Уроки хімії, 11 клас. Рівень стандарту Допоміжний матеріал, 2012. 170сСторінка1/10
Дата конвертації30.12.2016
Розмір2.07 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Відділ освіти Старокостянтинівської райдержадміністрації

Хмельницької області

2012

Укладачі С.С. Поліщук, Т.О.Шостак, О.В. Осика, Ю.М. Мельник, В.В. Чернега, Н.О. Тащук, Л.А.Ярощук– творча група вчителів хімії Старокостянтинівського району Хмельницької області

Рецензент: Н.М. Нестечук – методист РМК відділу освіти Старокостянтинівської райдержадміністрації Хмельницької області

Друкується згідно рішення ради районного методичного кабінету відділу освіти Старокостянтинівської райдержадміністрації

( протокол від 20.01.2012 р. №01)

Уроки хімії, 11 клас. Рівень стандарту

Допоміжний матеріал, 2012. - 170с.

Посібник містить розробки всіх уроків хімії для 11 класу (рівень стандарту). Наведені матеріали за змістом і структурою повністю відповідають чинній програмі курсу хімії. Посібник містить орієнтовне календарно-тематичне планування, критерії оцінювання навчальних досягнень, конспекти уроків. Наведено зразки самостійних та контрольних робіт.

Посібник призначений для вчителів хімії.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКАВступ. Програма призначена для навчання хімії на рівні стандарту в класах суспільно-гуманітарного, філологічного, художньо-естетичного, технологічного, спортивного напрямів і у класах фізико-математичного і математичного профілів. Програмою передбачено вивчення хімії мета­лічних і неметалічних елементів та їхніх сполук (10 клас) й органічних сполук (11 клас). Зміст програми грунтується на знаннях, набутих учнями в курсі основної школи.

Мета навчання хімії на рівні стандарту полягає у формуванні за­собами навчального предмета ключових компетентностей учнів, необ­хідних для соціалізації, творчої самореалізації особистості, розуміння природничо-наукової картини світу, вироблення екологічного стилю мислення і поведінки та виховання громадянина демократичного су­спільства.

Вивчення хімії спрямоване на виконання таких освітніх, розвивальних і виховних завдань: • розвиток особистості учня, його природних задатків, інтелекту, пам'яті, здатності до самоосвіти;

 • формування наукового світогляду учня на основі засвоєння системи знань про речовини та їхні перетворення, основні хімічні закони й теорії, методи наукового пізнання в хімії;

 • формування життєвої і соціальної компетентностей учня, його екологічної культури, навичок безпечного поводження з речо­винами у побуті та на виробництві;

 • розкриття ролі хімії у розвитку суспільного господарства та забезпеченні добробуту людини.

Структура навчальної програми. Зміст програми складається з двох розділів, присвячених хімії елементів й органічній хімії.

У 10 класі знання з неорганічної хімії на якісно новому рівні розкриваються за рахунок вивчення хімії елементів та їхніх сполук. Паралельне структурування навчального матеріалу тем "Неметалічні елементи та їхні сполуки", "Металічні елементи та їхні сполуки" дасть змогу учням за час, відведений на вивчення цих тем, усвідо­мити та засвоїти знання у такій логічній послідовності; положення елемента в періодичній системі → будова атома → фізичні та хімічні властивості простої речовини → фізичні та хімічні властивості сполук (оксиду, гідрату оксиду, сполуки неметалічного елемента з Гідроге­ном) → окремі найважливіші сполуки елемента (поширеність у при­роді, добування, використання).

Зміст курсу хімії 11 класу розроблено з урахуванням відомостей про органічні сполуки, одержаних учнями в основній школі. У ньому посилено дедуктивний підхід і практичне спрямування навчального матеріалу.

У програмі послідовно розкриваються основні змістові лінії хі­мічної компоненти Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти. Крім традиційних питань, що стосуються хімічних елементів, речовин і реакцій, належну увагу приділено висвітленню методів наукового пізнання в хімії, ролі теоретичних і експерименталь­них досліджень. Матеріал має чітко виражене екологічне спрямування. Екологічна складова у програмі представлена біосферними колообігами Оксигену, Нітрогену, вуглекислого газу, води та такими наслідками впливу діяльності людини на середовище, як парниковий ефект, кис­лотні дощі, використання органічних речовин у побуті тощо. Належну увагу приділено впливові хімічних чинників на здоров'я людини, по­ясненню згубної дії алкоголю, наркотичних речовин, тютюнопаління.

У структурі програми виокремлено такі структурні підрозділи як "Демонстрації", "Лабораторні досліди", "Практичні роботи", "Орієн­товні об'єкти екскурсій".

Кількість годин, відведених па вивчення хімії, відповідає чин­ним навчальним планам, затвердженим Міністерством освіти і науки України, а саме: 10 кл. - 1 год, 11 кл. - 1 год на тиждень.

Особливості організації навчання. Навчання хімії зорієнтовано на досягнення державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів. Передбачено не лише засвоєння хімічних понять, законів, тео­рій, а й осмислене використання знань учнями, формулювання ними оцінних суджень, виявлення власного ставлення у різних життєвих ситуаціях.

Перелік вимог зорієнтує вчителя на досягнення мети навчання з кожної теми програми, полегшить планування цілей і завдань уроків, дасть змогу виробити адекватні методичні підходи до проведення на­вчальних занять, поточного й тематичного оцінювання.

Організації навчання хімії сприятиме використання перевірених шкільною практикою лекційно-семінарської системи, групової робо­ти, проблемного навчання, дидактичних ігор. Ефективності засвоєння знань сприятиме застосування сучасних інформаційних технологій навчання.

Рекомендації щодо роботи з навчальною програмою. Для тема­тичного оцінювання, а також для повторення, узагальнення, аналізу та коригування знань учнів передбачено резервні години. Розподіл годин у програмі орієнтовний. Учитель може аргументовано вносити зміни до розподілу годин, відведених програмою на вивчення окре­мих тем, змінювати послідовність вивчення питань у межах теми.

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів із хімії

При оцінюванні рівня навчальних досягнень з хі­мії враховується: • рівень засвоєння теоретичних знань;

 • оволодіння хімічною мовою як засобом відоб­раження знань про речовини і хімічні явища;

 • сформованість експериментальних умінь, необ­хідних для виконання хімічних дослідів, передбачених навчальною програмою;

 • здатність учнів застосовувати набуті знання на практиці;

 • уміння розв'язувати розрахункові задачі.

За відмінностями між обсягом і глибиною досяг­нутих результатів, ступенем самостійності у вико­нанні завдань, здатністю використовувати знання у нових ситуаціях виокремлено рівні навчальних до­сягнень учнів, що оцінюються за 12-бальною шка­лою.

Кожний наступний рівень вбирає в себе вимоги до попереднього, а також додає нові характерис­тики.

Визначальними в оцінюванні рівня навчальних досягнень учнів є особистісні результати пізнаваль­ної діяльності, у яких відображаються загальнопредметні компетентності, набуті учнями в процесі на­вчання хімії.

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

Рівні навчаль-них досяг-

нень


учнів

Ба­ли

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів
1

Учень (учениця) розпізнає деякі хімічні об'єкти (хімічні символи, формули, явища, посуд тощо) і називає їх (на побутовому рівні); знає правила безпеки під час проведення практичних робіт

Почат-

ковий І


2

Учень (учениця) описує деякі хімічні об'єкти за певними ознаками; знає призначення лабораторного обладнання3

Учень (учениця) має фрагментарні уявлення з предмета вивчення і може відтворити окремі його частини; під керівництвом учителя виконує найпростіші хімічні досліди
4

Учень (учениця) знає окремі факти, що стосуються хімічних сполук і явищ; складає прості прилади для проведення дослідів і виконує їх під керівництвом учителя; складає з допомогою вчителя скорочену умову задачі

Серед-

ній ІІ


5

Учень (учениця) з допомогою вчителя відтворює окремі частини навчального матеріалу, дає визначення основних понять; самостійно виконує деякі хімічні досліди, описує хід їх виконання, дотримується порядку на робочому місці; самостійно складає і записує скорочену умову задачі
6

Учень (учениця) відтворює навчальний матеріал з допомогою вчителя; описує окремі спостереження за перебігом хімічних дослідів; робить обчислення за готовою формулою

Достат-

ній ІІІ7

Учень (учениця) самостійно відтворює значну частину навчального матеріалу; з допомогою вчителя порівнює хімічні об'єкти, описує спостереження за перебігом хімічних дослідів; наводить рівняння реакцій за умовою задачі

8


Учень (учениця) самостійно відтворює фактичний і теоретичний навчальний матеріал, порівнює і класифікує хімічні об'єкти; самостійно виконує всі хімічні досліди згідно з інструкцією; робить обчислення за рівнянням реакції
9

Учень (учениця) виявляє розуміння основоположних хімічних теорій і фактів, наводить приклади на підтвердження цього; робить окремі висновки з хімічних дослідів; з допомогою вчителя розв'язує задачі10

Учень (учениця) володіє навчальним матеріалом і застосовує знання у стандартних ситуаціях, уміє аналізувати, узагальнювати й систематизувати надану інформацію, робити висновки; робить висновки з практичної роботи; самостійно наводить і використовує необхідні формули для розв'язування задач

Високий

ІV


11

Учень (учениця) володіє засвоєними знаннями і використовує їх у нестандартних ситуаціях, установлює зв'язки між явищами: самостійно знаходить і використовує інформацію згідно з поставленим завданням; виконує хімічний експеримент, раціонально використовуючи обладнання і реактиви; самостійно розв'язує задачі, формулює відповіді
12

Учень (учениця) має системні знання з предмета, аргументовано використовує їх, у тому числі у проблемних ситуаціях; аналізує додаткову інформацію; самостійно оцінює явища, пов'язані з речовинами та їх перетвореннями; робить обгрунтовані висновки з хімічного експерименту; розв'язує експериментальні задачі за власним планом; самостійно аналізує та розв'язує задачі раціональним способом

Календарно - тематичне планування

11 клас (35 год, із них 5 год – резервні)

Рівень стандарту

№ уроку

Дата

Зміст уроку

Демонстрації, лабораторні дослідиПримітка

Органічні сполуки

1
Теорія як вища форма наукових знань. Теорія хімічної будови органічних сполук О.М. Бутлерова.
2
Явище ізомерії.
3
Структурна ізомерія, номенклатура насичених вуглеводнів. Лабораторний дослід №1. Виготовлення моделей молекул парафінів.
4
Багатоатомність органічних сполук, їх класифікація.
5
Органічні речовини в живій природі.
6
Рівні структурної організації органічних речовин.
7
Контрольна робота.
8
Природні джерела органічних речовин.
9
Природний і супутній нафтові гази, їх склад, використання.
10
Нафта. Склад, властивості нафти.
11
Продукти перегонки нафти, їх застосування. Детонаційна стійкість бензину. Лабораторний дослід №2 «Оз- найомлення зі зразками нафтопродуктів».
12
Кам’яне вугілля, продукти його переробки. Лабораторний дослід №3 «Ознайомлення зі зразками продуктів коксування вугілля та різних видів палива».
13
Основні види палива та їх значення в енергетиці країни.
14
Охорона навколишнього середовища від забруднень під час переробки вуглеводневої сировини та використанні продуктів її переробки.
15
Контрольна робота за І семестр
16
Синтез органічних сполук різних класів на основі вуглеводневої сировини
17
Органічні речовини як основа сучасних матеріалів.Пластмаси. Лабораторний дослід № 4 «Ознайомлення зі зразками пластмас».
18
Синтетичні каучуки, гума. Лабораторний дослід № 5 «Ознайомлення зі зразками каучуків».
19
Штучні і синтетичні волокна. Лабораторний дослід № 6 «Ознайомлення зі зразками натуральних, штучних і синтетичних волокон».
20
Органічні сполуки і здоров’я людини.
21
Жири, білки як компоненти їжі, їх роль в організмі.
22
Вуглеводи, вітаміни як компоненти їжі, їх роль в організмі.
23
Харчові добавки, Е-числа. Лабораторний дослід № 7 «Ознайомлення зі змістом етикеток на харчових продуктах».
24
Контрольна робота.
25
Поняття про синтетичні лікарські засоби (на прикладі аспірину).
26
Шкідливий вплив вживання алкоголю, наркотичних речовин, тютюнокуріння на організм людини.
27
Органічні сполуки в побуті.
28
Поняття про побутові хімікати.
29
Загальні способи поводження з побутовими хімікатами. Лабораторний дослід №8. «Ознайомлення зі змістом інструкцій до товарів побутової хімії».
30
Мило, його склад, мийна дія. Синтетичні мийні засоби. Лабораторний дослід №9. Порівняння властивостей мила і синтетичних мийних засобів.
31
Органічні розчинники, їх застосування.
32
Практична робота №1 «Видалення забруднень органічного походження з поверхні тканини».
33
Попередження забруднення довкілля при використанні органічних речовин в побуті.
34
Контрольна робота за ІІ семестр.
35
Екскурсія «Газова промисловість, переробка газу, екологічні проблеми та альтернативи».

Урок №1

Тема: Теорія як вища форма наукових знань. Теорія хімічної будови органічних сполук О.М. Бутлерова

Мета: Розширити і поглибити знання учнів про взаємозв’язок між будовою речовин та їх властивостями; ознайомити з основними положеннями теорії хімічної будови органічних сполук О.М. Бутлерова;розвивати вміння визначати наукове і практичне значення теорії хімічної будови;виховувати спостережливість, уважність

Обладнання і матеріали: Електронний підручник «Органічна хімія»

Базові поняття і терміни: Ізомерія, ізомери, валентність, ковалентні зв’язки, фізичні властивості речовин

Тип уроку: Комбінований

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань

Бесіда


 1. Який ступінь окиснення виявляє Карбон в етані (С2Н6), в бутані (С4Н10), в бензені (С6Н6)? Відповідь поясніть.

 2. Що таке хімічна будова?

 3. Порівняйте властивості таких сполук Гідрогену, як: HCl, H2O, NH3. Чи однакові вони за властивостями? Чому?

 4. Що показує молекулярна формула речовини? Скільки формул відповідає кожній речовині?

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

 1. Теорія як вища форма наукових знань. Передумови і створення теорії хімічної будови.

Робота з електронним підручником «Органічна хімія» § 2

 1. Теорія Бутлерова. Залежність властивостей речовин від їх будови.

Розповідь учителя

Основні положення теорії хімічної будови органічних речовин

О. Бутлерова полягають у такому.

1. Атоми в молекулах з'єднані між собою у певному порядку хіміч­ними зв'язками відповідно до їх валентності; Карбон у всіх органіч­них сполуках чотиривалентний.

2. Властивості речовини визначаються не тільки її якісним скла­дом, але і її будовою.

3. Атоми й групи атомів, що утворили молекулу, взаємно вплива­ють один на одного, від чого залежить реакційна здатність молекули.

Зараз можна доповнити формулювання ще одним пунктом:

4. Будова молекули може бути визначена на підставі вивчення її хімічних властивостей.

Хімічна будова і вплив, який чинять атоми один на одного,— центральне поняття теорії О. М. Бутлерова, тому що хімічна будова обумовлює хімічні властивості сполук.

Важливим наслідком теорії хімічної будови є висновок про те, що кожна органічна сполука повинна мати одну хімічну формулу, яка відбиває її будову. Цей висновок теоретично обґрунтовує явище ізо­мерії — існування речовин з однаковим молекулярним складом, але різною будовою і різними властивостями.

Існування ізомерів вимагало використання не тільки молекуляр­них брутто-формул, але й структурних формул, які відбивають по­рядок зв'язку атомів у молекулі кожного ізомеру.

Значення теорії О. Бутлерова важко переоцінити. Вона лежить в основі розуміння хімічних процесів, властивостей речовин, конст­руювання речовин із заздалегідь визначеними властивостями.ІV. Закріплення і узагальнення знань

Завдання

 1. Сформулюйте основні положення теорії О.М. Бутлерова.

 2. Наведіть приклади, що підтверджують цю теорію.

 3. Напишіть структурні формули речовини складу С4Н9Сl.

V. Домашнє завдання

§ 1 № 1,2,3,4 (початковий рівень); 5 (середній рівень); 6 (достатній та високий рівень) с. 9-10VІ. Підсумок уроку
Урок № 2

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка