В сучасних умовах переходу України до ринкової економіки в кожній галузі відбувається пошук нових шляхів та методів виро­бництва, здійснюється аналіз сучасного стану, окреслюються пе­рспективи на майбутнєСторінка25/37
Дата конвертації05.11.2016
Розмір6.35 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   37

Стаття 10. Виїзд з України недієздатних осіб

Громадянам України, визнаним судом недієздатними, виїзд з Украї­ни може бути дозволено на підставі нотаріально засвідченого клопо-і ання їх законних представників або за рішенням суду.Стаття 11. Виїзд з України військовослужбовців

РтяяВя1ЙСЬК0В0СЛуЖб°ВЦІ М°ЖУТЬ виїжДжа™ з України на загальних під-

Стаття 12. Виїзд з України громадян, які обізнані з відомостями що
становлять державну таємницю ш' що

Виїзд з України громадянина України, який обізнаний з відомостя­ми, що становлять державну таємницю України, може бути не дозволе-цю>> (Ts™).' ПЄрЄдбаЧЄНИХ 3аконом УкРаши «Про державнуТаємни-

Обмеження повинні бути доведені до відома громадян власником або уповноваженим ним органом, керівником навчального закладу ко мандуванням військової частини під час прийняття на роботу (навчан­ня) та зарахування на військову службу, пов'язаних з допуском до ві­домостей, що становлять державну таємницю.

Стаття 13. Застосування міжнародних договорів

Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила


ніж ті, що передбачені цим Законом, то застосовуються правилам?^
родного договору. F МІЖМ

Президент України л KPARlTW

м. Київ, 21 січня 1994 року КРАВЧУК

№ 3857-ХІІДодаток 4

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постановою Кабінету

Міністрів України

від 27 січня 1995 р. № 57

ПРАВИЛА перетинання державного кордону громадянами України


 1. Ці Правила з урахуванням вимог Законів України «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України», «Про державний кордон України» і «Про Прикордонні війська України», Митного коде­ксу України, інших законодавчих актів України визначають порядок перетинання громадянами України державного кордону.

 2. Перетинання громадянами України (далі — громадяни) держав­ного кордону здійснюється в пунктах пропуску через державний кор­дон (далі — пункти пропуску) за документами на право виїзду з Украї­ни і в'їзду в Україну:
 1. паспорт громадянина України для виїзду за кордон (загальногро­мадянський закордонний паспорт);

 1. дипломатичний паспорт;

 2. службовий паспорт;

 3. проїзний документ дитини;

 4. посвідчення особи моряка;

 5. посвідчення члена екіпажу.

У передбачених міжнародними договорами України випадках за­мість перелічених документів можуть використовуватися інші докуме­нти на право виїзду з України і в'їзду в Україну.

У разі втрати громадянином, який постійно проживає в Україні, за­значених документів за межами України, документом, що дає право на в'їзд в Україну, є посвідчення особи на повернення в Україну, яке ви­дається консульською установою України за кордоном. 1. Документ на право виїзду з України і в'їзду в Україну (посвід­чення особи на повернення в Україну) вважається дійсним, якщо він відповідає встановленому зразку, виданий правомочним на те органом і оформлений належним чином.

 2. Громадянин ні за яких підстав не може бути обмежений у праві на в'їзд в Україну.

 3. В'їзд/вхід на територію пункту пропуску громадян, які прямують через державний кордон, перебування у пункті пропуску та виїзд/вихід з нього здійснюється за документами на право виїзду з України і в'їзду в Україну (далі — паспорт).

 4. У пункті пропуску громадяни, транспортні засоби, вантажі та ін­ше їхнє майно підлягають прикордонному і митному контролю та кон­тролю з метою безпеки цивільної авіації (для повітряного сполучення),

а у відповідних випадках — також сані гарно-карантинному, ветерина­рному, фітосанітарному та екологічному контролю, контролю за виве­зенням з України культурних цінностей, іншим видам контролю, пе­редбачених законодавством.

У разі ввезення на територію України або вивезення за її межі гро­мадянами тварин, рослин, предметів тваринного і рослинного похо­дження, токсичних і радіоактивних речовин, сировини та інших матері­алів митне оформлення може бути завершено лише після закінчення ветеринарного, фітосанітарного і екологічного контролю. 1. Прикордонний контроль передбачає перевірку у громадян паспо­ртів, огляд транспортних засобів, вантажів та іншого майна і пропуск їх через державний кордон.

 2. Для прикордонного контролю громадяни подають службовій осо­бі контрольно-пропускного пункту Прикордонних військ (далі — слу­жбова особа КПП) паспорти, а у разі потреби й інші документи, перед­бачені відповідними міжнародними договорами України.

У ході перевірки паспортів службові особи КПП з'ясовують наяв­ність обмежуючих обставин, за яких громадянину може бути тимчасо­во відмовлено у виїзді з України, а у разі потреби проводять опитуван­ня громадян, які прямують через державний кордон, для з'ясування питань, пов'язаних з їх пропуском через державний кордон.

При наявності обмежуючих обставин, за яких громадянину може бути тимчасово відмовлено у виїзді з України, а саме якщо: 1. він обізнаний з відомостями, які становлять державну таємницю;

 2. діють неврегульовані аліментні, договірні чи інші невиконані зо­бов'язання;

 3. проти нього порушено кримінальну справу;

 4. він засуджений за вчинення злочину;

 5. він ухиляється від виконання зобов'язань, покладених на нього судовим рішенням;

 6. він свідомо сповістив про себе неправдиві відомості;

 7. він підлягає призову на строкову військову службу;

 8. на нього подано цивільний позов до суду;

 9. він за вироком суду визнаний особливо небезпечним рецидивіс­том чи перебуває під адміністративним наглядом міліції, — паспорт може бути у громадянина тимчасово затримано або вилучено службо­вою особою КПП.

Тимчасове затримання паспорта чи його вилучення може бути оска­ржено у судовому порядку.

Після закінчення перевірки службовою особою КПП у поданому громадянином паспорті проставляється штамп з відповідною познач­кою — «Виїзд» або «В'їзд» і документ повертається громадянину.

Штамп «В'їзд» також проставляється у посвідченні особи на повер­нення в Україну.

9. Службові особи КПП у разі потреби можуть здійснювати повторну


перевірку документів громадян, які прямують через державний кордон.

286 " 1. Використання підроблених або чужих паспортів тягне за собою їх обов'язкове вилучення. Такі документи надсилаються до підрозділів паспортної, реєстраційної та міграційної роботи МВС.

 2. Паспорти перевіряються, як правило, в спеціальних кабінах (ка­бінах паспортного контролю), встановлених на міжнародних вокзалах або на смугах руху транспорту, а також вони можуть перевірятися у контрольних павільйонах, службових приміщеннях пунктів пропуску чи безпосередньо в транспортних засобах закордонного прямування.

 3. Прикордонний контроль здійснюється:

у разі виїзду з України — після завершення всіх необхідних видів контролю;

у разі в'їзду в Україну — перед проведенням інших видів контролю. 1. Зміст, засоби й методи прикордонного, митного, санітарно-карантинного, ветеринарного, фітосанітарного та екологічного контро­лю, контролю за вивезенням з України культурних цінностей та конт­ролю з метою безпеки цивільної авіації (для повітряного сполучення), порядок їх здійснення встановлюються нормативними актами відпові­дних міністерств і відомств, зареєстрованими в Мінюсті, а в частині за­безпечення життя і здоров'я людини — також погодженими з МОЗ, відповідно до законодавства України, цих Правил і актів міжнародних організацій.

 2. Загальний час прикордонного та інших видів контролю не пови­нен перевищувати часу стоянки транспортних засобів у пунктах пропу­ску, передбаченого розкладом (графіками) їх руху.

Якщо під час здійснення прикордонного або інших видів контролю виявлено порушення, час стоянки транспортних засобів у пунктах про­пуску може бути збільшено до прийняття рішення про пропуск грома­дян, з боку яких вчинено порушення, та транспортних засобів, у яких вони прямували.

 1. У приміщення (на місце) та транспортні засоби, в яких перебу­вають пасажири, які пройшли перед вибуттям за кордон прикордонний контроль, а також у приміщення (на місце) та транспортні засоби, в яких перебувають пасажири, які прибули з-за кордону і не пройнлш та­кий контроль, вхід іншим особам забороняється без дозволу службових осіб КПП.

 2. Посадка громадян (пасажирів) у транспортні засоби, що пряму­ють через державний кордон, а також завантаження (вивантаження) ба­гажу та іншого майна проводиться тільки з дозволу службових осіб КПП і митних органів, якщо це не заборонено іншими контролюючими органами.

 3. Випуск транспортних засобів з пункту пропуску здійснюється тільки з дозволу службових осіб КПП.

 4. Громадяни (пасажири) і обслуговуючий персонал транспортних засобів закордонного прямування на вимогу службових осіб КПП та інших контрольних служб надають для огляду купе, каюти, службові приміщення, агрегати, транспортні засоби і вантажі.

19. Громадяни (пасажири) та обслуговуючий персонал транспорт­
них засобів закордонного прямування мають право:

бути присутніми під час огляду купе, кают, транспортних засобів і вантажів, що їм належать, а також відбору зразків проб речовин і мате­ріалів, що їм належать, для експрес-аналізу відповідними контрольни­ми службами;

отримувати від службових осіб КПП та інших контрольних служб роз'яснення у разі відмови їм у пропуску через державний кордон, а у разі вилучення паспорта — копії протоколу про їх вилучення з відпові­дним обгрунтуванням.


 1. Адміністрація міжнародних вокзалів та обслуговуючий персонал транспортних засобів організують і вживають своєчасних заходів до оповіщення та підготовки пасажирів закордонного прямування для проходження прикордонного, митного, санітарно-карантинного, вете­ринарного, фітосанітарного та екологічного контролю, контролю за ви­везенням з України культурних цінностей, контролю з метою безпеки цивільної авіації (для повітряного сполучення) та інших видів контролю.

 2. Виконання законних вимог службових осіб КПП та інших конт­рольних служб у пунктах пропуску обов'язкове для усіх громадян, які прямують через державний кордон.

 3. Громадяни, які намагаються перетнути державний кордон з по­рушенням порядку, встановленого цими Правилами, підлягають затри­манню відповідно до чинного законодавства України.

Додаток 5

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ,

що подаються суб'єктами господарювання до Державної туристичної адміністрації України для отримання ліцензії на організацію інозем­ного, внутрішнього, зарубіжного туризму та екскурсійну діяльність (відповідно до ст. 10 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» та п. 27 постанови Кабінету Міністрів Украї­ни від 04.07.2001 № 756 «Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарсь­кої діяльності»)

1. Заява про видачу ліцензії на бланку встановленої форми. Запо­внюється друкарським способом, українською мовою. Підписується відповідальною особою, завіряється печаткою фірми. В графі «місце­знаходження» необхідно зазначати індекс та номери телефонів. В заяві вказується повне найменування суб'єкта господарювання, згідно свідо­цтва про державну реєстрацію.

До заяви додаються такі документи: • нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєст­рацію суб'єкта підприємницької діяльності;

 • витяг із трудової книжки керівника суб'єкта господарської діяльності (туристичного підрозділу) про стаж його роботи в туристи­чній галузі, який повинен бути не менш ніж 3 роки, або копію докумен­ту, який підтверджує спеціальну туристичну освіту; для фізичної осо­би — суб'єкта підприємницької діяльності — копію документу, який підтверджує наявність спеціальної освіти з виду туристичної діяль­ності, який ліцензується;

 • засвідчена в установленому порядку копія документа, що під­тверджує право власності суб'єкта господарської діяльності або оренди ним службового приміщення, яке повинно відповідати ви­могам Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з ор­ганізації іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму, екскурсій­ної діяльності;

— засвідчена в установленому порядку копія договору із страхо­
вою компанією
про здійснення обов'язкового страхування туристів
(медичного та від нещасного випадку), що направляються суб'єктом
господарювання в туристичні подорожі (поїздки) за кордон та по

Україні;


— засвідчена в установленому порядку копія договору із страхо­
вою компанією
про страхування відповідальності суб'єктів туристич­
ної діяльності за ненадання чи надання не в повному обсязі туристич­
них послуг;

— засвідчена в установленому порядку копія довідки зі статупра-вління про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.Якщо заява і необхідні при цьому документи подаються не керів­ником суб'єкта господарювання, а його довіреною особою, потрібно надати відповідну довіреність, в якій зазначається, що ця довірена особа компетентна представляти суб'єкт господарювання з усіх питань його діяльності.

 1. Ліцензію одержує керівник суб'єкта господарювання (турис­тичного підрозділу), а в разі його відсутності з поважних причин — за­ступник при наявності доручення на одержання ліцензії.

 2. Особа, що отримує ліцензію, надає паспорт та копію платіжного документу, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії (разом з оригіналом, який після перевірки повертається).

Додаток б

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Ліцензійної палати України та Державного комітету України по туризму 12.01.99 № 5/1Інструкція

про умови і правила провадження підприємницької діяльності,

пов'язаної з організацією іноземного та зарубіжного туризму

(ліцензійні умови), та контроль за їх дотриманням

1. Загальні положення

1.1. Інструкція про умови і правила провадження підприємницької


діяльності, пов'язаної з організацією іноземного та зарубіжного тури­
зму (ліцензійні умови), та контроль за їх дотриманням (далі '■— Ін­
струкція) спрямована на впорядкування туристичної діяльності, що
здійснюється суб'єктами підприємництва України, які надають по­
слуги в галузі іноземного та зарубіжного туризму (далі — суб'єкти
туристичної діяльності), захист прав та інтересів держави в галузі ту­
ризму, захист прав та інтересів споживачів туристичних послуг, за­
безпечення їх безпеки.

Інструкція визначає основні умови і правила, якими повинні керува­тися у своїй діяльності суб'єкти туристичної діяльності незалежно від форм власності і відомчого підпорядкування.

Для провадження діяльності, пов'язаної з організацією іноземного та зарубіжного туризму, суб'єкти туристичної діяльності отримують у встановленому порядку ліцензію.

1.2. Ця Інструкція розроблена відповідно до вимог Конституції


України, Цивільного кодексу Української РСР, інших законодавчих та
нормативних актів, зокрема:

1.2.1. Законів України:


«Про туризм»;

«Про підприємництво»;

«Про захист прав споживачів»;

«Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті»;

«Про страхування»;

«Про рекламу»;

«Про державний кордон України»;

«Про зовнішньоекономічну діяльність»;

«Про охорону навколишнього природного середовища».

1.2.2. Декретів Кабінету Міністрів України:

від 19.02.93 № 15-93 «Про систему валютного регулювання і валют­ного контролю»;

від 10.05.93 № 46-93 «Про стандартизацію і сертифікацію».

"~~ ~ """"""" 291

19*

1.2.3. Указів Президента України:

від 29.12.98 № 1400/98 «Про Положення про Державний комітет України по туризму»;

від 30.10.97 № 1206/97 «Про Положення про Державний комітет України з питань розвитку підприємництва»;

від 16.07.97 № 648/97 «Про Положення про Ліцензійну палату України»;

від 23.07.98 № 817/98 «Про деякі заходи з дерегулювання підприєм­ницької діяльності».

1.2.4. Постанов Кабінету Міністрів України:

від 09.08.93 №611 «Про перелік відомостей, що не становлять ко­мерційної таємниці»;

від 12.11.97 № 1257 «Питання Ліцензійної палати України»;

від 29.12.95 № 1074 «Про Правила в'їзду іноземців в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію»;

від 28.01.97 №79 «Про затвердження Порядку надання медичної допомоги іноземним громадянам, які тимчасово перебувають на тери­торії України»;

від 17.09.97 № 1021 «Про вдосконалення Порядку надання медичної допомоги іноземним громадянам, які тимчасово перебувають на тери­торії України»;

від 28.06.97 № 702 «Про Програму розвитку туризму в Україні до 2005 року»;

від 25.05.98 № 740 «Про порядок державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності»;

від 03.07.98 № 1020 «Про порядок ліцензування підприємницької діяльності»;

від 21.06.95 №444 (постанова Кабінету Міністрів України і Націо­нального банку України) «Про типові платіжні умови зовнішньоеконо­мічних договорів (контрактів) і типові форми захисних застережень до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), які передбачають розра­хунки в іноземній валюті».

1.2.5. Відомчих актів:

Методичні рекомендації щодо організації поїздок вітчизняних туристів за кордон (затверджені постановою Колегії Державного ко­мітету України по туризму (далі— Держкомтуризм) від 16.04.96 № 96/8);

Методичні рекомендації щодо використання туристського ваучера (затверджені наказом Держкомтуризму від 16.08.96 № 40);

Положення про порядок видачі референсу суб'єктам туристичної діяльності України (затверджене наказом Міністерства закордонних справ України та Держкомтуризму від 25.12.96 № 164-09/61, зареєстро­ване в Міністерстві юстиції України 30.12.96 за № 761/1786);

Положення про пошуково-рятувальні служби суб'єктів туристичної діяльності, що спеціалізуються на організації туристичних подорожей з використанням активних форм пересування туристів (затверджене на-

292

казом Держкомтуризму від 10.07.96 № 33, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 22.07.96 за № 370/1395);

Програма забезпечення захисту та безпеки туристів (затверджена постановою Колегії Держкомтуризму від 08.10.96 № 96/5, введена в дію наказом Держкомтуризму від 17.10.96 № 51);

наказ Держкомтуризму від 26.08.96 № 42-а «Про делегування мініс­терству курортів і туризму Автономної Республіки Крим, управлінню по туризму та курортах Закарпатської обласної державної адміністра­ції, управлінню по рекреаціях і туризму Севастопольської міської дер­жавної адміністрації права видачі суб'єктам підприємництва спеціаль­них дозволів (ліцензій) на діяльність, пов'язану з наданням туристичних послуг»;

наказ Державного комітету по житлово-комунальному господарству України та Держкомтуризму від 10.09.96 № 77/44 «Про затвердження Правил користування готелями та надання готельних послуг в Украї­ні», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16.09.96 за

№531/1556;

наказ Державного комітету статистики України від 04.03.98 № 96 «Про затвердження форм державної статистичної звітності з питань ту­ризму та інструкцій щодо їх заповнення», зареєстрований в Міністерст­ві юстиції України 19.03.98 за № 182/2622;

2. Вимоги, необхідні для провадження

підприємницької діяльності, пов'язаної

з організацією іноземного та зарубіжного туризму

(далі — туристична діяльність)

Суб'єкти туристичної діяльності здійснюють свою діяльність відпо­відно до вимог чинного законодавства України, державних та міждер­жавних стандартів і міжнародних вимог, що діють на території Украї­ни, нормативно-правових актів в галузі туризму та цієї Інструкції.3. Здійснення природоохоронних заходів,

які сприяють зменшенню негативних дій

на навколишнє середовище

 1. Суб'єкт туристичної діяльності, відповідно до Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», зобов'язаний сприяти ефективному використанню та збереженню природоохоронних територій та історико-культурних об'єктів.

 2. Суб'єкт туристичної діяльності під час здійснення туристичної діяльності несе відповідальність за збереження природоохоронних те­риторій та об'єктів історії та культури України.

Порядок відшкодування зазначеним об'єктам матеріальних збитків, завданих суб'єктами туристичної діяльності та/або туристами, визнача­ється відповідно до чинного законодавства України.

293

4. Права та обов'язки суб'єкта туристичної діяльності

4.1. Суб'єкт туристичної діяльності має право:

змінити тривалість та маршрут туру, клас обслуговування, вид транспортного обслуговування, спосіб забезпечення безпеки туриста та збереження його майна, збільшити обумовлену вартість туру більш як на 5 відсотків лише за згодою туриста і за умови повідомлення його про це не пізніше ніж за 20 днів до початку туру;

розірвати договір (контракт) про надання туристичних послуг без відшкодування туристу збитків у разі виникнення форс-мажорних об­ставин, за яких надання послуг неможливе;

вимагати відшкодування збитків, завданих йому туристами або пар­тнерами;

звертатися до відповідних органів щодо оскарження неправомірних дій посадових осіб щодо суб'єкта туристичної діяльності.

4.2. Суб'єкт туристичної діяльності зобов'язаний:
дотримуватись вимог цієї Інструкції;

здійснювати туристичну діяльність за наявності відповідної лі­цензії;

дотримуватися вимог законодавства, що регулює трудові відносини, правила та норми безпеки праці;

у визначені терміни подавати Держкомтуризму або місцевим орга­нам виконавчої влади в галузі туризму державну статистичну звітність про діяльність, пов'язану з наданням туристичних послуг, за формою, затвердженою Державним комітетом статистики України;

дотримуватися вимог щодо безпеки життя і здоров'я туриста, збе­реження його майна. Суб'єкт туристичної діяльності зобов'язаний до початку туру ознайомити туристів з елементами ризику кожної конкре­тної туристської послуги та із засобами їх запобігання;

надавати туристам у повному обсязі та у визначені терміни оплачені послуги, обумовлені договором (контрактом) та програмою обслугову­вання;

нести відповідальність за майнову та моральну шкоду, завдану своїми діями та/або діями партнерів в організації туру;

відшкодовувати туристам відповідно до чинного законодавства України збитки, завдані їм у разі ненадання, надання в неповному обся­зі чи неналежної якості туристичних послуг зі своєї вини чи з вини пар­тнерів в організації обслуговування;

надавати туристам повну інформацію про організацію туру, їх пра­ва, обов'язки та правила поведінки, умови страхування, порядок від­шкодування завданих збитків, умови відмови від послуг, а також пра­вила перетинання державного кордону;

зберігати туристичні ресурси, а також здійснювати заходи щодо їх рекреації.


1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   37


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка