Використання мультимедійних технологій у навчальному процесіСкачати 107.11 Kb.
Дата конвертації13.12.2016
Розмір107.11 Kb.

УДК 371.68:004.9ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

О.М. Ковальова, Н.А.Сафаргаліна-Корнілова, Н.М.Герасимчук, С.В. Іванченко

Харківський національний медичний університет,

кафедра пропедевтики внутрішньої медицини №1, основ біоетики та біобезпеки,

м. Харків, Україна, pim1bioethics@gmail.com

Резюме. Представлений 10-річний досвід застосування мультимедійних презентацій клінічних лекцій з пропедевтики внутрішньої медицини. В порівнянні з традиційною формою викладання використання мультимедійних презентацій дозволяє об’єднати текстову, аудіо-, відео- і анімаційні форми в єдину презентацію, що робить лекційний матеріал яскравим, переконливим, дозволяє акцентувати увагу студентів на особливо важливих моментах лекції.

Ключові слова: мультимедійні технології, мультимедійні презентації, інформаційні технології.ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

О.Н.Ковалева, Н.А.Сафаргалина-Корнилова, Н.Н.Герасимчук, С.В.Иванченко

Харьковский национальній медицинский университет, кафедра пропедевтики внутренней медицині №1, основ биоєтики и биобезопасности

г. Харьков, Украина, pim1bioethics@gmail.com


Резюме. Представлен 10- летний опыт использования мультимедийных презентаций клинических лекций по пропедевтики внутренней медицины. По сравнению с традиционной формой преподавания использование мультимедийных презентаций позволяет объединить текст, аудио-, видео- и анимационные формы в единую презентацию, что делает лекционный материал наглядным, убедительным, позволяет акцентировать внимание студентов на особенно важных моментов лекций.

Ключевые слова: мультимедийные технологии, мультимедийные презентации, информационные технологии.

Use of multimedia technologies IN EDUCATIONAL PROCESS

O.N. Kovalova, N.A. Safargalina-Kornilova, N.N. Gerasimchuk, S.V. IvanchenkoKharkiv National Medical University

Department of Propedeutics to Internal Medicine N1, Basis of Bioethics and Biosafety

Kharkiv, Ukrain. pim1bioethics@gmail.comAbstract. Submitted 10 years experience using multimedia presentations of lectures on propedeutics to internal medicine. Using multimedia presentations allows you to combine text, audio, video and animated form in a single presentation. It makes lectures a bright, compelling, lets students focus on especially important points of the lecture.

Turning words: multimedia technology, multimedia presentations and information technology.
Вступ. Зростаючі вимоги до якості навчання у ВНЗ відповідно до «Національної програми по підготовці кадрів» вимогають використання нових методів і засобів навчання. Широке застосування мультімедійних технологій здатне різко підвищити ефективність активних методів навчання для всіх форм організації навчального процесу: на етапі самостійної підготовки студентів, на лекціях, на семінарських, практичних та лабораторних заняттях.

Існує залежність між способом засвоєння матеріалу і здатністю відтворити здобуті знання через певний час. Найефективнішу дію на людину здійснює та інформація, яка впливає на кілька органів чуття, вона засвоюється тим краще і міцніше, чим більше видів сприймання активізовано.

Експериментально встановлено, що запам’ятовування інформації відбувається таким чином: слухова інформація 20% матеріалу; зорова – до 30% матеріалу, комбінованого поєднання слухового та зорового каналів інформації – до 60% інформації. Так, при усному викладі матеріалу за хвилину слухач сприймає і здатний обробити до однієї тисячі умовних одиниць інформації, а при «підключені! Органів зору – до 100 тисяч таких одиниць. Тому абсолютно очевидна висока ефективність використання в навчанні мультимедійних засобів.
Основна частина. Завдяки мультимедійним технологіям відбуваються суттєві зміни й у навчальному процесі, в центрі якого тепер перебуває особистість студента, а головною метою стає розвиток його духовних, інтелектуальних і творчих здібностей, пізнавальної активності, усвідомлення моральних цінностей, що згодом дозволить стати здатним до самостійного мислення, самореалізації, прийняття важливих рішень, вміння працювати над розв’язу-ванням важливих життєвих проблем. Змінюється в цьому процесі і роль викладача: він тепер науковий керівник, співавтор, координатор, партнер, консультант.

Однією з форм мультимедійної технології вищої освіті є мультимедійні презентації, які останнім часом все більш широко використовуються у вищих навчальних закладах.

Одним із основних можливостей і переваг засобів мультимедійних засобів у разі їх застосування у навчальному процесі являються:


 • одночасне використання декількох каналів сприйняття студента в процесі навчання, за рахунок чого досягається інтеграція інформації, що доставляється різними органами чуттів;

 • мультимедійні презентації дозволяють зробити навчальний материал на-наочним і переконливим;

 • полегшується процес сприйняття і запам'ятовування інформації за допомогою яскравих образів;

 • презентації значно полегшують показ схем, малюнків;

 • є можливість відтворювати аудіо-та відеофрагменти;

 • комп'ютерні файли з презентаціями легко копіюються і транспорти-руются;

 • можливість симулювати складні реальні експерименти;

 • візуалізація абстрактної інформації за рахунок динамічного представлення процесів;

 • можливість розвинути когнітивні структури і інтерпретації студентів.

Тобто, узагальнюючи, переваги презентацій - це наочність, зручність і швидкість.

В якості основного технічного засобу мультимедійних технологій виступає комп'ютер, оснащений необхідним програмним забезпеченням і мультимедійним проектором. Звісно, що комп'ютер не замінює собою викладача, а являється лише засобом здійснення педагогічної діяльності, його помічником.

Завдяки своїм можливостям і розвитку технічних засобів мультимедійні технології можуть застосуватися при проведенні практично всіх видів навчальних занять – лекцій, прктичних занять, самочтійної роботи студентів.

Лекція є одним з провідних видів діяльності вищої школи, активним засобом формування наукового світогляду. Лектор, маючи обмежений об'єм часу, викладає основні поняття курсу і дає направляючі квазівки і пояснення студентам по змісту самостійно вивченого матеріалу. В цих умовах для підвищення якості і ефективності навчання збільшується значення візуалізації учбової інформації.

Традиціно на лекціях використовуються мультимедійні презентації – набір слайдів, представлених у певному порядку. Презентація демонструється на великому екрані за допомогою мультимедійного проектора і служить ілюстрацією до розповіді викладача. В якості інформаційного наповнення презентації можуть бути використані різні види інформації (текстова, аудіо-, графічна, анімація, відео та ін.).

З огляду на вищевикладене, нами були розроблені і створені мультимедійні презентації лекцій за курсом пропедевтики внутрішньої медицини. Мультимедійна презентація лекційного матеріалу дозволяє представити найбільш складні розділи діагностики у вигляді схем, графів логічної структури, оптимізуючи засвоєння матеріалу, спонукуючи студентів до активної роботи безпосередньо на лекції. Використання мультимедійної презентації в розділах семіотика та синдроматика захворювань дозволяє демонструвати практично всі клінічні приклади (із включенням відеофрагментів), що не вдається зробити на лекції, коли демонстрація клінічних випадків неможлива.

З метою визначення ефективності використання мультимедійній презентації на клінічних лекціях з пропедевтики внутрішньої медицини та її вплив на активізіцію пізнавальної діяльності, психофізіологічний стан студентів, проведена оцінка засвоєння навчального матеріалу та «виживаність» знань у студентів двох потків ІІІ курсу. На одному потоці лекції читались із застосуванням мультимедійних технологій, на другому – традіційно. Експеримент тривав 3 місяці (протягом семестра). Для виявлення реального стану засвоєння студентами знань було проведено три тестування за матеріалом лекцій, що відображало якість засвоєння та збереження навчального матеріалу. Перший зріз було зроблено відразу після закінчення лекції (контроль засвоєння лекційного матеріалу), другий зріз проведено через короткотривалий проміжок часу (тиждень) після прочитаної лекції, третій зріз – в кінці семестру через довготривалий проміжок часц (2 місяці) після вивчення першої навчальної теми. Тобто, перший зріз відображає якість засвоєння навчального матеріалу, а другий і третій зрізи – якість збереження його в пам'яті («виживаність» знань).

За результатами проведенного дослідження було відмічено позитивне гальмування процесу забування і стабілізацію навчальної інформації студентами з часом. Виявилась тенденція зростання темпів засвоєння знань студентами експериментального потоку, яким читалися лекції з використанням мультимедійних презентацій, що також має пощитивний вплив на підвищення рівня міцності знань студентів.

Оцінка функціонального стану студентів після лекції із застосуванням мультимедійних технологій показала підвищення концентрації уваги, зменьшення напруження, покращення настрою.

Активація емоційного впливу на лекції із застосуванням мультимедійних засобів навчання пов'язана з тим, що: • по-перше, навчальне середовище створюється з наочним представленням інформації в кольорі (психологами доведено, що запам’ятовування кольорової фотографії майже в 2 рази вище в порівнянні з чорно-білою);

 • по-друге, використання анімації є одним із ефективних засобів привернення уваги і стимулювання емоційного сприйняття інформації (разом з тим заміна статистичних зображень динамічними доцільна лише в тому випадку, коли сутність об’єкту, що демонструється, пов’язана з процесом, динамікою, відношення яких не може передати статистика);

 • по-третє, наочне представлення інформації у вигляді фотографій, відеофрагментів змодельованих процесів має більш сильну емоційну дію на людину, ніж традиційні, оскільки воно сприяє покращенню розуміння і запам’ятовування патофізіологічних та динамічних процесів, які демонструються на екрані.

Таким чином, мультимедійні засоби навчання дозволяють:

 • підвищити інформативність лекції;

 • стимулювати мотивацію навчання;

 • підвищити наочність навчання за рахунок структурної надмірності;

 • здійснити повтор найбільш складних моментів лекції (тривіальна надмірність);

 • реалізувати доступність і сприйняття інформації за рахунок паралельного представлення інформації в різних модальностях: візуальної і слухової (перманентна надмірність);

 • організувати увагу аудиторії в фазі її біологічного зниження (25-30 хвилин після початку лекції та останні хвилини лекції) за рахунок художньо-естетичного виконання слайдів-заставок або за рахунок доцільно застосованої анімації та звукового ефекту;

 • здійснити повтор (перегляд, коротке відтворення) матеріалу попередньої лекції;

 • створити викладачу комфортні умови роботи на лекції.

Зараз багато уваги приділяється створенню і удосконаленню електронних підручників по різним дисциплінам. Важливим моментом уту є використання мультимедійних засобів для підвищення наочності інформаціх до такої міри, яка не йде в порівняння з використанням звичайних «парерових» підручників. Електронні підручники з великим успіхом застосовуються на різних заняттях і в ході самостійної підготовки студентів.

Ще одним аспектом застосування мультимедійних технологій в навчальному процесі є навчальні програми. Ці програми застосовуються, як правило, на практичних заняттях, для самочтійної роботи студентів при підготовці до практичних занять і дозволяють імітувати будь-які ситуації та явища або працювати в якості електронного тренажера.

Досвід використання електроних підручників, навчальних програм та електроних тренажерів показує, що їх ефективність залежить, в першу чергу, від наявності зворотного зв'язку зі студентвми. Не менш важливим при створенні цих програмних засобів є врахування психолого-педагогічних і естетичних вимог.

Перспективним напрямком використання технологій мультимедіа в навчальному процесі є демлнстрація трьохвимірних анімованих моделей об'єктів –навчальний відеофільмів. Трьохвимірна анімація дозволяє відтворити динамічні явища, які скриті від спостереження в умовах звичайного навчального процесу. Основні труднощі в реалізації даного напрямку виникають у зв'язку з необхідністю використання досить складного програмного забезпечення і, як правило, великими часовими затратами на створення одного анімаційного ролика. Наявність спеціальних програм – відеоредакторів дозволяє досить швидко змонтувати навчальний фільм із відзнятих фрагментів, накласти звук на відеоряд і додати необхідні коментарі – субтитри.

Проте, поряд з очевидними перевагами даних технологій існують проблемні питання їх використання:


 • для створення і використання мультимедійного матеріалу необхідне знання персонального комп’ютера та навики роботи зі спеціальним програмним забезпеченням, яке є не у кожного викладача або студента;

 • створення мультимедійних продуктів – процес, який вимагає серйозних часових затрат і знань з різноманітних областей;

 • зловживання спецефектами і надмірні об’єми інформації, які представлені мультимедійними засобами, можуть відволікати увагу в процесі навчання;

 • рівень інтерактивної взаємодії користувача з мультимедіа-програмою все ще дуже далекий від рівня спілкування між людьми;

Висновки. Досвід застосування мультимедійних презентацій у лекційному

процесі показав їх безсумнівні переваги перед традиційною формою викладан-ня, а саме:

 • інтеграція гіпертексту та мультимедіа (об'єднання аудіо-, відео- і анімаційних ефектів) у єдину презентацію дозволяє зробити викладання навчального матеріалу яскравим і переконливим;

 • сполучення усного лекційного матеріалу з демонстрацією слайд-фільму дозволяє концентрувати візуальну увагу студентів на особливо важливих моментах лекції;

 • дозволяє управляти викладанням інформації – змінювати швидкість подачі матеріалу, число повторень.

Таким чином, мультимедійні засоби навчання є перспективним і високоефективним інструментом, що дозволяє надати масиви інформації у більшому об'ємі, ніж традіційні джерела інформації і в тій послідовності, яка відповідає логіці пізнання і рівні сприйняття конкретного конкретного контингенту студентів.

Література

 1. Молянинова О.Г. Мультимедіа в освіті (теоретичні основи і методика використання): Монографія. – Красноярськ: Вид. Красгу, 2002. – 300 с.

 2. Полат Є.С. Нові педагогічні і інформаційні технології в системі освіти: Навчальний посібник. – М.: Вид. Центр «Академія», 2005.

 3. Столяренко Л.Д. Основы психологии.– Ростов н/Д, 2005.– 672с. (с.484-551).

 4. Реан А.А., Бордовская Н.В,, Розум С.И. Психология и педагогика. – СПб.:2005. – 432 с. (с.282-301).


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка