Виконавці: Крайнюк О. МСкачати 450.87 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації14.11.2016
Розмір450.87 Kb.
  1   2   3   4


Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського


Наукова бібліотека


Інформаційний бюлетень

нових надходжень

Грудень

Виконавці:

Крайнюк О.М.


бібліотекар І категорії

Щербакова О.А.


бібліотекар І категорії


Тел. 312-73-39

Донецьк-2013


Зміст

Хімічні науки 3

Географічні науки 3

Загальні роботи з техніки 3-4

Енергетика 4

Харчові виробництва 4-7

Гігієна харчування. Раціональне харчування 7

Соціальні науки 7-8

Історія 8

Економічна теорія 9-11

Економічна географія 11

Управління економікою 11-12

Бухгалтерський облік 12-14

Сектори економіки 14

Фінанси 14-17

Страхування 17

Економіка підприємства 17-19

Економіка будівництва 19-20

Економіка торгівлі 20

Індустрія гостинності 21-22

Економіка України 22-23

Політичні науки 23

Держава і право України 23

Цивільна оборона 24

Наука. Наукознавство 24-25

Вища освіта 25 Філологічні науки 25-28

Мистецтво 28

Психологія 28

Видання ДонНУЕТ 28-31 Електронні ресурси 31-32

Примітка* - навчальна література, якій надано гриф

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Хімічні науки


 1. *Г5/6 К61 Колоїдна хімія : затв. М-вом освіти і науки України як підруч. для студ. нехім. спец. вищ. навч. закл. / [Л. С. Воловик та ін.] ; за ред. В. В. Манка ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т харчових технологій. - К. : НУХТ, 2011. - 247 с. - Бібліогр.: с. 235. - Предм. покажч.: с. 236-241. - ISBN 978-966-612-107-6. – 1 прим.

Викладено основні закономірності колоїдної хімії дисперсних систем як базової дисципліни для вивчення підвалин технологій одержання матеріалів, продуктів та їх переробки, наведено приклади використання досягнень цієї науки в технології харчових виробництв.

Для студентів технологічних спеціальностей вищих навчальних закладів переробної, харчової, легкої та інших галузей виробництва, а також спеціалістів-виробничників цих галузей.Географічні науки

 1. *Д8 С45 Скрипник Н. Я. Рекреаційна географія : навч. посіб. : рекоменд. М-вом освіти і науки, молоді та спорту України для студ. вищ. навч. закл. / Н. Я. Скрипник, А. М. Сердюк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. - К. : Центр учбової літератури, 2013. - 296 с. - ISBN 978-617-673-149-8. – 5 прим.

У посібнику викладено основні завдання, методи наукового пізнання, теоретичні засади рекреаційної географії, наукові теорії, закономірності, принципи та чинники, які мають суттєвий вплив на просторове розміщення і організаційно-територіальні зв'язки об'єктів рекреаційного господарського комплексу. Розглянуті теоретичні основи оцінки природно-рекреаційної бази. Велике значення надано вивченню замків, фортець, монас­тирів, печер як найперспективніших туристично-рекреаційних об'єктів подальшого розвитку рекреаційної діяльності. Охарактеризовано природно-рекреаційні та історико-архітектурні об'єкти; акцентована увага на вивченні компонентної структури рекреа­ційного комплексу, геопросторової організації рекреаційного процесу та на територіа­льних рекреаційних системах, їх особливостях, причинах виникнення їх розвитку, фун­кцій в процесі рекреаційного районоутворення.

Загальні роботи з техніки

 1. *Ж С16 Салухіна Н. Г. Стандартизація та сертифікація товарів та послуг : підруч. : затв. М-вом освіти і науки, молоді та спорту України для студ. вищ. навч. закл. / Н. Г. Салухіна, О. М. Язвінська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. політехн. ін-т. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : Центр учбової літератури, 2013. - 426 ч. - Дод. (49 с.). - Бібліогр.: с. 414-424. - ISBN 978-617-673-130-6. – 5 прим.

Підручник є узагальненою працею з концептуальних проблем стандартизації та сертифікації продукції. Важлива увага приділяється організаційно-методичним та правовим принципам стандартизації і сертифікації в світі та в Україні, визначенню місця системи технічного регулювання в управлінні якістю продукції.

Енергетика

 1. З2 Б72 Бовсуновський А. П. Електротехнічні матеріали : короткий довід. / А. П. Бовсуновський ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т харчових технологій. - К. : НУХТ, 2012. - 36 с. - Бібліогр.: с. 36. – 1 прим.

 2. З3 Б90 Буляндра О. Ф. Збірник задач з технічної термодинаміки (термодинаміка закритих систем) / О. Ф. Буляндра ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т харчових технологій. - К. : НУХТ, 2011. - 232 с. - Дод. (53 с.). - Бібліогр.: с. 230. - ISBN 978-966-612-111-3. – 1 прим.

Розглянуто задачі для закритих систем з основних розділів «Технічної термодинаміки» (параметри стану системи, рівняння стану, перший закон термодинаміки, теплоємності, термодинамічні процеси, другий закон термо- динаміки, реальні робочі тіла, газові суміші ідеальних газів та вологе повітря. Всі задачі мають відповіді, а типові подано з розв'язаннями. У першому розі ділі наведено визначення основних та похідних фізичних величин систему СІ, які використовуються для теплотехнічних розрахунків.

 1. З2 С40 Сірий О. М. Системи електроспоживання: розрахунки, вибір обладнання : [навч. посіб.] / О. М. Сірий ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т харчових технологій. - К. : НУХТ, 2011. - 320 с. - Дод. (52 с.). - Бібліогр.: с. 314. - ISBN 978-966-612-102-1. – 1 прим.

Розглянуто питання вибору обладнання систем електроспоживання — си­лових трансформаторів, автотрансформаторів, шинних конструкцій, комута­ційних апаратів, вимірювальних трансформаторів, методи обмеження струмів короткого замикання та вибору структурних схем електричних з'єднань під­станцій. Наведено типові електричні схеми розподільних пристроїв на напруги 6... 750 кВ, схеми КТП на 0,38 кВ. У додатках подано інформацію про облад­нання, яке застосовується в схемах електроспоживання.

Харчові виробництва

 1. *Л50/79 Ф91 Фролова Н. Е. Фізико-хімічні основи одержання ефірних масел : практикум : рекоменд. М-вом освіти і науки України як навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. Е. Фролова, В. Д. Іванова, Н. В. Чепель ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т харчових технологій. - К. : НУХТ, 2011. - 264 с. - Дод. (18 с.). - Слов. термінів: с. 235-259. - ISBN 978-966-612-113-7. – 1 прим.

Наведено відомості про ефіроносну сировину, методи фар­макогностичного аналізу для оцінювання її якості. Розглянуто способи виділення ефірних олій з рослинної сировини та мето­ди дослідження їх фізико-хімічних властивостей. Особливу ува­гу приділено розгляду методів газової хроматографії для ви­вчення компонентного складу ефірних олій та одержання з них ароматизаторів. Для студентів технологічних спеціальностей вищих на­вчальних закладів харчової промисловості. Може бути корисним інженерам-технологам харчових виробництв і працівникам дослідницьких лабораторій.

 1. Л80 А43 Актуальні проблеми розвитку харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі : тези доп. всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених і студ. 25 квіт. 2012 року : у 4 т. / [ред. кол.: О. І. Черевко та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. обл. держ. адмін., Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. - Х. : ХДУХТ, 2012. - Т. 1-4. – ISBN 978-966-405-245-7. - 1 прим.

 2. *Л80 Б64 Бірта Г. О. Генно-модифіковані організми: за і проти : навч. посіб. : рекоменд. М-вом освіти і науки, молоді та спорту України для студ. вищ. навч. закл. / Г. О. Бірта, Ю. Г. Бургу ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Полтав. ун-т економіки і торгівлі. - К. : Центр учбової літератури, 2013. - 128 с. - Бібліогр.: с. 125-127. - ISBN 978-617-673-100-9. – 5 прим.

В навчальному посібнику розглянуто питання розвитку сучасної біотехнології; теоретичних основ та історії виникнення генно-модифікованих організмів, їх використання в харчовому виробництві; якості та безпеки продовольчої сировини і харчових продуктів; позитивних аспектів трансгенних організмів та основних ризиків їх використання.

 1. *Л80-9 Б64 Бірта Г. О. Товарознавство сировини, матеріалів і засобів виробництва (розділ 1. Товарознавство рослинної і тваринної сировини) : навч. посіб. : рекоменд. М-вом освіти і науки, молоді та спорту України / Г. О. Бірта, Ю. Г. Бургу ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Полтав. ун-т економіки і торгівлі. - К. : Центр учбової літератури, 2013. - 370 с. - Бібліогр.: с. 367-368. - ISBN 978-617-673-099-6. – 5 прим.

Навчальний посібник присвячено продовольчої сировини, як основи формування властивостей товарів, класифікації, зовнішніх відмітних ознак, асортименту, властивостей та сфери застосування основних видів сировини, умов зберігання, маркування, транспортування та ідентифікації сировини і матеріалів.

 1. *Л80-9 Т50 Товарознавство риби та рибних товарів : навч. посіб. : рекоменд. М-вом освіти і науки, молоді та спорту України для студ. вищ. навч. закл. / А. А. Дубініна [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. - К. : Центр учбової літератури, 2012. - 336 с. - Дод. (21 с.). - Бібліогр.: с. 313-314. - ISBN 978-617-673-074-3. – 5 прим.

Наведено загальні відомості про класифікацію та характеристику осно­вних сімейств промислових риб, будову тіла, масовий склад, промисловий розподіл, хімічний склад м'яса та харчову цінність, хвороби риб. Особливу увагу приділено узагальненню сучасних тенденцій і перспектив розвитку ринку та технології рибних товарів, шляхів розширення їх асортименту, фо­рмування якості та безпечності протягом усього життєвого циклу.

 1. *Л81 М29 Марценюк О. С. Процеси і апарати харчових виробництв : затв. М-вом освіти і науки, молоді та спорту України як підруч. для студ. I-II рівнів акредитації вищ. навч. закл. / О. С. Марценюк, Л. М. Мельник ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т харчових технологій. - К. : НУХТ, 2011. - 408 с. - Бібліогр.: с. 403. - ISBN 978-966-612-114-4. – 1 прим.

В узагальненій і доступній для початкового сприйняття формі ви­кладено основи технічної гідравліки. Розглянуто механічні, гідромеханічні, теплові та масообмінні процеси харчових виробництв. Наведено основи теорії та методи розрахунків визначальних параметрів, розмірів і продук­тивності типових процесів та апаратів на підставі рівнянь балансу теплоти, маси і діючих сил. Описано конструкції апаратів основних типів з корот­ким аналізом їхніх особливостей, недоліків, переваг та способів удоскона­лення. Висвітлено загальні положення культивування мікроорганізмів як важливого технологічного процесу, в якому питання гідродинаміки, тепло­та масообміну органічно поєднуються із закономірностями життєдіяль­ності мікроорганізмів.

 1. Л81 Н34 Наукова школа професора В. М. Стабнікова "Теорія і практика процесів масообміну в харчових виробництвах" / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т харч. технологій ; [уклад. О. С. Марценюк]. - К. : НУХТ, 2012. - 148 с. – 1 прим.

На основі уявлень про вплив оновлення поверхні контакту фаз на перебіг процесів масообміну коротко розглянуто результати теоретичних і експериментальних робіт з інтенсифікації технологічних процесів, виконаних з 1951р. колегами, учнями та послідовниками В. М. Стабнікова на кафедрі процесів і апаратів та споріднених до неї кафедрах НУХТ.

 1. Л84 Р96 Рева Л. П. Фізико-хімічні основи технологічних процесів очищення дифузійного соку у виробництві цукру : [монографія] / Л. П. Рева ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т харчових технології. - К. : НУХТ, 2012. - 372 с. - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 978-966-612-109-0. – 1 прим.

Монографія має сучасну (для класичної хімічної технології) структуру опису хіміко-технологічних процесів очищення дифузій­ного соку: визначення хімічних та масоообмінних моделей процесів, кінетика хімічних реакцій і масообмінних процесів, механізм і основні закономірності, способи проведення процесів та їх оцінка, вплив ос­новних факторів, переваги та недоліки процесів, критерії ефективності та шляхи досягнення максимального технологічного ефекту, раціональ­ні технологічні вимоги до апаратурного оформлення процесів у порів­нянні з ефективністю існуючого обладнання із відповідною гідродина­мічною обстановкою, методи контролю, управління і технологічної оптимізації процесів, напрямки їх інтенсифікації. Незвичним є два перших розділи: «Технологічні принципи раціональної технології цукру» і «Роль основних груп нецукрів дифузійного соку в технологічних проце­сах бурякоцукрового виробництва».

 1. Л87 М97 Мелетьєв А. Є. Технологія продуктів бродіння і напоїв = Технология продуктов брожения и напитков : укр.-рос. тлумач. слов. / А. Є. Мелетьєв ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т харчових технологій. - К. : НУХТ, 2011. - 196 с. - ISBN 978-966-612-110-6. – 1 прим.

Гігієна харчування. Раціональне харчування

 1. Р123 М71 Міщиряк В. Г. Сучасні гігієнічні вимоги до миття та дезінфекції на харчових підприємствах / В. Г. Міщиряк. – Донецьк :[Б. и.], 2012. - 32 с. – 3 прим.

Соціальні науки

 1. С5 І-73 Інтегрування концепції гендерної рівності та соціальної справедливості в соціо-економічну сферу : [зб. інформ.-метод. матеріалів] / [Л. Б. Магдюк та ін.] ; М-во соц. політики України, ВГО "Укр. асоц. маркетингу", Канад. фонд підтримки місцевих ініціатив. - К. : Укр. асоц. маркетингу : Хімджест, 2011. - 116 с. - Дод. в кінці зб. (10 с.). - ISBN 979-966-853-779-0. – 1 прим.

 2. С6 С78 Статистика : [учеб. для вузов] / [Э. К. Васильева и др.] ; под ред. И. И. Елисеевой. - СПб. : Питер, 2012. - 368 с. + CD-ROM. - (Учебник для вузов). - Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-459-01234-7. – 1 экз.

В учебнике рассмотрены основные статистические методы сбора, представления, обобщения и анализа массовых данных, относящихся к социальным или экономическим явлениям и процессам. Отражены проблемы измерения социально-экономических яв­лений, формирования системы показателей (прежде всего используемых в практике международных сравнений). Представлена система показателей статистики националь­ного богатства, уровня жизни населения, финансового рынка, выпуска товаров и услуг и других. Учебник изобилует многочисленными практическими примерами, повышаю­щими доступность изучаемого материала.

Отличительной особенностью издания является диск с методическими мате­риалами, дополняющими учебник: решения типовых задач, задания для студентов, контрольные вопросы, тесты и рекомендации для студентов и преподавателей. Издание полностью соответствует требованиям образовательного стандарта Министерства обра­зования и науки РФ.Історія

 1. Т3(2) Б43 Белов Ю. А. Историческая реконструкция восточных славян / Ю. А. Белов. - СПб. : Питер, 2011. - 160 с. + CD-ROM. - ISBN 978-5-459-00442-7. – 1 экз.

Как жили наши предки-славяне тысячу лет назад? Как выглядели, во что верили, какие обряды проводили, как вели хозяйство и сражались с врагами? Да и вообще: как это — жить, например, веке в девятом? Обо всем этом можно прочитать в книгах. Но есть только один способ испытать на себе — стать реконструктором. Движение исторической реконструкции с каждым годом собирает все больше любителей истории. Как к нему присоединиться? Из чего сшить костюм? Как сделать настоящую кольчугу? Где тренируют древнерусских воинов сегодня? На все вопросы новичка-реконструктора ответит эта книга.

 1. Т3(4УКР) С88 Степико М. Т. Українська ідентичність: феномен і засади формування : монографія / М. Т. Степико ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - К. : [НІСД], 2011. - 336 с. - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 978-966-554-156-1. – 1 прим.

Монографія є комплексним науковим дослідженням української ідентичності у взаємообумовленості усіх її складників – національного, етнічного, а також ідентичності держави та країни. Аналіз історико- культурних засад становлення української нації досліджується у взаємозв’язку із сучасними завданнями розбудови незалежної Української Держави.

 1. Т3(4УКР) Ф33 Федоренко А. С. Свет души Татьяны Бахтеевой / А. С. Федоренко. - Донецк : [Изд-во А. С. Федоренко], 2012. - 192 с. - ISBN 978-966-2485-05-9. – 1 прим.

В документально-художественной книге читатель познакомиться с делами и жизнью народного депутата Украины Бахтеевой Татьяны Дмитриевны. Донецк - родина героини этой книги, народного депутата Украины Татьяны Дмитриевны Бахтеевой. В Донецке она пользуется всенародной любовью. Видимо воплощая Божий замысел, судьба приготовила ей загадочный магнетизм, и удивительный свет души, который притягивает к ней людей. Татьяна Дмитриевна врач непростой. Она поистине главный врач Донбасса и всей Украины. Автор надеется, что прикоснувшись к свету души Татьяны Бахтеевой, люди поймут её загадочный магнетизм и познакомятся с мгновениями, из которых складывается вихрь её жизни.

Економічна теорія

 1. У01 Е40 Економічна теорія : навч. метод. посіб. / Н. М. Салатюк [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т харчових технологій. - К. : НУХТ, 2011. - 144 с. - Бібліогр.: с. 139-142. – 1 прим.

Містить комплекс методичних матеріалів — плани семінарських занять, тематику рефератів і доповідей, проблеми для аналізу та обговорення, вправи, задачі, тести і приклади розв'язання типових задач, які спрямовані на підвищення теоретичного, методичного й орга­нізаційного рівня та ефективності семінарських занять і самостійної роботи студентів по засвоєнню та систематизації навчального матеріалу з дисципліни «Економічна теорія» в умовах модульно-рейтингової ор­ганізації навчального процесу.

Містить комплекс методичних матеріалів — плани семінарських занять, тематику рефератів і доповідей, проблеми для аналізу та обгово­рення, вправи, задачі, тести і приклади розв'язання типових задач, які спрямовані на підвищення теоретичного, методичного й організаційного рівня та ефективності семінарських занять і самостійної роботи студентів із засвоєння та систематизації навчального матеріалу з дисципліни полі­тична економія, в умовах, модульно-рейтингової організації навчального процесу. Для організації семінарських занять та самостійної роботи студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво». 1. У012.1 Д40 Джейли Джеффри. Микроэкономика. Продвинутый уровень : учебник / Дж. А. Джейли, Ф. Дж. Рени ; пер с англ. под науч. ред. В. П. Бусыгина, М. И. Левина, Е. В. Покатович. - М. : Издат. дом Гос. ун-та - Высш. шк. экономики, 2011. - 736 с. - Библиогр.: с. 702-706. - Предм. указ.: с. 707-733. - ISBN 0-321-07916-7 (англ.) . - ISBN 978-5-7598-0362-1 (рус.). – 1 экз.

Учебник двух выдающихся экономистов и высокопрофессиональных пре­подавателей из США — профессора Джеффри А. Джейли (Колледж Вассар, Покипси) и профессора Филипа Дж. Рени (Университет Чикаго) — превосходное пособие по изучению микроэкономического анализа. В нем рассматриваются теория потребителя и производителя, частичное и общее равновесие, обще­ственное благосостояние, теория игр и экономика информации. В математиче­ском приложении подробно изложены теория множеств, элементы математи­ческого анализа и теория оптимизации, являющиеся неотъемлемыми частями современной микроэкономики. Продуманный отбор материала — ничего лиш­него, но все необходимое, точность формулировок, доказательность выводов, плюс необходимый инструментарий — таков стиль этой книги. Учебник содер­жит не только теорию, но и примеры, а также многочисленные упражнения, к которым приведены указания и ответы, что превращает его еще и в отличный обучающий задачник.

 1. У012.1 Л36 Левин М. И. Лекции по экономике коррупции : учеб. пособие для студ. высш учеб. завед. / М. И. Левин, Е. А. Левина, Е. В. Покатович. - М. : Издат. дом Высш. шк. экономики, 2011. - 357 с. - (Учебники Высшей школы экономики). - ISBN 978-5-7598-0660-8. – 1 экз.

В учебном пособии «Лекции по экономике коррупции» с помощью по­явившихся в последние десятилетия социально-экономических и политических моделей исследуются причины существования коррупции, ее развитие, послед­ствия и методы борьбы с ней. Наряду с микроэкономикой широко используются теория игр, модели рентоориентированного поведения, концепции обществен­ного выбора и экономики общественного сектора. Обсуждаются также способы измерения коррупции. Показан системный характер коррупции, раскрытие тайн которой — вызов для экономической науки, а борьба с которой требует не только политической воли, но и анализа ее закономерностей.

Учебное пособие учитывает опыт чтения лекций авторов книги по эконо­мике коррупции и рентоориентированного поведения в НИУ ВШЭ, Российской экономической школе, МГУ Воронежском государственном университете, Ев­ропейском университете в Санкт-Петербурге, Университете Париж-1 Сорбонна и др. 1. У012.2 М33 Матвеева Т. Ю. Введение в макроэкономику : учеб. пособие / Т. Ю. Матвеева ; Гос. ун-т, Высш. шк. экономики. - 7-е изд. - М. : Издат. дом Гос ун-та; Высш. шк. экономики, 2010. - 512 с. - Библиогр.: с. 485-487. - ISBN 978-5-7598-0848-0. – 25 экз.

Учебное пособие представляет собой курс макроэкономики вводного уровня. В нем рассмотрены основные проблемы макроэкономической теории и политики и наиболее важные макроэкономические модели. Даны определения основных понятий; теорети­ческие положения проиллюстрированы графиками; представлены основные формулы для расчета макроэкономических показателей. Теоретический материал каждой темы сопровождается практикумом — методическими материалами, содержащими более двух тысяч заданий разного типа (тестов, задач и т.п.) с ответами и решениями. Эти материа­лы помогут учащимся разобраться в теории и проверить свои знания, а преподавате­лям — быстро и объективно оценить их.

 1. У02 Ш96 Шумахер Э. Ф. Малое прекрасно. Экономика, в которой люди имеют значение = Economics as if people mattered / Э. Шумахер ; пер. с англ. Д. Аронсона. - М. : Издат. дом Высш. шк. экономики, 2012. - 352 с. - (Социальная теория). - ISBN 978-5-7598-0822-0 (рус.) . - ISBN 0060803525 (англ.). – 1 экз.

В сборнике статей «Малое прекрасно» (1973) выдающегося бри­танского экономиста немецкого происхождения Э.Ф. Шумахера (1911-1977) предлагается революционный взгляд на экономическую структуру западного мира. Шумахер утверждает, что стремление человека к прибыли и прогрессу, которое ведет к образованию ги­гантских организаций и к все большей специализации, на самом деле оборачивается экономической неэффективностью, загрязне­нием окружающей среды и бесчеловечными условиями труда. Он бросает вызов доктрине экономической, технологической и научной специализации и предлагает систему «промежуточных техник», ос­нованную на небольших рабочих единицах, новых отношениях соб­ственности и использовании местного труда и ресурсов. Эта книга послужила источником вдохновения для общественных движений «Покупай местное» (Buy Local) и «Справедливая торговля» (Fair Trade). Она удостоилась престижной Европейской премии Шарля Вейона за эссеистику и была включена «Times Literary Supplement» в список ста наиболее влиятельных книг, опубликованных после Вто­рой мировой войны.

Економічна географія
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка