Ведення пацієнта з бронхообструктивним синдромомСкачати 494.15 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації28.12.2016
Розмір494.15 Kb.
  1   2   3
Затверджено на засіданні кафедри внутрішньої медицини № 3 з курсом професійних хвороб, протокол № __ від "__"_____ 20__ р.

Зав. кафедрою, д. мед. н.,

проф. _________ М. М. Островський
Методична розробка для викладача до практичного заняття

з пульмонології на тему:

ВЕДЕННЯ ПАЦІЄНТА З БРОНХООБСТРУКТИВНИМ СИНДРОМОМ

Місце проведення заняття – навчальний клас, пульмонологічне відділення.

Курс VI факультет – медичний кількість годин – 3.

Актуальність теми: порушення бронхіальної прохідності є найбільш частим ускладненням багатьох захворювань легень. В результаті розвитку дифузного бронхоспазму, обмеженої обструкції або ателектазу легень, дуже рано розвивається легенева гіпертензія і легеневе серце, які приводять до передчасної інвалідизації працездатного населення. Лікування порушення прохідності бронхів є складним завданням, яке потребує від лікаря глибокого розуміння суті патогенетичних механізмів основних клінічних проявів, знання фармакологічних лікарських препаратів, шляхів реабілітації, експертизи працездатності, особливостей диспансеризації хворих.

Мета заняття: вивчивши матеріал даної теми, кожний студент повинен:

ЗНАТИ:


1. Причини зменшення діаметра бронхів.

2. Показники спірограми, які вказують на бронхообструкцію. Зворотня та незворотня бронхообструкція.

3. Патогенез ускладнень бронхообструктивного синдрому.

4. Етіологія, патогенез, принцип класифікації, клінічні симптоми, ускладнення та лікування хронічного обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ). Незворотня обструкція.

5. Етіопатогенез, стадійність, клініка та принципи терапії хронічного не -обструктивного бронхіту. Зворотня обструкція.

6. Бронхіальна астма – причини виникнення, основні ланки патогенезу, клінічні прояви, тактика лікування. Зворотня обструкція.

ВМІТИ:


 1. Виявити симптоми бронхообструкції при фізикальному обстеженні хворого.

2. Верифікувати незворотню бронхообструкцію за показниками спірограми та пікфлоуметрії.

3. Визначити тип загострення ХОЗЛ, (інфекційне чи неінфекційне).

4. Провести диференційну діагностику ХОЗЛ та необструктивного бронхіту, бронхіальної астми.

5. Користуватись пікфлуометром, дозованим інгаляційним інгалятором (ДАІ).

6. Лікувати бронхообструктивні захворювання залежно від стадії, фази процесу.

7. Відрізнити клінічні ознаки приступу бронхіальної астми та астматичного статусу.


Міждисциплінарна та внутрішньопредметна інтеграція

№ п/п

Дисципліни

Знати

Вміти

1.

2.
3.


4.

5.6.

7.


Анатомія

Гістологія


Нормальна фізіологія.

Патологічна фізіологія

Пропедевтика внутрішніх хворіб.

Рентгенологія.


Фармакологія

Будову бронхіально-легеневого апарату людини, кровопостачання, інервацію

Будову стінки трахеї, бронхів, альвеол в нормі та патології

Дихальні об'єми. Роль вегетативної нервової системи в інервації легень.

Показники функції зовнішнього дихання, їх значення

Показники пневмотахометрії, спірографії, пікфлоуметрії залежно від типу та стадії вентиляційної недостатності

Головні фізикальні методи діагностики бронхообструктивного синдрому. Механізми виникнення емфіземи легень, легеневої гіпертензії, хронічного легеневого серця.


Рентгенологічна картина легень при БОС та його ускладненнях.

Знати механізм дії основних лікарських засобів, які застосовуються в лікуванні БОС та вміти їх виписувати в формі рецептів

Визначати функцію зовнішнього дихання.

Інтерпретувати показники частоти дихання, спірограми, пікфлуометрії.
Дати оцінку результатів бронхоскопії, аналізів мокротиння.

Розпізнавати симптоми бронхообструкції та її ускладнення при огляді, опитуванні та фізикальному обстеженні пацієнта.

Верифікувати рентгенологічні ознаки хронічного бронхіту, емфіземи легень.

Покази та протипокази до призначення медикаментів. Виписати рецепт.
Матеріали методичного забезпечення навчання (додаються):

 • тестові завдання та еталони відповідей до них;

 • ситуаційні задачі та еталони відповідей до них;

 • рентгенівські знімки ОГК;

 • спірограми;

 • комп’ютерні томограми ОГК;

 • результати лабораторних тестів;

 • методичні вказівки для студентів до практичного заняття з наступної теми.


План і організаційна структура заняття


№п/п

Основні етапи заняття, їх функції і зміст

Час (хв)

Навчальні цілі в рівнях засвоєння

Методи контролю і навчання

Матеріали методичного забезпечення

І

1.1
Підготовчий етап

Організаційні заходи. Контроль вхідного рівня знань студентів


10

ІІ

Тестовий контроль по ситуаційних задачах.


Академічний журнал.

Тестові ситуаційні задачі.


ІІ

2.1


2.2
2.3

Основний етап

Самостійна робота студентів в палаті по курації хворих, участь в клінічних обходах.


Самостійна робота по клінічному розбору тематичних хворих.

Клінічний розбір історії хвороби хворого, проведення диференціального діагнозу, уточнення розгорнутого клінічного діагнозу.


60
55


30

ІІІ


ІІІ
ІІІ

Клініко-інструментальне і лабораторне обстеження хворих.

Клініко-інструментальне і лабораторне обстеження тематичних хворих.

Аналіз клінічних даних.


Історії хвороби, хворі відділення.


Тематичні хворі, історії хвороби.

Історії хвороби, рентгенограми, ЕКГ, стенди, прозірки.


ІІІ

3.1


3.2
3.3

Заключний етап

Контроль кінцевого рівня знань


Підведення підсумків заняття.

Завдання до наступного заняття.


20

3


2

ІІІ

Тестовий контроль

Еталони відповідей, протоколи вирішення завдань.

Академічні журнали.
Методичні вказівки для студентів
Зміст теми заняття:

 1. Які фактори сприяють виникненню бронхообструктивного синдрому?

 2. Що таке мукоціліарна недостатність і її роль у поширенні бронхогенної інфекції?

 3. Діагностичні критерії бронхообструкції за результатами фізикального обстеження, рентгенографії, спірометрії.

4. Диференціювання зворотної та незворотної бронхообструкції - діагностичні проби із бронходилятаторами при спірометричному контролі.

5. ХОЗЛ, визначення, етіологія, патогенез. Клінічні прояви.

6. Класифікація ХОЗЛ. Діагностичні критерії показників спірометрії, пікфлоуметрії. Ускладнення ХОЗЛ.

7. Діагностичні критерії інфекційного та неінфекційного загострення ХОЗЛ.

8. Лікування. Тактика призначення бронходилятаторів, ГКС, блокаторів Н-1 рецепторів. Пріоритет терапії із застосуванням ДАІ -дозованих аерозольних інгаляторів.

9. Хронічний необструктивний бронхіт. Диференційний діагноз із ХОЗЛ.

10. Бронхіальна астма. Етіологія. Класифікація.

11. Бронхіальна астма. Диференційний діагноз із ХОЗЛ. Тактика лікування при різних ступенях хвороби та ступенях загострення.12. Діагностичні критерії приступу БА та астматичного статусу.
Рекомендована література.

Обов'язкова:

 1. Внутрішні хвороби./За ред.проф.Глушка Л.В.в 2-х т.,Ів-Франківськ, 2004.

 2. Обструктивные заболевания легких: образовательная программа для врачей / Ю.И. Фещенко, Л.А. Яшина, А.М. Полянская, А.Н. Туманов. - Київ, 2004.

 3. Дзяк Г.В., Василенко А.М., Перцева Т.О. Невідкладні стани в клініці внутрішніх хвороб: Підручник.- Дніпропетровськ: Пороги, 2002.

 4. Клінічна пульмонологія / За ред. І.І. Сахарчука. – К.: Книга плюс, 2003.-368 с.

 5. Москаленко В.Ф., Рощін Г.Г., Анкін Л. М. та ін. Протоколи з надання екстреної медичної допомоги в разі невідкладних станів / - Київ, 2001 .-111с.

 6. Невідкладні стани в клініці внутрішніх хвороб / За ред. Г.В. Дзяка. - Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2004. - 517с.

 7. Сучасні класифікації та стандарти лікування розповсюджених захворювань внутрішніх органів / За ред. д-ра мед. наук, проф. Ю.М.Мостового. -Вид.7,доп.і пер.-Вінниця: ДПДКФ,2005.-480 с.

 8. Фещенко Ю.І. Основи інгаляційної терапії при хронічному обструктивному бронхіті та бронхіальній астмі: Посіб. для студ. та лікарів / Ю.І. Фещенко, Т.О. Перцева, Л.І. Конопкіна; Ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України, Дніпропетр. держ. мед. акад.. – Д.: АРТ-ПРЕС, 2004. – 71 с.: іл. – Бібліогр.: с. 69-71.

 9. Методичні вказівки студентам 6 курсу медичного факультету для самостійної підготовки до занять з внутрішніх хвороб (навчально-методичний посібник) /За ред. проф. М.Ю. Коломойця, проф. Т.М. Христич. – Чернівці. 2002. -368с.

 10. Негоспітальна пневмонія у дорослих: етіологія, патогенез, класифікація, діагностика, антибактеріальна терапія (методичні рекомендації). Київ, 2003.- 36 с.

 11. Поліклінічна справа і сімейний лікар /За ред. Є.Я. Солярова, І.О. Мартинюка, Б.Б. Лемішка. – Київ: Здоров’я, 2003. -627с.

 12. Христич Т. М. Хронічний бронхіт, варіанти та геріатричні особливості перебігу, диференційована фармакотерапія, - Чернівці, БДМА, 2001. – 228 с.

Додаткова:

 1. Алгоритми невідкладної допомоги в практиці сімейного лікаря (навчально-методичний посібник ). – Чернівці: БДМА, 2004. – 325 с. .Алгоритми невідкладної допомоги в практиці сімейного лікаря (навчально-методичний посібник ). – Чернівці: БДМА, 2004. – 325 с.

 2. Асаулюк И.К., Байчак М.П. Пневмонии: практическое руководство. – Кимев: Варта, 2000 – 487с.

 3. Бокарев И.Н., Смоленский В.С. Внутренние болезни: Дифференциальная диагностика и терапия. Руководство для студентов и начинающих врачей. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд-во РОУ, 1996. – 576 с.

 4. Внутрішні хвороби /За ред. проф. І.М. Ґанджі, проф. В.М.Коваленка. – Київ: Здоров’я, 2002. – 999с.

 5. Внутренние болезни: Учебник / Под ред. Ф.И. Комарова, В.Г. Кукеса, А.С. Сметнева. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Медицина, 1991. – 688 с.

 6. Довідник сімейного лікаря. Під ред. Марк Д. Грабер, Метью Л. Лантерньер.—Київ, 2003. – 730 с.

Затверджено на засіданні кафедри внутрішньої медицини № 3 з курсом професійних хвороб, протокол № __ від "__"_____ 20__ р.

Зав. кафедрою, д. мед. н.,

проф. _________ М. М. Островський
Методична розробка для викладача до практичного заняття

з пульмонології на тему:

ВЕДЕННЯ ПАЦІЄНТА З ЗАДУХОЮ ТА АСФІКСІЄЮ

Місце проведення заняття – навчальний клас, пульмонологічне відділення.

Курс VI факультет – медичний кількість годин – 3.

Актуальність теми: Задишка (dyspnoe) – затруднене дихання, що характеризується порушенням його частоти, глибини і ритму та супроводжується відчуттям нестачі повітря. Цей симптом – один із ведучих при патології бронхолегеневого дерева, легеневих судин, середостіння, лімфатичних вузлів, плеври, серця, порушенні рухомості грудної клітки та функції дихальних м’язів; при змінах в інших системах (анемія), захворюваннях обміну речовин із ацидозом (діабетична кома, уремія); при церебральній патології (пухлини, судинні захворювання); короткочасна задишка може бути зумовлена емоційними факторами.

Мета заняття: вивчивши матеріал даної теми, кожний студент повинен:

ЗНАТИ:


1. Нормальні величини парціального тиску та сатурації кисню, вуглекислого газу, рН крові людини.

2. Діагностичні критерії різних типів легеневої недостатності (обструктивної, рестриктивної та змішаної) за показниками спірографії.

3.Відмінні риси задишки при хворобах бронхолегеневого дерева: БА, ХОЗЛ, крупозній (частковій) пневмонії, альвеолітах, аспірації стороннього тіла.

4.Характер задухи при ТЕЛА.

5.Діагностичні характеристики задишки при саркоїдозі легень, муковісцидозі.

6.Задишка при наявності рідини (повітря) у плевральній порожнині, її зарощенні.

7.Порушення рухомості грудної клітки (окостеніння реберних хрящів, кіфо-сколіоз); дисфункція дихальних м’язів (параліч діафрагми), характер задишки.

8. Особливості задишки при ХНК, ядухи при гострій лівошлуночковій недостатності, адгезивному перикардиті.

9. Задишка, як патогномонічний симптом при анемії.

10. Затруднене дихання при ацидозі ( діабетична кома, уремія).

11. Діагностичні критерії задухи при інсульті.

12. Характер задухи при істерії.

ВМІТИ:

1. Визначити частоту дихання.2.Виявити задишку та інші симптоми легеневої і серцевої недостатності при огляді хворого.

3.Володіти методиками пальпації, перкусії та аускультації легень і серця.

4.Діагностувати головні рентгенологічні синдроми при патології легень, що супроводжуються задишкою.

5. Верифікувати ЕКГ – ознаки хронічного легеневого серця, перевантаження лівого шлуночка, адгезивного перикардиту.

6. Вказати на ЕхоКС симптоми право- та лівошлуночкової дисфункції.

7. Перевірити основні неврологічні симптоми для виключення вогнищевого ураження мозку.

8.Ідентифікувати задуху при істерії.
Міждисциплінарна та внутрішньопредметна інтеграція

№ п/п

Дисципліни

Знати

Вміти

1.

2.
3.

4.
5.

6.Нормальна анатомія
Нормальна фізіологія

Патологічна фізіологія


Фармакологія

Рентгенологія.

Пропедевтика внутрішніх хворіб.Знати будову дихальної системи

Знати основні методи контролю функції дихання

Мати уяву про види гіпоксій, механізми їх розвитку, основні причини та патогенез дихальної недостатності

Знати механізм дії основних лікарських засобів, які застосовуються в лікуванні задухи та асфіксії та вміти їх виписувати в формі рецептів

Знати рентгенологічні зміни в легенях при різних захворюваннях дихальної системи

Демонструвати навички та вміння з обстеження пацієнтів з задухою (збір скарг, анамнезу захворювання та життя, об’єктивне обстеження дихальної, серцево-судинної систем, вміти аналізувати дані додаткових методів обстеження)


Покази та протипокази до призначення медикаментів. Виписати рецепт.

Описати рентгенограму хворого.

Провести клініко-лабораторне дослідження хворих, сформулювати діагноз, призначити лікування.

Профілактика ускладнень.Матеріали методичного забезпечення навчання (додаються):


 • тестові завдання та еталони відповідей до них;

 • ситуаційні задачі та еталони відповідей до них;

 • рентгенівські знімки ОГК;

 • спірограми;

 • комп’ютерні томограми ОГК;

 • результати лабораторних тестів;

 • методичні вказівки для студентів до практичного заняття з наступної теми.


План і організаційна структура заняття


п/п


Основні етапи заняття, їх функції і зміст

Час (хв)

Навчальні цілі в рівнях засвоєння

Методи контролю і навчання

Матеріали методичного забезпечення

І

1.1


1.2


Підготовчий етап

Організаційні заходи, звіт субординатора на клінічній конференції про чергування в стаціонарі.

Контроль вхідного рівня знань студентів

10

15


ІІ

ІІ


Історія хвороби, рентгенограми, прозірки, стенди.

Тестовий контроль по ситуаційних задачах.

Академічний журнал.

Тестові ситуаційні задачі.


ІІ

2.1


2.2
2.3

Основний етап

Самостійна робота студентів в палаті по курації хворих, участь в клінічних обходах.


Самостійна робота по клінічному розбору тематичних хворих.

Клінічний розбір історії хвороби хворого, проведення диференціального діагнозу, уточнення розгорнутого клінічного діагнозу.


120


120
60

ІІІ


ІІІ
ІІІ

Клініко-інструментальне і лабораторне обстеження хворих.

Клініко-інструментальне і лабораторне обстеження тематичних хворих.

Аналіз клінічних даних.


Історії хвороби, хворі відділення.


Тематичні хворі, історії хвороби.

Історії хвороби, рентгенограми, ЕКГ, стенди, прозірки.


ІІІ

3.1


3.2
3.3

Заключний етап

Контроль кінцевого рівня знань


Підведення підсумків заняття.

Завдання до наступного заняття.


30

3


2

ІІІ

Тестовий контроль

Еталони відповідей, протоколи вирішення завдань.

Академічні журнали.
Методичні вказівки для студентів
Зміст теми заняття:

1. Діагностичні критерії задухи при патології бронхолегеневого дерева – БА, ХОЗЛ, частковій (крупозній) пневмонії, альвеолітах, аспірації стороннього тіла. Аргументація діагнозу. Тактика лікаря.

2. Характер задухи при ТЕЛА. Клінічне, інструментальне та лабораторне підтвердження діагнозу. Лікування.

3. Причини появи задишки при саркоїдозі органів дихання. Встановлення діагнозу. Тактика ведення хворого.

4. Діагностичні критерії задишки при ураженні кістково – м’язевого каркасу грудної клітки (окостеніння реберних хрящів, кіфосколіоз, параліч діафрагми). Діагностика. Принципи лікування.

5. Характерні особливості задишки при муковісцидозі. Діагностика. Ведення хворого.

6. Задишка при хронічній лівошлуночковій недостатності. Характер задухи при гострій ЛШ недостатності. Диференціювання задишки при недостатності правого відділу серця. Задуха при констриктивному перикардиті. Лікування.

7. Задишка як один із провідних симптомів анемії. Клінічне, інструментальне та лабораторне підтвердження діагнозу. Тактика ведення хворого.

8. Відмінні риси задухи, викликаної ацидозом при діабетичній та уремічній комі. Діагноз. Лікарська тактика.

9.Характер задухи при церебральній патології (інсульті). Головні неврологічні симптоми. Тактика лікування.

10. Діагностичні критерії задухи при істерії. Тактика ведення хворого.

11. Обструктивне сонне апное, підтвердження діагнозу. Рекомендації пацієнтові.


Рекомендована література.

Обов'язкова:

 1. Внутрішні хвороби./За ред.проф.Глушка Л.В.в 2-х т.,Ів-Франківськ, 2004.

 2. Обструктивные заболевания легких: образовательная программа для врачей / Ю.И. Фещенко, Л.А. Яшина, А.М. Полянская, А.Н. Туманов. - Київ, 2004.

 3. Дзяк Г.В., Василенко А.М., Перцева Т.О. Невідкладні стани в клініці внутрішніх хвороб: Підручник.- Дніпропетровськ: Пороги, 2002.

 4. Клінічна пульмонологія / За ред. І.І. Сахарчука. – К.: Книга плюс, 2003.-368 с.

 5. Москаленко В.Ф., Рощін Г.Г., Анкін Л. М. та ін. Протоколи з надання екстреної медичної допомоги в разі невідкладних станів / - Київ, 2001 .-111с.

 6. Невідкладні стани в клініці внутрішніх хвороб / За ред. Г.В. Дзяка. - Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2004. - 517с.

 7. Сучасні класифікації та стандарти лікування розповсюджених захворювань внутрішніх органів / За ред. д-ра мед. наук, проф. Ю.М.Мостового. -Вид.7,доп.і пер.-Вінниця: ДПДКФ,2005.-480 с.

 8. Фещенко Ю.І. Основи інгаляційної терапії при хронічному обструктивному бронхіті та бронхіальній астмі: Посіб. для студ. та лікарів / Ю.І. Фещенко, Т.О. Перцева, Л.І. Конопкіна; Ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України, Дніпропетр. держ. мед. акад.. – Д.: АРТ-ПРЕС, 2004. – 71 с.: іл. – Бібліогр.: с. 69-71.

 9. Методичні вказівки студентам 6 курсу медичного факультету для самостійної підготовки до занять з внутрішніх хвороб (навчально-методичний посібник) /За ред. проф. М.Ю. Коломойця, проф. Т.М. Христич. – Чернівці. 2002. -368с.

 10. Негоспітальна пневмонія у дорослих: етіологія, патогенез, класифікація, діагностика, антибактеріальна терапія (методичні рекомендації). Київ, 2003.- 36 с.

 11. Поліклінічна справа і сімейний лікар /За ред. Є.Я. Солярова, І.О. Мартинюка, Б.Б. Лемішка. – Київ: Здоров’я, 2003. -627с.

 12. Христич Т. М. Хронічний бронхіт, варіанти та геріатричні особливості перебігу, диференційована фармакотерапія, - Чернівці, БДМА, 2001. – 228 с.

Додаткова:

 1. Алгоритми невідкладної допомоги в практиці сімейного лікаря (навчально-методичний посібник ). – Чернівці: БДМА, 2004. – 325 с. .Алгоритми невідкладної допомоги в практиці сімейного лікаря (навчально-методичний посібник ). – Чернівці: БДМА, 2004. – 325 с.

 2. Асаулюк И.К., Байчак М.П. Пневмонии: практическое руководство. – Кимев: Варта, 2000 – 487с.

 3. Бокарев И.Н., Смоленский В.С. Внутренние болезни: Дифференциальная диагностика и терапия. Руководство для студентов и начинающих врачей. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд-во РОУ, 1996. – 576 с.

 4. Внутрішні хвороби /За ред. проф. І.М. Ґанджі, проф. В.М.Коваленка. – Київ: Здоров’я, 2002. – 999с.

 5. Внутренние болезни: Учебник / Под ред. Ф.И. Комарова, В.Г. Кукеса, А.С. Сметнева. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Медицина, 1991. – 688 с.

 6. Довідник сімейного лікаря. Під ред. Марк Д. Грабер, Метью Л. Лантерньер.—Київ, 2003. – 730 с.

Затверджено на засіданні кафедри внутрішньої медицини № 3 з курсом професійних хвороб, протокол № __ від "__"_____ 20__ р.

Зав. кафедрою, д. мед. н.,

проф. _________ М. М. Островський
Методична розробка для викладача до практичного заняття

з пульмонології на тему:

  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка