В. В. Кондрюкова доцент, кандидат психологічних наукСкачати 165.75 Kb.
Дата конвертації05.03.2017
Розмір165.75 Kb.


Вищий навчальний закладУніверситет економіки та права «КРОК»
ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор О.І.Шаров

«___» ______________ 2011 р.КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
«Актуальні проблеми

юридичної психології»

Київ – 2011

Передмова

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни РОЗРОБЛЕНО

Кафедрою психології

Юридичного факультету

РОЗРОБНИКИ

В. В. Кондрюкова доцент, кандидат психологічних наук

(підпис)


РЕЦЕНЗЕНТ

Пригунов П.Я. директор Інституту менеджменту безпеки кандидат психологічних наук, доцент

Зауваження враховані. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни відповідає стандартам вищої освіти, вимогам МОНмолодьспорт України та Університету «КРОК»

(підпис)


РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО кафедрОЮ

Протокол №
від

«__» _____________ 201_ р.

Завідувач кафедри

(підпис)

О.Д. Сафін


УХВАЛЕНО ВЧЕНОЮ РАДОЮ ФАКУЛЬТЕТУ (ІНСТИТУТУ)

Протокол №
від

«__» _____________ 201_ р.

Декан факультету (директор інституту)

(підпис)

І.Б.Прізвище


ЗМІСТ


 1. Сфера застосування

 2. Опис дисципліни

 3. Навчальна програма дисципліни

3.1. Мета та завдання навчальної дисципліни

3.2. Зміст навчальної дисципліни 1. Робоча навчальна програма дисципліни, плани лекцій та практичних (семінарських) занять, завдання для лабораторних робіт та самостійної роботи студентів з дисципліни

4.1. Тематичний план дисципліни

4.2. Плани лекцій та практичних (семінарських) занять. Завдання для лабораторних робіт. Завдання для самостійної роботи студентів

4.3. Засоби для проведення поточного та підсумкового контролю

4.4. Перелік рекомендованих підручників, інших методичних та дидактичних матеріалів 1. Критерії оцінювання результатів навчання студентів

5.1. Схема нарахування балів з дисципліни

5.2. Умови нарахування балів

5.3. Критерії підсумкового оцінювання


 1. Комплексна контрольна робота (ККР) для перевірки знань з дисципліни

 2. Лист погодження комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни

 3. Лист подовження дії комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни кафедрою – розробником

 4. Додатки:

– (опорний) конспект лекцій;

– наочні матеріали;

– еталонні приклади розв’язання типових завдань.

1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей комплекс поширюється на усі структурні підрозділи Вищого навчального закладу «Університет економіки та права «КРОК», в яких вивчається навчальна дисципліна.Навчальна дисципліна «Актуальні проблеми юридичної психології» вивчається згідно навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» напряму підготовки


Галузі знань

Спеціальності

Шифр

Найменування

Шифр

Назва

0301

Психологія

8.03010201

Психологія


2. ОПИС ДИСЦИПЛІНИШифр дисципліни (ідентифікатор)


Тип дисципліни

ВибірковаПопередні умови

попереднє вивчення дисциплін: правознавство, психофізіологія, загальна психологія, експериментальна психологія, юридична психологія, конфліктологія, соціальна психологія.Триместр

3 триместрКредити ECTS

2,00Заняття з викладачем

лекційних -12, практичних -12, індивідуальні заняття з викладачем - 12Форми підсумкового контролю

Диференційований залікМетоди проведення

лекції, практичні заняття, захист індивідуальних науково-дослідних завдань, робота у малих групах, ділові ігри, тренінгиРезультати навчання

формування у студентів системи знань про психологічні закономірності діяльності правоохоронних органів при виникненні надзвичайних обставин і ситуацій, пов'язаних з підвищеним професійним ризиком, небезпекою для життя та здоров'яЗміст дисципліни

Заходи психологічного забезпечення професійної та функціональної надійності персоналу при виконанні задач в умовах, що потребують граничної мобілізації фізичних, психологічних і моральних якостей. Психологічні особливості правоохоронної діяльності, пов’язані з ризико-небезпечними ситуаціями. Особливості морально-правових аспектів діяльності правоохоронців в ризико-небезпечних ситуаціях службової діяльності.Література

1. Васильев В.Л. Юридическая психология: учебник. - СПб.: Питер, 2010. 2. Еникеев М.И. Юридическая психология: учебник. - М.: ТК Велби; М. : Проспект, 2008. 3. Орбан-Лембрик Л.Е. Юридична психологія: посібник. - Чернівці: Книги - XXI, 2007. 4. Юридична психологія: підручник / За заг.ред. Л.І. Казміренка, Є.М. Моісеєва. - К. : КНТ, 2007.Мова

українська, російська, англійська

3. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

Навчальна програма дисципліни «Актуальні проблеми юридичної психології» затверджена у встановленому порядку на засіданні кафедри психологічних дисциплін (протокол №__ від «__» ______ 201_ р.) та ухвалена вченою радою вищого навчального закладу Університету економіки та права «Крок» (протокол №__ від «__» _____201_ р.).3.1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Робота правоохоронних органів ніколи не була легкою, але у наш час ситуація ускладнюється стрімким набуттям злочинністю професіональних рис, які пов’язані з її спрямованістю на корисливо-насильницький напрям, якісно новим рівнем організованості, проникненням в економічну, соціаль­ну і політичну сфери суспільного життя, використанням зв'язків з ко­румпованими чиновниками. Все це відбувається на тлі зростаючих вимог держави і суспільства до ефективності діяльності правоохоронних органів, зокрема органів внутрішніх справ у боротьбі зі злочинністю та охороні правопорядку, а також майже суцільної недовіри громадян України до працівників міліції. Спостерігається підвищена увага суспільства до проявів деструктивної поведінки осіб, пов’язаних з правоохоронною і правозастосовною діяльністю.Навчальна дисципліна «Актуальні проблеми юридичної психології» базується на останніх досягненнях вітчизняної та зарубіжної психології, фізіології та правознавства. Метою навчальної дисципліни є формування у студентів системи знань про психологічні закономірності діяльності правоохоронних органів при виникненні надзвичайних обставин і ситуацій, пов'язаних з підвищеним професійним ризиком, небезпекою для життя та здоров'я; заходи психологічного забезпечення професійної та функціональної надійності персоналу при виконанні задач в умовах, що потребують граничної мобілізації фізичних, психологічних і моральних якостей особистості. Цією метою обумовлені наступні завдання дисципліни:

 • усвідомлення оцінки напруженості праці та психофізіологічної "вартості" основних видів правоохоронної діяльності, впливу різноманітних стрес-факторів оперативно-службової та службово-бойової діяльності на правоохоронців;

 • опанування знаннями про фактори професійної незадоволеності серед працівників правоохоронних органів України та основні функціональні порушення психічної сфери особистості, що виникають у правоохоронців в процесі оперативно-службової та службово-бойової діяльності;

 • вивчення психологічних особливостей забезпечення правопорядку в умовах надзвичайних обставин і ситуацій;

 • вивчення особливостей та основних напрямків роботи психолога під час психологічного супроводження оперативно-службової діяльності;

 • вивчення сучасних методів постекстремальної роботи з правоохоронцями, надання їм психологічної допомоги після застосування табельної зброї та спеціальних засобів для припинення правопорушень.

У результаті вивчення дисципліни «Актуальні проблеми юридичної психології» студенти повинні з н а т и:

 • загально психологічні закономірності функціонування психіки та життєдіяльності індивіда в зоні граничних можливостей організму, особистості, групи, соціуму;

 • особливості впливу норм права на регуляцію поведінки, діяльності та взаємовідносин між індивідами, між особистістю та суспільством в умовах надзвичайних обставин і ситуацій;

 • особливості морально-правових аспектів діяльності правоохоронців в ризико-небезпечних ситуаціях оперативно-службової та службово-бойової діяльності;

 • основні напрямки роботи психолога під час психологічного супроводження оперативно-службової діяльності;

 • психологічні особливості управління та практичної діяльності правоохоронних органів у кризових та надзвичайних обставинах і ситуаціях.у м і т и:

 • складати психологічний портрет правопорушників (злочинців) з різною антисуспільною спрямованістю особистості; оцінювати належність особи до кримінальної середовища; діагностувати поведінку особи, яка знаходиться у небезпечному стані; виявляти агресивні стани і наміри людини чи групи, впливати на них;

 • проводити соціально-психологічний аналіз злочинної групи, визначити статус окремих учасників;

 • аналізувати чинники та динаміку розвитку натовпу; враховувати психологічні аспекти при розробці системи профілактичних заходів;

 • аналізувати психологічний стан об’єкта професійного впливу, вибирати адекватні методи і прийоми;

 • аналізувати практичні ситуації правоохоронної діяльності, визначати їх психологічні чинники.

Міждисциплінарні зв’язки. Навчальна дисципліна «Актуальні проблеми юридичної психології» входить в цикл дисциплін, спрямованих на практичну підготовку студентів-психологів. Змістовно курс пов’язаний із загальною, соціальною, віковою психологією, психодіагностикою, психологією труда, експериментальною, екстремальною психологією, конфліктологією тощо і забезпечує практичне спрямування, засвоєних в рамках цих дисциплін теоретичних понять.

3.2. Зміст навчальної дисципліни

Вступ


Вплив сучасних політичних, економічних, соціальних змін на нормативну регуляцію поведінки та засвоєння особистістю соціальних норм. Сучасні погляди на нормативні системи та їх основні види: право, мораль, звичаї і традиції. Кримінально-психологічна характеристика сучасної злочинності. Соціальні, правові, психологічні риси злочинності.

Особистість сучасного злочинця. Основні групи чинників, що впливають на протиправну поведінку. Особливості сучасного формування різновидів злочинної спрямованості. Вплив реалій сучасності на психологію неповнолітніх злочинців. Особливості та структура організованої злочинності.Змістовний модуль 1. Психологічні особливості правоохоронної діяльності, пов’язані з ризико-небезпечними ситуаціями.

Тема 1. Психологічна характеристика юридичної діяльності.

Загальна характеристика юридичної діяльності. Характеристика професійного спілкування працівників правоохоронних органів та його особливості у залежності від специфіки напрямку професійної діяльності окремих підрозділів. Особливості професійного спілкування працівників оперативних підрозділів. Сутність і методи психологічного впливу в оперативно-розшуковій діяльності. Урахування у професійному спілкуванні психологічних особливостей окремих категорій осіб.

Основи роботи профайлера. Методи одержання інформації про особу, що становить професійний інтерес. Особливості спілкування оперативного працівника з особами, які перебувають у небезпечних психічних станах.

Тема 2. Психологічна характеристика масовидної поведінки.

Специфіка та основні види масовидних форм активності громадян. Організована і неорганізована масовидна поведінка, різновиди натовпу. Психологічна характеристика чинників, що впливають на формування агресивного натовпу. Склад агресивного натовпу та основні етапи його розвитку.

Зміни психіки людини в натовпі. Вплив чуток на психіку людини. Соціально-психологічний склад натовпу. Етапи розвитку паніки. Заходи соціально-психологічного впливу на поведінку натовпу. Алгоритми психологічно доцільних дій при загрозі виникнення агресивного натовпу.

Змістовний модуль 2. Психологічне супроводження оперативно-службової діяльності працівників правоохоронних органів.

Тема 3. Основні напрями системи психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності.

Психологічні особливості юридичної діяльності. Поняття системи психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності та її значення для працівників правоохоронних органів. Основні напрямки психологічного забезпечення правоохоронної діяльності.

Професійно-психологічний відбір кандидатів до підрозділів органів внутрішніх справ, вимоги до їх особистісних та професійних якостей. Основні завдання психологічного супроводження проходження служби працівниками правоохоронних органів. Основні завдання їх професійно-психологічної підготовки.

Тема 4. Психологічне забезпечення переговорної діяльності працівників правоохоронних органів.

Поняття та функції переговорної діяльності. Стадії переговорного процесу. Психологічні механізми та технологія переговорної діяльності. Стратегії переговорного процесу.

Психологічні передумови успіху переговорів. Техніка і тактика аргументування як інструмент переговорної діяльності. Психологічний аналіз посередництва як форми розв’язання соціальних конфліктів правоохоронними органами. Психологічні засади ведення переговорів працівниками міліції в екстремальних умовах службової діяльності.

Тема 5. Психологічне супроводження оперативно-службової діяльності працівників правоохоронних органів в екстремальних умовах.

Психологічна характеристика екстремальних ситуацій та готовності правоохоронців до їх вирішення. Основні чинники екстремальних ситуацій та їх вплив на психіку правоохоронців. Психологічна характеристика окремих службових дій.Психологічне забезпечення готовності правоохоронців до дій у надзвичайних ситуаціях. Соціально-психологічний тренінг підготовки працівників міліції до дій в умовах застосування вогнепальної зброї. Корекція пост стресових психологічних станів працівників правоохоронних органів. Менеджмент стресу критичних інцидентів.

4.4. Перелік рекомендованих підручників,

інших методичних та дидактичних матеріалів

Основна література, методичне забезпечення, ресурси

 1. Бочелюк В.Й. Юридична психологія: навчальний посібник / В.Й. Бочелюк. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 336 с.

 2. Брягин О.В. Безопасность Вашего бизнеса. Советы постороннего. Системный подход, аналитические материалы, практические рекомендации / О.В. Брягин. - К. : КНТ, 2006. - 228 с.

 3. Варій М.Й. Психологія: навчальний посібник / М.Й. Варій. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 288 с

 4. Варламов В.А. Детектор лжи / В. А. Варламов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ПЕР СЭ-Пресс, 2004. - 352 с.

 5. Васильев В.Л. Юридическая психология: учебник / В.Л. Васильев. - 6-е изд., перераб и доп. - СПб. : Питер, 2010. - 608 с. - (Учебник для вузов)
 6. Грачев Г.В., Мельник И.К. Манипулирование личностью: организация, способы и технологии информационно-психологического воздействия [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://evartist.narod.ru/text3/72.htm.

 7. Дубова І.О. Переговори зі злочинцями [Электронный ресурс] // Науковий вісник. – Режим доступа: http://www.naiau.kiev.ua/tslc/pages/biblio/visnik /nomer3/dubova.html.


 8. Еникеев М.И. Юридическая психология : учебник / М.И. Еникеев. - 10-е изд. перераб. и доп. - М. : ТК Велби ; М. : Проспект, 2008. - 336 с.

 9. Змановская Е.В. Девиантное поведение личности и группы: учебное пособие / Е.В. Змановская, В.Ю. Рыбников. - СПб. : Питер, 2010. - 352 с.

 10. Илларионов В.П. Переговоры с преступниками [Электронный ресурс] // Електронна бібліотека "Школи продажу Деревицького" – Режим доступу: http://dere.kiev.ua/library/illarionov/peregovory_3.shtml.
 11. Квалификационные требования к работникам службы психологического обеспечения оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел Украины [Электронный ресурс] // Лига Закон. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/REG9969.html.


 12. Концептуальні підходи щодо організації та здійснення підготовки фахівців для системи забезпечення безпеки чемпіонату Європи з футболу "Євро -2012" (Розроблено на базі навчально-наукового Інституту менеджменту безпеки університету економіки та права "КРОК" ) //Бизнес и безопасность: Информационно-рекламный журнал для тех, кому есть что защищать. - К.: ЧП "Коллегиум", 2010. - № 2. - С. 25-28.

 13. Кондрюкова В.В. Забезпечення кадрової безпеки комерційних структур: відбір персоналу на роботу/ В.В. Кондрюкова // Правничий вісник Університету «КРОК». – Київ: Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – Вип. 6. – Т. 2., 2011. – с. 33-37.

 14. Кондрюкова В.В. Роль профілактики конфліктів у сучасному менеджменті / В.В. Кондрюкова // Правничий вісник Університету «КРОК». – Київ: Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – Вип. 5. – Т. 2., 2010. – с. 49-55.

 15. Костицький М.В. Філософські та психологічні проблеми юриспруденції: вибрані наукові праці. Кн. перша / М.В. Костицький. - Чернівці : Рута, 2009. - 580 с.

 16. Мороз О.М. Патопсихологічний аналіз особистості в правоохоронній практиці: монографія / О. М. Мороз. - К. : Атіка, 2009. - 320 с.
 17. Москаленко А.П. Концептуальний підхід до організації психологічного забезпечення службово-оперативної діяльності в системі МВС [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Usoc/ 2005_5-6/56-65.pdf.


 18. Орбан-Лембрик Л.Е. Юридична психологія: навчальний посібник / Л. Е. Орбан-Лембрик, В. В. Кощинець. - Чернівці : Книги - XXI, 2007. - 448 с.
 19. Профайлер - элита следствия [Электронный ресурс] // Интернет газета Охрана.Ru. – Режим доступу: http://www.oxpaha.ru/analytics_61_37533.

 20. Профайлер - элита следствия [Электронный ресурс] // Интернет газета Охрана.Ru. – Режим доступу: http://www.oxpaha.ru/analytics_61_37533.


 21. Прыгунов П.Я. Психологические особенности ролевого поведения менеджера по безопасности предпринимательства (на материалах служб безопасности негосударственных структур): монография / П. Я. Прыгунов. - М.: Московский психолого-социальный институт; Воронеж : Издательство НПО "МОДЭК", 2010. - 200 с.

 22. Прыгунов П.Я. Психологическое обеспечение специальных операций: Оперативное внедрение: учебное пособие / П. Я. Прыгунов. - К. : КНТ, 2006. - 472 с. - (Мир глазами спецслужб).

 23. Психология: учебник / Под ред. В.Н. Дружинина. - СПб.: Питер, 2003. - 656 с.

 24. Психологія слідчої діяльності: навчальний посібник / В. Г. Андросюк [та інші]. - К. : Правова єдність, 2009. - 200 с.
 25. Соболєв В.О. Професійна адаптація працівників органів внутрішніх справ [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://books.br.com.ua/themes/7/82.


 26. Чугаєвська Л. Здоровий спосіб життя - запорука кваліфікованого працівника/ Л. Чугаєвська //Культура безпеки, екології та здоров’я/ Всеукраїнський науково-популярний журнал. - К.: Міжнародна громадська організація "Екосвіт", 2010. - N 3. - С. 17-18.

 27. Штронда Н.А. Проведення переговорів у спеціальниз операціях органів внутрішніх справ [Электронный ресурс] – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2009-3/09smaovc.pdf.
 28. Экман Пол Психология лжи [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.fidel-kastro.ru/psihology/psylgi.htm.


 29. Юридична психологія: підручник / За заг.ред. Л.І. Казміренка, Є.М. Моісеєва. - К. : КНТ, 2007. - 360 с.Додаткові джерела

 1. Аминов И.И. Психологический практикум для юристов. Учебное пособие. – М.: Издательство “ЭКМОС”, 2001.

 2. Антонян Ю.М. Психология убийства. М., 1997.

 3. Антонян Ю.М., Еникеев М.И., Єминов В.Е. Психология преступника и расследования преступлений. М., 1996

 4. Ануфрієв М.І., Ірхін Ю.Б. та ін. Професіографічна характеристика основних видів діяльності в органах внутрішніх справ України (кваліфікаційні характеристики професій, професіограми основних спеціальностей): Довідковий посібник. К.: МВС України; КІВС, 2003.

 5. Барко В.І. Професійний відбір кадрів до органів внутрішніх справ (психологічний аспект). Монографія. – К.: Ніка-Центр, 2002.

 6. Бобнева М.И. Социальные нормы и регуляция поведения. М., 1979.

 7. Васильев В. Юридическая психология: Учебник для вузов / 5-е изд., перераб. и доп. СПб., 2003.

 8. Ірхін Ю.Б. Психологічна підготовка працівників оперативних підрозділів. Навчальний посібник. – К.: РВЦ КНУВС, ДП "Друкарня МВС", 2007.

 9. Кондрюкова В.В. Вплив національно-психологічних особливостей співрозмовника на встановлення довірчих відносин з ним / В.В. Кондрюкова // Південноукраїнський правничий часопис. – Одеса: Одеський державний університет внутрішніх справ. - № 1, 2010. – с. 280-282.

 10. Кондрюкова В.В. Значення психологічних знань для розкриття, розслідування та попередження злочинів / В.В. Кондрюкова // Роль та місце ОВС у розбудові демократичної правової держави. – Одеса: Одеський державний університет внутрішніх справ, 2010. – с. 294.

 11. Костенко А.Н. Криминальный произвол: социо-психология воли и сознания преступника. К., 1990.

 12. Кудрявцев В.Н. Правовое поведение: норма и патология. М., 1982.

 13. Кудрявцев В.Н. Правовое поведение: норма и патология. М., 1982.

 14. Лунеев В.В. Мотивация преступного поведения. М., 1991.

 15. Медведєв В.С. Кримінальна психологія. Підручник. К., 2004.

 16. Прикладная юридическая психология: Учебное пособие для вузов // Под ред. А.М.Столяренко. М., 2001.

 17. Профессионально-психологическая подготовка милиционеров охраны. Методические материалы. // Под общ. ред А.М. Столяренко – М.: Всесоюзное объединение “Охрана”, 1990.

 18. Психологічне забезпечення оперативно-службової діяльності працівників міліції (У двох частинах). Професійно-психологічна підготовка працівників оперативних підрозділів. Частина І.: Навч.-метод. посіб. – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2003.

 19. Психологічне забезпечення оперативно-службової діяльності працівників міліції (У двох частинах). Психологічне супроводження оперативно-службової діяльності працівників органів внутрішніх справ в екстремальних умовах. Частина ІІ.: Навч.-метод. посіб. – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2003.

 20. Столяренко А.М. Психологическая подготовка сотрудников ОВД. Методические рекомендации. – М.: “Тандем”, 1992.

 21. Шиханцов Г.Г. Юридическая психология. М., 2003.

 22. Щекин Г.В. Визуальная психодиагностика: познание людей по их внешности и поведению. – К.: МАУП, 1995.

 23. Энциклопедия юридической психологии. // Под ред. А.М.Столяренко. М., 2003.Підпис розробника: ______________


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка