В сучасних умовах переходу України до ринкової економіки в кожній галузі відбувається пошук нових шляхів та методів виро­бництва, здійснюється аналіз сучасного стану, окреслюються пе­рспективи на майбутнєСторінка33/37
Дата конвертації05.11.2016
Розмір6.35 Mb.
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37

Виїзний туризм

Протягом 2006 року виїзний турпотік збільшився на 3 відсотка,

або на 421,6 тис. осіб (за рахунок приватних подорожей), порівняно з 2005 роком та становив 16.9 млн. осіб.

Структура виїзного турпотоку за мотивацієюСлужбова поїздка

800,5 тис. осіб

5% потоку

-36%

-440,1 тис. осіб

Організований туризм

1453,7 тис. осіб

8% потоку

-10%

-158,2 тис. осіб

Приватний туризм

14621,1 тис. осіб

87% пото­ку

+8%

+ 1019,8 тис. осіб

Структура виїзного турпотоку за країнами відвідання

Країни СНД

8 млн.

3 осіб

49% потоку

-0,5%

-0 млн.

04 осіб.

Країни ЄС

7 млн.

4 осіб

44% потоку

+2%

+0 млн.

1 осіб

Інші країни

1 млн.

1 осіб

7% потоку

+41%

+0 млн.

3 осіб

Рейтинг 10 головних країн виїзного туризму
2006

рік

2006/2005
Осіб

Частка країни

Темп приросту

Приріст, +/- осіб

Всього виїзних туристів

1 6875 256

100%

+2,6%

421 552

Росія

5 856 411

35%

1,9%

111 470

Польща

4 609 238

27%

-5,5%

-25 1671

Угорщина

1 790 008

11%

13,3%

238 763

Білорусь

1 28 2972

8%

-4,0%

-51 691

Молдова

1 124 305

7%

-1,4%

-15 712

Туреччина

392 071

2%

-27,5%

-10 735

Словаччина

317 964

2%

-2,4%

-7 606

Румунія

300 588

2%

-42,0%

-126 134

Єгипет

180 045

1%

-35,0%

-63 049

Німеччина

172 180

1%

-5,2%

8 953

ГОЛОВНІ ВНУТРІШНІ ТА ЗОВНІШНІ ЧИННИКИ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ У 2006 р.

Негативні

Позитивні

Низька мобільність цінової політики

Відсутність мовного та візового

закладів відпочинку, що перебува-

бар'єру для туристів з країн СНД та

ють у державній власності та відом-

Балтії.

чому підпорядкуванні. Неспромож-
ність швидко реагувати на
коливання споживчого попиту. Вод-
ночас впродовж червня 2006 р. туре-
цькі та болгарські оператори термі-
ново знизили ціни на відпочинок,
реагуючи таким чином на низьку ту-
ристську активність.
Нестабільність соціально-політичної

Збереження спокійної соціально-

ситуації в АР Крим, зокрема в м.

політичної ситуації в курортних ре-

Феодосія.

гіонах заходу України.

Невідповідність високого рівня ціни

Унікальність національних природ-

низькому рівню якості послуг.

но-кліматичних умов, природних лі-
кувальних ресурсів.

Згортання на державному рівні рек-
ламно-інформаційної діяльності по
залученню іноземних туристів, зу-
мовлена припиненням її бюджетного
фінансування впродовж двох років
поспіль (2005—2006 рр.).Негативні

Позитивні

Зростання ціни українського тур-продукту через підвищення тарифів на газ, електроенергію, комунальні послуги.

Безвізовий режим в'їзду в Україну для громадян країн СНД, ЄСта Швейцарської конфедерації, США, Японії.

Підвищення тарифів на пасажирські перевезення залізницею.

Територіальна близькість українсь­ких курортів для громадян країн ЄС та СНД.

Прояви випадків курячого грипу в Криму (викликало переорієнтацію дитячого туризму на Карпатський регіон.

Відсутність терористичних актів, спокійна кримінальна ситуація в Україні, на відміну від Туреччини (терористичні акти в серпні—вересні 2006 р. на турецьких курортах).

Сезонно-кліматичні умови: затяжна дощова весна, низька температура води на узбережжі Чорного та Азов­ського морів; безсніжний початок

Подовження тривалості туристично­го сезону до кінця жовтня.

зимового туристичного сезону.
Для гарантованої високої потужності туристичних потоків необхід­но диверсифікувати ринки збуту, завчасно рекламувати в Україні та за кордоном її туристичний потенціал, акцентуючи увагу на унікальних природно-кліматичних ресурсах, екскурсійних програмах, гостинності населення, недорогих послугах харчування, наявності у достатку еко-логічночистих фруктів та інших продуктів тощо.

Слід врахувати також сталу впродовж п'яти років світову тенденцію до подальшої індивідуалізації туризму та скорочення кількості органі­зованих туристів. На міжнародному ринку це зумовлює підвищення попиту на турпропозиції, що відповідають трьом головним вимогам: комплексність мотивація подорожі, транспортна та комунікаційна мо­більність, всебічна безпека туриста.

Отже, забезпечення сталого розвитку туристично-рекреаційної сфе­ри в умовах поглиблення відносин між Україною та ЄС, її вступом до СОТ потребує підвищення якості національних турпропозицій до рівня міжнародних стандартів.

Вирішення двох головних завдань — диверсифікація ринків збуту та приведення якості національних турпропозицій у відповідність до вимог міжнародних стандартів— потребує державного фінансування заходів за двома пріоритетними напрямами: а) залучення туристів на385

обраних цільових ринках (здійснення рекламно-інформаційної, діяль­ності в т. ч. виставкової, створення мережі інформаційних центрів); б) приведення національних нормативів і стандартів безпеки та якості товарів і послуг у відповідність з міжнародними.

Туроператори та турагенти {«форма № 1-ТУР») Протягом 2006 року чинними були 5356 ліцензій на туристичну діяльність, з них туропера-торів — 2142, тату-регентів — 3214, відповідно 40 і 60 відсотків.

Туристичні послуги фактично надавали 3818 ліцензіатам, з них: ту-роператорів — 1589 і турагентів — 2229, відповідно 42 та 58 відсотків.

Пріоритетними видами діяльності туроператорів та турагентів у 2006 році, як і в 2005-му, залишалися внутрішній та виїзний туризм. В цілому по Україні на внутрішній туризм припадало 48 відсотків турис­тів, обслугованих ліцензіатами, на виїзний туризм— 38 та в'їзний — 14 відсотків.

У 2002—2003 роках турфірми України віддавали перевагу в роботі в'їзному туризму, який за чисельністю потоку перевищував виїзний. Однією з причин таких структурних змін є зниження мотивації туропе­раторів до залучення іноземців в Україну, викликане скасуванням у 2005 році нульової ставки ПДВ на послуги українських туроператорів нерезидентам. Негативний вплив від цього спостерігається другий рік поспіль: у 2005 році туроператори залучили на 25 відсотків менше іно­земних туристів, а у 2006 році — на 6.

Всього протягом 2006 року туроператорами обслуговано 2,1 млн. туристів (на 17% більше, ніж за 2005 рік) та 1,8 млн. екскурсантів (на 6% більше), в т. ч. за видами туризму: • в'їзний — 299,5 тис. осіб (на 8%, або 29,9 тис. осіб менше, ніж у 2005 році);

 • виїзний — 818,6 тис. осіб (на 44%, або 251,7 тис. осіб більше);

 • внутрішній — 1 022 тис. осіб (на 10%, або 89,2 тис. осіб більше).

Середньооблікова кількість працівників туроператорів та тураген­тів складає 22,2 тис. осіб, що на 6 відсотків більше порівняно з 2005 роком.

Обсяг наданих туристичних послуг ліцензіатами (туроператорами та турагентами) України у 2006 році збільшився на 23 відсотка і стано­вить 3,4 млрд. гри.

Платежі до бюджету ліцензіатів у 2006 році зросли на 19 відсотків і складають 134,8 млн. грн.

Ефективність роботи підприємств у 2006 році зменшилась — в се­редньому один ліцензіат обслужив 560 туристів, що на 13 відсотків ме­нше, ніж в минулому році.

Продуктивність праці зросла — в середньому на одного працівни­ка припадає 153,1 тис. грн. обсягу наданих послуг, що на 16 відсотків більше, ніж у 2005 році.

У регіонах склалася така ситуація:

— кількість туристів у АР Крим зменшилась на 2%, порівняно з
аналогічним періодом минулого року,

386


 • у Закарпатській області — збільшення на 22%,

 • у Івано-Франківській — збільшення на 79%,

 • у Одеській — збільшення на 8%,

 • у Тернопільській — збільшення на 11%,

 • у Херсонській — зменшення на 17%,

 • по м. Києву— збільшення на 13%. Нині ситуація вкотре вказує на необхідність більш гнучкої цінової політики та прискореного реагу­вання туроператорів на прояв коливань попиту на ринку турпослуг.

Найбільш швидку реакцію в несприятливих умовах поточного року виявляли приватні туроператори та турагенти, знижуючи ціни на свої послуги, підвищуючи якість чи розширюючи спектр послуг. На відміну від них, державні та відомчі заклади відпочинку не стимулюють турис­тичний потік здебільшого через складні адміністративні механізми по­годження рівня цін.

Джерело: НОВОСТИ ТУРБИЗНЕСА, №5 (79), №6 (80), МАРТ 2007Додаток 10

БІЗНЕС-ПЛАН «РЕКОНСТРУКЦІЯ

ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ГОТЕЛЮ «ЕДЕЛЬВЕЙС» (ЗРАЗОК)

І. РЕЗЮМЕ

Даний бізнес-план представляє ТзОВ «Едельвейс» з метою одер­жання кредиту для будівництва готельного комплексу «Едельвейс», що знаходиться у Львові. Метою будівництва та реконструкції комплексу «Едельвейс» є створення сучасного конкурентоспроможного готельно­го комплексу, що залучить велику кількість потенційних відвідувачів за рахунок комфорту, сервісу, зручного місця розташування, високої яко­сті обслуговування, гарного екстер'єру й внутрішнього інтер'єру.

Метою інвестиційного проекту є найбільш повне задоволення по­треб ринку послуг шляхом зайняття своєї «ніші» на ринку готельних і рекреаційних послуг, а також отримання прибутку, достатнього для по­гашення кредитних коштів і утворення фінансових резервів з метою підвищення рівня ліквідності підприємства.

Проект будівництва готельного комплексу «Едельвейс» розроблявся з погляду функціональної структури й технічного виконання при участі фахівців з проектування й будівництва, а також консультантів по екс­плуатації. Даний проект максимально враховує переваги розташування комплексу та комерційний потенціал району.

У бізнес-плані наведено аналіз чинників, які забезпечують успішне виконання проекту за рахунок сервісу і якості послуг, керування обіго­вими коштами.

Таким чином, для подальшого розвитку й завоювання ринку ТзОВ «Едельвейс» має намір скористатися можливостями, які відкриваються і у наявності яких ми переконані.

Діяльність підприємства спрямована на надання послуг в готельній та рекреаційній сфері для людей із середнім та високим рівнем доходів.

Реалізація проекту дозволить надавати готельні та рекреаційні по­слуги на суму до 2 022 116 дол. США за один календарний рік.

Загальна вартість проекту становить 3 400 000 дол. США.

ІНТЕГРАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ

Показник

Ставка дисконтування, 12 %

Внутрішня норма рентабельності, ІКК %

12,06

Термін окупності кредиту, РВ міс.

63

Термін окупності інвестицій, РВ міс.

86

Чистий приведений дохід, ИРУ, $ 118

5776

Індекс прибутковості, РІ

1,00

Розрахунки фінансових потоків (Кеш-фло) та інтегральних фінансо­вих показників проекту показують, що:


 • проект є рентабельним у терміни погашення кредиту;

 • виплата основного боргу за кредит може бути здійснена в строк і в повному обсязі за рахунок прибутку від реалізації товарів та послуг.

Проект є стійким до коливань кон'юнктури ринку та розміру заробі­тної плати.

Представлені матеріали і розрахунки виконані ТзОВ «Едельвейс» на основі власних розрахунків та маркетингових досліджень ринку готе­льно-рекреаційних послуг, даних Львівського обласного управління статистики Державного комітету статистики України та залучення фа­хівців Львівського національного університету імені Івана Франка.

І. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДПРИЄМСТВО

1.1. Основні напрями діяльності підприємства

Враховуючи, що готельний бізнес є однією із прибуткових сфер економіки, ТзОВ «Едельвейс» вирішило свої бізнес-ідеї втілити власне у цей напрям бізнесу. Для цього і почало реконструкцію готельного комплексу «Едельвейс», де є 24 комфортабельних номера європейсько­го рівня, які відповідають чотиризірковому готелю і розраховані на 48 осіб. Основне завдання готельного комплексу «Едельвейс» — забез­печити українських та іноземних громадян готельно-рекреаційними по­слугами на рівні міжнародних стандартів.

У комплексі є хол, конференц-зал, ресторан, бар, сауна, масажний кабінет. На території готельного комплексу знаходиться автостоянка з охороною.

Всі номери мають телевізори (кабельне телебачення), прямий теле­фон з міською, міжміською та міжнародною мережею, Інтернет-послуги, міні-бар, міні-сейф, цілодобово працює служба прийому.

У готелі працює ресторан на 156 місць, який пропонує як європей­ську, так і українську кухню та різноманітні напої.

1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка