В сучасних умовах переходу України до ринкової економіки в кожній галузі відбувається пошук нових шляхів та методів виро­бництва, здійснюється аналіз сучасного стану, окреслюються пе­рспективи на майбутнєСторінка37/37
Дата конвертації05.11.2016
Розмір6.35 Mb.
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37

7.3.4. Індекс прибутковості (Profitability Index) PI

Індекс прибутковості (PI) показує рентабельність проекту і дорів­нює відношенню потоку коштів та інвестицій. Цей показник визначає, як зростає цінність підприємства в розрахунку на 1 дол. інвестицій. Прийнятним результатом є показник, що дорівнює або перевищує 1.де В — виручка від проживання в номерному фонді та інших нахо­джень, що буде отримана в результаті здійснення проекту, дол. США. С — поточні витрати + податки, дол. США.414

/— інвестиційні витрати проекту, дол. США. 0,12 — ставка дисконту.

Р/=1,00

7.3.5. Інтегральні показники інвестиційної привабливості

Назва показника

Значення


Ставка дисконтування

12

Термін окупності — РВ, років

5,25 < 7 5

Чиста приведена вартість — NPV, дол. США

776 > 0


Індекс прибутковості — РІ

1,00=1

Внутрішня норма рентабельності — 1RR, %

12,06 > 12

Період розрахунку інтегральних показників, міс.

84

Більш широкий аспект показників ефективності проекту викладений у таблицях «Фінансові показники» та «Інтегральні показники» (додатки

15 та 18).

Аналізуючи основні показники інвестиційної привабливості проек­ту, а саме чисту приведену вартість (NPV), бачимо, що значення NPV позитивне, а значення внутрішньої норми рентабельності (IRR) біль­ше, аніж відсоткова ставка за кредитом. І це означає прийнятність даного проекту за цими критеріями. Він є ефективним у межах прогно­зного періоду.

7.4. Аналіз чутливості проекту

Розрахунок показників ефективності проекту при різних значеннях ціни одиниці продукції, обсягу виробництва, постійних витрат, змінних витрат та ставки дисконтування показав, що проект є найбільш чутли­вим до:

1. Зміни ціни на одиницю номерного фонду — втрата прибутку при

зменшенні ціни на 12 %.

2. Обсягу виробництва — втрата прибутку при зменшенні заванта­
ження номерного фонду на 28%.

Найбільшою небезпекою є втрата прибутку при зменшенні заванта­ження номерного фонду. Цей показник найбільше залежить від кон'юнктури ринку.7.5. Бюджетна ефективність інвестиційного проекту Даний проект має не тільки соціальну значимість, але й дозволяє збільшити надходження до бюджетів різних рівнів.

За розрахунковий період проекту (86 місяців) відрахування підпри­ємства до бюджетів і фондів різних рівнів складуть 2 064 950 дол. США (додаток № 14).415

Таким чином, даний інвестиційний проект має не тільки комерційну привабливість, а й істотні соціальні наслідки, а також видиму бюджет­ну ефективність.

VIII. РИЗИКИТаблиця 7.1 СТРУКТУРА Й АНАЛІЗ РИЗИКІВ ТА ЗАХОДИ ДЛЯ ЇХ МІНІМІЗАЦІЇ
Суть ризиків

Заходи для зниження ризиків

Політичні

Пов'язані з нестабільністю

Формування зовнішнього ділового се-

ризики

господарського, податково-

редовища та можливості лобіювання
го, земельного и іншого за­конодавств в Україні, відсу­тністю підтримки уряду тощо

інтересів

Юридичні

Ризики, пов'язані з неузго-

Аналіз всіх змін в законодавстві по да-

ризики

дженістю законодавчих ак-

ній темі та прийняття гнучких рішень в
тів, складністю судових

бізнесі.
процедур у випадку супе-

Чітке й однозначне формулювання від-
речок між замовником та

повідних статей у документах.
виконавцем

Залучення для оформлення документів фахівців, що мають практичний досвід у цій області

Технічні ри-

Пов'язані з можливістю не-

Виконання контрактів на умові «під

зики

вчасної поставки устатку-

ключ» із санкціями за непогодженість і
вання і затримка при вве­денні технічних систем

зриви термінів

Виробничі

Можливість затримок при

Чітке календарне планування і управ-

ризики

введенні в експлуатацію

ління реалізацією проекту.
комплексу

Розробка і використання продуманої системи контролю на всіх етапах реко­нструкції і введення в експлуатацію

Маркетин-

Можлива затримка виходу

Розробка маркетингової стратегії.

гові ризики

на ринок, помилковий ви-

Розробка і реалізація програми марке-
бір маркетингової стратегії,

тингових заходів.
можливі помилки в ціновій

Проведення повного комплексу марке-
політиці

тингових досліджень тощо.

Фінансові

Коливання валютних курсів

Зміна курсу американського долара по

ризики
відношенню до курсу української гривні на проект не впливає. Ціна на номерний фонд розрахована за формулою:

А1=А0-(К1\К0),

де А1 — вартість номерного фонду на момент заселення клієнта;А0 — розмір орендної плати на момент розрахунку бізнес-плану;

К0 — курс долара США до гривні на момент укладання попереднього дого­вору за НБУ;

К1 — курс долара США до гривні на момент заселення клієнта за курсом НБУ

Як бачимо, одним із найважливіших чинників зниження ризику є необхідність своєчасної здачі комплексу в експлуатацію. Найближчі кроки розробників і власників проекту:

 • проведення поглибленої проблемної діагностики проекту;

 • організація колективної роботи керівництва з консультантами з вироблення стратегії і конкретної програми заходів, у першу чергу пов'язаних з маркетингом і диверсифікованістю джерел залучення клі­єнтів, що забезпечать:

 • високу економічну ефективність проекту;

 • мінімізацію ризику;

• формування й організаційне оформлення команд для реалізації

вироблених заходів;

• при запланованому рівні постійних витрат і цін на послуги ком­
плекс буде функціонувати із запланованою рентабельністю і окупність
проекту досягнеться в прогнозний період.

У сформованих умовах підвищити прибуткову роботу комплексу «Едельвейс» можна забезпечити різними способами, в т. ч. збільшивши

асортимент послуг.

Очевидно, що із наведених ризиків найбільш важливими для реалі­зації поставлених завдань є такі:Таблиця 7.2

Тип ризику

Оцінка ймовірності

Оцінка збитку для проекту

Можливі заходи для пом'якшення ризиків

Економічний

90%

Значний

Доробка проекту, облік багато-варіантності сценаріїв реалізації

Управлінський

10%

Незначний

Прийняття засновниками адек­ватних управлінських рішень

ОЦІНКА РИЗИКІВ У ПРОЕКТІ

Зважаючи на набутий досвід засновників та топ-менеджменту ТзОВ «Едельвейс», подальша робота зі зниження ризиків проекту передбачає його корегування за результатами різноманітних розрахунків впрова­дження і пошуку прийнятного сценарію.

IX. ВИСНОВКИ

1. Дана Стратегія розвитку комплексу «Едельвейс» підготовлена


відповідно до рішення засновників підприємства, вихідною інформаці­
єю ініціаторів проекту є узагальнення, систематизація їхнього досвіду,

знань і напрацювань.

2. Існують всі організаційні передумови (забезпечення площами й
інженерною інфраструктурою, глибокі маркетингові дослідження, фі­
нансове забезпечення).


 1. Аналіз ринку дозволяє зробити висновок про достатній потенціал проекту комплексу як комерційного заходу з окупністю кредиту до п'яти років з моменту вкладення коштів.

 2. Прибуток при реалізації проекту має досить високий рівень, а сам розвиток комплексу «Едельвейс» може забезпечити високі темпи капіталізації.

 3. Проект досить життєздатний, щоб протистояти серйозним не­сприятливим змінам.

Ініціатори проекту мають необхідний потенціал і досвід для успіш­ного здійснення проекту.

Директор ТзОВ «Едельвейс»Примітка: Таблиці з розрахунками в даному бізнес-плані не пода­ються, бо він є зразком розробки, а не бізнес-планом, який реально вті­лювався в об'єкт.


 1. Конституція України.

 2. Закон України «Про туризм» від 15.09.1995 р. № 325/95-ВР.

 3. Закон України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 р.

Постанова ВР України № 30.

 1. Закон України «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України». Постанова ВР України № 3858-12 від 21.01.1994 р.

 2. Географічна енциклопедія України.— К.: Укр. Рад. енцик. ім. М. П. Бажана, 1989. — Т. 1.

6. Географічна енциклопедія України. — К.: Укр. Рад. енцик.

ім. М. П. Бажана, 1990. — Т. 2.

7. ГОСТ 28681.2-95 «Туристско-экскурсионное обслуживание. Ту-

ристические услуги. Общие требования».

8. ГОСТ 28681.3-95 «Туристско-зкскурсионное обслуживание.
Требования по обеспечению безопасности туристов и зкскурсантов».

9. Інструкція Державного комітету України по туризму «Про поря­


док видачі суб'єктам підприємництва спеціальних дозволів (ліцензій)
на діяльність, пов'язану з наданням туристичних послуг» від 27 липня

1994 р. №79.

10. Александрова А. Ю. Международньїй туризм: Учебн. пособие:

для вузов. — М.: Аспект Пресе, 2001. 1. Биржаков М. Б. Введение в туризм. — СПб.: Издательский Тор­говий Дом «Герда», 1999.

 2. Борисов К. Г. Международный туризм и право: Учебн. посо­бие. — М.: Издательство «НИМП», 1999.

13. Балабанов И. Т., Балабанов А. И. Экономика туризма. Учебн. по­
собие. — М.: Финансы и статистика, 1999.

14. .Винниченко І. І. Середовище турбізнесу. Навч. посібник. — К.:

Академперіодика, 2006.

15.Гірняк О. М., Люановський П. П. Менеджмент. — Львів: «Магно­лія плюс». 2006.

16. Гостиничный и туристический бизнес / Под ред. проф. Чуднов-ского А. Д. — М., Тандем, Изд. ЗКМОС, 2000.

419


 1. Гуляев В. Г. Организация туристической деятельности: учеб. по­собие. — М.: Нолидж, 1996.

 2. Джон Р. Уокер. Введение в гостеприимство.— М., ЮНИТИ. 1999.

 3. Ефремова М. В. Основы технологии туристского бизнеса. Учебн. пособие. — М.: Издательство «Ось-89», 1999.

 4. Зорин И. В., Квартальнов В. А. Туристский терминологический словарь. — М.: Советский спорт, 1999.

 5. Ефремова М. В. Основы технологии туристского бизнеса. Учебн. пособие. — М.: Издательство «Ось-89», 1999.

 6. Євдокименко В. К. Регіональна політика розвитку туризму. — Чернівці: Прут, 1996.

 7. Кабушкин Н. И. Менеджмент туризма: Учеб. пособие.— М.: БГЭУ, 1999.

 8. Кварталъянов В. А. Туризм: теория и практика. Избранные тру­ды в 5-ти томах. — М.: Финансы и статистика, 1998.

 9. Кварталъянов В. А. Туризм. — М.: Финансы и статистика, 2002.

 10. Кварталъянов В. А. Иностранный туризм.— М.: Финансы и статистика, 1999.

 11. Квартальное В. А., Колесник Н. В. Введение в специализацию. Ч. 1. Менеджмент иностранного туризма: Учебн. пособие.— М.: Со­ветский спорт, 2000.

 12. Кварталъянов В. А., Романов А. А. Международный туризм: по­литика развития. — М.: Советский спорт, 1998.

 13. Квартальное В. А. Туризм. — М.: Финансы и статистика, 2000.

 14. Львівщина туристська: Путівник / М. В. Гончар.

 15. Маринин М. М. Туристские формальности и безопасность в ту­ризме. — М.: Финансы и статистика, 2002.

 16. Моисеева Н. К. Стратегическое управление туристической фир­мой: Учебник. — М.: Финансы и статистика, 2000.

 17. Насладищєв А. В. Місце і роль індустрії туризму в сучасній еко­номіці. — М.: Известия АН СРСР, сер. Економічна, №3, 1991.

 18. Кабушкин Н. И. Основы менеджмента: Учеб. пособие. — Минск: Новое знание, 2003.

 19. Котлер Ф. Маркетинг. Гостеприимство и туризм / Пер. с англ. под. ред. Р. Б. Ноздревой. — М.: ЮНИТИ-1998.

 20. Котлер Ф. Основы маркетинга / Пер. с англ. под общ. ред. Е. М. Пеньковой. — М.: Прогресс, 1990.

 21. Кравців В. С. Соціально-економічні мотиви вибору стратегії розвитку туризму в Карпатському регіоні // Проблеми розвитку ту­ризму в Україні і завдання відновлення історичної пам'яті народу за­собами туризму: Тези доп. всеукр. наук.-практ. конф. Ч. 1.— К., 1994.

 22. Кравців В. С. Рекреаційне освоєння Карпат у контексті регіона­льних і державних інтересів // Проблеми соціально-економічної гео­графії Західного регіону України. — К., 1993.

420


 1. Кравців В.А., Євдокименко В.К., Габрель М.М., Копач М. В. Рекреаційна політика в Карпатському регіоні: принципи формування, шляхи реалізації. Чернівці ІІрут,1995.

 2. Кузьмін О.Є., Mельник О. Г. Основи менеджменту: Підруч­ник. — К.: Академвидав, 2003.

 3. Куриляк В. С. Міжнародний менеджмент.— Тернопіль: Карт-

Бланш, 2004.

 1. Курорты. Энциклопедический словарь. — М., 1998.

 2. Любіцева О. О. Ринок туристичних послуг. — К.: «Альтпрес»,

2002.

44. Малъська М.П., Худо В.В. Менеджмент туризму. Вступ до спе­


ціальності. Навч. посібник. — Львів: Видавничий центр ім. їв. Франка,

2002.


 1. Малъська М. П., Худо В. В., Цибух В. І. Основи туристичного бі­знесу: Навч. посібник. — К.: Центр навчальної літератури, 2004

 2. Мініч І. М. Основні підходи до класифікації підприємств готе­льного господарства // Масове харчування, готельне господарство і туризм в умовах ринкових відносин: 36. наук, праць. — К.: КДТЕУ, 1997.

47. Мескон М, Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. —

М., 1992. 1. Мойсеева Н. К. Стратегическое управление туристской фир­мы. — М.: Финансы и статистика, 2000.

 2. Нечай Л. /., Телеш Н. О. Готельно-ресторанний бізнес: менедж­мент. — Київ, 2003.

 3. Основы туристской деятельности: Учебник / Г. И. Зорина, Е. Н. Ильина, Е. В. Мошняга и др.; Сост. Е. Н. Ильина. — М.: Совет­ский спорт, 2000.

51. Олійник О. Туризм в Україні має перспективи // Урядовий

кур'єр. —№35.—1997. 1. Олійник Я. Б., Степаненко А. В. Туристичні основи туризмології. Навч. посібник. — К.: Ніка-Центр, 2005.

 2. Підвищення рівня послуг у готельному бізнесі: Практичні реко­мендації. ЛАРТ. — Львів, 2004.

 3. Пузакова Е. П., Честникова В. А. Международный туристиче­ский бизнес. — М., Экспертное бюро-М, 1997.

55. Сапунова В. Туризм. Эволюция. Структура. Маркетинг. — М.:

Ось-89, 1997.

56. Сенин В. С. Организация международного туризма. Учебник. —

М.: Финансы и статистика, 1999. 1. Соловьев Е. Л., Толстова Л. А. Менеджмент гостеприимства: Справочно-методическое пособие.—М., 1997.

 2. Статистичний щорічник України за 1999 рік / Державний комі­тет статистики України. К.: Українська енциклопедія, 1999.

 3. Ткаченко А. «Квадратура тура». Бизнес. — № 37 (192) 24 сен­тября 1996 p.

 1. Туган-Барановський М. І. Журнал «Мир божий».Стаття «Психо­логічні фактори суспільного розвитку», 1904.

 2. Туризм и гостиничное хозяйство: Учебник / Под ред. проф. Чудновского А. Д. — М., Тандем, Изд. ЭКМОС, 1999.

 3. Туристичний путівник «Львів» САМІТ'99 / За ред. Яворівського С. — Львів: Кубок Карпат, 1999.

 4. Тян Р. Б. Планирование деятельности предприятия. — МА-УП. —Киев, 1998.

 5. Уніфіковані технології готельних послуг / За ред. В. К. Федор-ченко. — К.: Вища шк., 2001.

 6. Усов В. В. Організація обслуговування в ресторанах. — М.: Ви­ща школа, 1990. — 230 с.

 7. Федорченко В. К, Дворова Т. А. Історія туризму в Україні: Навч. посібник. — К.: Вища шк., 2002.

 8. Федорченко В. К. Уніфіковані технології готельних послуг: На­вч. посібник. — К.: Вища шк., 2001.

 9. Федорченко В. К. Туризм на пороге XXI века // Гостиничный бизнес. — 2002.

 10. Федорченко В. К., Мініч І. М. Туристський словник-довідник. — К.: Дніпро, 2000.

 11. Ховард К., Коротков 3. Принципи менеджмента: управление в системе цивилизованного предпринимательства: Учеб. пособие. — М., 1996.

 12. Чорненька Н. Організація туристичної індустрії.— К.: Атіка, 2006.

 13. Шолохов В. Н. Організація і проведення екскурсій. — М., Про-физдат, 1965.

 14. Экономика и организация туризма: международный туризм. Под ред. И. А. Рябовой, Ю. В. Забаева, Е. Л. Драчевой. — М.: КНОРУС, 2005.

 15. Andrzej Kowalczyk Geografia Turyzmu.-Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 1997.

 16. Fr. Buttle Hotel & Food Service Marketing // GB, Kent. — 1993.

 17. Die Tourismuslehre im Grundriss, Bern, Stuttgart, 1991.
 1. Cochran, T. C. Business in American Life: A History. McGraw Hill, 1974.

 2. Doeringer, P. B. (Ed.). Turbulence in the American Workplace. Oxford University Press, 1991.

 3. KaczmarekJ,, StasiakA., Wlodanczyk B. Produkt turystyczny.

 4. Pilotaz wycieczek zagranicznych. Red. Zygmunt Kruczek. Wydawca: PUS «Mentor». Krakow. 1996.

 5. Potencjal Turystyczny Ukrainy zachdniej. PUUCI, Warszawa, 2005.

 6. Problemy rozwoju turystyki, torn VIII. Praca zbiorowa pod redakcija naukowa Zygmunta Jozefa Ptzychodzenia.

 7. Gaworecki W. Turystyka. Wydanie IV zmienione. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2003.

422

g4. www.world -tourism.org 1. www.ukraine - navel com

 2. www.travcl.kiеv ua

 3. www.iours.kiеv.ua

 4. www.i-tour.oom.ua

 5. www.cnnhotcls.om

www.tour.com.ua/link/index.htm

 1. www.travcl-loui.com.ua

 2. www.mombois.aol.com/chornogora

 3. www.toui-.onmoa.oom
 1. www.toui.lviv.ua

 2. www.ramblеr.ru

 3. www.travеl-nеt.ru

 4. www.bеlti.msk.ru

 5. www.travcl.ru

 6. www.tours.ru
 1. www.tos.ru

 2. www.columb.ru

 3. www.globus.ru

 4. www.turizm.ru1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка