Узгоджено затверджуюСторінка1/6
Дата конвертації16.04.2017
Розмір0.88 Mb.
  1   2   3   4   5   6


НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет комп’ютерних систем

Кафедра комп’ютеризованих систем управління

Інститут аерокосмічних систем управління

Кафедра електротехніки і світлотехніки

УЗГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ІАСУ Проректор з навчальної роботи

____________ В. Азарсков _________________ А.Полухін

«____» _________2012р. «_____»_______________2012р.
УЗГОДЖЕНО

Декан ФКС

____________ О.Литвиненко

«____» _________2012р.
Система менеджменту якості
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

навчальної дисципліни

Обчислювальна техніка та алгоритмічні мови”(за кредитно-модульною системою)
Галузь знань: 0507 " Електротехніка та електромеханіка "

Напрям підготовки: 6.050701 “Електротехніка та електротехнології”
Курс - 1,2

Семестр – 1,2,3
Лекції

104
Іспит

1,3 семестр

Лабораторні заняття

70
Диференційований залік

2 семестр

Самостійна робота

186


Усього (годин/кредитів ECTS)

360 / 10

Домашнє завдання (2)

1,3 семестр


Курсова робота

2 семестр

Індекс

Р2-6.050701-1 /12-2.3
Р2-6.050701-2 /12-2.3


СМЯ НАУ РНП 09.02.02-01-2012

СМЯ НАУ РНП 08.01.04-01-2012

Робоча навчальна програма дисципліни "Обчислювальна техніка та алгоритмічні мови" розроблена на основі робочих навчальних планів № НБ-3-6.050701-1/12, № НБ-3-6.050701-2/12 підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" за напрямом 6.050701 "Електротехніка та електротехнологіі", навчальних програм цієї дисципліни, індекси Н3-6.0507011 /12-2.3, Н3-6.050701-2/12-2.3 затверджених ректором ______________ 2012р., "Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)" та "Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання", затверджених наказом ректора від 15.06.2004 №122/од, та наказу ректора від 12.04.2005 №81/од.
Робочу навчальну програму склали:Професор кафедри комп’ютеризованих систем управління

_____________________Д. Кучеров

ст. викладач кафедри електротехніки та світлотехніки

_____________________С.І. Воронов

Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні кафедри комп’ютеризованих систем управління, протокол №_____ від "_____"___________2012 р.
Завідувач кафедри

_____________________О.Литвиненко

Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні випускової кафедри напряму 6.050701 "Електротехніка та електротехнологіі", протокол №____ від ___________ 2012р.
Завідувач випускової кафедри

_____________________


В.В. Васильєв


Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні науково-методично-редакційної ради Інституту аерокосмічних систем управління протокол №____ від “___” _________ 2012р.
Голова НМРР _____________________ І.А. Зеленков

Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні науково-методично-редакційної комісії факультету комп’ютерних систем, протокол №_____ від "_____"_________2012 р.
Голова НМРР _____________________ Б. Масловський

Рівень документа – 3б

Плановий термін між ревізіями – 1 рік

Контрольний примірник
ЗМІСТ


ВСТУП 5

1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 5

1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця 5

1.2. Мета викладання навчальної дисципліни 5

1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни 5

1.4. Інтегровані вимоги до знань та умінь з навчальної дисципліни 6

1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчального модуля 6

1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни 8

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 9

2.1. Тематичний план навчальної дисципліни 9

2.2.1. Лекційні заняття, їх тематика та обсяг 12

2.2.2. Лабораторні заняття, їх тематика та обсяг 18

2.2.3.1. Домашні завдання 20

2.2.3.2. Курсова робота 21

3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ 21

3.1 Список рекомендованих джерел 21

3.2. Перелік навчально-методичних посібників, методичних матеріалів до ТЗН 22

4. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ СТУДЕНТОМ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ 22

4.1 Основні терміни, поняття, означення 22

4.2. Порядок рейтингового оцінювання набутих студентом знань та вмінь 24

5. ФОРМИ ДОКУМЕНТІВ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ 30


  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка