В сучасних умовах переходу України до ринкової економіки в кожній галузі відбувається пошук нових шляхів та методів виро­бництва, здійснюється аналіз сучасного стану, окреслюються пе­рспективи на майбутнєСторінка36/37
Дата конвертації05.11.2016
Розмір6.35 Mb.
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37

5.2. Потреби виробництва

Виробничі і побутові приміщення та мікроклімат в них. Всі вимоги до мікроклімату приміщень (вимоги СНІП) будуть ви­конані.

Персонал

Для обслуговування готельного комплексу «Едельвейс» необхідна 51 людина.

Всі працівники, за винятком технічного персоналу і кухонних робі­тників, будуть відібрані на конкурсній основі з проведенням тестувань та врахуванням порад психолога.

Інформаційне забезпечення

За останні десятиліття ніщо так не підвищило професіоналізм та продуктивність підприємств і організацій індустрії гостинності, як впровадження нових комп'ютерних технологій, що докорінно зміни­ли способи ведення готельного бізнесу, дали можливість власникам підприємств розв'язати ряд проблем і створити багато зручностей клієнтам.

Прагнення задовольнити запити споживачів стало стимулом для розробки гнучких пакетів прикладних програм, спроможних задоволь­няти потреби користувачів. Однією з таких програм є програма «Го­тель», призначена для локальної автоматизації технологічних процесів прийому, розміщення, харчування і надання додаткових послуг турис­там. Ця програма складається з таких блоків:


 • автоматизоване робоче місце «Портьє»

 • підсистема «Ресторан»

 • підсистема «Склад»

 • підсистема «Технічне обслуговування»

 • підсистема «Бухгалтерський облік».

408

На робочому місці «Портьє» автоматизовано такі функції: • прогноз завантаження номерного фонду

 • введення даних з резервування

 • бронювання місць під планові заїзди туристів і відпочиваючих

 • оформлення заїзду гостей та їх реєстрація

 • переселення

 • зміна даних по окремих відпочиваючих

 • розрахунок із проживаючими

 • контроль за оплатою і виїздом
 • оформлення виїзду відпочиваючих і туристів

 • облік і видача довідок щодо проживаючих у готелі

 • формування звітних документів про роботу готелю і його основ­них підрозділів

 • формування контрольних журналів роботи персоналу по змінах.

Для якісного виконання вищепоставлених завдань ТзОВ «Едель­вейс» запланувало встановлення комп'ютерної мережі (структурованої кабельної системи), котра дозволить більш якісно вести облік та керу­вати виробничими, технологічними та управлінськими процесами.

Структурована кабельна система (СКС) запланована в стандартному рішенні (міжнародний стандарт ANSI-TIA-EIA на комп'ютерні кабель­ні системи звитої пари). СКС побудована по типу «зірки» на основі не-екранованої системи п'ятої категорії (UTP Cat.5e), при цьому викорис­тано продукцію Molex Premise Network. Гарантія виконавця робіт на СКС 20 років, що підтверджується гарантійним сертифікатом від Molex Premise Network з реєстрацією СКС в Molex.

VI. УПРАВЛІННЯ І СТРУКТУРА ОРГАНІЗАЦІЇ

6.1. Управління проектом

Вищим органом ТзОВ «Едельвейс» є Збори учасників.

Функції виконавчого органу покладено на дирекцію ТзОВ «Едельвейс».

6.2. Штатний розпис по проекту

Розрахункова чисельність працюючих на підприємстві викладена в штатному розписі, який буде чинним до закінчення реалізації проекту і складатиметься з 51 особи.ШТАТНИЙ РОЗПИС ГОТЕЛЮ

Посада

К-сть

Посадовий оклад, грн.
ірп.

Керівник готелю
2500

2500
Адміністратор

1

2000

2000
Перекладач

1

1500

1500
Посада

К-сть

Посадовий оклад, грн.

Витрати на з/п, грн.

Маркетолог

1

1800

1800

Бухгалтерія:


— головний бухгалтер

1

1500

1500

— заступник гол. бухга­лтера

1

1000

1000

Консьєрж (швейцар)

2

1000

2000

Служба приймання

3

1000

3000

Зав. господарства

1

1000

1000

Покоївка

3

600

1800

Працівник пральні

1

600

600

Прасувальниця

1

600

600

Прибиральниця

4

600

2400

Підносчик багажу

2

600

1200

Працівник гардеробу

1

600

600

Електрик

1

600

600

Сантехнік

1

600

600

Працівник сауни

1

600

600

Масажист

1

700

700

Тренер (зал, аеробіка)

1

700

700

Інженер-програміст

1

1000

1000

Ресторан:


* головний кухар

1

1500

1500

* кухарі

5

1000

5000

* роздавальна

2

800

1600

* офіціанти

2

1000

2000

* мийна

1

700

700

Бар:


* роздавальна

1

800

800

* доготовочна

1

800

800

* мийна

1

600

600

Охорона

8

600

4800

Всього:

51
43000

6.3. Запланована організаційна структура по проекту

Запланована організаційна структура ТзОВ «Едельвейс» побудована у відповідності з цілями та стратегією підприємства та за традиційною для подібних підприємств лінійно-функціональною структурою управ­ління.

Перевагами лінійно-функціональної структури управління є те, що підвищується ефективність управління за рахунок участі в роботі ква­ліфікованих фахівців, які добре знають конкретні сфери виробництва та приймають кваліфіковані рішення. Така організація дозволяє розванта­жити лінійних керівників від необхідності детального вивчення всіх сторін управління комплексом.

Основним завданням менеджменту ТзОВ «Едельвейс» є забезпе­чення ефективного існування підприємства на ринку. Відповідно до цього завдання менеджмент забезпечує рентабельність фірми на основі наявних людських та матеріальних ресурсів.

Менеджмент виходить з того, що робітники та службовці — це най­цінніший капітал підприємства. Мета менеджменту ТзОВ «Едель­вейс» — такий розвиток людини, за якого всі закладені в ній природою здібності могли б реалізуватися під час роботи в комплексі. Одним за­вданням менеджменту є доведення до співробітників конкретних за­вдань, надання їм можливості контролювати власну роботу, а також бачити, який внесок вони зробили у загальну справу. Співробітник, не­залежно від того, є він звичайним працівником чи керівником, повинен розуміти, що від його роботи багато в чому залежить подальша доля підприємства.

VII. ФІНАНСОВИЙ ПЛАН7.1. Припущення, використані при фінансових розрахунках

Фінансування проекту здійснюється за рахунок власних коштів та

кредиту.

Розрахунки та прогнозовані показники ефективності проекту, грошові потоки СР, 1ЧРУ (чистий приведений дохід), внутрішня нор­ма рентабельності ІКРч та інші показники викладені в додатках

№ 1—18.

До фінансових звітів даного проекту включені прогнозовані резуль­


тати діяльності ТзОВ «Едельвейс» на період інвестиційного проекту —
8 років, включно з використанням розроблених в ринковому прогнозі
рівнів продажу і цін на послуги та товари, детальних оцінок витрат на
оплату праці, сировини, матеріалів та товарів і оцінок технологічних й
адміністративних витрат (додатки №№ 3-11). В той же час варто за­
значити, що показники фінансового плану приведені з дисконтуванням
доходів, витрат та прибутку.


411

При отриманні інвестиційних коштів курс НБУ приймається 1 дол. = 5,05 грн.

Пільговий термін повернення кредиту— 18 місяців з моменту отримання кредиту.

Як показали проведені соціологічні дослідження, при покращенні обслуговування «середній» рекреант погоджується збільшити денні ви­трати приблизно в 1,3—1,6 раза від закладених у розрахунках цього бі­знес-плану.7.2. Необхідне фінансування ПЕРЕЛІК СТАТЕЙ НЕОБХІДНОГО ФІНАНСУВАННЯ

Заплановані витрати

Необхідні кошти

Джерело отримання

один, виміру

кількість

Проектні роботи

грн.

13 952

Власні кошти

Будівництво комплексу, при­дбання обладнання, меблів, оргтехніки

грн. / $ 118

17 170 000/ 3 400 000

Кредит, власні кошти

Всього:

грн.

17 183.952
7.3. Оцінка проекту

Результати розрахунків приводяться в табличній формі і вине­сені в додаток 18. Розрахунки проводилися за 8 років у щорічному розрізі.

Наведемо короткі коментарі до розрахунку фінансових показників.

7.3.1. Аналіз ефективності вкладень

1. Витрати виробництва:


 • експлуатаційні витрати — залежно від року проекту і викладені у додатках 4, 6, 7;

 • ставки по оплаті праці взяті на рівні вище середніх ставок для да­ної галузі;

 • заробітна плата персоналу (51 особа) — викладена у додатку 21;

 • нарахування на заробітну плату— 37,16% від фонду заробітної плати.

2. Структура надходжень:

 • оплата за надані номери— 977 616 дол. США на рік (розрахову­валася із застосуванням коефіцієнтів завантаження номерного фонду);

 • оплата за додаткові послуги, що надаються готельним комплексом (ресторан, бар, тощо) — 1 044 500 дол. США на рік.

412

3. Результати по проекту:

В основу проектування грошових потоків закладено принципи кру­гообігу капіталу на підприємстві, а саме: • джерелом надходження коштів на підприємстві є виручка від реа­лізації послуг та товарів.

 • протягом періоду реалізації проекту основними напрямами витрат коштів на підприємстві є відшкодування собівартості товарообігу, фі­нансування потоків грошових витрат, обов'язкова сплата податків та фінансування інших запланованих програм.

7.3.2. Прийнятність проекту за критерієм чистого приведеного доходу (Net Present Value) NPV

МРУ, або чистий приведений дохід проекту, є найважливішим кри­терієм, за яким приймають рішення про доцільність інвестування (кре­дитування) в даний проект. Для визначення №У необхідно спрогнозу-вати величину фінансових (грошових) потоків кожного року проекту, а потім привести їх до загального знаменника для можливості порівнян­ня в часі. Чиста приведена вартість визначається за формулою:де Со — початкові інвестиції, дол.;С, — грошовий потік, дол.;

t — рік реалізації проекту;

r — ставка дисконтування.

Ставка дисконтування, яка повинна використовуватися при розра­хунках ефективності проекта, визначається, як середньозрівноважена від вартості капіталів, що беруть участь у проекті.

ВИЗНАЧЕННЯ СТАВКИ ДИСКОНТУВАННЯ

Капітал

Розмір, дол. США

Доля

Вартість

Примітки

Позичковий капітал

3 000 000

88%

12,0 %
Власний капітал підприємства

400 000

12%

7,0 %

Середня ставка по депозитних вкла­дах в Україні

Сукупний капітал

3 400 000

100%Ставка дисконтування = [(88 • 12 + 12 • 7): 100] + 0,15 = 11,4 + 0,15 + + 0,45 = 12,0 %, де


 • 11,4— середньо зрівноважена вартість капіталів, що беруть участь в проекті;

 • 0,15 — ризик менеджменту (Джерело — «Управление инвестици-ями» під загальною редакцією В. В. Шеремета, Москва, «Вьісшая шко­ла», 1998, т. 2);

 • 0,45 — очікувані інфляційні процеси в дол. США.

У нашому випадку номінальна ставка дисконтування рівна 12,0 %.

NPV= 5 776 дол. США

7.3.3. Визначення внутрішньої норми рентабельності (Internal Rate of Return) (IRR)

Внутрішня норма рентабельності (IRR) — це норма дисконту, при якому дисконтована вартість майбутніх грошових надходжень дорів­нює дисконтованій вартості грошових відтоків. При значенні IRR = 0 діяльність не забезпечує зростання цінності підприємства, але в той же час і не призводить до її зниження.

Для визначення внутрішньої ставки доходу проекту NPV потрібно прирівняти до нуля.

IRR, %

NPV, дол. США

0

5 776

12,06

0

У результаті обчислень IRR даного проекту дорівнює 12,06 %, що є вище за ставку дисконтування і кредитних коштів, тому проект може бути прийнятий за даним показником.

/ЛЯ = 12,06%.


1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка