Види красномовства та сфери його застосуванняСкачати 105.44 Kb.
Дата конвертації30.12.2016
Розмір105.44 Kb.


Форма навчання: денна, заочна

Соціально-гуманітарний факультет

Кафедра педагогіки вищої школи та управління навчальним закладом


РИТОРИКА ТА ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ
Семінарські заняття


Тема: Види красномовства та сфери його застосування

План


 1. Предмет та завдання риторики

 2. Судове (юридичне), політичне, академічне та церковне красномовство


 1. Суспільно-побутове красномовство


Тема: Підготовка промови та культура оратора

План


 1. Типи промови за знаковим оформленням та закріпленням.

 2. Методика та етапи підготовки промови.

 3. Структура ораторського твору.

 4. Елементи художності та літературні прийоми в мові оратора


Тема: Педагогічна техніка

План


 1. Поняття та елементи педагогічної майстерності

 2. Педагогічна техніка як компонент педагогічної майстерності

 3. Внутрішня техніка

 4. Зовнішня техніка

Тема: Педагогічна риторика

План


 1. Основи риторики: Давньої Греції, давнього Риму, видатні російські та українські оратори

 2. Імідж вчителя та керівника крізь призму риторики

 3. Формування риторичної культури особистості в школі нового типу
Тема: Майстерність публічного виступу

План


 1. Основні формально-логічні закони публічного виступу

 2. Структура доведення. Види доведень. Логічні помилки в доведенні

 3. Спростування, використання полемічних прийомів

 4. Активні форма навчання полемічної майстерностіСамостійна та індивідуальна робота студентів


Тема: Види красномовства та сфери його застосування

 1. Підготуватися до практичного заняття.

 2. Знайти та навести приклад одного з видів красномовства.

 3. Написати реферат на тему за вибором: «Судове красномовство», «Політичне красномовство», «Церковне красномовство».

Тема: Підготовка промови та культура оратора

 1. Підготуватися до практичного заняття.

 2. Охарактеризувати вимоги до культури мовлення оратора.

 3. Написати реферат на тему «Методика та етапи підготовки промови оратора».

Тема: Педагогічна техніка

 1. Підготуватися до практичного заняття.

 2. Описати взаємозв'язок внутрішньої та зовнішньої педагогічної техніки.

 3. Написати реферат на тему за вибором: «Зовнішня педагогічна техніка», «Внутрішня педагогічна техніка».

Тема: Педагогічна риторика

 1. Підготуватися до практичного заняття.

 2. Зробити характеристику риторичної культури керівника загальноосвітнього навчального закладу.

 3. Написати реферат на тему: «Сучасна риторика як теорія та майстерність ефективного мовлення».

Тема: Майстерність публічного виступу

 1. Підготуватися до практичного заняття.

 2. Підготувати промову на будь-яку тему з курсу «Педагогічна майстерність» для публічного виступу.

 3. Написати реферат на тему: «Особливості підготовки до публічного виступу».
Питання до заліку для студентів заочної форми навчання

 1. "Предмет та завдання риторики.

 2. Судове (юридичне), політичне, академічне та церковне красномовство.

 3. Суспільно-побутове красномовство.

 4. Типи промови за знаковим оформленням та закріпленням.

 5. Методика та етапи підготовки промови.

 6. Логічні та емоційні засади промови.

 7. Структура ораторського твору.

 8. Елементи художності та літературні прийоми в мові оратора.

 9. Поняття та елементи педагогічної майстерності.

 10. Педагогічна техніка як компонент педагогічної майстерності.

 11. Внутрішня техніка. Майстерність у керуванні психічним самопочуттям.

 12. Зовнішня техніка.

 13. Основи риторики: Давньої Греції, давнього Риму, видатні російські та українські оратори.

 14. Імідж вчителя та керівника крізь призму риторики.

 15. Формування риторичної культури особистості в школі нового типу.

 16. Основні формально-логічні закони публічного виступу.

 17. Структура доведення. Види доведень. Логічні помилки в доведенні

 18. Спростування, використання полемічних прийомів.

 19. Активні форми навчання полемічної майстерності.

 20. Зовнішня культура оратора.

 21. Педагогічна розповідь як фрагмент педагогічної діяльності.

 22. Зовнішній вигляд викладача, основи мімічної і пантомімічної виразності.

 23. Професійно-педагогічне спілкування, його сутність та структура.

 24. Уява викладача як умова педагогічного прогнозування у спілкуванні.

 25. Увага та спостережливість викладача.

 26. Педагогічний такт як стратегія поведінки викладача.

 27. Техніка переконуючого впливу в індивідуальній бесіді.

 28. Прийоми педагогічної взаємодії.

 29. Майстерність спілкування у процесі викладу нового матеріалу. Монолог та діалог у процесі бесіди.

 30. Майстерність викладача в організації взаємодії між учнями під час групової роботи.

 31. Взаємодія під час перевірки знань. Техніка активного слухання.

 32. Творче самопочуття викладача під час викладання.

 33. Філософські основи педагогічної етики.

 34. Педагогічна майстерність і авторитет викладача.

 35. Роль риторики в педагогічній майстерності.

 36. Майстерність публічного виступу викладача.

 37. Переконання та навіювання у педагогічному процесі.

 38. Основи техніки мовлення: подих, голос, дикція.

 39. Ораторська майстерність викладача.

Список літератури з дисципліниОсновна

 1. Абрамович С.Д., Чікарькова М.Ю. Риторика: Навч. пос. - Львів, 2001. - 240 с.

 2. Абрамян В.Ц. Театральна педагогіка. - Київ : Лібра, 1996. - 224 с.

 3. Бабіч Н.Д. Основи культури мовлення. - Львів, 1990. - 232 с.

 4. Михалъская А. Педагогическая риторика: история и теория. - М, 1998.-432 с.

 5. Педагогічна майстерність: Підручник / За ред. І.А.Зязюна. – К.: Вища школа, 2004. – 422 с.

 6. Педагогічна майстерність: Хрестоматія: Навч.посіб.; За ред. Зязюна І.А.- К: Вища шк.; 2006. – 606 с.

 7. Педагогічна майстерність: Підручник / І. А. Зязюн, Л. В. Крамущенко, І. Ф. Кривонос та ін.; За ред. І. А. Зязюна. — 3-тє вид., допов. і переробл. — К.: СПД Богданова А. М., 2008. - 376 с.

 8. Сисоєва С.О. Основи педагогічної творчості: Підручник. – К.: Міленіум, 2006.- 346 с.


Додаткова

  1. Адамов Е.А. Личность лектора. - М., 1985.

  2. Азаров Ю.Л. Семейная педагогика. - М., 1982.

  3. Бабіч Я.В., Кондратенко Г.М. Основи педагогічної майстерності: Навчальний посібник для студентів педагогічних університетів. - Херсон : Айлант. 2002.-81 с.

  4. Бех ІД. Праця - головний вихователь школярів. Психологічний аспект трудового виховання молодших школярів. - К., 1983.

  5. Бех Т.Д. Проблема методів виховання у сучасній школі І І Педагогіка і психологія. - 1996. -№ 4. - С. 136 - 140.

  6. Бондар В.І. Теоретичні основи і технологія педагогічного аналізу: управлінський аспект. - К., 1996.

  7. Васильев А.К Основы культуры речи. - М., 1990.

  8. Введение в специальность / Под ред. Л.И. Рувинского. - М., 1988.

  9. Волков A.A. Структура лекции. - М., 1986.

  10. Волков A.A., Фадеева Е.А. Воплощение замнсла в лекции. - М, 1989.

  11. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник. - К., 2001.

  12. Галузинсъкий В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: Теорія та історія. - К., 1995.

  13. Гончаренко С. У. Методологічні характеристики педагогічних досліджень І / Вісник АГІН України. - 1993. - № 1. - С. 11 - 23.

  14. Гончаренко С. У., Мальований Ю.І. Гуманітаризація загальної середньої освіти / Початкова школа. - 1995. - № 4. - С. 914.

  15. Гурвич С.С., Погорелко В.Ф., Герман М.А. Основи риторики. - К., 1988. С. 149- 179.

  16. Державна національна програми "Освіта" (Україна XXI століття). - К., 1994.

  17. Докуніна О. Виховання молодших школярів у сучасній українській сім'ї // Початкова школа. - 1997. - № 6. - С. 6 - 12.

  18. Журавлев В.И. Педагогіка в системе наук о человеке. - М., 1990.

  19. Иванов И.ГІ. Воспитывать коллективистов / В кн. : Педагогический

поиск.-К, 1988.

  1. Иванова С.Ф. Лекторское мастерство. - М., 1983.

  2. Караковскнй В.А. Пути формирования ученического коллектива. - М., 1978.

  3. Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання: Навч. посіб. - 2-ге вид., допов. і переробл. - К., 2005.

  4. Каюков В. Духовні ідеали сім'ї - першооснова життя дитини // Початкова школа. - 1997. - № 6. - С. 12 - 14.

  5. Клименко A.B., Калита A.A., Бережна Э.П. Методология и методика педагогических исследований. - К., 1988.

  6. Концепція національного виховання // Освіта. - 1994. - 26 травня.

  7. Коробко C.JJ. Шестирічний учень. - К., 1986.

  8. Коротав В.М. Методика воспитательной работы. - М., 1990.

  9. Кохтев H.H. Риторика. - М., 1994. - С. 40 - 41.

  10. Кошачевсъкий С.С. Техніка мови. - К., 1993.

  11. Кузьмінський А.І., ВовкЛ.П., Омеляненко В.Я. Педагогіка: завдання і ситуації: Практикум. - Знання-Прес, 2003.

  12. Кузьмінський А.L, Омеляненко В.Я. Педагогіка: Підручник. - К. : Знання-Прес, 2003.

  13. Культура русской речи / Под ред. JI.K. Граудиной и E.H. Ширяева. - M, 1998. С. 100-101.

  14. ЛаммерманХ. Учебник риторики. Техника речи с упражнениями. - М., 1997.

  15. Леонтьев A.A. Лекция как общение. - М., 1974.

  16. Лихачев Б.П. Педагогика. Курс лекцій: Учеб. пособие. - М., 1998.

  17. Лозова В.І., Москаленко П.Г., Троцко Г.В. Педагогіка. - К., 1993.

  18. Лозова В.I., Троцко Г.В. Теоретичні основи виховання і навчання. - X., 2002.

  19. Лозова В.І., Троцко Г.В. теоретичні основи виховання і навчання: Навчальний посібник / Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. - 2-е вид., випр. і доп. - Харків : «ОВС», 2002. - 400 с.

  20. Маров ВН., Ваганова Д.Х, Зыбина Т.М., Винькова Ю.В. Риторика - учителю. Пермь, 1993.

  21. Мартинюк 1.В. Національне виховання: теорія і методологія. - К., 1995.

  22. Матвієнко О.В. Основи морального виховання особистості молодшого школяра. -К. : Стилос, 1999.

  23. Матюша І.К Гуманізація виховання і навчання в загальноосвітній школі. -К., 1995.

  24. Мороз О.Г., Омеляненко В.Л. Перші кроки до майстерності. - К., 1992.

  25. Мухина В. С. Шестилетний ребенок в школе. - М., 1986.

  26. Онищук В.А. Урок в современной школе: Пособ. для учителя. - М., 1981.

  27. Ораторское искусство лектора: Хрестоматия. - М., 1986.

47. Основи національного виховання / За ред. В.З. Кузя, Ю.Д. Руденка, Є.О. Сергійчука. - К., 1993.

48, Падалка ОС. та ін. Педагогічні технології. - 1995. 1. Педагогіка: Хрестоматія / Уклад. А.1. Кузьмінський, В.Л. Омеляненко. -К. : Знання-ГІрес, 2003.

 2. Педагогічні задачі і завдання для батьків / За ред. В.Г. Постового. - К., 1989.

 3. Підласий ІП. Педагогіка. - М., 1995.

 4. Рождественский Ю.В. Риторика публичной лекции. - М., 1989.

 5. Савченко О. Я. Реформування змісту початкової освіти // Початкова школа.- 1996.-М. : - С. 27.

 6. Сагач Г.М. Живе слово лектора. - К., 1989.

 7. Свєтловська Н.М. Про інтеграцію як методичне явище її можливості в початковому навчанні // Початкова школа. - 1990. - № 5. - С. 57- 58.

 8. Ситаров В.А. Дидактика: Учебное пособие / Под ред. В.А. Сластенина. - М., 2002.

 9. Сопер 77. Основы искусства речи. - М., 1995.

 10. Сорока Г.7. Сучасні виховні системи та технологи. - X.: Ранок, 2002.

 11. Стельмахович М.Т. Українська народна педагогіка. - К., 1997.

 12. Степанов А. Голос и жесты оратора. - К., 1995.

 13. Сухомлинсъкий В.А. Мудрая власть коллектива. - К., 1975.

 14. Фіцула М.М. Педагогіка: Посібник. - К., 2000.

 15. Харламов И. Ф. Педагогика. - М., 1990.

 16. Шенберг В.А., Совкова З.В. Риторика. - С116, 1997. - С. 73 - 77.

 17. Щербань П.М. Повчально педагогічні ігри. - К., 1993.

 18. Щербань П.М. Прикладна педагогіка. - К., 2002.

 19. Ягупов В.В. Педагогіка, - К., 2002.
База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка