Уроку засвоєння нових знань з предмета «Основи галузевої економіки і підприємництва»Скачати 117.91 Kb.
Дата конвертації01.12.2016
Розмір117.91 Kb.
Міністерство освіти і науки України

Івано – Франківьке вище професійне училище готельного сервісу і туризму

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

« Методика проведення уроку засвоєння нових знань

з предмета « Основи галузевої економіки і підприємництва»

Підготувала : Викладач Храбатин О.І.Івано – Франківськ

2012

План

Вступ


1. Особливості підготовки викладача до проведення уроку

2. Характеристика уроку засвоєння нових знань

3. Структура уроку засвоєння нових знань

4. План уроку з предмета « Основи галузевої економіки і підприємництва»

Висновки

Додатки


Література
Мета написання методрозробки

В даній методичній розробці розкрито методику проведення уроку засвоєння нових знань з предмета « Основи галузевої економіки та підприємництва» на основі професійних стандартів основаних на компетенція за напрямом « Ресторанний сервіс». Метою написання методичної розробки є бажання поділитися своїм педагогічним досвідом з колегами. Урок — це центр, навколо якого обертаються і до якого повертаються всі думки і дії викладача. Педагогіка рекомендує використовувати різні форми та методи проведення уроків. Тому в методичній розробці розкрито алгоритм проведення уроку засвоєння нових знань.Вступ

Розвиток економіки, необхідність створення гнучких систем кваліфікації, нових моделей професійної підготовки вимагає комплексно-змістовної перебудови професійно-технічної освіти. Найбільш оптимальним напрямом такої перебудови є оновлення змісту навчання, науково-методичного забезпечення навчально-виробничого процесу, створення нового покоління та впровадження державних стандартів, основаних на компетенціях.

Метою економічної освіти, як складової економічної культури суспільства, вважається створення бази для достатнього рівня економічного мислення та економічної поведінки на різних стадіях підприємництва.

Економіка як наука – це система знань про методи ефективного господарювання; наука, що вивчає об'єктивні закони і категорії суспільного виробництва, розподілу, обміну і споживання; методи і форми організації та управління виробництвом. Економіка як навчальна дисципліна – це широкий комплекс різнопланової інформації, що має свої категорії, закони, власну систему алгоритмів розв'язування найрізноманітніших задач.

Предметом економіки є економічні зв'язки і відносини у сфері суспільної діяльності. Об'єктом дослідження економіки як науки є суспільне виробництво в усіх його проявах. Головним завданням економічної науки є вивчення й оцінка ефективності господарювання на різних рівнях, у різноманітних конкретних умовах, цілеспрямоване економічне регулювання виробничих, розноподільчих та обмінних процесів у суспільстві, створення передумов для подальшого зростання ефективності праці.


 1. Особливості підготовки викладача до проведення уроку

Урок є основною формою організації навчального заняття. Вимоги до уроку досить багатогранні. В умовах існуючих організаційних форм навчання застосовується різноманітний арсенал різних методичних засобів. Від форми організації навчання багато в чому залежить вибір тих або інших джерел, з яких учні одержують знання. Тому одним з найважливіших завдань методики є розробка форм організації навчання в єдності з розкриттям їхніх методичних можливостей. Готуючись до уроку, викладач економіки аналізує зміст матеріалу, виділяє головне та другорядне, формулює головну тезу, яка має бути чітко сформульована, не містити в собі двозначностей і лишатись незміною весь час її доказу.

Метою уроку засвоєння нових знань є оволодіння учнями новим матеріалом. Для цього учні повинні підключатися до вирішення таких дидактичних задач як засвоєння нових понять і способів дій, самостійної пошукової діяльності, формування системи ціннісних орієнтацій.

Форми такого вивчення можуть бути найрізноманітнішими: лекція, пояснення викладача із заохоченням учнів до обговорення окремих питань, положень, евристична бесіда, самостійна робота з підручником, іншими джерелами, постановка і проведення експериментів, дослідів і т.п.

Розробка структури уроку – це форма творчої методичної майстерності. Справжній викладач завжди готується до лекції, розробляє конспект, виділяє опорний матеріал, враховує міжпредметні зв'язки, можливі запитання учнів.У процесі підготовки до лекції викладач повинен добре побудувати процес викладання навчального матеріалу. Для цього він має, насамперед, з'ясувати особливості своєї аудиторії. Це впливає на вибір змісту й методики викладання, які залежать від мети навчання. Навчальна мета такого уроку, як і будь-якого заняття, – чітко визначити: які знання треба дати учневі і як він має скористатися ними в професійній роботі.

 1. Характеристика уроку засвоєння нових знань

Особливу увагу сучасні педагоги приділяють проблемі типології й структурі уроку. Структура уроку й форми організації навчальної роботи на ньому мають велике значення, як у теорії, так й у практиці сучасного уроку, оскільки вони в значній мірі визначають ефективність навчання, його результативність.
Кожен урок має свою структуру. На уроках засвоєння нових знань перевірки домашнього завдання немає. Весь урок присвячений вивченню нового матеріалу.
Метою уроку вивчення нового матеріалу є оволодіння учнями новим матеріалом. Для цього учні повинні підключатися до вирішення таких дидактичних задач як засвоєння нових понять і способів дій, самостійної пошукової діяльності, формуванню системи ціннісних орієнтацій.
Види уроків, що застосовуються в рамках цього типу уроків, являються досить різноманітними: урок-лекція, урок-семінар, кіно-урок, урок теоретичних і практичних самостійних робіт (дослідницького типу), урок змішаний (сукупність різних видів уроків на одному уроці). Спільним для всіх цих видів уроків являється те, що час уроку відводиться на роботу учнів з новим матеріалом, в ході якої використовуються всі можливі прийоми активізації пізнавальної діяльності школярів: надання викладу нового матеріалу проблемного характеру, використання учителем яскравих прикладів, фактів, підключення учнів до їх обговорення, підкріплення тих чи інших теоретичних положень особистими прикладами і фактами, використання наочно-образного матеріалу і технічних засобів навчання. Все це спрямоване на змістовне і глибоке роз'яснення нового матеріалу викладачем і вміння підтримувати увагу і розумову активність учнів при роботі з ним. Крім того, спільним являється і те, що на уроці в ході вивчення нового матеріалу, йде робота і по упорядкуванню та закріпленню раніше засвоєного. Неможливо вивчати новий матеріал, не згадуючи, не аналізуючи, не опираючись на уже пройдений матеріал, не використовуючи його при висновках якихось нових положень.

3. Структура уроку засвоєння нових знань

1.Організаційна частина
2.Повідомлення теми та цілей уроку
3.Мотивація навчальної діяльності учнів

Розкриття професійної значущості теми

4.Актуалізація опорних знань і умінь учнів, пе­ревірка домашнього завдання

- усне фронтальне опитування;

- тестове опитування;

- короткочасна письмова робота;

- взаємоопитування та рецензування відповідей.5.Вивчення нового навчального матеріалу за планом уроку

- постановка питань під час пояснення навчального матеріалу;

- евристична бесіда;

- проблемний виклад навчального матеріалу;

- застосування наочних посібни­ків;

- перегляд кінофільмів з обгово­ренням;

- робота з електронними носіями інформації тощо6.Закріплення знань учнів за викладеним навчальним матеріалом

- робота з опорними структурно-логічними конспектами;

- заповнення систематизуючи таблиць, роздаткового навчального матеріалу;

- обговорення основних питань навчального матеріалу;

- робота в малих групах по виконанню завдань;

- самостійна робота з літературою тощо.


7.Виявлення ступеня розуміння учнями матеріалу, що вивчався, уточнення окремих висновків і положень, відповіді на запитання учнів

- бесіда;

- пояснення;

- обговорення питань, що викликали утруднення учнів;

- залучення учнів до аналізу по­милок.8.Підведення підсумків уроку, повідомлення домашнього завдання

- оцінювання роботи всієї групи й окремих учнів;

- дебрифінг;

- інструктування по виконанню домашнього завдання.


4.План уроку

Предмет: Основи галузевої економіки і підприємництва

Група: О-43 Професія: Офіціант

Тема модуля : модуль 1. « Підготовка торгового залу до обслуговування споживачів»

Ціль: формувати наскрізні компетенції (володіти знаннями галузевої економіки)

Тема уроку: Виробництво та його фактори.

Мета уроку:

навчальна сформувати в учнів знання з теми, вивчити зміст та елементи виробництва; засвоїти основні фактори виробництва; сформувати знання та вміння щодо застосування набутих теоретичних знань у професійній діяльності;

розвивальна – сформувати в учнів підприємницький тип мислення, розвивати ділові якості, пам'ять, увагу, пізнавальну самостійність, навички групової роботи, уміння ставити завдання та вирішувати проблемні ситуації ;

виховна – виховувати ініціативність, підприємливість, активну життєву позицію;

розуміння вимог до сучасного фахівця сфери послуг;методична – ознайомити присутніх з методикою уроку засвоєння нових знань з використанням інформаційно-комунікативних методів на основі модульно – компетентісного підходу.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Методи навчання: словесний(розповідь, бесіда), наочний (фотоматеріали), презентація (виконана у програмі Power Point), проблемний (вирішення проблемних ситуацій), інтерактивні методи навчання (мозкова атака, дебрифінг).

Міжпредметні зв’язки:

- Виробниче навчання

- Організація обслуговування в ЗРГ «Підготовка торгового залу до обслуговування споживачів»

- Основи правових знань «Право – соціальна цінність, складова частина загальнолюдської культури»

- Професійна етика і психологія « Психологічні знання у професійній діяльності»

- Охорона праці « Правові та організаційні основи охорони праці»


Наочні засоби навчання:

- тестові завдання, схеми;ТЗН: Комп’ютер, мультимедійний проектор

Хід уроку

1. Організаційний момент.


2. Повідомлення теми та завдань уроку

Тема уроку: «Виробництво та його фактори»

Завдання уроку: формувати наскрізні компетенції :

1.Засвоїти основні поняття теми:

- зміст та елементи виробництва;

- структуру виробництва;

- фактори( засоби) виробництва

2.Усвідомити значимість виконання професійних обов'язків офіціанта у розвитку виробництва сучасних ЗРГ3. Мотивація навчальної діяльності учнів: наголошується на актуальності та професійному значенні вивчення даної теми та використання отриманих знань у майбутній професії (мультимедійна презентація).
Девіз уроку:

Приватна власність – це плід праці; вона – предмет бажань; вона – корисна для світу. Те, що хтось досяг багатства, показує, що й інші можуть розбагатіти, і, таким чином, це дає поштовх для розвитку промисловості й виробництва.

Авраам Лінкольн

4. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів:

розв’язання кросворду з використанням ТЗН .5. Вивчення нового навчального матеріалу за планом уроку:

1. Загальні характеристики виробництва.

2. Технологічні способи та організаційні форми виробництва.

3. Структура виробництва.

4. Фактори виробництва.

6. Закріплення знань учнів за викладеним навчальним матеріалом:

а) тестування за вивченою темою з використанням ТЗН та взаємоперевірка результатів

б) робота в малих групах :

Ситуаційні вправи: 1. Визначіть, які із характеристик відносяться до професійних, ключових та наскрізних компетенцій сучасного фахівця?

  Професійні компетенції

  Ключові компетенції

  Наскрізні компетенції

  • готувати зал до обслуговування споживачів;

  • полірувати посуд, прибори;

  • складати серветки;

  • здатність працювати у колективі, ефективно працювати з колегами та керівниками;

  • бути готовим навчатися самостійно;

  • уміти працювати з різними джерелами інформації

  • володіти знаннями галузевої економіки;

  • розуміти і виконувати нормативні акти з охорони праці;

  • вміти піклуватися про власне здоров’я та особисту безпеку

 2. Чому виробничий фактор « праця» дедалі більше замінюється виробничим фактором « капітал»?

 3. Кожен підприємець намагається прийняти на роботу найкращих спеціалістів. Перелічіть основні компетенції офіціанта. Аргументуйте, чому працівники з якісною професійною освітою менше ризикують втратити роботу.

7. Виявлення ступеня розуміння учнями матеріалу

Обговорення питань, що викликали утруднення учнів;

Залучення учнів до аналізу по­милок.

8. Підведення підсумків уроку

Дебрифінг:

1)Під час вивчення теми “ Виробництво та його фактори” я зрозумів …

2) Найцікавішим було …

3 ) Раніше я не знав, що …

4)Свої отримані знання я реалізую…9. Домашнє завдання: 1. Опрацювати тему.

2. Підготуватися до взаємоопитування.

3. Скласти словник термінів з вивченої теми.

10. Література :

1. Бобров В.Я. « Основи ринкової економіки і підприємництва», К. 2003

2. Канченко Т.В., Панченко М.П. « Основи економіки» , К. 2003

3. www. ukr. net e-disc

Викладач О.І. Храбатин

Висновок


Сьогодні ринок праці, роботодавці та споживачі диктують професійним закладам вимоги до формування фахівця сфери послуг, а саме спостерігається необхідність у професійно – мобільних, компетентних та кваліфікованих кадрах, які дадуть Україні можливість приєднатися до інтеграційних процесів та адаптуватися до глобалізаційних змін у світі.

Наказом Міністерства освіти і науки України № 739 від 07.08.2008 року Івано – Франківське ВПУ готельного сервісу і туризму визначене для розробки Державних стандартів професійно – технічної освіти з напряму «Ресторанний сервіс», основаних на компетенціях. Навчання за професією « Офіціант» здійснюється за модульним принципом. В даній методичній розробці охарактеризовано методику проведення уроку засвоєння нових знань та представлена методична розробка уроку економіки на основі модульних компетенцій на тему «Виробництво та його фактори» . Ціллю якого є : формування наскрізних компетенцій (володіння знаннями галузевої економіки)


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка