В. Д. Романенко 201 рДата конвертації05.03.2017
Розмір70.7 Kb.


Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»

Навчально-науковий комплекс

«Інститут прикладного системного аналізу»

ЗатверджЕНО

Вченою радою ННК «ІПСА»

НТУУ «КПІ»

протокол від __.__.201_ № _


Заступник голови

В.Д.Романенко

«___»____________ 201_ р.


Програма

Додаткового вступного випробування

на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки

Спеціаліст/Магістр

за спеціальністю

7/8.05010102 Інформаційні технології проектування

7/8.05010103 Системне проектування
Програму рекомендовано

кафедрою системного проектування

протокол від 11.02.2015 № 6

Завідувач кафедри

А.І. Петренко

«___»____________ 2015 р.


Київ 2015Вступ
Програма додаткового вступного випробування на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки Спеціаліст/Магістр за спеціальністю 7/8.05010102 Інформаційні технології проектування та спеціальністю 7/8.05010103 Системне проектування. Програма додаткового вступного випробування (далі — Програма) призначена для отримання досвіду самостійної роботи абітурієнта з підготовки до екзамену.

Мета додаткового вступного випробування – виявити достатність початкового рівня вступника в області напряму підготовки обраної для вступу спеціальності.

Метою програми додаткового вступного випробування є формування у вступників здатності ознайомитися із предметними питаннями курсів навчальних дисциплін, що включені в екзаменаційні білети; опрацювати підручники, навчальні посібники та інші інформаційно-літературні джерела предметної області знання; осмислено упорядочити і систематизувати засвоєні теоретичні знання і практичні навички; вмотивовано виконати роботу на екзамені, продемонструвавши певний рівень засвоєння навчальних дисциплін в результаті навчання.

Перелік навчальних дисциплін цієї Програми складають такі, що дисципліна «Алгоритмізація та програмування» належить до циклу належить до циклу професійної та практичної підготовки дисципліна «Чисельні методи» належить до циклу природничо-наукової підготовки згідно навчального плану підготовки Бакалавра напряму 6.050101 Комп’ютерні науки.


Вступний екзамен проводиться дві академічних години без перерви (90 хвилин), в аудиторному приміщенні випускової кафедри, методом одержання екзаменаційного білету—повернення письмової роботи. Завданням на екзамені є розв’язання завдань екзаменаційного білету. Екзаменаційний білет містить дві практичних за типом завдань. Диференціаціїї робочого часу, відведеного на виконання кожного завдання, немає. Фіксується час початку і закінчення роботи.

Перелік навчального матеріалу, що виноситься на фахове випробування
1 Алгоритмізація та програмування

Студенти мають володіти програмним інструментальним забезпеченням вищого рівня, за допомогою якого можливо розробляти компактні та ефективні прикладні програми. Цим, по перше, і пояснюється вибір мов програмування С та С++ для розробки таких програм. Студент має володити основними прийомами програмування з урахуванням сучасних тенденцій розвитку цієї галузі, має уміти розв’язувати за допомогою персональних комп’ютерів реальні науково-технічні завдання різної складності. На іспит виносяться розділи:

1. Основи алгоритмізації обчислювальних процесів.

2. Процедурно-орієнтоване програмування. Алгоритмічна мова Сі.

3. Вступ до об’єктно-орієнтованого програмування. Алгоритмічна мова Сі++.
Список літератури [1—9]

2 Чисельні методи

Студенти демонструють знання Чисельних методів розв’язку проблемних задач, описуваних довільними нелінійними диференціально-алгебраїчними рівняннями великої розмірності, для яких в даний час не існують аналітичні рішення. Освоївши такі методи, майбутній фахівець набуває здібностей до системного аналізу через математичне моделювання найскладніших задач сучасної науки і техніки.Вивчення чисельних методів стимулює переосмислення і більш глибоке розуміння математики в цілому, оскільки однією із задач чисельних методів є зведення прийомів вищої математики до базису простих арифметичних операцій.

На іспит виносяться три основні теми - системи лінійних рівнянь, нелінійні рівняння та диференційні рівняння.
Список літератури [10—21]

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Користування допоміжним матеріалом на екзамені

— Не дозволяєтьсяКритерії оцінювання (за системою ECTS, стобальна шкала)
Розв’язання кожної задачі оцінюється за такими критеріями:


95-100задачу розв’язано повністю, вірно

85—94задачу розв’язано вірно, вдповідь правильна, але наявними є один-два недоліки (наявними є деякі методичні помилки, порушено послідовність викладок тощо)

75—84задачу розв’язано вірно, але відповідь неправильна (наявними є арифметичні помилки)

65—74задачу розв’язано неповністю, але намічено правильний хід розв’язування

60—64задачу не розв’язано, але наведено формули або твердження, що можуть бути використані при розв’язуванні задачі

менше 60задачу не розв’язано

Результат роботи обчислюється як середнє арифметичне оцінок, що їх отримано за кожну задачу і заокруглюється до цілих.
Приклад типового завдання додаткового вступного випробування
Білет № 0

0.1 Алгоритмізація та програмування

Що буде надруковано ?

//include

//include
Void f1(void)

{

Static counter = 0;Counter++;

Print(“\nПрінт%d”,counter);

}

Int main(void){

Clrscr();

Auto counter=3;

F1();


F1();

Return 0;

}
Розв’язок

В основній функції main() об’являється і ініціалізується автоматична локальна зміна counter.

В функції f1() об’являється і ініціалізується локальна зміна counter з типом Static.

Зміна типу Static зберігає свої значення на виході функції, при цьому ініціалізація зміни counter виконується тільки один раз при компіляції функції f1(). Згідно з цім второй виклик функції f1() призведе до збільшення на 1 зміни counter. Тобто буде надруковано Прінт 1 і Прінт 2.


Відповідь

Прінт 1


Прінт 2
0.2 Чисельні методи

Виконати LU-розклад матриці:

| 2 3 1 |

| 2 4 3 |

| 2 4 4 |
Розв’язок

U(1,1) = A(1,1) = 2.0000

U(1,2) = A(1,2) = 3.0000

U(1,3) = A(1,3) = 1.0000

L(2,1) = ( A(2,1) ) / U(1,1) = 1.0000

L(3,1) = ( A(3,1) ) / U(1,1) = 1.0000

U(2,2) = A(2,2) - L(2,1)*U(1,2) = 1.0000

U(2,3) = A(2,3) - L(2,1)*U(1,3) = 2.0000

L(3,2) = ( A(3,2) - L(3,1)*U(1,2) ) / U(2,2) = 1.0000

U(3,3) = A(3,3) - L(3,1)*U(1,3) - L(3,2)*U(2,3) = 1.0000


Відповідь:

U:

| 2 3 1 || 0 1 2 |

| 0 0 1 |

L:

| 1 0 0 || 1 1 0 |

| 1 1 1|


Список літератури


 1. Подбельский В.В., Фомин С.С. Программирование на языке Си: Учебное
  пособие.-М: Финансы и статистика, 1998.-600 с.

 2. Дейтел X., Дейтел П. Как программировать на С: Третье издание. Пер. с англ..-М.:
  Бином-Пресс, 2002 г. – 1168 с.

 3. Подбельский В.В. Язык Си++: Учебное пособие.- 3-є изд., дораб.- М.:Финансы и статистика, 1998.- 560 с.

 4. Шилдт Г. Полный справочник по С, -М.: Издательский дом “ Вильямс”, 2002.-704 с.

 5. Павловская Т.А. С/С++. Программирование на языке высокого уровня.-СПб.:Питер, 2001.-464 с.

 6. Стивен Прата. Язык программирования С. Лекции и упражнения. Учебник.-СПб:”ДиаСофтЮП”,2002.-896 с.

 7. Проценко В.С. та ін. Техніка програмування мовою Сі:Навч.посібник.-К.:Либідь,1993.-224с.

 8. Д.М.Дайитбегов, Е.А. Черноусов. Основы алгоритмизации и алгоритмические языки. — Н.: Финансы и статистика, 1992 — 360с.

 9. М.Уейт., С.Прата., Д.Мартин. Язык С. Руководство для начинающих.М.:Мир, 1988,-512с.

 10. Бахвалов Н.С. Численные методы. -М.: Наука, 1978, -Т.1. - 632 с.

 11. Березин И.С., Жидков Н.Л. Методы вычислений, - М.: Физматгиз, 1962-1966, - Т.1-464 с.

 12. Воеводин В.В. Вычислительные основы линейной алгебры. - М.:Наука,1977. - 303с.

 13. Годунов С.К. Решение систем линейных уравнений. - Новосибирск: Наука, 1980.

 14. Данилина Н.И., Дубровская Н.С., Кваша О.П. Численные методы. - М.: Высш.шк,, 1976.

 15. 6. Демидович Б.П., Марон И.А. Основы вычислительной математики. М.: Наука, 1970. - 72с.

 16. 7. Калиткин П.Н. Численные методы. - М.: Наука, 1978. -512с.

 17. 8. Краскевич В.Е., Зеленский К.Х., Гречко В.И. Численные методы в инженерных исследованиях. -К.:Вищашк., 1986. - 263 с.

 18. 9. Крьшов В.И., Бобков В.А., Монастырский А.И. Вычислительные методы. - Т.1. -М.: Наука, 1976. - 302 с. -Т.2. -1977. - 399 с.

 19. 10. Петренко А.И. Основы автоматизации проектирования. -К.:Техника, 1982. -294 с.

 20. 11. Ортега Д., Пул У. Введение в численные методы решения дифференциальных равнений. -М.: Наука, 1986. - 288 с.

 21. 12. Форсайд Д., Малькольм Н., Моулер К. Машинные методы математических вычислений. -М.: Мир, 1980.

Розробники програми:

д.т.н., проф. А.І.Петренко

к.т.н., доц. Г.Д.Кисельов

ст.викл. В.В.Романов

к.т.н., доц. Я.І.Корначевський

База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка