібрати до неї ілюстративний, текстовий матеріал, продумати дизайн майбутньої презентації, учневі необхідно звернутися не до одного джерела, відібрати потрібну інформацію, лаконічно розмістити її на слайді та естетично оформити. Звісно, школярам цікаво супроводжувати свою розповідь власною презентацією, почути відгук про неї своїх однокласників.

 • Застосування методу «Кейс-стаді»

Після перегляду відеосюжету про реальні події в суспільному житті країни учням пропонується проаналізувати конкретну проблемну ситуацію, обговорити і спільно знайти шляхи її вирішення. Використання методу «кейс-стаді» дозволяє розвивати в учнях уміння аналізувати, приймати рішення, діяти в команді в ситуаціях невизначеності, сприяє розвитку загального інтелектуального та комунікативного потенціалу школярів.

 • Метод «Форум театру»

Учні інсценізують конкретну проблемну ситуацію (порушення прав людини, дитини і т. д). Основна ідея - участь школярів в побудові кращого майбутнього. Мета – пояснити школярам, що в більшості випадків покращення їхнього життя та соціальної ситуації в країні залежить від них самих. Технологія надає глядачам можливість знаходити разом з акторами альтернативне вирішення проблеми, таким чином набуваючи досвіду виявлення особистої ініціативи. Інсценізація будується таким чином, що на піці конфлікту глядачі мають можливість замінити одну з ролей, змінюючи ситуацію пригнічення.

 • Метод «Обери позицію»

Пропонується проблемне питання, дві протилежні думки щодо його розв’язання і три позиції: “так», «ні», «не знаю, не визначив власної позиції». Учні обирають певну позицію, формують три групи, обговорюють правильність своєї думки. Хтось із учнів від кожної групи аргументують свої позиції, після чого відбувається колективне обговорення та розв’язання проблеми.

 • Прийом «Коментатор»

Учням пропонується відтворити та прокоментувати зміст переглянутого відеосюжету. Вчитель може зупинити коментар одного учня та запропонувати іншому продовжити.

 • Використання телетестів

З метою підготовки школярів до роботи з тестами під час складання ЗНО та для контролю знань учнів широко застосовую телетестування. За допомогою комп’ютерної програми Power Point та мобільного пристрою Samsung D-820 складаю різнорівневі тести. Зручне підключення до будь-якого телевізору дозволяє ефективно і динамічно провести контроль знань та вмінь учнів.

Крім того така технологія дозволяє залучати учнів до самостійного складання домашніх тестів та передачу їх за технологією «Блютуз» для класного опрацювання. Тестування проводиться за 12 тестами різних типів («хронологічна послідовність», «логічні пари», «обери зайве», «фото-загадка»).

Для роботи в класі в якості тренувального зразку пропонується бланк для заповнення:

Прізвище __________________ Ім’я ___1

А

Б

В

Г
7

А

Б

В

Г

2

А

Б

В

Г
8

А

Б

В

Г

3

А

Б

В

Г
9

А

Б

В

Г

4

А

Б

В

Г
10

А

Б

В

Г

5

А

Б

В

Г
11

6

А

Б

В

Г
12
Бланк використовується під час всього уроку :

Завдання № 1-5 – це перевірка домашнього завдання з обов’язковим усним коментуванням (невірний коментар мінус 1 бал, коментар розширений плюс 1 бал)

Завдання № 6-10 закріплення отриманих знань з можливим коментуванням.

Завдання №11-12 додаткова робота на уроці (доповнення, цікава інформація, продуктивна активність на уроці ).

Підбиття підсумків у кінці уроку комісією (2-3 особи) за допомогою ключа відповідей.

Виходячи з технічних можливостей, застосовую форму теста: обери один варіант із чотирьох.

Залучаю школярів до складання власних тестів. Для цього в домашню роботу обов’язково включаю завдання – скласти тести за опрацьованим параграфом. Пропоную учням дотримуватися такої структури тестів:

1-5 завдання – одна вірна відповідь з 4-ох можливих;

6-7 завдання – логічні пари;

8-9 завдання – хронологічна послідовність.

10-12 завдання – творчі тести з (фото, картою, схемами, цитатами висловлювань відомих людей).Ігрові технології навчання

У педагогічній енциклопедії читаємо: «Гра – засіб фізичного, розумового та морального виховання дітей». На практиці в системі активного навчання використовуються такі моделі навчальної гри: імітаційні, операційні, рольові, сюжетні, ділові, ігри-змагання.

На уроках правознавства використовую найчастіше рольові та сюжетні ігри, в яких імітується діяльність організацій, подій, конкретна робота людей (журналістів, політиків, юристів ін.), певна обстановка. У рольових іграх відпрацьовується тактика поведінки, дій, виконання функцій. Між учасниками розподіляються ролі з обов’язковим змістом відповідно до проблемної ситуації.

Рольова гра «Зроби крок уперед». Мета – дати можливість учасникам відчути, наскільки рівноправними почуваються у суспільстві представники різних соціальних груп, в залежності від їх соціального та матеріального статусу.

Між учнями розподіляються соціальні ролі.
Використання проектних технологій

на уроках історії, правознавства та в позакласній роботі

Використання методу проектів на уроках та в позакласній роботі з історії та права забезпечує виховання і розвиток життєлюбної талановитої особистості, готової до творчої діяльності і моральної поведінки, здатної будувати відносини з іншими людьми, природою, суспільством і разом з тим творити себе самого. Школярі, залучені до участі у проектах, вчаться використовувати знання як інструмент для розв'язання життєвих проблем; цілеспрямовано використовувати свій потенціал як для самореалізації у професійному й особистісному плані, так і в інтересах суспільства, держави; генерувати нові ідеї, приймати нестандартні рішення й нести за них відповідальність. Метод проектів дозволяє забезпечити здобуття школярами ключових компетентностей, необхідних для самостійного життя, виконання професійних та соціальних функцій.

У основу проектного навчання закладено співробітництво і продуктивне спілкування учнів, спрямоване на спільне розв’язання проблем, формування здібностей виділяти важливе, ставити цілі, планувати діяльність, розподіляти функції, критично міркувати, досягати значимих результатів.  Важливою рисою проектного підходу є гуманізм, увага та повага до особистості учня, позитивний запал, спрямований не лише на навчання, а й на розвиток особистості учня.

Метод проектів базується на наступних моментах: • розвиток пізнавальних, творчих навичок учнів, критичного мислення, вмінь самостійно шукати інформацію;

 • самостійної діяльності учнів: індивідуальної, парної, групової, яку учні виконують протягом певного часу;

 • розв’язування певної значущої для учнів проблеми, яке б моделювало діяльність спеціалістів конкретної предметної галузі;

 • подання підсумків проектів, що реалізується, в реальному вигляді, формі (звіт, web-сайт, доповідь, альманах, презентація, книга тощо). Ці результати повинні мати конкретну форму й бути готовими до застосування на практиці;

 • співробітництво учнів між собою і вчителем (“педагогіка співробітництва”).

Наведемо приклад одного із найбільш успішних проектів, які реалізуються в нашій школі.

Опис проекту

«Сміла туристична»

Навчальний міжпредметний дослідницький проект «Сміла туристична».Ключове питання: Чи можу я змінити світ, у якому живу? Тематичні питання: 1. Які історичні місця мого рідного міста можуть зацікавити туристів? 2. Де ми можемо гарно відпочити і зустріти гостей? Проект довготерміновий – 1 місяць.

Під час реалізації проектної роботи були використані знання учнів з історії України, Всесвітньої історії, історичного краєзнавства та економіки. Вік учасників 14-15 років, учні 9-Б класу Смілянської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 5. Керівники проекту: Денщиков Юрій Вікторович – учитель історії та правознавства, Коломиза Наталія Миколаївна – вчитель математики та економіки.

Відповідно указу президента України від 29 квітня 2005 року за номером № 1016/2005-рп «Золота підкова Черкащини” – це державна програма історико-культурного та туристичного розвитку Черкаської області. Черкащина розміщена в центрі Україні та є унікальним історичним регіоном держави. Вона по праву може слугувати візитною карткою України, адже в межах нашої області ми маємо багатющу історико-культурну спадщину українського народу, але місто Сміла не включено в цей проект, оскільки нібито не має цікавих історико – географічних об’єктів для туристів. Керуючись знаннями історії рідного краю та патріотичними почуттями, ми вирішили довести, що Сміла гідна претендувати не тільки на екскурсійний маршрут, але і на окрасу всієї «Золотої підкови Черкащини».

Учасники проекту були об’єднані в групи «істориків» та «економістів». Завдання істориків – дослідити цікаві з точки зору туризму історичні об’єкти, а група «економістів» отримала завдання розробити бізнес-план створення молодіжно-оздоровчого комплексу «Міцні бобри» на місці занедбаного стадіону та в долині озер.

«Історики» опрацювали архівні матеріали, експозиції місцевого краєзнавчого музею, вивчали дослідницьку та довідкову літературу, брали інтерв’ю в очевидців та професійних дослідників старовини, працювали в мережі Інтернет, збирали фото та відео матеріали. Кінцевий комп’ютерний продукт – презентація в програмі POWER PОІNT (з використанням фото та відео редакторів Nero Vision 4.7.0.7. і Windows Movi Maker) та публікація (Publisher).

«Економісти» зібрали документальну хроніку щодо туристичної Сміли та сумної реальності зони відпочинку, склали план побудови комплексу «Міцні бобри». Опрацювавши різноманітні економічні джерела, розробили бізнес-план побудови комплексу. Зробили необхідні розрахунки витрат на будівництво. Кінцевий комп’ютерний продукт – відеофільми в програмі Pinnaclе, Photoshop: «Сміла туристична», «Сумна реальність зони відпочинку», «…місто майбутнього» та презентація.Протягом місяця учні працювали в проекті і в результаті підвищили свій рівень знань з історії України, економіки, придбали навички роботи з інформаційними технологіями. Участь у проекті сприяла формуванню стійкого почуття патріотизму та гордості за рідне місто. Учасники проекту суттєво змінили своє ставлення до вивчення історії та економіки, бо побачили практичне застосування своїх знань в житті. Дев’ятикласники відчули власну причетність до процесів, які відбуваються в нашому місті. Учасникам проекту Сідько Наталії та Неробі Ганні було запропоновано роботу позаштатних кореспондентів в одному з місцевих періодичних видань.

Танцюра Аня (президент школи) презентувала проект «Сміла туристична» на міському конкурсі бізнес-проектів «Акули бізнесу», який був організований комітетом виборців України, і здобула перемогу в номінації «Найкраща бізнес-ідея соціальної спрямованості».

Головним результатом проекту можна вважати той факт, що ним зацікавилась громадськість міста та області, журналісти, місцеве телебачення та мерія міста. Але найголовніше те, що підлітки відчули свою потрібність рідному місту, вони навчились колективно та творчо працювати і мріють залишитися в Смілі після здобуття вищої освіти. Батьки зацікавилися роботою дітей і всіляко сприяли їхнім дослідженням. Результати проекту були висвітлені в місцевих друкованих виданнях (додається) та місцевому телебаченні.


Результативність роботи

Проект «Сміла туристична» здобув перемогу у номінації «Найкращий навчальний проект» у Всеукраїнському конкурсі «Успішний проект 2008», який проводився Дирекцією освітніх програм корпорації «Intel в Україні».

Проект “Сміла туристична” був визнаний кращим у номінації “Краща соціальна ідея” на міському конкурсі бізнес-проектів “Акули бізнесу”


 • Переможці міської предметної олімпіади з правознавства ( 2008 р., 2009 р.)

 • Танцюра Анна – призер обласного конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН (2009 рік) Секція – правознавство.

 • Сірий Дмитро – призер міського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН (2010 рік).

 • 4 переможці Всеукраїнського історико-літературного конкурсу «Україна очима дітей різних етносів” (2008 р.).

 • 2 переможці обласного конкурсу «Сім духовних святинь малої Батьківщини» (2008 р.).

 • Команда школи посіла 3 місце у міському конкурсі “Алея правових знань”, у особистій першості перемогла Ковальчук Аліна (2010 р.).

 • 2 призера міського конкурсу “Крок до права” (2007 р., 2008 р.).

 • 10 призерів міського туру Всеукраїнського конкурсу «Податки очима дітей» (2008 р., 2009 р. 2010 р.).

 • Платунова Олександра – переможець міського туру Всеукраїнського конкурсу «Світ моїх прав».


Додаток 1

База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка