В и щ а математика у двох модуляхСкачати 31.95 Kb.
Дата конвертації30.12.2016
Розмір31.95 Kb.

В И Щ А

МАТЕМАТИКА

у двох модулях


М

о

д

у

л

ь

2


ІНТЕГРАЛЬНЕ

ЧИСЛЕННЯ


ФУНКЦІЙ ОДНІЄЇ

ЗМІННОЇ.

ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ

РІВНЯННЯ. РЯДИМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА імені О. М. Бекетова
В И Щ А М А Т Е М А Т И К А

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ


(для студентів денної форми навчання

за напрямом підготовки 6.050201 “Системна інженерія”)у ДВОХ модуляхА. І. Колосов, А. В. Якунін
М О Д У Л Ь 2

ІНТЕГРАЛЬНЕ ЧИСЛЕННЯ


ФУНКЦІЙ ОДНІЄЇ ЗМІННОЇ.

ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ РІВНЯННЯ.

РЯДИ

Харків ХНУМГ 2016


Вища математика: конспект лекцій для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.050201 Системна інженерія”: у 2-х модулях / А. І. Колосов, А. В. Якунін; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Х.: ХНУМГ, 2015. –
Модуль 2: Інтегральне числення функцій однієї змінної. Диферен­ціальні рівняння. Функції багатьох змінних. Ряди / А. І.  Колосов, А. В. Якунін. – 2016. – 256 с.

Автори: А. І. Колосов,

А. В. Якунін

Рецензент: к. ф.-м. н., доц. М. П. Данилевський

Подано конспект лекцій за другий семестр, доповнений зразками розв’язання типових задач і запитаннями для самоконтролю.
Затверджено на засіданні кафедри вищої математики.

Протокол № 4 від 25.11.2015 р.

 ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2016

 А. І. Колосов, А. В. Якунін, .2016

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ
В И Щ А М А Т Е М А Т И К А
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ
(для студентів денної форми навчання

за напрямом підготовки 6.050201 “Системна інженерія”)


У ДВОХ МОДУЛЯХ

Колосов Анатолій Іванович,

Якунін Анатолій Вікторович
МОДУЛЬ 2

ІНТЕГРАЛЬНЕ ЧИСЛЕННЯ ФУНКЦІЙ ОДНІЄЇ

ЗМІННОЇ. ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ РІВНЯННЯ. РЯДИ
В авторській редакції

Відповідальний за випуск Л. Б. Коваленко

Редактор З. І. Зайцева

Комп’ютерне верстання І. В. Волосожарова


План 2016, поз.

Підп. до друку Формат 60х84 1/16

Друк на ризографі Ум. друк. арк. 18,0

Тираж 100 пр. Зам. №


Видавець і виготовлювач:

Харківська національна академія міського господарства,

вул. Революції, 12, Харків, 61002

Електронна адреса: rectorat@ksame.kharkov.ua

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи:ДК № 4064 від 12.05.2011


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка