Використання інформаційно-комунікаційних технологій в професійній діяльності фахівців інженерних спеціальностей бацуровська І. ВСторінка3/5
Дата конвертації07.11.2016
Розмір0.76 Mb.
1   2   3   4   5

ВИВЧАЄМО MACROMEDIA FLASH MX

Лаптєва М.В.

Харківський національний педагогічний університет

імені Г.С.Сковороди, м.Харків

Школяри все більше користуються послугами мережі Internet, але не завжди свідомо. Вихід з цієї ситуації є: підвищення ролі вчителя інформатики, який повинен спрямувати пізнавальну та пошукову діяльність учнів у напрямок осмисленого пошуку інформації, та використати зацікавлення учнів Інтернетом – створенням web-анімацій та web-сайтів. На сьогоднішній день надзвичайно популярним серед шкільної молоді є наявність власного сайту і все частіше погляди спрямовуються на програму, яка створила своєрідну революцію у Web-дизайні – Macromedia Flash MX. А сьогодні це стає не просто цікавим питанням, але й обов’язковим компонентом навчальної програми – вивчення Macromedia Flash MX тепер увійшло до шкільної програми з інформатики.

Нами запропоновано лабораторний практикум для студентів педагогічних навчальних закладів, який охоплює весь означений курс. Структура курсу така, що дає можливість вивчати програму Flash MX від простого малювання статичних об’єктів, до більш складного – створення невеличких фільмів. За програмою на вивчення Macromedia Flash надається 12 академічних годин, тому даний курс розраховано саме на вивчення 12 основних тем.

Кожна лабораторна робота складається з кількох частин: пояснення нового матеріалу в доступній формі, запитань – для контролю і закріплення вивченого матеріалу та практичної частини – для використання набутих знань. Практична частина складається із завдань різних рівнів складності.

Flash-технології надають потужній інструмент для освітніх застосувань комп’ютерної графіки. Ефективність освітніх застосувань зумовлена такими факторами: візуальні та й ще рухомі образи в багато разів швидше сприймаються людиною; засоби технології Macromedia дають можливість моделювати та експериментувати; застосування Flash-технологій в процесі навчання дозволить використовувати набуті знання в подальшій професійній діяльності.

Вивчення Flash-технологій в школі дозволить не тільки познайомити учнів з цікавим засобом комп’ютерної графіки, але й реалізувати міжпредметні зв'язки та залучити учнів до самостійного створення різноманітних цікавих комп’ютерних зображень, статичних та динамічних моделей, сайтів.ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ КУРСІВ ДЛЯ СИСТЕМ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ НА ПРИКЛАДІ КУРСУ «ОСНОВИ РНР»

Лимаренко В.В., Гугнін В.М.

Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут», м. Харків

В роботі розглянуті питання створення інтерактивного курсу «Основи РНР».

Серйозна проблема, яка виникає на початку розробки інтерактивного курсу - це відповідь на питання, на кого повинен бути орієнтований інтерактивний курс і, відповідно, якою має бути структура розроблюваного курсу. Інтерактивний курс, розроблений авторами, орієнтований на підтримку лекційних курсів і практичних занять для студентів КІТ факультету НТУ «ХПІ». Крім того, доцільно, що підручник повинен включати інформацію, необхідну студентам при виконанні курсових і дипломних робіт, сприяючи формуванню у них навичок проведення наукових досліджень. Ці обставини визначили структуру курсу. В останній версії інтерактивного курсу матеріал організовано з трьох частин. 

В першій частині матеріал організовано у вигляді підручника, тобто містить основні поняття та визначення, в доступній формі розповідає про основи РНР, програмні засоби для створення РНР-сайтів та системи керування медіаконтентом (CMS). У кінці кожного розділу, як правило, приведені питання, що забезпечують можливість самоперевірки знань. 

Друга частина курсу організована в вигляді посібника для виконання лабораторних робіт. Кожна лабораторна робота складається з трьох частин: теоретичний мінімум, що потрібен для виконання роботи; практичний приклад виконання завдання з поясненнями; індивідуальні завдання.

Третя частина курсу організована в вигляді посібника для виконання курсового проекту. До цієї частини входять вимоги до курсового проекту, як то: цілі виконання проекту, зміст проекту, зразки оформлення документації проекту та індивідуальні завдання на курсовий проект.

Курс оформлений в вигляді HTML-сторінок. Тому він може бути з легкістю розміщений, як в існуючих системах дистанційного навчання, так і в вигляді окремого сайту або окремих сторінок існуючих сайтів.

ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС "ОСНОВИ ІНФОРМАТИКИ"

ДЛЯ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Лопай С.А.

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди, м. Харків

У рамках проекту «Дистанційне навчання школярів», метою якого є практична апробація технологій дистанційного навчання в умовах реального навчально-виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі, був розроблений та проведений дистанційний курс "Основи інформатики". Курс розрахован на учнів середньої і старшої школи та передбачає повторення та поглиблення окремих тем шкільного курсу інформатики. Для участі у курсі кожному учаснику необхідно мати бажання збільшити свій власний рівень знань з інформатики, бажання отримати навички вчитися дистанційно, мати власну електронну поштову скриньку для реєстрації, можливість працювати в глобальній мережі Інтернет 5-6 годин на тиждень, мати мінімальні навички роботи з операційною системою.

Курс розміщений у сучасному навчальному середовищі Moodle і розрахований на 4 тижня навчання, що охоплюють такі теми:


 • Що таке інформатика?

 • Операційна система Windows XP

 • Текстовий процесор Microsoft Office Word

 • Електронні таблиці Microsoft Office Excel

При вивченні курсу учнів очікують теоретичні матеріали на сайті курсу[1], цікаві практичні завдання, тематичні вебінари, загальні форуми для обговорення різних питань, пов’язаних з інформаційними технологіями, тематичні чати, сумісне створення сторінок курсу (Wiki), електронне тестування та анкетування.

Під час проходження курсу учні дізнаються: чим цікава наука інформатика, з чого складається домашній ПК, як ефективно здійснювати пошук в Інтернеті, як саме конфігурується операційна система Windows XP, як створити фільм чи накласти звук на фотографії, як оформити реферат чи іншу письмову роботу, як розрахувати будь-яку формулу чи задачу з математики, хімії або фізики, використовуючи функції Excel'ю, та багато-багато іншого та цікавого зі світу інформаційно-комунікаційних технологій.

Інформаційні почилання

http://dl.kharkiv.edu/course/view.php?id=45 – сайт курсу "Основи інформатики" у середовищі Moodle.ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ РАБОТЫ С ОТРАСЛЕВЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ СТАНДАРТАМИ

Мельников А.Ю., Антонова Е.В.

Донбасская государственная машиностроительная академия, г. Краматорск
К отраслевым стандартам высшего образования относятся образовательно-квалификационная характеристика (ОКХ) и образовательно-профессиональная программа подготовки (ОПП), разрабатываемая научно-методической комиссией (НМК) при министерстве образования и науки, молодежи и спорта Украины (МОНМСУ). Стандарты разрабатываются для каждой специальности (направления) каждого образовательно-квалификационного уровня (бакалавр, специалист, магистр) каждой отрасли (галузі) знаний.

Была поставлена задача разработки компьютерной системы, позволяющей вносить, хранить и обрабатывать отраслевые образовательные стандарты.

Требования к функциональности:


 • возможность работы пользователей трех уровней: администратор, главный пользователь и обычный пользователь;

 • возможность работы с несколькими стандартами;

 • возможность ввода данных из word-таблицы через clipboard;

 • возможность вывода данных в Word или Excel;

 • возможность для пользователя ввести название дисциплины и получить не только ее содержание (блоки и темы), но и умения, которые она должна обеспечивать;

 • программа должны выводить таблицы в таком виде, какой требует ОКХ и ОПП.

Все таблицы данных подразделяются на основные (классы компетенций, производственные функции, виды типовых задач деятельности, классы задач деятельности, виды умений, уровни формирования умений), ОКХ (компетенции, типовые задачи деятельности, умения для обеспечения типовых задач деятельности, умения для обеспечения данной компетенции) и ОПП (названия циклов дисциплин, названия дисциплин, названия блоков содержательных модулей, названия содержательных модулей, перечень содержательных модулей для обеспечения каждого умения). Каждая из таблиц ОКХ и ОПП также должна содержать еще одно, дополнительное, логическое поле – статус («additional»), которое показывает, является ли данная запись дополнительной, т.е. добавленной уже в вузе (true), или нормативной (false).

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО СОТРУДНИКА ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КОЛЛЕДЖА

Мельников А.Ю., Чмиль Е.В.

Донбасская государственная машиностроительная академия, г. Краматорск
В настоящее время существует множество видов учета и контроля данных о студентах, которые ведутся классными руководителями, преподавателями, заведующими отделениями. Это такие виды контроля, как текущая успеваемость студента, информация об успеваемости студента за каждый месяц, сведения о задолженности и успеваемости студентов по результатам сессии. Данные хранятся в журналах групп, экзаменационных и зачетных ведомостях, справках, приказах, списках и т.д. Данные о студентах одновременно могут понадобиться классному руководителя, преподавателю, заведующему отделением. Введение электронного документооборота и разработка соответствующего программного обеспечения является особо актуальным для заочных отделений небольших учебных заведений (колледжей), приобретение серьезного программного продукта для которых не является экономически оправданным.

Была поставлена задача создания программного продукта, позволяющего автоматизировать рабочее место сотрудника заочного отделения колледжа. Для этого были проанализированы бизнес-процессы рассматриваемого подразделения и выполнено проектирование информационной системы на языке моделирования UML в среде Rational Rose [1]. Реализация модели осуществлена в среде Borland Delphi.

Выводы. Разработан программный продукт – автоматизированное рабочее место сотрудника заочного отделения колледжа. Данный продукт позволит минимизировать временные затраты на обработку информации и позволит повысить ее точность и достоверность. Система внедрена в работу заочного отделения машиностроительного колледжа ДГМА.
Литература:


 1. Мельников А.Ю. Объектно-ориентированный анализ и проектирование информационных систем: Учебное пособие / А.Ю. Мельников. – Краматорск: ДГМА, 2006. – 184 с.

Досвід країн Європи щодо організації безпечної роботи школярів в мережі Інтернет

Олефіренко Н.В., Столбов Д.В.

Харківський національний педагогічний

університет імені Г.С.Сковороди, м. Харків
З посиленням ролі Інтернету у навчальній та позанавчальній діяльності школярів, виникла низка проблем, пов’язаних з організацією безпечної роботи школярів в комп’ютерній мережі. Розробка системи заходів, спрямованих на вирішення цих проблем, є актуальною задачею як для нашої країни, так і всіх країн світу в цілому. Незважаючи на глобальність проблеми, кожна національна спільнота приймає власні рішення щодо організації безпечної роботи в мережі Інтернет.

Метою нашої роботи є висвітлення досвіду країн європейської спільноти щодо забезпечення безпечної роботи школярів в Інтернеті.

Основною програмою, яка діє у країнах-членах Євросоюзу за підтримки парламенту ЄС є програма безпечного Інтернету – The Safer Internet Programme. Метою даної програми є: пропагування безпечного користування школярами Інтернетом та іншими on-line технологіями; підвищення рівня компетентності школярів, батьків і вчителів щодо on-line безпеки; контроль за розповсюдженням нелегальних інформаційних ресурсів; попередження і вжиття заходів при протиправних діях користувачів в мережі. Для реалізації поставленої мети у країнах Євросоюзу діє низка проектів. Одним з таких проектів втілений в мережі інформаційних центрів Інтернет безпеки, що складаються з інформаційних вузлів, гарячих ліній і ліній допомоги. Вузли відповідають за інформування населення щодо шляхів уникнення небезпечних ситуацій в Інтернеті. Гарячі лінії контролюють законність розміщених матеріалів в мережі, звітують та публікують дані про виявлені порушення. Лінії допомоги надають консультації школярам, батькам та всім, хто потребує допомоги. Інший проект пов’язаний з організацією співпраці інформаційних центрів з правоохоронними органами щодо попередження незаконного розповсюдження інформаційних матеріалів через мережу та вжиття відповідних заходів у конкретних випадках. Наступним проектом, що діє в рамках Програми, є здійснення фільтрації та моніторингу інформаційних ресурсів в мережі Інтернет, що допомагає дорослим вибрати найбільш доцільні інструменти для забезпечення безпечної роботи дітей в мережі Інтернет.

Таким чином, досвід країн ЄС свідчить про урахування набутого країнами ЄС досвіду та необхідність вжиття заходів щодо забезпечення безпечної роботи в Інтернеті українських школярів.ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ДОСЛІДНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ

Олефіренко Н.В., Остапенко Л.П.

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди, м. Харків

В роботі висвітлені шляхи використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій у дослідницькій діяльності вчителя. Інформаційно-комунікаційні технології знаходять досить широке застосування в усіх видах діяльності вчителя Використання потенціалу засобів інформаційно-комунікаційних технологій дозволяють підняти на новий рівень організацію і якість дослідницької діяльності педагога як найважливіший компоненту підвищення професіоналізму педагога. Інформаційно-комунікаційні технології можуть бути застосовані на будь-якому етапі здійснення дослідницької діяльності вчителя.

Залучення вчителів до обговорення проблемних питань під час участі у педагогічних Інтернет-спільнотах (http://intergu.ru, http://pedsovet.su, www.it-n.ru), тематичних блогах (http://ped-portal.ru/blog, http://blog-ikt.ru), форумах (www.mno.ru/forum, www.scientific.ru, http://eureka.ok.club.org), чатах надають можливість учасникам визначитися з власною темою дослідження, приєднатися до існуючих дослідницьких проектів. На етапі педагогічного дослідження, який пов’язано з аналізом типового стану практики розв’язання подібних задач в масовій школі, під час накопичення знань і фактів, пов’язаних з обраним напрямом пошуку, визначення ступеня розробки виокремленої проблеми вчитель може скористатися електронними бібліотеками (www.elibrary.ru, www.gumer.info та інші), системи пошуку книг в електронних бібліотеках (www.gpntb.ru, www.sigla.ru), електронними каталогами реальних бібліотек, тематичними порталами (http://intellect-invest.org.ua/ukr) та інше . Вчитель може скористатися і колекцією закладок Internet-джерел, які зібрані педагогічною спільнотою щодо певних проблем. Для систематизації опрацьованих літературних джерел, графічного подання зв’язків між поняттями, які використовуються у педагогічному дослідженні, доцільно застосовувати сервіси побудови ментальних карт (середовище Bubble.us, FreeMind), які стануть у нагоді під час підготовки та формулювання гіпотези дослідження, планування експерименту.

Таким чином, сучасні інформаційно-комунікаційні технології надають сучасному вчителю широкий спектр засобів для організації та проведення педагогічного дослідження. Використання таких технологій підвищують якість проведеного дослідження та оптимізують процес самого дослідження.ЗАСТОСУВАННЯ І ВПЛИВ НОВІТНІХ ІНФОРМАЦІНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ПІДГОДОВКУ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН У ВИЩІЙ ШКОЛІ УКРАЇНИ

Пахомова І.М.

Харьковский национальный автодорожный университет,

м. Харьков
Активне впровадження інформаційних технологій (ІТ) передбачає розробку сучасних навчальних та методичних ресурсів. Завдяки цьому було створено електронний учбово-методичний комплекс УМК за курсом «Введення в дисципліну. Математика», який включає в себе учбовий матеріалу (лекції, контролюючі матеріали, словники та ін), та методичний матеріал (рекомендації щодо роботи з програмним забезпеченням SMART Board, Eversoft «First Page», Hot Potatoes). При розробці УМК було звернуто увагу на форму і зміст навчального матеріалу з урахуванням специфіки роботи з іноземними студентами. По-перше, чітко погоджені з програмою мовної підготовки рамки вже відомих студентам російських слів, термінів і лексичних конструкцій. По-друге, підібрані найбільш ефективні форми і методи подачі інформації, у залежності від рівня підготовки аудиторії.

В УМК використовуються не тільки текстові, графічні об'єкти, але й аудіо- і відео-файли, а також анімація. Весь курс складається з 8 блоків. Кожен блок містить: активну слайд-лекцію; відеоролик, що пояснює роботу з активною слайд-лекцією; словник; аудіо-текст і комплекс вправ, який розрахован на роботу з цим текстом; модуль вправ по даній темі і результуючий контролюючий тест.

В залежності від можливостей і здібностей кожен студент має право вибору, в якому порядку працювати з УМК. Меню УМК ергономічне й інтуїтивне (розроблене в Eversoft «First Page»), виконано у форматі html. Контролюючі матеріали, комплекс вправ і робота з текстом виконані в програмі Hot Potatoes.

Вправи, розроблені до кожного блоку УМК, носять різний характер: тести з вибором правильної відповіді, усунення пробілів у тексті, анаграми, пошук відповідностей, кросворди та ін. Слайди-лекції УМК розроблені на основі SmartNotebook - програми, що дозволяє виготовляти свого роду «живі презентації» до заняття.

Такі ІТ надають викладачу і студентам унікальну можливість сполучення комп'ютерних і традиційних методів організації навчального процесу: з їх допомогою можна працювати практично з будь-якими форматами даних і одночасно реалізувати різні прийоми індивідуальної і колективної роботи студентів.

застосування інтерактивних технологій навчання у викладанні дисциплін вищої математики технічного ВНЗ

Петрук В.А.

Вінницький національний технічний університет

м. Вінниця
У роботі, на прикладі дисциплін вищої математики технічного ВНЗ, розглянуто систему формування базового рівня професійної компетентності майбутнього фахівця технічного профілю за допомогою інтерактивних технологій навчання з комп’ютерною підтримкою. Нам вважається цікавим поділитись багаторічним (понад 30 років) досвідом створення та впровадження інтерактивних технологій в процес навчання вищої математики, якій може слугувати прикладом для інших фундаментальних дисциплін технічного ВНЗ.

Вирішення проблем соціально-педагогічного, психологічного, виховного, організаційного характеру професійного становлення майбутнього фахівця має йти шляхом соціалізації, професіоналізації і самореалізації студентства в стінах навчального закладу. Але розв’язання цих проблем за рахунок насичення навчальних планів і програм новими матеріалами, без збільшення строків навчання, може призвести до зниження кваліфікації випускників. Тільки докорінна зміна технології навчання дозволить задовольнити потреби державних, кооперативних, акціонерних та інших підприємств, які потребують високої якості підготовки фахівців.

Запропонована нами система формування базових професійних компетенцій (мотиваційної, когнітивно-творчої та комунікативної) у майбутніх фахівців з вищою технічною освітою в процесі вивчення вищої математики є ефективною (доведено результатами тривалого педагогічного експерименту), бо розглядається нами як педагогічно організована навчально-пізнавальна, науково-дослідна, професійно-виробнича діяльність, що забезпечує формування їх соціального та професійного досвіду. Розроблена методика включає в себе систему інтерактивних занять, котрі сприяють збудженню інтересу до майбутньої професії, дають можливість уявити зміст роботи за майбутнім фахом, переконатися в професійній придатності, побачити застосування, наприклад, математичних методів в майбутній діяльності. Заняття в інтерактивній формі є "школою" колективних відносин. Кожен її учасник не замикається на собі, як це традиційно має місце при навчанні у ВНЗ, його активність має соціальну значущість, оскільки від неї залежать результати дій інших студентів.

Оцінка показників загальної фізичної

підготовленості юних бадмінтоністів

Пивоварова О.О., Блещунова К.М.

Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут»,

м. Харків
В роботі розглянуті питання проблеми контролю та оцінки рівня загальної фізичної підготовленості юних бадмінтоністів.

До сьогодні для оцінки загальної фізичної підготовки бадмінтоністів використовують «Державні тести і нормативи оцінки фізичної підготовленості населення України» (1998 р.). Вони не враховують специфічні особливості бадмінтону. В результаті проведеного дослідження була розроблена шкала оцінки нормативів фізичної підготовленості юних бадмінтоністів 11 років. Нова шкала нормативів адаптована для контролю за рівнем загальної фізичної підготовки бадмінтоністів 11 років. Проаналізувавши її і порівнявши з державними тестами оцінки фізичної підготовки населення України були зроблені висновки:

1. Порівняння двох шкал виявило,що нова шкала більш строга в оцінюванні як у хлопчиків, так і у дівчаток. Шкала з врахуванням вагових коефіцієнтів жорсткіше у хлопчиків в чотирьох вправах, у дівчаток в трьох.

2. Порівняння різних поколінь засвідчило, що старше покоління хлопчиків і дівчаток показувало кращі результати з усіх нормативів загальної фізичної підготовки. У хлопчиків старше покоління показувало вищі оцінки, по середніх розрахунках по державних тестах на 12%, по розроблених нормативах на 10% і з ваговими коефіцієнтами на 18% краще, ніж теперішнє покоління бадмінтоністів 11 років. У дівчаток по державних тестах на 10%, по розроблених нормативах на 12% і з ваговими коефіцієнтами на 11,5%.

3. Розроблена шкала оцінки із врахуванням вагових коефіцієнтів дозволяє враховувати специфічні вимоги даного виду спорту. При цьому можна визначати провідні і відстаючі фізичні якості бадмінтоніста. Це дає змогу підвищувати рівень всебічного розвитку і допомагає точніше оцінити перспективність кожного спортсмена.
1. Державні тести і нормативи оцінки фізичної підготовленості населення України. – Харків, 1998. – 9 с

Інтерактивні технології навчання

у професійній підготовці майбутніх Вчителів

Пономарьова Н.О.

Харківський національний педагогічний університет

імені Г.С.Сковороди, м. Харків

Накопичений досвід школи свідчить про те, що її реформування з метою якісного оновлення навчально-виховного процесу неможливе без докорінних змін у педагогічній освіти, яка повинна включати не лише оволодіння майбутніми учителями певними знаннями, але й має бути спрямована на розвиток їх професійних та особистісних якостей.

Практика вказує на певну суперечність між знаннями педагога-початківця, одержаними в період навчання у вищому навчальному закладі, і його умінням використовувати ці знання в умовах конкретної педагогічної діяльності. Успішному вирішенню цієї проблеми, на думку багатьох фахівців, сприятиме цілеспрямоване впровадження інноваційних технологій побудови навчального процесу у вищих педагогічних навчальних закладах.

Особливе місце серед інноваційних педагогічних технологій зай-мають інтерактивні технології. На відміну від пасивних та активних, саме інтерактивні технології дозволяють так організувати процес нав-чання, щоб для кожного студента була виключена можливість уник-ненні участі в колективному, взаємодоповнюючому, заснованому на взаємодії всіх його учасників процесі навчального пізнання.

Реалізація технології інтерактивного навчання передбачає системне використання низки різноманітних методів, розробка яких ґрунтується на вивченні психолого-педагогічних особливостей сприй-мання та засвоєння навчального матеріалу у колективній та груповій праці. У загальному розумінні інтерактивні методи навчання спрямо-вані на підвищення загальної, предметної, комунікативної компетент-ності кожного члена учбового колективу, а також на сприяння розвитку рефлексивних навичок, самопізнання, самоаналізу та міжособистісної взаємодії у співпраці. Водночас з цим, застосування інтерактивних методів вимагає і певної організації навчання, а також певної підготовки, як від студентів, так і від викладачів.

Використання інтерактивних методів забезпечує здобуття і засвоєння необхідних знань, формування і розвиток навичок та умінь, компетентностей і ціннісних орієнтацій тих, хто навчається. Саме інтерактивні технології навчання стимулюють пізнавальну діяльність і самостійність студентів. Як зазначають педагоги, інтерактивна творчість викладача й студента безмежна за умов майстерного керування нею для  досягнення поставлених навчальних цілей.


1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка