В сучасних умовах переходу України до ринкової економіки в кожній галузі відбувається пошук нових шляхів та методів виро­бництва, здійснюється аналіз сучасного стану, окреслюються пе­рспективи на майбутнєСторінка23/37
Дата конвертації05.11.2016
Розмір6.35 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   37

Стаття 14. Захист інтересів українських туристів за межами України

Держава гарантує захист законних прав та інтересів громадян Украї­ни, які здійснюють туристичні подорожі за кордон.

У разі виникнення надзвичайних ситуацій держава вживає заходів щодо захисту інтересів українських туристів за межами України, у то­му числі заходів для їх евакуації з країни тимчасового перебування.

Стаття 15. Фінансове забезпечення відповідальності туропера-тора та турагента

З метою забезпечення прав та законних інтересів громадян — спо­живачів туристичних послуг туроператор та турагент зобов'язані здійс­нити фінансове забезпечення своєї цивільної відповідальності (гаранті­єю банку або іншої кредитної установи) перед туристами. Туроператор для покриття своєї відповідальності за збитки, що можуть бути заподі­яні туристу в разі виникнення обставин його неплатоспроможності чи внаслідок порушення процесу про визнання його банкрутом, які пов'язані з необхідністю покриття витрат туриста з його повернення в місце постійного проживання (перебування), відшкодування вартості ненаданих послуг, передбачених договором, повинен надати підтвер­дження фінансового забезпечення своєї відповідальності (гарантію ба­нку або іншої кредитної установи) перед туристом, в установленому порядку.

Турагент для покриття своєї відповідальності за збитки, що мо­жуть бути заподіяні туристу в разі виникнення обставин його непла­тоспроможності чи внаслідок порушення процесу про визнання його банкрутом, та які пов'язані з необхідністю відшкодування вартості ненаданих послуг, передбачених договором, повинен надати підтве­рдження фінансового забезпечення своєї відповідальності (гарантію банку або іншої кредитної установи) перед туристом, в установле­ному порядку.

Мінімальний розмір фінансового забезпечення туроператора має


становити суму, еквівалентну не менше ніж 20 000 євро. Розмір фі­
нансового забезпечення туроператора, який надає послуги виключно
з внутрішнього та в'їзного туризму, має становити суму, еквівалентну
не менше ніж 10 000 євро. Мінімальний розмір фінансового забезпе­
чення турагента має становити суму, еквівалентну не менше ніж
2000 євро.
2б2 _ _ ~™™ ~~™~~™

Будь-які суми, надання яких гарантується фінансовим забезпечен­ням цивільної відповідальності туроператора, використовуються ви­ключно для задоволення вимог, що висуваються на підставі та за наяв­ності обставин, зазначених у цій статті.

Відшкодування збитків, заподіяних туристу в разі виникнення об­ставин неплатоспроможності туроператора (турагента) чи внаслідок порушення процесу про визнання його банкрутом, здійснюється відпо­відною кредитною установою на підставі заяви туриста, договору на туристичне обслуговування (ваучера) та документів, що підтверджують невиконання туроператором (турагентом) договірних зобов'язань.

Стаття 16. Страхування туристів при здійсненні туристичних поїздок

Страхування туристів (медичне та від нещасного випадку) є обов'язковим і забезпечується суб'єктами туристичної діяльності на основі угод із страховиками. Туристи вправі самостійно укладати дого­вори на таке страхування. У цьому випадку вони зобов'язані завчасно підтвердити туроператору чи турагенту наявність належним чином укладеного договору страхування.

Договором страхування повинні передбачатися надання медичної допомоги туристам і відшкодування їх витрат при настанні страхового випадку безпосередньо в країні (місці) тимчасового перебування.

Інформація про умови обов'язкового страхування має бути доведена до відома туриста до укладення договору на туристичне обслуговування.

Обов'язкове (медичне та від нещасного випадку) страхування здій­снюється один раз на весь період туристичної подорожі.

За вимогою туриста туроператор чи турагент забезпечують страху­вання інших ризиків, пов'язаних із здійсненням подорожі.

За бажанням туриста з ним може бути укладено угоду про страху­вання для покриття витрат, пов'язаних з анулюванням договору на ту­ристичне обслуговування з ініціативи туриста, або угоду про страху­вання для покриття витрат, пов'язаних з передчасним поверненням до місця постійного проживання при настанні нещасного випадку або хвороби.

Компенсація шкоди, заподіяної життю чи здоров'ю туриста або йо­го майну, проводиться у встановленому порядку.РОЗДІЛ IV. ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 17. Ліцензування туристичної діяльності

З метою створення рівних можливостей суб'єктам туристичної дія­льності на ринку туристичних послуг та забезпечення захисту прав і за­конних інтересів громадян, захисту навколишнього природного сере­довища, підвищення рівня туристичного обслуговування здійснюється ліцензування туроператорської та турагентської діяльності."""""" 263

Суб'єкт підприємницької діяльності, який отримав ліцензію на ту-роператорську діяльність, має виключне право на надання послуг з оформлення документів для виїзду за межі України. Туроператор може здійснювати також і турагентську діяльність без отримання ліцензії на турагентську діяльність.

Загальний розмір частки туроператора в статутних фондах інших туроператорів України не може перевищувати 20 відсотків їх статутних фондів.

Суб'єкт господарювання не має права у своїй назві використовувати слова «туроператор» і «турагент» без отримання ним ліцензії на здійс­нення відповідно туроператорської чи турагентської діяльності.

Не може бути видана ліцензія на туроператорську чи турагентську діяльність суб'єкту підприємницької діяльності із назвою, тотожною назві іншого суб'єкта підприємницької діяльності, якому ліцензія вида­на раніше і інформація про нього внесена до відповідного реєстру.

Стаття 18. Сертифікація і стандартизація у сфері туристичної діяльності

Державна система стандартизації у сфері туристичної діяльності спрямована на:

захист інтересів споживачів і держави з питань безпеки туризму, життя і здоров'я громадян, охорони майна та довкілля;

класифікацію туристичних ресурсів України, забезпечення їх охо­рони, встановлення гранично припустимих навантажень на об'єкти культурної спадщини та довкілля;

підвищення якості товарів, робіт, послуг відповідно до потреб спо­живачів;

забезпечення безпеки об'єктів туристичних відвідувань з урахуван­ням ризику виникнення природних і техногенних катастроф та інших надзвичайних ситуацій;

взаємозамінність та сумісність товарів, робіт, послуг, їх уніфікацію; створення нормативної бази функціонування систем стандартизації і сертифікації товарів, робіт, послуг.

Сертифікація товарів, робіт, послуг у сфері туристичної діяльності здійснюється з метою:

запобігання реалізації товарів, робіт, послуг, небезпечних для жит­тя, здоров'я людей, майна і довкілля;

сприяння споживачам у свідомому виборі товарів, робіт, послуг;

забезпечення дотримання обов'язкових норм, правил, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища, використання приро­дних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки;

гармонізації стандартів, норм і правил з міжнародними стандарта­ми, рекомендаціями, нормами і правилами, що стосуються вимог до об'єктів відвідування і туристичних послуг, взаємодії туроператорів, використання обмежених туристичних ресурсів, якості і видів туристи­чних послуг.

264 """""" "~"'""""'"""""'"""" "~~" ^^~^~^~~^~~^^~^~

Перелік туристичних послуг, що підлягають обов'язковій сертифі­кації стосовно безпеки для життя та здоров'я людей, захисту їх майна та охорони довкілля, порядок проведення сертифікації послуг у сфері туристичної діяльності визначаються Кабінетом Міністрів України від­повідно до закону.

Підтвердження відповідності туристичних послуг здійснюється в установленому порядку.

Стаття 19. Встановлення категорій об'єктів туристичної ін­фраструктури

З метою підвищення рівня туристичного обслуговування, сприяння споживачам у свідомому виборі туристичних послуг, забезпечення рів­них можливостей суб'єктам туристичної діяльності на ринку туристич­них послуг, забезпечення захисту прав і законних інтересів, життя, здо­ров'я та майна громадян, підвищення рівня екологічної безпеки об'є­ктам туристичної інфраструктури присвоюються категорії якості та рі­вня обслуговування.

Встановлення об'єктам туристичної інфраструктури (готелям, ін­шим об'єктам, призначеним для надання послуг з розміщення, закла­дам харчування, курортним закладам тощо) відповідної категорії здійс­нюється за заявою його власника.

Види категорій об'єктів туристичної інфраструктури, порядок їх встановлення та зміни визначаються Кабінетом Міністрів України.Стаття 20. Договір на туристичне обслуговування

За договором на туристичне обслуговування одна сторона (туропе­ратор, турагент) за встановлену договором плату зобов'язується забез­печити надання за замовленням іншої сторони (туриста) комплексу ту­ристичних послуг(туристичний продукт).

До договору на туристичне обслуговування застосовуються загальні положення договору про надання послуг, якщо інше не передбачено законом та не суперечить суті зобов'язання.

Договір на туристичне обслуговування укладається в письмовій (електронній) формі відповідно до закону. Договір на туристичне об­слуговування може укладатися шляхом видачі ваучера.

До укладення договору на туристичне обслуговування споживачу туристичного продукту має бути надана інформація про:


  1. основні вимоги пропонованих до оформлення виїзних/в'їзних документів (паспорт, дозвіл (віза) на в'їзд/виїзд до країни тимчасо­вого перебування), у тому числі інформацію щодо термінів їх офор­млення;

  2. медичні застереження стосовно здійснення туристичної поїздки, у тому числі протипоказання через певні захворювання, особливості фізичного стану (фізичні недоліки) і віку туристів для участі в поїздці;

  3. туроператора (турагента), його місцезнаходження і поштові рек­візити, наявність ліцензії на здійснення туристичної діяльності, серти-

"~~"~ """""" 265

фікатів відповідності та іншу інформацію відповідно до законодавствг про захист прав споживачів;

4) розмір фінансового забезпечення туроператора чи турагента на випадок його неплатоспроможності чи неспроможності (банкрутства) та кредитну установу, яка надала таке забезпечення.

До початку надання туристичних послуг споживачу за його вимо­гою повинна бути надана інформація:

про загальні умови типового (публічного) договору на надання ту­ристичних послуг (за його наявності);

програма туристичного обслуговування;

характеристика транспортних засобів, що здійснюють перевезення, у тому числі їх вид і категорія, терміни стикувань (сполучення) рейсів, а також інша обов'язкова інформація, передбачена кодексами і правилами переве­зень (якщо перевезення входить до складу туристичного обслуговування);

характеристика готелів, інших місць розміщення туристів, у тому числі їх місце розташування, класифікація за законодавством країни (місця) тимчасового перебування, відомості про підтвердження відпо­відності послуг готелю встановленим вимогам, відомості про правила тимчасового проживання, строки і порядок оплати готельного обслуго­вування, а також інша обов'язкова інформація, передбачена цим Зако­ном, іншими нормативно-правовими актами (якщо готельне обслугову­вання входить до складу послуг з туристичного обслуговування);

про звичаї місцевого населення, пам'ятки природи, історії, культури та інші об'єкти туристичного показу, що знаходяться під особливою охороною, стан навколишнього природного середовища, санітарну та епідеміологічну обстановку;

про правила в'їзду до країни (місця) тимчасового перебування та перебування там;

про види і способи забезпечення харчування під час туристичної поїздки;

про види та тематику екскурсійного обслуговування, порядок зу­стрічей і проводів, супроводу туристів;

про дату і час початку та закінчення туристичного обслуговування, його тривалість;

відомості про мінімальну кількість туристів у групі, терміни інфор­мування туриста про те, що туристична поїздка не відбудеться через недобір групи;

відомості про страхову організацію, що здійснює страхування ризи­ків, пов'язаних з наданням туристичного обслуговування, розмір стра­хових відшкодувань, порядок і умови їх виплати;

про ціну туристичного обслуговування і порядок здійснення оплати;

про місце перебування організації (організацій), уповноваженої ту-роператором на прийняття претензій туристів, а також про адреси і те­лефони українських дипломатичних установ у країні тимчасового пе­ребування або місцевих служб, до яких можна звернутися у разі виникнення труднощів під час туристичної поїздки.

266 """""" * ' """" "" ~~"~" """"""

Кожна із сторін договору може вимагати внесення змін або розі-шня договору у зв'язку з істотними змінами обставин, з яких вони ' чодили при укладенні договору. До істотних змін обставин належать:


  1. погіршення умов подорожі, зміна термінів подорожі;

  2. непередбачене збільшення транспортних тарифів;

  1. введення нових або підвищення діючих ставок податків і зборів і інших обов'язкових платежів;

  1. різка зміна курсу національних валют;

  2. інші підстави, за домовленістю сторін.

Турист вправі відмовитися від виконання договору до початку по­дорожі за умови оплати туроператору або турагенту фактично понесе­них ними витрат за послуги, надані до цього повідомлення.

Туроператор або турагент вправі відмовитися від виконання дого­вору лише за умови повного відшкодування замовникові збитків, під-!верджених у встановленому порядку та заподіяних внаслідок розі­рвання договору, крім випадку, коли це відбулося з вини туриста.

Якість туристичних послуг повинна відповідати умовам договору, порядок і способи захисту порушених прав туристів визначаються за­конодавством про захист прав споживачів.

Зміна ціни туристичного продукту, погодженої сторонами, можлива шше у випадках, передбачених договором, і тільки при істотній зміні обставин, передбачених частиною сьомою цієї статті, але не пізніше ніж за 10 днів до початку туристичної подорожі у випадку, якщо її три­валість становить більше ніж 10 днів, з; 5 днів до початку туристичної поїздки у випадку, якщо її тривалість с ановить від 2 до 10 днів, за 48 годин до початку туристичної поїздки у випадку, якщо її тривалість становить один день. При цьому збільшення ціни туристичного проду­кту не може перевищувати 5 відсотків його первісної ціни. У разі пере­вищення ціни туристичного продукту більше ніж 5 відсотків первісної ціни турист має право відмовитися від виконання договору, а туропера­тор (турагент) зобов'язаний повернути йому всі раніше сплачені кошти.

Туроператор (турагент) може в договорі з туристом обмежити свою відповідальність розміром подвійної плати вартості туристичного про­дукту (туристичних послуг), якщо туроператор (турагент) несе перед туристом одноособову відповідальність за шкоду, що виникла внаслі­док дій (бездіяльності) одного з виконавців послуг, обумовлених дого­вором.

Права й обов'язки, відповідальність сторін та інші умови договору між туроператором і турагентом визначаються відповідно до загальних положень про агентський договір, якщо інше не передбачено догово­ром між ними, а також цим Законом.

Відповідальність за шкоду, заподіяну життю, здоров'ю та майну ту­
риста, визначається відповідно до цивільного законодавства, якщо до­
говором на туристичне обслуговування не передбачена підвищена від­
повідальність туроператора.
" ~"~" -"""' 267

Стаття 21. Договір на екскурсійне обслуговування

За договором на екскурсійне обслуговування одна сторона (суб'єкт, що здійснює туристичну діяльність) за встановлену договором плату зобов'язується надати за замовленням іншої сторони (екскурсанта) об­слуговування, істотною частиною якого є послуги екскурсовода (гіда-перекладача) загальною тривалістю не більше 24 годин, які не включа­ють у себе послуги з розміщенням.

Договір на екскурсійне обслуговування укладається за правилами, визначеними цивільним законодавством, у тому числі шляхом видачі ваучера.

Загальні положення про договір на надання послуг застосовуються до договору на екскурсійне обслуговування, якщо інше не передбачено законом та не суперечить суті зобов'язання.

Особа, яка надає екскурсійні послуги, зобов'язана до укладення до­говору на екскурсійне обслуговування надати екскурсанту необхідну і достовірну інформацію щодо екскурсійного обслуговування, його видів і особливостей, кваліфікації екскурсовода, про порядок і строки оплати екскурсійних послуг, а також надати екскурсанту на його прохання ін­шу інформацію з питань екскурсійного обслуговування.

Відповідальність сторін за невиконання, неналежне виконання зо­бов'язань відповідно до договору на екскурсійне обслуговування, по­рядок припинення договору на екскурсійне обслуговування визнача­ються відповідно до цивільного законодавства та законодавства з питань захисту прав споживачів.Стаття 22. Договір на готельне обслуговування

За договором на готельне обслуговування одна сторона (готель або інший суб'єкт, що надає послуги з розміщення) зобов'язується за дору­ченням іншої сторони (проживаючого) надати послуги по тимчасовому проживанню (ночівлі) у спеціально обладнаному жилому приміщенні (номері), виконати або організувати виконання інших визначених дого­вором на готельне обслуговування послуг, пов'язаних з тимчасовим проживанням, а проживаючий зобов'язується сплатити за ці послуги встановлену плату.

До послуг, пов'язаних з тимчасовим розміщенням, належать послу­ги з обслуговування жилого приміщення (номера), харчування (ресто­ранного обслуговування), із збереження майна і багажу проживаючого, а також інші послуги, надані залежно від категорії готелю.

До відносин за договором на готельне обслуговування застосову­ються норми цивільного законодавства, цей Закон, законодавство з пи­тань захисту прав споживачів та інші нормативно-правові акти, прийн­яті відповідно до них. Цей Закон застосовується при наданні готельного обслуговування в мотелях, будинках відпочинку, санаторі­ях, пансіонатах, а також інших місцях, призначених для розміщення громадян.

268 '""''""'''""""'""'"""— """~

Готель або інший суб'єкт, що надає послуги з розміщення, зо-пов'язаний до укладення договору надати необхідну і достовірну інфо­рмацію про послуги з готельного обслуговування, їх види і особливос-п, про порядок і терміни оплати послуг готелю та надати прожи­наючому на його прохання інші пов'язані із договором і відповідним і отельним обслуговуванням відомості, а також іншу інформацію, пе­редбачену законодавством про захист прав споживачів.

Договір на готельне обслуговування укладається як шляхом укла­дення письмового договору, так і шляхом прийняття готелем заявки на бронювання за допомогою поштового, телефонного чи іншого зв'язку, що дозволяє достовірно встановити особу, від якої надходить заявка. У разі прийняття заявки договір на готельне обслуговування вважається укладеним з моменту отримання підтвердження готелю про прийняття замовлення та вказівки щодо можливого початку надання готельного обслуговування з визначеного часу.

Відповідальність за шкоду, заподіяну життю, здоров'ю чи майну проживаючого, визначається відповідно до цивільного законодавства, якщо договором на готельне обслуговування не передбачена підвищена відповідальність готелю.

Права й обов'язки, відповідальність сторін та інші умови договору між туроператором (турагентом) та готелем чи іншим суб'єктом, що надає послуги з розміщення, визначаються загальними положеннями про агентський договір, якщо інше не передбачено договором між ни­ми та цим Законом.

Стаття 23. Ваучер

Ваучер — форма письмового договору на туристичне або на екску­рсійне обслуговування, яка може використовуватися відповідно до цьо­го Закону.

У договорі на туристичне обслуговування, укладеному шляхом ви­дачі ваучера, мають міститися такі дані:

найменування та місцезнаходження суб'єкта туристичної діяльності, номер ліцензії (дозволу) на відповідний вид діяльності, юридична адреса;

прізвище, ім'я (по батькові) туриста (при груповій поїздці прізвища, імена (по батькові) членів групи);

строки надання і види туристичних послуг, їх загальна вартість;

назва, адреса та номер телефону об'єкта розміщення, його тип та ка­тегорія, режим харчування;

розмір фінансового забезпечення відповідальності туроператора (турагента) або межі відповідальності суб'єкта туристичної діяльності за договором агентування;

інші дані, обумовлені характером угоди, складом групи тощо;

дата видачі ваучера.

Ваучер є документом суворого обліку.

Порядок оформлення ваучера та його використання затверджується центральним органом виконавчої влади в галузі туризму.

„ _~™~™™~, _™__~ ™__~_ ^

Стаття 24. Права та обов'язки суб'єктів туристичної діяль­ності

Суб'єкти туристичної діяльності мають право:

виробляти і реалізовувати туристичні послуги згідно із законодавст­вом;

вносити пропозиції щодо охорони туристичних ресурсів України, їх збереження та відновлення, порядку використання;

вносити пропозиції щодо вдосконалення освітніх програм з профе­сійного навчання в галузі туризму, підвищення рівня професійної під­готовки працівників і фахівців у галузі туризму;

на встановлення об'єктам туристичної інфраструктури (готелям, іншим об'єктам, призначеним для надання послуг з розміщення, закла­дам харчування, курортним закладам тощо), власниками яких вони є, відповідної категорії;

на отримання в установленому порядку інформації, необхідної для здійснення їх діяльності, в органах державної влади та органах місце­вого самоврядування;

брати в установленому порядку участь у розробці програм розвитку туризму та курортно-рекреаційної сфери;

визначати та оприлюднювати шляхом опублікування загальні умови типового (публічного) договору на надання туристичних послуг;

визначати мінімальну кількість туристів (екскурсантів) у групі;

на відшкодування збитків, заподіяних внаслідок незаконних рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого само­врядування, їх посадових і службових осіб чи заподіяних суб'єктами туристичної діяльності.

Суб'єкти туристичної діяльності зобов'язані:

проводити діяльність у галузі туризму, яка підлягає ліцензуванню, лише за наявності ліцензій;

надавати туристичні послуги, що підлягають обов'язковій сертифі­кації, після проведення такої сертифікації в установленому порядку;

залучати до надання туристичних послуг осіб, які відповідають встановленим законодавством відповідним кваліфікаційним вимогам, а у випадках, визначених цим Законом, також мають відповідні дозволи на право здійснення туристичного супроводу;

надавати туристам необхідну і достовірну інформацію про туристи­чні послуги, права, обов'язки та правила поведінки туристів (екскурса­нтів), умови страхування, порядок відшкодування завданих збитків, умови відмови від послуг, правила візового митного режиму, перети­нання державного кордону та іншу інформацію, передбачену цим За­коном;

надавати туристичні послуги в обсягах та в терміни, обумовлені до­говором;

виконувати вимоги закону щодо забезпечення безпеки туристів, охорони туристичних ресурсів України та довкілля;270 "" ~~

вести облікову та іншу визначену законодавством документацію, надавати в установленому порядку бухгалтерську та статистичну звіт­ність;

відшкодовувати в установленому порядку збитки, завдані туристам (екскурсантам), іншим особам та довкіллю.

Стаття 25. Права та обов'язки туристів і екскурсантів

Туристи і екскурсанти мають право на:

реалізацію закріплених Конституцією України (254к/96-ВР) прав громадян на відпочинок, свободу пересування, відновлення і зміцнення здоров'я, на безпечне для життя і здоров'я довкілля, задоволення духо­вних потреб, захист і повагу людської гідності;

необхідну і достовірну інформацію про правила в'їзду до країни (місця) тимчасового перебування, а також виїзду з країни (місця) тим­часового перебування і перебування там, про звичаї місцевого населен­ня, пам'ятки природи, історії, культури та інші об'єкти туристичного показу, що знаходяться під особливою охороною, стан навколишнього

середовища;

інформацію про наявність ліцензії у суб'єкта, що здійснює підпри­ємницьку діяльність у галузі туризму, дозволів, сертифікатів, інших до­кументів, наявність яких передбачена законодавством;

отримання обов'язкової інформації, що передує укладенню договору;

отримання туристичних послуг, передбачених договором;

особисту безпеку, захист життя, здоров'я, прав споживача, а також

майна;


одержання відповідної медичної допомоги;

відшкодування матеріальних і моральних збитків у разі невиконан­ня або неналежного виконання умов договору;

сприяпгія з боку органів державної влади України в одержанні пра­вових та інших видів допомоги, а громадяни України також і за її ме­жами;

реалізацію інших прав.

Туристи ' екскурсанти зобов'язані:

не поруш,, хіати права та законні інтереси інших осіб, вимоги зако­нів, які діють на території країни перебування;

виконувати митні, прикордонні, санітарні та інші правила;

поважати політичний та соціальний устрій, традиції, звичаї, релігій­ні вірування країни (місця) перебування;

зберігати довкілля, дбайливо ставитися до об'єктів природи та куль­турної спадщини в країні (місці) тимчасового перебування;

дотримуватися умов і правил, передбачених договором про надання туристичних послуг;

надавати персональну інформацію в обсязі, необхідному для реалі­зації туристичного продукту;

дотримуватися під час подорожі правил особистої безпеки;271

відшкодовувати збитки, завдані їх неправомірними діями. Виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством України та законодавством країни тимчасового перебування.


1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   37


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка