Використання інформаційно-комунікаційних технологій в професійній діяльності фахівців інженерних спеціальностей бацуровська І. ВСторінка4/5
Дата конвертації07.11.2016
Розмір0.76 Mb.
1   2   3   4   5

Сучасні підходи до підвищення кваліфікації вчителів математики

Попова Т.В.

КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», м. Харків

Сучасним вчителям, як ніколи треба бути готовими удосконалювати навчальний процес, застосовувати новітні технології навчання учнів, які б відповідали високим вимогам сьогодення. А тому в КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» постійно відбувається пошук ефективних варіантів організації освітнього процесу для слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів математики. Одним з результатів такого пошуку стало впровадження очно-дистанційної форми навчання, яка передбачає індивідуальний підхід до кожного слухача і створює умови для безперервної освіти.

Під час дистанційного етапу вчителі опрацьовують теоретичні матеріали, виконують практичні завдання та завдання в тестовій формі По закінченні дистанційного курсу з учителями проводиться заняття у формі chat та підсумковий вебінар. Наявність тестування в режимі оn-line педагоги є важливим фактом мотивації активного опрацювання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності. Водночас, як показала практика, головною перешкодою дистанційного навчання для вчителів-предметників є обмеженість доступу до комп’ютерної техніки, відсутність стійкої мережі Internet, а тому і недостатній рівень володіння інформаційно-комунікаційними технологіями

Результати анкетування серед вчителів математики показали, що навіть в тих школах, де є інтерактивна дошка, вона використовується основному тільки як екран для презентацій. Тому під час навчання вчителів математики на курсах підвищення кваліфікації значна увага приділяється також освоєнню технології роботи з інтерактивною дошкою. Зокрема, на заняттях з методики навчання учнів теорії ймовірностей застосування інтерактивної дошки дає змогу продемонструвати в динаміці, «наживо», ймовірність різноманітних явищ і подій, що дозволяє забезпечити високий рівень мотивації навчання.

Значна увага приділяється на заняттях можливостям комп’ютерного моделювання в процесі постановки та розв’язування математичних задач (робота з ЕЗНП: пакет «Динамічна геометрія»,GRAN та ін. )

У подальшій роботі плануємо ознайомлення вчителів математики з програмою ДС TRAGECAL та продуктивне використання ІКТ .ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ АКТИВНИХ МЕТОДІВ ДІЯЛЬНОСТІ ТА СПІЛКУВАННЯ У КУРСІ «ПСИХОЛОГІЯ ДЛЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ»

Рибалко О. В.

Національній технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харків

«Психологія для старшокласників» – це курс, що передбачає емоційне сприйняття навчальної інформації, емоційне навантаження як на тьютора, так і на старшокласника. Тьютору необхідно пам'ятати, що письмове слово є найважливішим елементом у процесі дистанційного навчання, і впливає лише тоді, коли несе в собі впевненість і наповнено емоціями.

Як вказує І.Я.Лернер, “Методи навчання повинні забезпечувати досягнення всіх цілей навчання. Якщо які-небудь цілі даною сукупністю методів не досягаються, то ця сукупність не може вважатися достатньо повною. Головне місце серед методів у дистанційному навчанні повинні зайняти ті, що забезпечують розвиток творчого потенціалу особистості, подальше впровадження засвоєної інформації у професійній діяльності, тобто ті які забезпечують постійну діяльність та пошук.

У дистанційному курсі знайшли широке застосування активні методи навчання. До активних методів навчання в дистанційному курсі «Психологія для старшокласників» можна віднести: аналіз і розв’язання конкретних ситуацій, креативний метод, мозковий штурм, навчання за межами курсу і проблемно-пошуковий метод, інтерактивні ситуаційні вправи.

А також, слід зауважити, що спілкування є обов'язковою умовою організації навчальної діяльності як активного процесу у дистанційному навчанні. У процесі проведення навчального процесу опора робиться, в основному, на вербальні форми. Основними засобами організації дискусій у дистанційному навчанні є форум, пошта курсу (асинхронна взаємодія), чат та вебінар (синхронна взаємодія).

Дискусійний форум - форма взаємодії, яка побудована на різноманітті точок зору учасників щодо вирішення конкретної навчальної проблеми. Форум дозволяє будь-кому з групи висловити свою думку. Плідність діалогу у визначеній мірі залежить від уміння тьютора керувати ходом дискусії. При нагоді тьютор стає учасником діалогу, щоб надати зразки мовної культури. Дистанційний курс «Психологія для старшокласників» передбачає рівноправний діалог між тьютором та старшокласником, коли навчальна діяльність здійснюється, головним чином, через інтелектуальну та емоційну взаємодію між ними, а результат навчання пов'язаний з метою навчального процесу.ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЇ У ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ

Ручинська Н.С.

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, м. Київ
Інформатизація суспільства передбачає постійне підвищення професійного рівня педагогічних працівників; володіння засобами інформаційних і комунікаційних технологій. Інтернет-технології відкривають нові можливості вдосконалення комунікацій та здійснення навчального процесу. Зручність і гнучкість гіпертекстового представлення матеріалу, оперативний доступ до інформації, розташованої в різних регіонах і країнах, висока оперативність оновлення і інші переваги Інтернет-технологій дозволили достатньо швидко упровадити їх в освітню практику. Актуальним стає проведення Інтернет-конференцій, форумів з обговорення проблемних питань.

Інтернет-конференція полягає в тривалому обговоренні наукових статей заданої тематики, які попередньо розміщені в Інтернет-просторі. Поточні дискусії у вигляді форумів створюються в довільній кількості самими слухачами. Форумом називають спосіб асинхронного спілкування у виділеному просторі мережі Інтернет, де учасники навчального процесу можуть обмінюватися думками із певної тематики протягом тривалого (часто необмеженого) проміжку часу. Завершальним етапом інтернет-конференції є чат. Чат – обмін миттєвими повідомленнями. Перевага даної технології – це можливість он-лайн (синхронного) спілкування між усіма учасниками процесу.

Інтернет-семінар – це робота слухачів у форумі, обмежена у часі, присвячена наперед визначеному колу питань в рамках заданої теми. Для проведення якісного інтернет-семінару необхідна відповідна попередня підготовка, у процесі якої викладач-тьютор визначає час проведення, формулює завдання, готує і розсилає листи-запрошення учасникам. Для кращого розуміння теми, дискусійних питань бажано запропонувати теоретичний матеріал (корисні посилання, список літератури).

Є всі підстави вважати, що система Інтернет-технологій у дистанційному навчанні дозволить в Україні ввести в дію нові ще не розкриті резерви її потенційного зростання і процвітання, зробить освіту в Україні більш привабливою, розвине національний простір освітніх послуг.Підготовка майбутніх вчителів до використання інтернет ресурсів у ПРОФЕСІЙНІЙ діяльності

Савченко А.С.

Харківський національний педагогічний університет

імені Г. С. Сковороди,

м. Харків

Успішна професійна діяльність вчителя вимагає активного використання дидактичних можливостей інформаційно-комунікаційних технологій, тому до підготовки майбутніх вчителів обов’язково має бути включене їх різнобічне та ґрунтовне ознайомлення із засобами та напрямами впровадження інформаційно-комунікаційних технологій до навчально-виховного процесу.

Важливим напрямом застосування інформаційно-комунікаційних технологій в освіті є використання освітніх ресурсів глобальної мережі Інтернет. Такі ресурси надають учителю можливість опрацьовувати та використовувати досвід інших вчителів, методистів, провідних фахівців в галузі педагогіки, психології, спеціалістів-науковців. Сучасному учителю необхідно бути обізнаним щодо останніх досягнень в області освіти та технологій, використовувати провідні педагогічні розробки, знаходити та налагоджувати контакти з колегами, доробки яких можуть стати неоціненними у власній педагогічній практиці, розміщувати свої особисті матеріали у відкритому доступі на тематичних ресурсах.

Методика навчання майбутніх вчителів основам ефективного пошуку інформації в Інтернеті включає в себе: ознайомлення з основними етапами пошуку, особливостями пошуку, а також аналіз тематичних ресурсів з освітньою інформацією різного типу (періодичні видання, підручники, відеофайли, презентації, ілюстративний матеріал тощо).

Доцільним є надання студентам систематизовані інформації про освітні Інтернет-ресурси, що містять банки презентацій, навчальних відеоматеріалів; ефективний каталогізований пошук по доступним в мережі книжкам та статтям, безкоштовним банкам фотографій та ілюстраціям. Слід зазначити, що більшість з цих ресурсів дозволяє як завантажувати інформацію на свій комп’ютер для подальшого використання, так і можливість вбудовувати матеріали на власний сайт, блог. Це дозволить учителю створювати власну он-лайн базу корисних матеріалів, які можна рекомендувати до розгляду колегам та учням у процесі вивчення певного курсу, підготовці до занять. З урахуванням вищевикладеного нами було розроблено методичні рекомендації для студентів педагогічних навчальних закладів з організації ефективного пошуку інформації в мережі Інтернет та підготовлено мультимедійні презентації за темою.

ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ПРАКТИКУ ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ У СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ

Савченко М.В.

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків
О.Б. Посисаєв
середня школа № 317, м. Санкт-Петербург
Для впровадження методик дистанційного навчання у практику середньої школи необхідно прикласти значні зусилля як з боку адміністрації школи, так і від кожного окремо вчителя. У даній роботі ми як раз і зупинимося на останньому аспекті цієї проблеми. Один зі співавторів даної роботи (О.Б. Посисаєв) витратив на подолання цього шляху приблизно півроку, що, безсумнівно, заслуговує на те, щоб повідомити конкретні деталі цього шляху. Фактично маршрут включав три етапи: I) Для того щоб познайомиться з процесом дистанційного навчання, О.Б. підписався на безкоштовний 6-ти тижневий дистанційний курс «Створення інтерактивного сайту на базі середовища «Веб-клас ХПІ»» (http://dl.kpi.kharkov.ua/techn/nvs1, тьютор Савченко М.В.) і успішно його пройшов, створивши прототип сайту «Кабінет дистанційної підтримки освіти» (http://dl.kpi.kharkov.ua/techn/nvs1_21). II) Після закінчення курсу О.Б. підписався в курс «Створюємо Дистанційний Курс Дистанційно» (dl.kpi.kharkov.ua/techn/nvs2) з метою створення власного курсу. Створення власного курсу розбито на 10 етапів, протягом яких докладно вивчається віртуальне навчальне середовище «Веб-клас ХПІ» та основні прийоми по створенню авторського курсу. III) Робота в цьому курсі виявилася результативною і призвела до створення «Кабінету дистанційної підтримки курсу історії для середньої школи» (http://dl.kpi.kharkov.ua/techn/nvs2_03/). Предметом вивчення стала тема Великої Вітчизняної війни, оскільки вона є однією з ключових тем базового курсу Історії Росії, в той же час з переходом на концентричну систему викладання курсу історії можливості для докладного висвітлення подій цього періоду в рамках класно-урочної системи явно не вистачає.

Одним з результатів першого етапу роботи курсу є задоволеність учнів результатами і самим процесом навчання, висловлена ними як на форумі, так і при особистому спілкуванні. Показовим є і те, що деякі учні приступили до виконання випереджального завдання в перші дні нового року.ВИКОРИСТАННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ УЧИТЕЛІВ

Самойленко О.М.

Миколаївський державний університет ім. Сухомлинського, м. Миколаїв

З метою дослідження стану використання дистанційних технологій навчання в процесі діяльності викладачів вищих навчальних закладів було опитано 187 учителів. Досліджувались питання які стосуються використання таких дистанційних технологій як електронне листування, тематичні обговорення на базі форумів, оперативні консультації чат-конференції, мережеві та аудіовізуальні технології.

Отримані результати дають змогу стверджувати, що учителі найбільш часто в своїй діяльності використовують електронне листування, тематичні обговорення на базі форумів і чат-конференції. Електронне листування, яке використовують в своїй професійній діяльності 68% педагогічних працівників. Тематичні обговорення на базі форумів використовує 71% педагогічних працівників. Чат-конференціями користуються 79% учителів. Такі технології дають можливість обмінюватись між собою різними файлами: конспектами, науковими публікаціями, фотографіями, які стосуються вивчення предмету, звітною документацією, контрольними, самостійними, індивідуальними роботами і їх результатами, обговорення тем, удосконалення педагогічних розробок, планів, обговорення з учнями проблемних тем та надання їм консультацій. Завдяки чату спеціалісти мають можливість розглядати пропозиції щодо вдосконалення навчального процесу і давати висновок про доцільність їх використання в умовах навчального процесу, консультувати один одного та учнів.

Інформацію мережі Інтернет в своїй діяльності використовують 95% учителів. Аудіо- та відеоматеріали в професійних цілях використовують 47% педагогів так як це один із найкращих засобів запам’ятовування учнями навчальної інформації. І лише 12% учителів використовують в своїй діяльності соціальні сервіси, 10% соціальні закладки і 6% - блоги.

Вагомий відсоток учителів указує на те, що дистанційні технології використовуються в їх діяльності достатньо широко. Якщо учнів вважати потенційними абітурієнтами вищих педагогічних навчальних закладів, необхідно удосконалити процес підготовки майбутніх учителів. Викладачі мають бути методично підготовленні до застосовування таких технологій: володіти технікою і методикою.


ДИСТАНЦІЙНЕ ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ ІНФОРМАТИКИ В ШКОЛІ.

Сендеров О. А., Трошин А.В., Ковальов Е.В., Зігура С.С.

Харківський фізико-математичний ліцей № 27, м. Харків

Розвиток і впровадження в нашому діловому та громадському житті системи Інтернет дав новий поштовх і музейній роботі, підвищуючи тим самим коефіцієнт корисної дії музеїв. Зараз, завдяки Інтернету, учні можуть у лічені секунди переноситися в бібліотеки інших країн й установ, вишукувати потрібну інформацію, спілкуватися з однолітками й обмінюватися своїми результатами. Це сприяє індивідуальному росту рівня учня в сучасному ринковому суспільстві, де на кожну людину дивляться з погляду рівня його самостійності, з погляду його конкуре-нтноздатності. Нами створюється шкільний музей історії розвитку ІОТ (тобто Інформаційно-Обчислювальної Техніки), де будуть проводитися лекції з історії ІОТ. В ньому зібрані наочні експонати, що дозволяють показати учням етапи розвитку інформаційно-обчислювальної техніки. Колекція експонатів вдало доповнюється серією ілюстрацій, що роз-кривають суть обчислювальних машин Б.Паскаля й Г.Лейбніца, Ч.Беб-біджа й П.Чебишева, Г.Айкена й Е.Моучли та ін. Всі ці наочні приладдя доповнюються багатою портретною галереєю, що зібрала в собі портре-ти видатних особистостей усього людства, зробивших помітний внесок у справу розвитку засобів обчислювальної та інформаційної техніки. Тут ми можемо побачити портрети зачинателів цієї справи, таких як Леонардо да Вінчи, Готфрід Лейбниц, Блез Паскаль, продовжувачів цієї справи епохи першої промислової революції, таких як Чарльз Беббідж, Ада Лавлейс, П.Л.Чебишев, О.С.Попов, С.Морзе, Г.Холлеріт, сучасних першопрохідників середини XX сторіччя, тобто століття електроніки, - таких як М.Бонч-Бруєвич, Говард Айкен, Дж.Атанасов, Джон фон-Нейман, С.А. Лебедєв, і представників сучасної хвилі інформатики, таких як Пітер Нортон, Білл Гейтс, Стів Крей, американський українець Стів Возняк і Джон Скаллі (засновники компанії Apple) та ін.

У нас є Харківська сторінка музею, тому що саме в Харкові наро-дився і починав свою діяльність засновник радянської шкільної інфор-матики Геннадій Анатолійович Звенігородський, що був випускником Харківського політехнічного інституту. Також у нас є Київська сторін-ка, де відображені роботи відомих вчених C.А.Лебедєва, В.М.Глуш-кова, А.Стогния, К.Л.Ющенко та ін. Крім того, розробляються жіноча WEB-сторінка, Кримська, Новосибірська та інші WEB-сторінки.

Таким чином учні мають змогу відвідувати музеї інших учбових закладів в Україні та в інших країнах, що дозволяє розширювати учнівські зв'язки між школами та між країнами.ЗНАКОВА СІТУАЦІЯ У ДИСТАНЦІЙНІЙ ОСВІТІ

Синебрюхов Ю.Б.

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» Харків

Ми вже відзначали особливості дистанційного навчального процесу як семіотичної реальності, пов'язанні з організацією мови комунікації, діалогу між агентами, або між двома послідовними стадіями розуму однієї особистості. Еквівалентність процесу придбання знання і структури комунікації, зазначені Ч. С. Пірсом може мати для нас неперехідне значення.

Відтворення якостей і стану навчального процесу вимагає опори на схеми, що становлять об'єкт пізнання таким чином, що наступна стадія розуміння буде розвитком уявлення того ж самого об'єкта.

Такою схемою, що підтримує постійний розвиток знання-передачі може бути, за нашим поданням, знакова ситуація цього знання, коли, для кожного конкретного випадку, знак стає знаком тільки в ситуації інтеракції, яка, у свою чергу, є основою формування значення.

Цікаво відзначити, що традиція описувати знакову ситуацію (ЗС) за допомогою трьох атрибутів, сходить ще від Аристотеля, від його риториці, справа якої «не переконувати, але в кожному даному випадку, знаходити способи переконання».

Якщо у Аристотеля атрибутами були: "говорити", «слухати», «предмет мови», то потім з'явився трикутник Огдена-Річардса з його «ознаєчамим», «озачающим» та «значенням», трикутник Міда, трикутник Пірса і т.д.

Така схема еволюції денотаціі знання, що дозволяє, як нам представляється, створювати ситуацію виникнення значення в дистанційній освіті (ДО).

В порядку розвитку схеми Пірса-Виготського можна запропонувати обговорення «якості знака» як знака особистості що розвивається і навіть слідом за Перібаньягамом говорити про «знаках особистості» (атрибути семiозiса), формованих знаками-знаннями.

Потім потрібно приділити увагу третьому атрибуту знакової ситуації в ДО – умовах народження значення - інтеракції, власне діалогу в навчанні.
ЕТАПИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ

ВИХОВАННЯ ЕМОЦІЙНОЇ СТІЙКОСТІ СТУДЕНТІВ

ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Сирих Ю. С.

Донецька академія автомобільного транспорту, м. Донецьк
У дослідження виділяємо такі етапи розвитку системи виховання емоційної стійкості студентів вищих технічних навчальних закладів, як:


  • проектування системи – на основі вивчення та аналізу наявного стану вихованості емоційної стійкості майбутніх інженерів, чинників, що впливають на їх вихованість, проектується бажаний результат; розробляється зміст емоційного виховання студентів; визначаються перспективи успішної професійної діяльності, враховуючи емоційні чинники впливу на якість професійної діяльності;

  • становлення системи – усвідомлення потреби професорсько-викладацького складу ВТНЗ у вихованні емоційної стійкості студентів у навчально-виховному процесі; побудова таких стосунків між викладачем і студентом, які сприяють формуванню емоційної стійкості майбутніх інженерів; апробування прийомів, методів, форм, засобів, що спрямовані на створення мікроклімату емоційного розвантаження, попередженню емоційного згорання як викладачів, так і студентів;

  • стабільне функціонування системи – вироблення у студентському колективі певних традицій, спрямованих на виховання емоційно урівноваженої поведінки майбутніх інженерів; розвиток самоуправління, основою якого є емоційно стабільне середовище;

  • оновлення системи – внесення коректив у систему виховання та пошуки нових ідей, методів, форм і засобів оновлення системи виховання емоційної стійкості студентів ВТНЗ.

Кожен етап вимагає педагогічного стимулювання, спрямованого на емоційну сферу особистості. З метою формування сприятливої емоційної атмосфери у студентському колективі доцільно використовувати методи емоційного стимулювання, які виконують допоміжну функцію щодо методів формування свідомості особистості, методів організації діяльності студентів, спілкування та формування позитивного досвіду суспільної поведінки і методів самовиховання. Застосування методів емоційного стимулювання має певні особливості стосовно етапів розвитку системи виховання емоційної стійкості студентів вищих технічних навчальних закладів. Так, спочатку потрібно переконувати студентів у необхідності виховання емоційної стійкості, а потім залучати їх до конкретних вправ, спрямованих на виховання емоційної стійкості, корекції й удосконалення.

САМОСТІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В ДИСТАНЦІЙНОМУ КУРСІ – СИСТЕМА ТЕХНОЛОГІЙ

Сиротенко Н.Г.

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків

Ключові слова, які визначають сутність даної доповіді, – це самостійна діяльність (суб’єкта навчання), дистанційний курс (середовище навчання, далі – ДК) і система засобів організації навчальної діяльності – сукупність різних технологій, метою яких є формування здатності учня до певної діяльності, найвищий ступінь якості якої і визначає компетентність. При роботі в ДК можливі чотири підходи до роботи з навчальною інформацією на різному рівні формування компетентності – запам’ятовування, розуміння та обміркування, практичне застосування і саморозвиток. Усі вони беруть участь у формуванні досвідченого фахівця, але, на жаль, кожний підхід потребує різних за структурою, складом, змістом і спрямованістю навчальних засобів і технологій, які у навчанні сприяють формуванню ЗУН (знань, умінь, навичок). Цікаво, що, за психологічним рівнем, одне й те ж слово «знання» може означати: упізнавання, відтворення, розуміння, застосування, переконання, потребу. Отже для формування у людини здатності працювати з інформацією і створення моделей вище названих понять потрібні навчальні засоби, що якісно відмінні один від

одного і відповідають пізнавальним утворенням різного рівня. У таких випадках ми маємо проектувати комплекси мікро-технологій, що працюють тільки у визначених ситуаціях.

Те ж саме можна сказати про методичну та емоційну підтримку, поради учням для створення інструментів та засобів навчання при самостійній діяльності. У цьому випадку будуть дві гілки технологій – для учнів, із засвоєння особливостей самостійної діяльності, і для тьютора як основа проектування процесу підтримки. Слід сказати, що учні, нібито відчуваючи важливість дистанційного навчання для свого вдосконалення, звертаються з проханням уважного ставлення до їх роботи, пояснення і аргументації оцінки, чітких вказівок щодо покращання відповідей на питання, мотивації на успіх, альтернатив у діяльності та ін.. Тобто учні прагнуть удосконалення своєї роботи, а допомогти їм у цій справі здатні досконалі технології. Вимальовується певна система технологій, що обслуговує різні сторони навчального процесу. Що стосується інформаційно-комунікаційних технологій, то вони забезпечують роботу з інформацією і організацію спілкування, але не є єдиними дистанційними технологіями.

АКМЕОЛОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Смульська А. В.

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків

До сучасних освітніх технологій відносяться акмеологічні технології, що спрямовані на саморозвиток особистості. Необхідність розробки акмеологічних технологій пов’язана з тим, що кожна людина має навчитися перетворювати власні особистісні й діяльнісні ресурси на засіб оптимізації саморозвитку і самозмін. Акмеологічні технології мають гуманістичний характер, оскільки спрямовані на виховання поважного ставлення до розвитку й удосконалення власного особистісно-професійного потенціалу, визнання і сприйняття іншої людини, її обдарувань.

Розробляючи акмеологічні технології, слід дотримуватися певних вимог, а саме: вони мають бути варіативними, адаптованими до несприятливих умов, нестандартних ситуацій; їх гнучкість повинна забезпечувати саморегуляцію, самокорекцію суб’єктів діяльності; дотримання інтеграційного характеру, сутність якого полягає у заміні елементів різних типів і видів акмеологічних технологій.

У вищій школі акмеологічні технології забезпечують саморозвиток майбутніх фахівців. Сформувати акмеологічне освітнє поле у студентському колективі допомагають групові методи активного навчання, зокрема мозковий штурм, синектика, ділові й рольові ігри, евристична техніка активізації творчого мислення, методика аналізу проблемних ситуацій. Такі прийоми і методи розвивають креативність, творче мислення, позитивно впливають на професійну самореалізацію. У процесі професійної підготовки майбутні фахівці починають приділяти більше уваги професійному самопізнанню, формуванню комунікативних якостей.

Прикладом акмеологічних технологій є рефлексивний практикум як програма розвитку та активізації творчого потенціалу її учасників, що базується на втіленні прийомів саморозвитку й самовдосконалення в практику вищої школи. Суть рефлексивного практикуму полягає в актуалізації потреб учасників в особистісному і професійному саморозвиткові; позбавленні стереотипів минулого досвіду, що утруднюють творчу самореалізацію майбутніх фахівців; інтегруванні ресурсів у нову гармонійну цілісність. Участь у рефлексивних практикумах виховує у студентів ініціативність, впевненість у власних силах, комунікативність, ділові якості. Отже, розробка і використання акмеологічниї технологій у навчально-виховному процесі ВНЗ підвищують якість освітніх результатів.

1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка