Уроку англійської мови. А також розроблена система уроків з англійської мови для учнів середньої ступені до теми: «Їжа. Харчування»Скачати 367.71 Kb.
Сторінка1/5
Дата конвертації22.04.2017
Розмір367.71 Kb.
  1   2   3   4   5


Управління ocвіти адміністрації Червонозаводського району Харківської міської ради

Анотація

В авторській роботі викладено теоретичний матеріал, який охоплює всю

інформацію щодо сучасного уроку англійської мови. А також розроблена система уроків з англійської мови для учнів середньої ступені до теми: «Їжа. Харчування». Система уроків розроблена на основі інноваційних технологій та методів навчання англійської мови в загальноосвітніх закладах. Ця робота показує переваги комплексного використання НМК видавництва Oxford University Press, Longman над сучасними підручниками англійської мови українських авторів.

ЗМІСТ


Вступ 3

1. Урок, як основна форма організації навчання. 4

. 4

1.2. Вимоги до уроку іноземної мови. 61.2.1. Мовленнєва спрямованість уроку іноземної мови. 6

1.2.2. Комплексність уроку іноземної мови. 7

1.2.3. Іноземна мова - мета і засіб навчання. 7

1.2.4. Висока активність розумово-мовленевої діяльності учнів. 7

1.2.5. Різноманітність форм роботи учнів. 8

1.2.6. Мотиваційне забезпечення навчальної діяльності. 8

2. Типи та структура уроків англійської мови. 9

2.1. Критерії класифікації уроків англійської мови. 9

2.2. Аналіз уроку англійської мови. 11

Схема загального аналізу уроку 12

Схема поглибленого аналізу уроку 13

3. Практична частина. 15

Висновок. 39

Література. 40

1. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих 40

шкіл з поглибленим вивченням англійської мови 2-12 класи ).- К.: 40

«Перун», 2005 40

Основна частина уроку 41


Вступ

Педагогічна наука розглядає процес навчання як свідому й цілеспрямовану умисну діяльність учителя та учнів. В сучасній школі ця діяльність здебільшого проходить в рамках уроку, який доповнюється самостійними заняттями вдома, позакласною роботою та факультативними заняттями предмета.

Урок іноземної мови, як основна організаційна одиниця навчального процесу, є його частиною і водночас самостійною, цілісною ланкою. До нього ставляться ті ж загально дидактичні й методичні вимоги, що й до всього навчального процесу. В ньому синтезуються закономірності навчання, органічно взаємодіють цілі, зміст і методи. Він реалізує методичну концепцію, покладену в основу навчання. Тому проблеми уроку звичайно розглядають разом з питаннями методики та організації системи уроків.

Підручники англійської мови для середніх класів під редакцією українських авторів таких як Биркун Л.В. та Несвіт А.В. мають ряд недоліків. Книги перенасичені складним лексичним матеріалом, недостатньо освітлені елементи граматики, мало тестових завдань для контролю знань учнів та ін. А навчально-методичні комплекси видавництва Oxford University Press та Longman не мають матеріалу про Україну та кожна тема також пов’язана з реаліями англомовних країн, а не нашої. Тому у практичній частині своєї роботи я пропоную систему уроків до теми: «Їжа. Харчування » для учнів середньої школи. Цю систему я розробила, взявши за основу кращий матеріал з різних НМК та українських підручників, а також використавши інноваційні технології навчання англійської мови.1. Урок, як основна форма організації навчання.1.1. Особливості уроку та його структури, як форми організації навчання

.


Основною організаційною формою навчання в сучасній школі є урок.

Урок — форма організації навчання, за якої заняття проводить учитель з групою учнів постійного складу, одного віку й рівня під­готовки впродовж певного часу й відповідно до розкладу.

Урок має такі особливості:


  • є завершеною та обмеженою в часі частиною нав­чального процесу, під час якого розв'язуються певні навчально-виховні завдання;

  • кожен урок включається в розклад і регламентуєть­ся в часі та за обсягом навчального матеріалу;

  • на відміну від інших форм організації навчання є постійною формою, що забезпечує систематичне засвоєн­ня учнями знань, умінь і навичок;

  • відвідування уроків обов'язкове для всіх учнів, то­му вони вивчають систему знань, поділених поурочно, в певній логіці;

  • є гнучкою формою організації навчання, яка дає змогу використовувати різні методи, організовувати фрон­тальну, групову та індивідуальну навчальну діяльність уч­нів;

  • спільна діяльність учителя й учнів, а також спілку­вання великої сталої групи учнів (класу) створює можли­вості для згуртування колективу дітей;

  • сприяє формуванню пізнавальних якостей особи­стості (активності, самостійності, інтересу до знань), а та­кож розумовому розпитку учнів.

У дидактиці існує кілька підходів до класифікації уро­ків залежно від

ознак узятих за основу. За способами проведення виділяють уроки-лекції,

уроки-бесіди, уроки-диспути, уроки самостійної роботи учнів та ін. За етапа­ми навчальної діяльності — вступні уроки, уроки первин­ного ознайомлення з матеріалом, уроки формування по­нять, виведення законів і правил, уроки застосування знань на практиці, уроки повторення й узагальнення ма­теріалу, контрольні уроки, комбіновані уроки.

Найбільш вдалою в сучасній теорії та практиці навчан­ня є класифікація, в основу якої покладено дидактичну мету і місце уроку в загальній системі уроків (Б. Єсипов, М. Махмутов, В. Онищук). Перебуваючи на однакових по­зиціях, ці автори пропонують різну кількість типів уроків. За класифікацією В. Онищука розрізняють такі типи:

1) урок засвоєння нових знань;

2) урок формування вмінь і навичок;

3) урок застосування знань, умінь і павичок;

4) урок узагальнення і систематизації знань;

5) урок перевірки, оцінювання та корекції знань, умінь і навичок;

6) комбінований урок.


Кожен тип уроку має свою структуру, тобто склад (з яких елементів або етапів складається), послідовність (в якій послідовності ці елементи входять у заняття), зв'язок (як вони пов'язані між собою).

В. Онищук увів поняття мікро- і макроструктури уро­ку. Макроелементи визначаються завданнями уроку пев­ного типу. Такими, на його думку, є етапи засвоєння знань: сприймання, осмислення, узагальнення, системати­зація. Оскільки логіка засвоєння знань та сама, то макро­структура уроків цього типу однакова. До мікроелементів структури уроку належать засоби і способи розв'язання дидактичних завдань на кожному його етапі.

Час і місце, відведені на кожен структурний елемент уроку, визначаються побудовою уроку в цілому. Структура уроку повинна забезпечувати успішне розв'язання його навчально-виховних завдань, активізацію пізнавальної ді­яльності учнів, відповідати характерові навчального мате­ріалу, дидактичним і методичним засобам, які використо­вує вчитель. Отже, визначаючи структуру уроку, вчитель повинен враховувати тему і зміст, найдоцільніші методич­ні засоби і прийоми, конкретні умови, в яких проводити­меться урок, рівень підготовленості учнів тощо.

Майже в усіх типах уроків наявні такі структурні еле­менти: вступна частина, перевірка домашнього завдання, вивчення нового матеріалу, закріплення нового матеріалу, повідомлення домашнього завдання, закінчення уроку.

Вступна частина уроку повинна забезпечити нор­мальну зовнішню обстановку для роботи та психологічний настрій учнів на нормальну роботу. Попередня організація класу передбачає взаємне вітання вчителя і учнів, перевір­ку відвідування, зовнішнього стану приміщення, робочих місць, робочої пози та зовнішнього вигляду учнів, органі­зацію уваги.

Перевірка домашнього завдання складається з двох частин: перевірки письмового завдання, яку здійснюють різними методами залежно від поставленої мети, й усної перевірки знань, яку проводять за допомогою розглянутих раніше методів.

Вивчення нового матеріалу передбачає або повідомлен­ня вчителя за допомогою словесних методів навчання, або самостійну роботу учнів з підручниками, навчальними по­сібниками та ін. Під час пояснення нового матеріалу вчи­тель мусить подбати, щоб усі учні бачили й чули його (можна сидіти, якщо втомився), він не повинен ходити по класу, говорити слід голосно, чітко, розмірено. Мова його має бути зрозумілою для відповідного віку. Пояснювати треба, спираючись на попередній досвід учнів, виділяючи істотне в матеріалі, не захоплюючись другорядним, стежи­ти за послідовністю викладу, використовувати ілюстратив­ний матеріал.

Вивчення нового матеріалу дає змогу учням набувати різноманітних умінь та навичок. Структура їх формування має свої особливості. Головними її компонентами є розбір і засвоєння правила, покладеного в основу дії навички, по­долання труднощів у її застосуванні, удосконалення дії на­вички, закріплення досягнутого рівня дії навички та вико­ристання її на практиці, досягнення майстерності в її ви­користанні.

Найважливіший засіб формування вмінь і навичок — вправи. Вони мають бути цілеспрямованими, систематич­ними, тривалими, різноманітними і постійними.

Закріплення нового матеріалу має на меті встановлен­ня міцного зв'язку між щойно набутими знаннями і засво­єними раніше, перевірку правильності утворення науко­вих понять, вироблення вміння застосовувати знання на практиці. Цієї мети досягають завдяки різноманітним вправам та самостійній практичній роботі учнів.

Повідомлення домашнього завдання. Вчитель повинен продумувати його зміст, щоб воно було конкретним, по­сильним для учнів. Домашнє завдання не можна давати наспіх, коли пролунав дзвоник з уроку. На повідомлення і пояснення домашніх завдань відводять спеціальний час.

Закінчення уроку відбувається за вказівкою вчителя.

Спираючись на знання сутності процесу навчання, його загальних методів і розглянутих вище основних елементів переважної більшості типів уроків, неважко визначити структуру кожного типу уроку.

  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка