Використання ікт у навчанні історії математики у статті розглядається впровадження інформаційно-комунікативних технологій у систему навчання курсу «Історія математики»Скачати 87.25 Kb.
Дата конвертації05.03.2017
Розмір87.25 Kb.
Н. М. Войтко,

магістрантка Фізико-математичного інституту

НПУ імені М. П. Драгоманова

(місто Київ)


ВИКОРИСТАННЯ ІКТ У НАВЧАННІ ІСТОРІЇ МАТЕМАТИКИ
У статті розглядається впровадження інформаційно-комунікативних технологій у систему навчання курсу «Історія математики». Розглядаються переваги і недоліки впровадження ІКТ у навчання. Описуються шляхи використання ІКТ на лекціях і семінарських заняттях з історії математики.

Ключові слова: інформаційно-комунікативні технології, переваги впровадження ІКТ, недоліки впровадження ІКТ, курс «Історія математики», майбутні учителі, лекції, семінарські заняття.
The article deals with the implementation of information communication technologies in educational system course "History of Mathematics". Consider the advantages and disadvantages of ICT in education. Describe the uses of ICT in lectures and seminars on the history of mathematics.

Keywords: information and communication technologies, the benefits of ICT, ICT deficiencies, the course "History of Mathematics", future teachers, lectures and seminars.
Постановка проблеми. Сучасне суспільство переживає значні зміни, пов'язані з переосмисленням багатьох наукових, політичних і соціальних положень. Це відбувається у всіх сферах людського життя, зачіпає всі суспільні інститути, в тому числі систему освіти. У нашій та інших країнах великі групи населення змінюють ціннісні орієнтири через стрімке зростання інформації. Бурхливий розвиток засобів телекомунікації та інформаційних технологій, формування світового інформаційного простору ставить нові вимоги до сучасного суспільства і його найважливішого інституту - системи освіти. Освіта на сучасному етапі, як і суспільство взагалі, вступила в нову еру – еру інформатизації та інформаційних технологій. У зв’язку з цим постала потреба активного впровадження інформаційних технологій.

Головним на сучасному етапі розвитку людства є прагнення побудувати орієнтоване на інтереси людей інформаційне суспільство, в якому кожен міг би накопичувати і створювати різноманітні повідомлення та знання, мати до них вільний доступ, користуватися і обмінюватися ними. Однією із основних засад розвитку інформаційного суспільства є впровадження у навчальний процес різноманітних інформаційно-комунікаційних технологій і розробка відповідного методологічного забезпечення використання комп'ютерних мультимедійних технологій у навчально-виховному процесі.

Україна має власну історію розвитку базових засад інформаційного суспільства: діяльність всесвітньо відомої школи кібернетики; формування на початку 90-х років минулого століття концепції та програми інформатизації; створення різноманітних інформаційно-комунікаційних технологій і загальнодержавних інформаційно-аналітичних систем різного рівня та призначення [3, с. 1].

Постає питання в тому, що за собою несе використання ІКТ у навчально-виховному процесі. Академік М. І. Жалдак зазначає: «Впровадження в навчальний процес сучасних засобів пошуку, збирання, зберігання, опрацювання, подання, передавання різноманітних відомостей відкриває широкі перспективи гуманітаризації освіти і гуманізації навчального процесу, поглиблення і розширення теоретичної бази знань і надання результатам навчання практичної значущості, активізації пізнавальної діяльності, створення умов для повного розкриття творчого потенціалу дітей з врахуванням їхніх вікових особливостей і життєвого досвіду, індивідуальних нахилів, запитів і здібностей» [2, с. 3].Аналіз останніх досліджень та публікацій. Підґрунтям для широкого впровадження комп’ютерних технологій у навчальний процес стали наукові дослідження Є. Ф. Вінниченка, Ю. В. Горошка, Т. В. Дубової, М. І. Жалдака, В. І. Клочка, Т. Г. Крамаренко, Н. В. Морзе, С. А. Ракова, Ю. С. Рамського, С. О. Семерікова, О. І. Скафи, О. В. Співаковського, Ю.В. Триуса та інших.

Використання ІКТ у навчальному процесі досліджувалися стосовно різних навчальних дисциплін у вищій та середній школі. Однак, окремі питання використання ІКТ у навчанні історії математики розглядаються епізодично (В. Г. Бевз, Т. Л. Годованюк, А. О. Розуменко).Актуальність. Історія математики одночасно є наукою математичною, історичною та соціальною. Така її різноплановість вимагає особливих засобів навчання. Наприклад. Часова і просторова локалізація історико-математичних подій у вивченні історії математики є однією з передумов свідомого розуміння студентами зародження і розвитку математики. Під час вивчення історії математики просторова локалізація історичних фактів допомагає студентам: виявити географічне середовище, в якому відбувалися факти, що вивчаються, розкривши у такий спосіб роль природи у формуванні науки; пов’язати математичні факти з певними територіями і між собою, забезпечивши розуміння процесу виникнення, розвитку і заміни математичних фактів, ідей та теорій.

Для свідомого, стійкого засвоєння і оперативного використання студентами хронологічних знань необхідна активізація їхньої уваги і розумової діяльності. Студенти краще засвоюють хронологію, якщо мобілізувати їхню зорову, слухову і моторну пам’ять за допомогою ІКТ.Метою даної роботи є обґрунтування доцільності та висвітлення можливостей використання ІКТ у навчанні історії математики майбутніх учителів.

Виклад основного матеріалу. Збільшення впливу медіа технологій на людину, потужний потік нової інформації, реклами, застосування комп’ютерних технологій на телебаченні, розповсюдження ігрових приставок, електронних іграшок і комп’ютерів змінюють сприйняття молоддю навколишнього світу. Змінюється і характер їх практичної діяльності. Раніше інформацію з будь-якої теми людина могла отримати за різними джерелами: підручник, довідкова література, лекція вчителя, конспект уроку. На сьогоднішній день з огляду сучасних реалій, педагог повинен вносити в навчальний процес нові методи подачі інформації, оскільки мозок студентів, уже налаштований на отримання знань у формі розважальних програм по телебаченню, набагато легше сприймає навчальну інформацію за допомогою медіа-засобів.

У процесі навчання історії математики необхідно навчити кожного студента за короткий проміжок часу освоювати, перетворювати і використовувати в практичній діяльності величезні масиви інформації. Використання інформаційно-комунікаційних технологій відкриває широкі перспективи у вивченні історії математики і не тільки. Постає можливість розширити змістове наповнення предметів, опрацювати широкий обсяг навчальної інформації, яка стає набагато доступнішою, а також використання інтерактивних методів.

На даний час комп’ютеризація навчального процесу розглядається як один з найбільш перспективних напрямів підвищення якості освіти. В наш час присутня велика кількість інформаційних матеріалів на електронних носіях: електронні довідники, енциклопедії, атласи, науково-популярні фільми тощо. Під час навчання в університеті можна використовувати велику кількість ІКТ таких як електронна книга, інтерактивна дошка, цифровий мікроскоп, комп’ютерна мережа, мультимедійний проектор, комплекс оперативного контролю знань, Web- камера, Інтернет та багато інших.

ІКТ дозволяють зробити процес навчання цікавим, з однієї сторони, за рахунок новизни і незвичності такої форми роботи для студентів, а з іншої, зробити його захоплюючим і яскравим, різноманітним за формою за рахунок використання мультимедійних можливостей сучасних комп'ютерів. Провести індивідуалізацію процесу навчання за рахунок наявності різнорівневих завдань, за рахунок занурення і засвоєння навчального матеріалу в індивідуальному темпі, самостійно, використовуючи зручні способи сприйняття інформації, що викликає позитивні емоції у студентів і формує в них позитивні навчальні мотиви. Завдяки ІКТ відбувається вирішення питань наочності навчання, розширюються можливості візуалізації навчального матеріалу, роблячи його більш зрозумілим і доступним для майбутніх учителів вільно здійснювати пошук необхідного навчального матеріалу у віддалених базах даних завдяки використанню засобів телекомунікації.ІКТ мають ще один ряд переваг:

 • надавати інформацію в різноманітній формі: текст, графіка, аудіо, відео, анімація і т.д.;

 • видавати великий обсяг інформації частинами;

 • мобілізувати увагу;

 • активізувати процеси сприйняття, мислення, уяви та пам’яті;

 • виходити у світове інформаційне товариство;

 • використовувати світові інформаційні ресурси у навчальних цілях.

Але поряд з перевагами використання ІКТ виникають різні проблеми. Під час використання ІКТ не слід допускати помилок. Існують недоліки у застосуванні ІКТ:

 • значні втрати часу для підготовки до занять з комп'ютером;

 • недостатня комп'ютерна грамотність викладачів;

 • складно інтегрувати комп'ютер у структуру занять;

 • відсутність Інтернету вдома чи в аудиторії;

 • захопившись ІКТ, викладач може перейти від розвивального навчання до навчання наочно-ілюстративним методом.

У процесі викладання історії математики в педагогічних університетах, інформаційні технології можуть використовуватися в різних формах, зокрема, презентація, використання якої дозволяє достатньо зекономити час на лекції. Такий процес навчання дозволяє розвивати мислення, активізувати розумові процеси, оскільки достатньо часу, щоб обговорити деякі цікаві моменти нового матеріалу. Робота творча, якщо в ній проявляється власний задум студентів, ставляться нові завдання і самостійно вирішуються.

Доцільним є використання на лекціях та практичних заняттях ілюстративного матеріалу, аудіо-матеріалу, ресурсів рідкісних ілюстрацій. Наочність матеріалу підвищує його засвоєння студентами, тому що задіяні всі канали сприйняття – зоровий, механічний, слуховий і емоційний. Використовувати мультимедійні презентації доцільно на будь-якому етапі вивчення нової теми. Електронні презентації дають можливість викладачеві при мінімальній підготовці і незначних витратах часу підготувати наочність до заняття. Показ слайдів викладачем може бути здійснений на екрані монітору комп’ютера чи на великому екрані за допомогою спеціального пристрою – мультимедійного проектора.

Під час проведення лекції по тій чи іншій темі не обов’язково весь матеріал подавати слухачам за допомогою ІКТ, достатньо буде якщо деякі моменти підкреслити цікавими ілюстраціями або уривком відеофільму. Наприклад, при вивчення історії арифметики доцільно використати презентацію саме під час подання історії нумерації і систем числення, де подати у вигляді порівняльних таблиць нумерації різних часів і країн, проаналізувавши як відбувалися зміни протягом років.

Історія математики досить об’ємний курс, за короткий час потрібно викласти студентам значну кількість інформації. В університеті майбутнім учителям бажано засвоїти історію розвитку математики як цілісної науки, а також сформувати правильні уявлення про історію розвитку окремих її галузей, особливо тих, що визначають математику як навчальний предмет у вищій та середній школі [1, c. 4].

Існує багато цікавих історичних задач, які просто необхідно подати, показати різні способи розв’язання цих задач, розповісти що привело до їхньої появи, яке вони мають підґрунтя та історичне значення. Вирішити ці питання неможливо без використання інформаційно-комп’ютерних технологій.

На семінарських заняттях з історії математики студенти вивчають історії розвитку окремих математичних галузей. Кожне заняття має свою тему і питання, які повинні підготувати студенти. Вони в свою чергу можуть розподілити між собою дані питання та розробити певну методику подання нового матеріалу, але знати вони повинні всі питання, оскільки на занятті може бути присутній момент дискусії. Оскільки часу для кожного обмаль, то підготуватися потрібно ретельно і продумати все так, щоб використати як найменше часу. Звичайно, на допомогу кожному приходить презентація чи відеоматеріал, що полегшує роботу, адже певні математичні символи, формулювання задач, фото, цікаві факти набагато краще сприймаються візуально. Робота з ІКТ дуже корисна для професійної діяльності майбутніх вчителів, оскільки при підготовці вони навчаються правильно застосовувати засоби мультимедії, доцільно обирати матеріал та аналізувати його.Висновки. Інформаційно-комунікаційні технології є невід’ємним елементом навчання, але при правильному використанні. Вони мають як переваги так і недоліки. Використання ІКТ під час навчально-виховного процесу дозволяє зробити роботу більш інтенсивною, прозорою, творчою та наочною. Підвищується рівень засвоєння навчального матеріалу. Використання ІКТ слід поєднувати з традиційним унаочненням навчального матеріалу з історії математики. Ми можемо сперечатись з приводу ефективності інформаційно-комунікаційних технологій на уроках, але не використовувати їх не маємо права, бо вони стрімко ввійшли в усі сфери нашого життя.

Література:

1. Бевз В. Г. Практикум з історії математики: Навчальний посібник для студентів фізико-математичних факультетів педагогічних університетів. – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2008. – 312с. 1. Жалдак М. І. Математика з комп’ютером. Посібник для вчителів /
  М. І. Жалдак, Ю. В. Горошко, Є. Ф. Вінниченко. – К.: РННЦ “ДНІТ”. – 2004. – 255 с.

 2. Закон України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки» від 9 січня 2007 року № 537-V [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.

Відомості про автора. Войтко Надія Миколаївна, магістрантка Фізико-математичного інституту НПУ імені М. П. Драгоманова. Номер мобільного телефону: +380978625657. Е-mail: nadjyscha@i.ua.База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка