Відділ бібліотекознавстваСкачати 338.22 Kb.
Дата конвертації18.12.2016
Розмір338.22 Kb.


ЛЬВІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА НАУКОВА

БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ імені В. СТЕФАНИКА
Відділ бібліотекознавстваБІБЛІОГРАФІЧНИЙ

ПОКАЖЧИК ПУБЛІКАЦІЙ

З ПРОБЛЕМ БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВА,

БІБЛІОГРАФОЗНАВСТВА ТА

КНИГОЗНАВСТВА

Випуск 2. 2014 р.

Львів–2014

Бібліографічний покажчик публікацій з проблем біб­ліотекознавства, бібліографознавства та книгознавства / уклад.: В. О. Мудроха, Д. П. Колтун ; відп. ред. Л. В. Сніцарчук ; ЛННБ України ім. В. Стефаника, Відділ бібліотекознавства. — Львів, 2014. — Вип. 2. — 32 с.
Бібліографічний покажчик публікацій за 2014 рік з про­блем бібліотекознавства, бібліографознавства та книгознавства містить анотовані аналітичні описи матеріалів з фахових періо­дичних і продовжуваних видань: «Бібліотечний вісник», «Вісник Книжкової палати», «Библиосфера», «Бібліотекознавство. Доку­ментознавство. Інформологія», «Бібліотечна планета», «Научные и технические библиотеки», «Наукові праці Національної бібліо­теки України імені В. І. Вернадського», які надійшли до відділу бібліотекознавства Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника у 2014 p. Матеріали розміщено за розділами УДК. У кінці випуску подано алфавітний покажчик авторів.

Розрахований на наукових працівників у галузі бібліоте­кознавства, бібліографознавства та книгознавства, співробітни­ків бібліотек, а також викладачів і студентів спеціальних на­вчальних закладів.


Укладачі: В. О. Мудроха, Д. П. Колтун

Відповідальний редактор Л. В. Сніцарчук

Редактор О. В. Рудюк

Комп’ютерне верстання Л. О. ВараніцькоїЗміст

Друк загалом. Книгознавство 4

Історія книги 5

Науково-дослідна робота в галузі бібліотекознавства 6

Веб-сайти бібліотек. База даних бібліотек 6

Бібліотечні кадри. Підвищення кваліфікації 8

Бібліотечна стандартизація. Бібліотечна термінологія 10

Функції бібліотек. Призначення. Суспільна корисність 11

Бібліотеки зарубіжжя 13

Історія бібліотечної справи. Персоналії 14

Об’єднання та співробітництво 16

Бібліотечний маркетинг 17

Публічні масові бібліотеки (державні публічні бібліотеки,

обласні бібліотеки, державні масові бібліотеки) 18

Бібліотеки АН 19

Бібліотеки середніх спеціальних і вищих навчальних

закладів 20

Цифрові, віртуальні, електронні бібліотеки 20

Довідково-бібліографічна робота та інформаційне обслуговування. Інформаційний сервіс (віртуальна довідка) 20

Каталогізація. Техніка каталогізації 23

Види каталогів 24

Комплектування і поповнення фондів 24

Організація, збереження та захист бібліотечних фондів 25

Організація фондів спеціальних матеріалів та робота з ними

(рукописи, рідкісні книги і т. д.) 26

Організація фондів електронних матеріалів: електронна книга,

електронний журнал, цифрові носії, електронні ресурси 27

Бібліографія. Практичний аспект 28Іменний покажчик 30


Друк загалом. Книгознавство

1. Бережняк О. Бібліометрія як метод аналізу кни­говидання / Олена Бережняк // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / НАН Украї­ни, НБУВ, Асоц. б-к України ; редкол.: О. С. Онищенко (гол.) та ін. — Київ : НБУВ, 2014. — Вип. 40. — С. 7-16.

Розглянуто еволюцію становлення бібліометрії як науки. Висвітлено особливості застосування бібліометричного аналізу у видавничій діяльності.
2. Карпов В. В. Українські комбатанські видання у дослідженні проблем військової символіки України / В. В. Кар­пов // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформоло­гія. — 2014. — № 2. — С. 4-10.

Охарактеризовано українські комбатанські видання «Віс­ті» та «Вісті комбатанта». Проаналізовано розміщені на шпальтах видань публікації. Наголошено на важливо­сті цих видань для бібліографії та повноти проведення наукових студій.
3. Курилишин К. Біобібліографічні матеріали на сто­рінках часопису «Галичанинъ» / Костянтин Курилишин // Бібліотечний вісник. — 2014. — № 2. — С. 30-35.

Охарактеризовано біобібліографічну складову матеріалів часопису «Галичанинъ» (Львів, 1893–1913 рр.), яка умож­ливила складання загального реєстру даних стосовно 5000 персоналій.
4. Мураховський А. Українське книговидання: ра­дянська доба і сьогодення / Анатолій Мураховський // Віс­ник Книжкової палати. — 2014. — № 6. — С. 9-13 ; № 7. — С. 3-8 ; № 8. — С. 3-5 ; № 9. — С. 3-10.

Проаналізовано українське книгодрукування упродовж 1991–2013 років. Досліджено розвиток книговидавничої справи на основі статистичної, економічної і факто­графічної інформації.

5. Недзелюк Т. Г. Польские библиотечные собрания рубежа ХIX–XX вв. в Сибири / Т. Г. Недзелюк // Библио­сфера. — 2014. — № 2. — С. 44-49.

Охарактеризовано чисельність і склад бібліотечних ко­лекцій, сформованих поляками в населених пунктах Си­біру у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.
6. Соколов В. Український екслібрис у контексті сві­тової історії книжкового знака / В. Соколов // Бібліотечна планета. — 2014. — № 2. — С. 21-24.

Висвітлено особливості поширення екслібрисів загалом, й в Україні зокрема.
7. Степанов С. В. Книжное дело уездного города в начале ХХ века (по материалам г. Луги Санкт-Петербург­ской губернии) / С. В. Степанов // Библиосфера. — 2014. — № 3. — С. 35-39.

Розглянуто історію розвитку книговидання, книжкової торгівлі м. Луги Санкт-Петербурзької губернії.
8. Федотова О. Обмеження друкованих видань у су­часному світі / Оксана Федотова // Вісник Книжкової пала­ти. — 2014. — № 8. — С. 50-52.

Розглянуто сучасний стан цензури творів друку у низці країн світу. Подано списки заборонених, а також попу­лярних за останні роки книг.

Історія книги

9. Патрикей С. Розвиток бібліографічної інформації про окремі регіони України у ХІХ – на початку ХХ століт­тя / Світлана Патрикей // Вісник Книжкової палати. — 2014. — № 5. — С. 17-22.

Досліджено виникнення та розвиток системи краєзнав­чих бібліографічних посібників, присвячених таким регіо­нам України: Слобожанщина, Крим, Полісся, Волинь, Поділля, Галичина (ХІХ – початок ХХ ст.).

10. Соколов В. Історико-теоретичні засади вивчення розвитку оправ та інтролігаторства в Україні в контексті ево­люції європейського палітурного мистецтва / Віктор Соко­лов // Вісник Книжкової палати. — 2014. — № 8. — С. 17-20.

Викладено тенденції розвитку оправ та палітурного мис­тецтва в Україні. Охарактеризовано основні історичні етапи й техніки, визначено семантичні відмінності у термінології.

Науково-дослідна робота в галузі бібліотекознавства

11. Колесникова М. Н. Использование метода ре­конструкции научной биографии в библиотековедческом исследовании / М. Н. Колесникова // Библиосфера. — 2014. — № 3. — С. 3-5.

Розглянуто особливості застосування методу реконструк­ції наукової біографії в бібліотекознавчих дослідженнях.
12. Сніцарчук Л. Дослідницьке двадцятиліття нау­ковців Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника / Лідія Сніцарчук // Бібліотечний вісник. — 2014. — № 3. — С. 41-45.

Охарактеризовано основні напрями діяльності одного із наукових підрозділів ЛННБ України ім. В. Стефаника –– Науково-дослідного інституту пресознавства, проаналі­зовано специфіку формування бібліографії української пре­си ХІХ–ХХ ст., окреслено дослідницькі перспективи цієї інституції.

Веб-сайти бібліотек. База даних бібліотек

13. Вірютіна К. Інтерактивний плакат «Кабинет биб­лиотековедения им. Л. Б. Хавкиной: к 110-летию со дня осно­вания»: технологічні особливості представлення бібліоте­кознавчої спадщини засобами інтернет-сервісів / К. Вірю­тіна // Бібліотечна планета. — 2014. — № 3. — С. 19-22.

Представлено досвід діяльності Кабінету бібліотекознав­ства ім. Л. Б. Хавкіної Харківської державної наукової біб­ліотеки ім. В. Г. Короленка у висвітленні історико-біб­ліотекознавчої спадщини, створенні інформаційних ре­сурсів, віртуальних проектів та популяризації їх за допо­могою технологій веб 2.0.
14. Ворона Ю. Популяризація життя і творчості Т. Шевченка на сайтах бібліотек України / Ю. Ворона // Бібліотечна планета. — 2014. — № 2. — С. 11-15.

Представлено матеріали, присвячені 200-літньому юві­лею від дня народження Т. Шевченка, розміщені на сай­тах публічних бібліотек.
15. Данильченко Т. Стан та перспективи розвитку організаційно-нормативного забезпечення бібліотечних веб-сайтів / Данильченко Т. // Наукові праці Національної біб­ліотеки України імені В. І. Вернадського / НАН України, НБУВ, Асоц. б-к України ; редкол.: О. С. Онищенко (гол.) та ін. — Київ : НБУВ, 2013. — Вип. 38. — С. 366-383.

Наголошено на необхідності організаційно-нормативної пе­ребудови бази, уніфікації статистичних показників, роз­робленні типових документів для організації веб-сайтів бібліотек.
16. Зозуля С. Аналіз відвідуваності інформаційно-аналітичних рубрик веб-порталу ДНПБ України ім. В. О. Су­хомлинського / Світлана Зозуля // Вісник Книжкової пала­ти. — 2014. — № 9. — С. 28-31.

Досліджено статистичний моніторинг кількості пере­глядів віддаленими користувачами електронних інформа­ційно-аналітичних ресурсів Державної науково-педаго­гічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського.
17. Клочок А. Створення порталу наукової бібліо­теки: структура, функціональні вимоги та сучасні веб-тех­нології / Клочок А. // Наукові праці Національної бібліоте­ки України імені В. І. Вернадського / НАН України, НБУВ, Асоц. б-к України ; редкол.: О. С. Онищенко (гол.) та ін. — Київ : НБУВ, 2013. — Вип. 38. — С. 350-365.

Запропоновано загальні вимоги для реалізації порталу наукової бібліотеки згідно з новітніми стандартами та концепціями реалізації бібліотечних та веб-технологій, зокрема Web 3.0.
18. Політова О. Електронні освітні ресурси з проб­лем культури та мистецтва на веб-сторінці бібліотеки: пи­тання організації та використання / Олена Політова // Віс­ник Книжкової палати. — 2014. — № 6. — С. 18-20.

На прикладі бібліотеки Київської дитячої академії мис­тецтв викладено проблеми організації та використання електронних освітніх ресурсів з питань культури та мистецтва.
19. Шабанов А. В. Технология создания полнотексто­вой базы данных «Рукописи из собрания академика М. Н. Ти­хомирова» / А. В. Шабанов // Библиосфера. — 2014. — № 3. — С. 73-76.

Викладено підсумки роботи щодо створення цифрових копій рукописів зі збірки академіка Тихомирова Михайла Миколайовича.

Бібліотечні кадри. Підвищення кваліфікації

20. Домбровская И. В. Формирование креативности библиотечных специалистов как фактора готовности к инновациям / И. В. Домбровская // Библиосфера. — 2014. — № 2. — С. 62-66.

Розглянуто методику та результативність запроваджен­ня нової програми підвищення кваліфікації бібліотечних кадрів. Викладено результати експериментального дослі­дження, які доводять, що розвиток креативності є шля­хом до інноваційної діяльності.
21. Канюка О. Формування комунікативної культу­ри працівників бібліотек як важливий чинник у подоланні конфліктів з користувачами / О. Канюка // Бібліотечна пла­нета. — 2014. — № 3. — С. 15-18.

Викладено вимоги до мовного спілкування бібліотекарів під час виконання службових обов’язків із обслуговування ко­ристувачів бібліотеки.
22. Ковальчук С. 50 років підрозділу професійної самоосвіти НПБУ / С. Ковальчук, І. Цуріна // Бібліотечна планета. — 2014. — № 3. — С. 36-38.

Представлено історію заснування, форми, методи й нап­рями роботи сектору організації професійної самоосвіти науково-методичного відділу Національної парламентсь­кої бібліотеки України.
23. Петрова Л. Удосконалення системи підготовки бібліотечно-інформаційних фахівців як чинник підвищення ефективності діяльності бібліотек України / Петрова Л. // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вер­надського / НАН України, НБУВ, Асоц. б-к України ; ред­кол.: О. С. Онищенко (гол.) та ін. — Київ : НБУВ, 2013. — Вип. 38. — С. 53-63.

Розкрито проблеми підготовки фахівців спеціальності «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство». Запропоновано концептуальну модель управління підго­товкою інформаційного менеджера бібліотечних систем і технологій.
24. Подик И. В. Профессиональная подготовка биб­лиотекарей в области межкультурной коммуникации / И. В. Подик // Библиосфера. — 2014. — № 2. — С. 71-75.

Розглядаються питання професійної підготовки бібліоте­карів у сфері міжкультурної комунікації. Аналізуються особливості обслуговування користувачів — представни­ків окремих етнічних груп.

25. Стрелкова И. Б. Программы дополнительного профессионального образования для руководителей и спе­циалистов библиотек / И. Б. Стрелкова // Научные и техни­ческие библиотеки. — 2014. — № 7. — С. 19-25.

Розглянуто організаційно-педагогічні та управлінські умо­ви ефективної реалізації навчання бібліотекарів-практи­ків Білорусі.

Бібліотечна стандартизація.

Бібліотечна термінологія

26. Геращенко М. До питання про новітню бібліо­графічну терміносистему (на правах дискусії) / Михайло Геращенко, Людмила Добровольська // Вісник Книжкової палати. — 2014. — № 5. — С. 22-23.

Подано нові бібліографічні терміни, що збагачують тео­ретичний розділ вітчизняного бібліографознавства та бібліографічну практику бібліотек, Книжкової палати України, органів інформації України.
27. Зозуля С. Термінологічний словник «Інформа­ційні ресурси. Словник законодавчої та стандартизованої термінології» / С. Зозуля // Бібліотечна планета. — 2014. — № 2. — С. 38-40.

Узагальнено підходи до укладання термінологічних слов­ників, уточнено значення терміна «термінологічний слов­ник». Висвітлено концепцію та етапи створення словни­ка «Інформаційні ресурси. Словник законодавчої та стан­дартизованої термінології», який підготували фахівці ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. Окреслено перспективу його використання і впровадження в практику роботи освітніх закладів України.
28. Пасичник Л. П. Нормативные документы по стандартизации как объект исследования российских и ук­раинских учёных / Л. П. Пасичник // Научные и техни­ческие библиотеки. — 2014. — № 7. — С. 32-44.

Проаналізовано праці провідних українських і російських книгознавців, бібліотекознавців, бібліографознавців та спеціалістів-практиків у контексті вивчення різних ви­дів нормативних документів зі стандартизації.
29. Сучасні форми робити в бібліотеках (інформа­ція до словника успішного бібліотекаря) / матеріали опра­цювала С. Ковальчук // Бібліотечна планета. — 2014. — № 2. — С. 24-26.

Проаналізовано інформацію з професійної періодики, біб­ліотечних сайтів, інших ресурсів Інтернету щодо сучас­них форм роботи у бібліотеці. Подано назви цих заходів та їх визначення.
30. Яценко О. Персональна бібліографія, біобібліо­графія: термінологічний аналіз / Олег Яценко // Бібліотеч­ний вісник. — 2014. — № 5. — С. 24-29.

Проаналізовано низку фахових публікацій з теорії і ме­тодики бібліографії з метою усунення складностей при визначенні понять «персональна бібліографія», «біобібліо­графія», «персональний бібліографічний покажчик», «біо­бібліографічний покажчик», «біобібліографічний словник».

Функції бібліотек. Призначення.

Суспільна корисність

31. Дрешер Ю. Н. Педагогические подходы к форми­рованию здорового образа жизни и их применение в деяте­льности медицинских библиотек / Юлия Николаевна Дре­шер // Библиотековедение. –– 2014. –– № 3. –– С. 116-121.

Представлено концептуальні підходи щодо формування здорового способу життя у користувачів бібліотек — Республіканських медичних бібліотечно-інформаційних центрах Казані.

32. Жукова В. Трансформація бібліотеки в інфраструк­турі глобального інформаційного суспільства / Валерія Жу­кова // Бібліотечний вісник. — 2014. — № 3. — С. 3-6.

На основі соціокультурного і комунікаційного підходів роз­глянуто бібліотеку як елемент інфраструктури глобаль­ного інформаційного простору.
33. Жуковская Л. Н. Проектная деятельность реги­ональной библиотеки по формированию информационной культуры обучающейся молодежи: системный подход / Л. Н. Жуковская // Библиосфера. — 2014. — № 3. — С. 11-14.

Проаналізовано діяльність Державної універсальної нау­кової бібліотеки Красноярського краю за напрямом реалі­зації проектів з інформаційної підтримки молоді.
34. Покотило Ю. Сучасна бібліотека — провідник у роботі з соціалізації підлітків та молоді з особливими пот­ребами / Ю. Покотило // Бібліотечна планета. — 2014. — № 3. — С. 13-15.

Розглянуто можливості бібліотек щодо комплексної під­тримки, соціальної реабілітації та інтеграції у життя громади підлітків і молоді з особливими потребами.
35. Пристай Г. І. Формування культурно-мистець­кого середовища в бібліотеці (на матеріалі обласної універ­сальної наукової бібліотеки ім. І. Франка ) / Г. І. Пристай // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2014. — № 2. — С. 10-15.

Висвітлено культурно-просвітницьку діяльність Обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка. Просте­жено зміни в репертуарі масових заходів.
36. Свергунова Н. М. Социальная миссия библиотек: аналитический обзор мнений / Н. М. Свергунова // Научные и технические библиотеки. — 2014. — № 7. — С. 14-18.

Висвітлено низку думок про соціальну місію бібліотек в інформаційному суспільстві.

Бібліотеки зарубіжжя

37. Борисов В. Б. Организация и развитие корпора­тивной каталогизации в Республике Саха (Якутия) / Васи­лий Борисович Борисов // Библиотековедение. –– 2014. –– № 3. –– С. 45-52.

Представлено досвід створення та результати аналізу ефективності функціонування зведеного каталогу біб­ліотек Республіки Саха (Якутія).
38. Бразье К. Возможности и проблемы формирова­ния фонда цифровых материалов: опыт Британской биб­лиотеки / Кэролайн Бразье // Научные и технические биб­лиотеки. — 2014. — № 6. — С. 15-29.

Розглянуто зміни щодо політики формування фондів Бри­танської бібліотеки. Висвітлено перехід до режиму комп­лектування електронними документами.
39. Матвеев М. Ю. К 200-летию основания Россий­ской национальной библиотеки (1814–2014) / Михаил Юрь­евич Матвеев // Библиотековедение. –– 2014. –– № 2. –– С. 104-110.

Висвітлено історію створення та етапи розвитку Російської національної бібліотеки.
40. Поланка С. Возможности и риски использова­ния электронных книг библиотеками: зарубежный опыт / Сью Поланка, М. Д. Старых // Библиотековедение. –– 2014. –– № 2. –– С. 97-100.

Окреслено переваги і недоліки використання електрон­них книг у бібліотеках США.
41. Тошиюки Я. Политика формирования цифровых коллекций в Национальной парламентской библиотеке Япо­нии / Ямада Тошиюки // Научные и технические библиоте­ки. — 2014. — № 7. — С. 49-55.

Подано концепцію створення електронних колекцій На­ціональної парламентської бібліотеки Японії шляхом як оцифрування, так і архівування фондів.
42. Удовик В. Інформаційна діяльність Президент­ської бібліотеки Азербайджанської Республіки / Володимир Удовик // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / НАН України, НБУВ, Асоц. б-к України ; редкол.: О. С. Онищенко (гол.) та ін. — Київ : НБУВ, 2014. — Вип. 39. — С. 43-49.

Представлено інформаційну діяльність Президентської бібліотеки Азербайджанської Республіки.
43. Хан А. Государственные библиотеки Великобри­тании во времена жесткой экономии / Аюб Хан // Библио­тековедение. –– 2014. –– № 1. –– С. 86-91.

Представлено досвід подолання економічних труднощів бібліотечної системи Великобританії.

Історія бібліотечної справи. Персоналії

44. Боровцова А. Е. Источники для изучения исто­рии библиотечного дела Ставропольской губернии второй половины XIX – начала XX века/ Анна Евгеньевна Боров­цова // Библиотековедение. –– 2014. –– № 2. –– С. 111-118.

Висвітлено джерелознавчий аспект вивчення бібліотечної справи міста Ставрополя.
45. Дорошенко О. Катерина Іллівна Непомяща: штри­хи до портрета подвижниці бібліотечної справи / О. Доро­шенко // Бібліотечна планета. — 2014. — № 2. — С. 35-36.

Висвітлено життєвий шлях і науковий внесок у бібліо­течну справу Катерини Іллівни Непомящої.
46. Заєць О. Бібліотека митрополита Київського і Га­лицького Антонія (Храповицького) у фондах НБУВ: історія та сучасний стан / Олена Заєць // Наукові праці Національ­ної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / НАН Ук­раїни, НБУВ, Асоц. б-к України ; редкол.: О. С. Онищенко (гол.) та ін. — Київ : НБУВ, 2014. — Вип. 40. — С. 383-399.

Проаналізовано документи, які мають стосунок до пере­бування Антонія Храповицького в Києві. Розглянуто його приватну бібліотеку та історію надходження книго­збір­ні до фондів НБУВ.
47. Зворський С. Вшанування пам’яті Тараса Шев­ченка в українських бібліотеках: історичний аспект / С. Звор­ський // Бібліотечна планета. — 2014. — № 2. — С. 6-9.

У розрізі історії діяльності бібліотек товариства «Про­світа» коротко окреслено напрями популяризації біогра­фії та творчого доробку Т. Шевченка.
48. Іваннікова М. Приватна бібліотека професора Ки­ївського університету Св. Володимира М. П. Дашкевича у фондах НБУВ / Марія Іваннікова // Наукові праці Національ­ної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / НАН Ук­раїни, НБУВ, Асоц. б-к України ; редкол.: О. С. Онищенко (гол.) та ін. — Київ : НБУВ, 2014. — Вип. 40. — С. 412-424.

Досліджено фрагмент бібліотеки українського літерату­рознавця, професора Миколи Павловича Дашкевича (1852–1908), проаналізовано склад і зміст фонду, вихо­дячи з наукової діяльності вченого.
49. Колганова А. А. Из истории фондов Российской государственной библиотеки искусств / Ада Ароновна Кол­ганова // Библиотековедение. –– 2014. –– № 2. –– С. 48-53.

Висвітлено історію формування фондів Російської дер­жавної бібліотеки мистецтв. Особливу увагу приділено театральним колекціям.
50. Мацелюх К. Внесок П. Н. Абрамовича у розви­ток бібліотечної справи на Волині (1918–1919) / Катерина Мацелюх // Бібліотечний вісник. — 2014. — № 2. — С. 36-39.

Висвітлено життєвий шлях волинського культурного ді­яча, педагога, науковця Петра Никандровича Абрамовича. Розкрито внесок дослідника у розвиток бібліотечної справи у Волинській губернії, зокрема, в методичне забез­печення організації мережі бібліотечних установ краю.
51. Мяскова Т. Особова бібліотека Володимира Бо­ніфатійовича Антоновича: історична доля та сучасний стан / Тетяна Мяскова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / НАН України, НБУВ, Асоц. б-к України ; редкол.: О. С. Онищенко (гол.) та ін. — Київ : НБУВ, 2014. — Вип. 40. — С. 317-340.

Проаналізовано історію формування особової бібліотеки Володимира Боніфатійовича Антоновича —українського історика, археолога, етнографа, археографа. Окреслено сучасний стан книгозбірні.

Об’єднання та співробітництво

52. Воскобойнікова-Гузєва О. Соціальне партнерс­тво як чинник розвитку бібліотечно-інформаційної сфери України / Олена Воскобойнікова-Гузєва // Бібліотечний вісник. — 2014. — № 4. — С. 3-7.

Запропоновано концепцію розвитку соціального парт­нерства у бібліотечно-інформаційній сфері.
53. Лобановська І. Взаємодія освітянських бібліотек України у формуванні інтегрованого галузевого інформа­ційного ресурсу: організаційний аспект / Інна Лобановська // Вісник Книжкової палати. — 2014. — № 9. — С. 16-20.

Висвітлено форми співробітництва вітчизняних бібліо­тек для інтеграції бібліотечних ресурсів і сервісів.

54. Мурашко О. Ю. История развития социального партнерства библиотек России / О. Ю. Мурашко // Библио­сфера. — 2014. — № 2. — С. 67-70.

Проаналізовано історію розвитку системи соціального партнерства за участю бібліотек Росії.
55. Половинчак Ю. Бібліотечні об’єднання як чинник формування єдиного бібліотечного простору / Юлія Половин­чак // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / НАН України, НБУВ, Асоц. б-к Украї­ни ; редкол.: О. С. Онищенко (гол.) та ін. — Київ : НБУВ, 2014. — Вип. 39. — С. 58-68.

Розглянуто сучасні тенденції розвитку бібліотечних об’­єднань. Окреслено найбільш поширені типи об’єднань біб­ліотек за територіальною, галузевою, функціональною, формальною та іншими ознаками.

Бібліотечний маркетинг

56. Булахова Г. Рекламна діяльність бібліотек (тер­мінологічний аспект) / Галина Булахова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / НАН України, НБУВ, Асоц. б-к України ; редкол.: О. С. Они­щенко (гол.) та ін. — Київ : НБУВ, 2014. — Вип. 39. — С. 256-266.

Розкрито особливості термінологічного забезпечення нау­кових досліджень у сфері рекламної діяльності бібліотек. Визначено специфіку бібліотечної реклами як однієї з ви­дів рекламної діяльності.
57. Ісаєнко О. Маркетингова складова ефективного управління науковою бібліотекою / Ісаєнко О. // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадсь­кого / НАН України, НБУВ, Асоц. б-к України ; редкол.: О. С. Онищенко (гол.) та ін. — Київ : НБУВ, 2013. — Вип. 38. — С. 384-399.

Проаналізовано погляди вітчизняних та зарубіжних фа­хівців щодо маркетингової діяльності бібліотек. Охарак­теризовано складові некомерційного маркетингу, наголо­шено на необхідності організації у бібліотеці спеціалізо­ваного маркетингового структурного підрозділу.
58. Лазоренко Ю. Рекламна діяльність наукових біб­ліотек вітчизняних аграрних вишів / Юлія Лазоренко // Біб­ліотечний вісник. — 2014. — № 2. — С. 24-29.

Розкрито досвід наукових бібліотек аграрних вишів Ук­раїни у сфері рекламної діяльності — найбільш ефективного маркетингового засобу просування інтелектуальної про­дукції і бібліотечно-інформаційних послуг.
Публічні масові бібліотеки

(державні публічні бібліотеки, обласні бібліотеки, державні масові бібліотеки)

59. Баюш О. Сучасний стан бібліотечних ресурсів сільських бібліотек Півдня України: проблеми та перспек­тиви / Оксана Баюш // Вісник Книжкової палати. — 2014. — № 5. — С. 29-31.

Проаналізовано сучасний стан бібліотечних фондів та послуг, що надаються користувачам сільськими бібліо­теками Південноукраїнського регіону. Охарактеризовано основні проблеми та перспективи розвитку бібліотек.
60. Постельжук О. Виставкова робота в діяльності обласних універсальних наукових бібліотек України / Олена Постельжук // Наукові праці Національної бібліотеки Укра­їни імені В. І. Вернадського / НАН України, НБУВ, Асоц. б-к України ; редкол.: О. С. Онищенко (гол.) та ін. — Київ : НБУВ, 2014. — Вип. 39. — С. 475-486.

Проаналізовано різновиди й наповнення традиційних та інноваційних виставок, які готують обласні універсальні наукові бібліотеки України.

61. Пристай Г. Взаємодія обласної універсальної на­укової бібліотеки з культурно-мистецькими закладами При­карпаття / Галина Пристай // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / НАН Украї­ни, НБУВ, Асоц. б-к України ; редкол.: О. С. Онищенко (гол.) та ін. — Київ : НБУВ, 2014. — Вип. 40. — С. 218-225.

Розглянуто особливості, специфіку та тенденції роз­витку спільної діяльності Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І. Франка з мис­тецькими закладами Прикарпаття.
62. Серікова С. Ефективні форми бібліотечної ро­боти / С. Серікова, О. Тарлінська // Бібліотечна планета. — 2014. — № 3. — С. 22-25.

Представлено досвід діяльності Запорізької обласної уні­версальної наукової бібліотеки ім. О. М. Горького. Акцен­товано увагу на екскурсіях, виставках та бібліоквестах.

Бібліотеки АН

63. Солоіденко Г. Електронні інформаційні ресурси бібліотек НАН України: проблеми інтеграції / Солоіденко Г. // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / НАН України, НБУВ, Асоц. б-к Украї­ни ; редкол.: О. С. Онищенко (гол.) та ін. — Київ : НБУВ, 2013. — Вип. 38. — С. 90-103.

Висвітлено питання ефективності та якості роботи біб­ліотек НАН України. Зокрема акцентовано на проблемах формування та використання електронних ресурсів і доступу до віддалених баз даних.
64. Федотова С. Библиотека Российской академии на­ук к 200-летию Тараса Григорьевича Шевченко / Светлана Федотова // Бібліотечний вісник. — 2014. — № 3. — С. 47-49.

Висвітлено досвід виставкової роботи бібліотеки Російсь­кої академії наук з нагоди 200-літнього ювілею від дня народження Тараса Григоровича Шевченка.

Бібліотеки середніх спеціальних і

вищих навчальних закладів

65. Романуха З. Університетські бібліотеки України в соціальних мережах / Зоя Романуха // Бібліотечний віс­ник. — 2014. — № 1. — С. 12-16.

Виявлено основні напрями та шляхи подальшого удосконален­ня взаємодії університетських бібліотек і соціальних мереж.

Цифрові, віртуальні, електронні бібліотеки

66. Вараксіна Н. Формування галузевого інформа­ційного ресурсу в контексті створення електронної бібліо­теки / Наталія Вараксіна // Вісник Книжкової палати. — 2014. — № 5. — С. 32-36.

Висвітлено шляхи формування науково-педагогічної елект­ронної бібліотеки як складової інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу у Державній науково-педагогіч­ній бібліотеці України ім. В. О. Сухомлинського.
67. Кунанець Н. Соціокомунікаційні канали передан­ня інформації в електронних бібліотеках / Наталія Куна­нець, Антоній Ржеуський // Бібліотечний вісник. — 2014. — № 5. — С. 3-7.

Проаналізовано діяльність бібліотек як соціокомунікацій­них середовищ у контексті формування інституційних ре­позитаріїв — інноваційних каналів передавання інформації.

Довідково-бібліографічна робота

та інформаційне обслуговування.

Інформаційний сервіс (віртуальна довідка)

68. Беліна Л. Розвиток обслуговування користувачів наукової бібліотеки в умовах інформаційного суспільства / Беліна Л., Власенко Н. // Наукові праці Національної бібліо­теки України імені В. І. Вернадського / НАН України, НБУВ, Асоц. б-к України ; редкол.: О. С. Онищенко (гол.) та ін. — Київ : НБУВ, 2013. — Вип. 38. — С. 280-293.

Розглянуто трансформацію бібліотечно-інформаційного обслуговування у зв’язку з переходом від постіндустріаль­ного до інформаційного суспільства. Проаналізовано фор­ми обслуговування та інформаційні послуги, пов’язані з використанням баз даних системи автоматизації бібліо­тек «ІРБІС64».
69. Захарова Н. Виставкова діяльність бібліотек як елемент інформаційного обслуговування / Наталія Захаро­ва // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / НАН України, НБУВ, Асоц. б-к Украї­ни ; редкол.: О. С. Онищенко (гол.) та ін. — Київ : НБУВ, 2014. — Вип. 39. — С. 467-474.

Висвітлено роль віртуальної виставкової діяльності біб­ліотек в інформаційному обслуговуванні користувачів у сучасних умовах.
70. Каліберда Н. Ефективність роботи онлайн-серві­су «Віртуальна довідка» Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / Каліберда Н., Корнілова Є. // Нау­кові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вер­надського / НАН України, НБУВ, Асоц. б-к України ; ред­кол.: О. С. Онищенко (гол.) та ін. — Київ : НБУВ, 2013. — Вип. 38. — С. 246-263.

Викладено результати дослідження ефективності робо­ти онлайн-сервісу «Віртуальна довідка» Національної біб­ліотеки України імені В. І. Вернадського.
71. Карамишева К. Онлайн-послуги Державної нау­ково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлин­ського: сучасні підходи та перспективи / Ксенія Карамише­ва // Вісник Книжкової палати. — 2014. — № 6. — С. 14-18.

Проаналізовано діяльність ДНПБ України ім. В. О. Сухо­млинського щодо сучасного стану та перспектив розвит­ку онлайнових послуг та надання доступу до них.
72. Коваль Т. Удосконалення комплексного бібліо­течного обслуговування користувачів НБУВ засобами АБІС «ІРБІС64» / Коваль Т., Туровська Л. // Наукові праці Націо­нальної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / НАН України, НБУВ, Асоц. б-к України ; редкол.: О. С. Онищен­ко (гол.) та ін. — Київ : НБУВ, 2013. — Вип. 38. — С. 227-245.

Розглянуто досвід використання автоматизованої бібліо­течно-інформаційної системи «ІРБІС64» у Національній бібліотеці України імені В. І Вернадського.
73. Лопата О. Сучасні тенденції та перспективи ін­формаційного обслуговування читачів періодичними видан­нями / Олена Лопата // Наукові праці Національної бібліо­теки України імені В. І. Вернадського / НАН України, НБУВ, Асоц. б-к України ; редкол.: О. С. Онищенко (гол.) та ін. — Київ : НБУВ, 2014. — Вип. 40. — С. 193-209.

Висвітлено сучасні тенденції та перспективи розвитку біб­ліотечно-інформаційного обслуговування користувачів жур­нальними періодичними виданнями.
74. Поліщук Р. Сучасний стан обслуговування від­даленого користувача в бібліотеці / Поліщук Р. // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадсь­кого / НАН України, НБУВ, Асоц. б-к України ; редкол.: О. С. Онищенко (гол.) та ін. — Київ : НБУВ, 2013. — Вип. 38. — С. 294-303.

Розглянуто інноваційні форми і методи бібліотечно-ін­формаційного обслуговування користувачів. Подано основ­ні принципи функціонування віртуальної довідкової служби.
75. Польовик С. Сучасні інформаційні послуги як основа реалізації інформаційної функції бібліотеки / Світ­лана Польовик // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / НАН України, НБУВ, Асоц. б-к України ; редкол.: О. С. Онищенко (гол.) та ін. — Київ : НБУВ, 2014. — Вип. 39. — С. 185-193.

Досліджено використання бібліотеками інформаційно-ко­мунікаційних технологій для реалізації інформаційної функ­ції. Висвітлено досвід діяльності Фонду Президентів Укра­їни Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.
76. Прохоренко О. Електронна доставка документів у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського: досвід упровадження / Олена Про­хоренко, Тетяна Павленко // Бібліотечний вісник. — 2014. — № 2. — С. 12-16.

Висвітлено досвід діяльності Державної науково-педаго­гічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського щодо впровадження електронної доставки документів. Розгля­нуто перспективи використання цієї інноваційної послу­ги для задоволення потреб віддалених користувачів.
77. Чупріна В. Модернізація служби МБА за допо­могою засобів електронної доставки документів / Чупріна В., Кухалашвілі Г., Серьогіна Т. // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / НАН Украї­ни, НБУВ, Асоц. б-к України ; редкол.: О. С. Онищенко (гол.) та ін. — Київ : НБУВ, 2013. — Вип. 38. — С. 317-333.

Обґрунтовано роль і місце міжбібліотечного абонемен­ту і електронної доставки документів у системі інфор­маційно-бібліотечного обслуговування користувачів.
Каталогізація. Техніка каталогізації

78. Науменко Л. Авторитетний файл колективного автора (з досвіду Харківської державної наукової бібліоте­ки ім. В. Г. Короленка) / Людмила Науменко // Бібліотеч­ний вісник. — 2014. — № 3. — С. 7-12.

Викладено особливості створення авторитетних файлів колективного автора у Харківській державній науковій бібліотеці ім. В. Г. Короленка.

Види каталогів

79. Орєшина Н. Систематичний каталог НБУВ: ін­новаційність змісту в традиційності виконання / Орєши­на Н. // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / НАН України, НБУВ, Асоц. б-к України ; редкол.: О. С. Онищенко (гол.) та ін. — Київ : НБУВ, 2013. — Вип. 38. — С. 170-184.

На прикладі Генерального систематичного каталогу На­ціональної бібліотеки України імені В. І. Вернадського до­ведено можливість його модернізації шляхом вдосконален­ня бібліотечної класифікації, за якою його побудовано.
80. Стукалова А. А. Система каталогов ГПНТБ СО РАН: этапы и перспективы развития / А. А. Стукалова // Библиосфера. — 2014. — № 3. — С. 77-81.

Представлено зміни в структурі системи каталогів і картотек ГПНТБ СО РАН. Охарактеризовано електрон­ні та карткові каталоги бібліотеки.

Комплектування і поповнення фондів

81. Лямець А. Дари як джерело комплектування фон­дів Александрійської бібліотеки / Артем Лямець // Бібліо­течний вісник. — 2014. — № 3. — С. 32-40.

Розкрито внесок країн світу, міжнародних організацій, бібліотечної спільноти у відродження Александрійської бібліотеки.
82. Лямець А. Міжнародний документообмін Націо­нальної бібліотеки України імені В. І. Вернадського з Біб­ліотекою Конгресу США та Бібліотекою Лінди Холл / Артем Лямець // Вісник Книжкової палати. — 2014. — № 7. — С. 25-29.

Розглянуто діяльність Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського в контексті міжнародного доку­ментообміну. Проаналізовано показники отримання та відправлення документів.
83. Полякова О. Аналіз комплектування періодич­ними виданнями фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / Полякова О., Клочок Т., Білько Є. // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вер­надського / НАН України, НБУВ, Асоц. б-к України ; ред­кол.: О. С. Онищенко (гол.) та ін. — Київ : НБУВ, 2013. — Вип. 38. — С. 116-130.

Розкрито джерела комплектування періодичними видання­ми фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вер­надського. Проаналізовано кожне джерело комплекту­вання упродовж останнього десятиліття.
84. Татарчук Л. Комплектування фондів Національ­ної наукової сільськогосподарської бібліотеки на сучасно­му етапі / Людмила Татарчук, Ольга Опанасенко // Вісник Книжкової палати. — 2014. — № 8. — С. 10-13.

Висвітлено проблеми збалансованого комплектування фон­ду ННСГБ НААН, що є основою створення інформацій­ного галузевого ресурсу.

Організація, збереження та захист

бібліотечних фондів

85. Соколов В. Теоретичні засади аналізу методів вивчення бібліотечного фонду / Віктор Соколов // Вісник Книжкової палати. — 2014. — № 5. — С. 24-29.

Проаналізовано формування методів вивчення бібліотеч­ного фонду. Охарактеризовано зміни форм діяльності біб­ліотек, способів та прийомів аналізу бібліотечного фон­ду, що були зумовлені появою інформаційно-цифрових технологій.

Організація фондів спеціальних

матеріалів та робота з ними

(рукописи, рідкісні книги і т. д.)

86. Осталецька О. Фонди сектору картографічних видань як важливий складник цифрових інформаційних ресурсів НБУВ / Олена Осталецька // Наукові праці Націо­нальної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / НАН України, НБУВ, Асоц. б-к України ; редкол.: О. С. Онищен­ко (гол.) та ін. — Київ : НБУВ, 2014. — Вип. 40. — С. 210-217.

Розглянуто пріоритетні напрями формування цифрових колекцій карт на основі фонду сектору картографічних видань НБУВ.
87. Полтавець С. Ретроспективні документи з істо­рії українського козацтва у формуванні національного ін­формаційного простору / Сергій Полтавець // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / НАН України, НБУВ, Асоц. б-к України ; редкол.: О. С. Они­щенко (гол.) та ін. — Київ : НБУВ, 2014. — Вип. 39. — С. 456-466.

Проаналізовано комплекс першоджерел з історії україн­ського козацтва. Окреслено перспективи наповнення, роз­ширення та популяризації цих джерел як у національно­му інформаційному просторі, так і поза ним.
88. Файфер Н. Фонд рідкісних та цінних видань іно­земними мовами Державної науково-педагогічної бібліоте­ки України ім. В. О. Сухомлинського: стан і перспективи / Наталія Файфер, Олеся Дроншкевич, Ірина Білоцерківець // Бібліотечний вісник. — 2014. — № 1. — С. 17-21.

Визначено шляхи надходжень рідкісних та цінних видань іноземними мовами до ДНПБ України ім. В. О. Сухомлин­ського. Досліджено склад і особливості формування ко­лекцій цього фонду.

Організація фондів електронних матеріалів: електронна книга, електронний журнал, цифрові носії, електронні ресурси

89. Владімірська Р. Електронна книга в сегменті прибутковості / Реґіна Владімірська // Вісник Книжкової палати. — 2014. — № 6. — С. 43-45.

Запропоновано низку варіантів підвищення прибутково­сті видавництва за рахунок електронних видань.
90. Клочок С. Комплектування, опрацювання та об­лік цифрових ресурсів Національної бібліотеки України іме­ні В. І. Вернадського / Станіслава Клочок, Євгенія Коцюба // Бібліотечний вісник. — 2014. — № 2. — С. 3-8.

Подано технологічну модель оцифрування, каталогізації та обліку цифрових копій документів, розроблену Націо­нальною бібліотекою України імені В. І. Вернадського. Окреслено питання формування публічного доступу до цифрових ресурсів та збереження страхового фонду цифрових копій.
91. Литвинова Н. Н. Учет электронных сетевых удаленных документов в библиотеках / Наталья Николаевна Литвинова, Нина Ивановна Хахалева // Библиотековедение . — 2014. — № 1. — С. 35–41.

Запропоновано можливі форми реєстру сумарного та індивідуального обліку мережевих документів, розробле­них відповідноі до вимог «Порядку обліку документів, що входять до складу бібліотечного фонду». Форми реєстрів супроводжуються коментарями.


92. Лобузіна К. Меморіальна електронна колекція «Т. Г. Шевченко» у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського / Катерина Лобузіна // Бібліотечний вісник. — 2014. — № 5. — С. 46-50.

Розглянуто технологію формування національного біб­ліографічного літопису шевченківських видань. Окресле­но шляхи інтеграції шевченківських бібліотечних ресур­сів НБУВ у національний інформаційний простір.
93. Фіголь Н. Оформлення електронних локальних та мережевих видань / Надія Фіголь // Вісник Книжкової палати. — 2014. — № 6. — С. 20-23.

Розглянуто особливості структури та оформлення електронних локальних та мережевих видань.
94. Шкаріна В. Електронні бібліографічні ресурси наукової бібліотеки / Віталіна Шкаріна // Наукові праці На­ціональної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / НАН України, НБУВ, Асоц. б-к України ; редкол.: О. С. Онищен­ко (гол.) та ін. — Київ : НБУВ, 2014. — Вип. 40. — С. 247-258.

Проаналізовано електронні бібліографічні ресурси п’ятьох універсальних наукових бібліотек України загальнодержав­ного значення. Окреслено напрями розвитку електронної бібліографії цих установ, відзначено їх спільні риси та відмінності.

Бібліографія. Практичний аспект

95. Березкіна В. Бібліографічна Шевченкіана укра­їнської діаспори / Валентина Березкіна // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / НАН України, НБУВ, Асоц. б-к України ; редкол.: О. С. Они­щенко (гол.) та ін. — Київ : НБУВ, 2014. — Вип. 40. — С. 273-284.

Простежено етапи створення та особливості укладан­ня бібліографічної шевченкіани науковцями української діаспори. Здійснено аналітичне опрацювання матеріалів бібліографії другого ступеня з видань, опублікованих за межами України.
96. Бобришева І. Бібліографія нотних видань за ма­теріалами України, НБУВ, Асоц. б-к України ; ред­кол.: О. С. журналу «Музика — масам» / Ірина Бобришева // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вер­надського / НАН Онищенко (гол.) та ін. — Київ : НБУВ, 2014 — Вип. 40— С. 285-294.

Виявлено та досліджено нотні видання, що друкувалися в додатках до журналу «Музика — масам».
97. Бондар М. Особливості опису кириличних старо­друків у ХХІ ст. / Марія Бондар // Наукові праці Національ­ної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / НАН Укра­їни, НБУВ, Асоц. б-к України ; редкол.: О. С. Онищенко (гол.) та ін. — Київ : НБУВ, 2014. — Вип. 40. — С. 351-370.

Розглянуто особливості бібліографічного опису українсь­ких, російських та інших каталогів кириличних старо­друків, виданих, починаючи з 2001 року.
98. Геращенко М. Тарас Шевченко в дожовтневій бібліографії / М. Геращенко, Л. Добровольська // Бібліотеч­на планета. — 2014. — № 3. — С. 10-13.

Розглянуто відображення Шевченкіани в російській дожовтневій бібліографії.
99. Добко Т. Бібліографічний опис електронних ре­сурсів віддаленого доступу та соціальних сервісів Веб 2.0 / Тетяна Добко, Ірина Антоненко, Надія Моісеєнко // Бібліо­течний вісник. — 2014. — № 4. — С. 12-21.

Висвітлено питання бібліографічного опису електронних ресурсів віддаленого доступу, зокрема соціальних мереж, блогів. Подано приклади опису електронних документів.
100. Рыкова В. В. Методология библиографии в схе­мах и таблицах / В. В. Рыкова // Библиосфера. — 2014. — № 2. — С. 25-31.

Розглянуто основні сучасні теоретико-методологічні по­ложення бібліографії, коротко представлені у графічній формі.

Іменний покажчик


Абрамович П. Н. 50

Антоненко І. 99

Антонович В. Б. 51
Баюш О. 59

Беліна Л. 68

Бережняк О. 1

Березкіна В. 95

Білоцерківець І. 88

Білько Є. 83

Бобришева І. 96

Бондар М. 97

Борисов В. Б. 37

Боровцова А. Е. 44

Бразье К. 38

Булахова Г. 56


Вараксіна Н. 66

Вірютіна К. 13

Владімірська Р. 89

Власенко Н. 68

Ворона Ю. 14

Воскобойнікова-Гузєва О. 52


Геращенко М. 26, 98
Данильченко Т. 15

Дашкевич М. П. 48

Добко Т. 99

Добровольська Л. 26, 98

Домбровская И. В. 20

Дорошенко О. 45

Дрешер Ю. Н. 31

Дроншкевич О. 88


Жукова В. 32

Жуковская Л. Н. 33


Заєць О. 46

Захарова Н. 69

Зворський С. 47

Зозуля С. 16, 27


Іваннікова М. 48

Ісаєнко О. 57


Каліберда Н. 70

Канюка О. 21

Карамишева К. 71

Карпов В. В. 2

Клочок А. 17

Клочок Т. 83

Клочок С. 90

Коваль Т. 72

Ковальчук С. 22, 29

Колганова А. А. 49

Колесникова М. Н. 11

Корнілова Є. 70

Коцюба Є. 90

Кунанець Н. 67

Курилишин К. 3

Кухалашвілі Г. 77Лазоренко Ю. 58

Литвинова Н. Н. 91

Лобановська І. 53

Лобузіна К. 92

Лопата О. 73

Лямець А. 81, 82


Матвеев М. Ю. 39

Мацелюх К. 50

Моісеєнко Н. 99

Мураховський А. 4

Мурашко О. Ю. 54

Мяскова Т. 51


Науменко Л. 78

Недзелюк Т. Г. 5

Непомяща К. І. 45
Онищенко О. С. 1;15, 17, 23, 42, 46,48, 51, 55-57, 60, 61, 63, 68-70, 72-75, 77, 79, 83, 86,87, 94-97

Опанасенко О. 84

Орєшина Н. 79

Осталецька О. 86


Павленко Т. 76

Пасичник Л. П. 28

Патрикей С. 9

Петрова Л. 23

Подик И. В. 24

Покотило Ю. 34

Поланка С. 40

Політова О. 18

Поліщук Р. 74

Половинчак Ю. 55

Полтавець С. 87

Полякова О. 83

Польовик С. 75

Постельжук О. 60

Пристай Г. 61

Пристай Г. І. 35

Прохоренко О. 76
Ржеуський А. 67

Романуха З. 65

Рыкова В. В. 100
Свергунова Н. М. 36

Серікова С. 62

Серьогіна Т. 77

Сніцарчук Л. 12

Соколов В. 6, 10, 85

Солоіденко Г 63

Старых М. Д. 40

Степанов С. В. 7

Стрелкова И. Б. 25

Стукалова А. А. 80


Тарлінська О. 62

Татарчук Л. 84

Тихомиров М. Н. 19

Тошиюки Я. 41

Туровська Л. 72
Удовик В. 42
Файфер Н. 88

Федотова О. 8

Федотова С. 64

Фіголь Н. 93


Хан А. 43

Хахалева Н. И. 91

Храповицький А. 46
Цуріна І. 22

Чупріна В. 77
Шабанов А. В. 19

Шевченко Т. Г. 14, 47, 64; 92, 98Шкаріна В. 94
Яценко О. 30База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка