Університет економіки та праваСкачати 138.32 Kb.
Дата конвертації29.12.2016
Розмір138.32 Kb.


Вищий навчальний закладУніверситет економіки та права «КРОК»

КОЛЕДЖ ЕКОНОМІКИ, ПРАВА ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ


ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор О.І.Шаров

«___» ______________ 201_ р.КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ”


Київ – 2012
Передмова

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни РОЗРОБЛЕНО

Цикловою комісією з бухгалтерського обліку

Коледжу економіки, права та інформаційних технологій
РОЗРОБНИКИ

О.Ю.Закревська, викладач першої категорії

(підпис)РЕЦЕНЗЕНТ

І.І. Румик , кандидат економічних наук, доцент


Зауваження враховані. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни відповідає стандартам вищої освіти, вимогам МОНмолодьспорт України та Університету «КРОК»


(підпис)

РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО Цикловою комісією з бухгалтерського обліку

Протокол №

від

«__» __________ 201_ р.Голова комісії
О.М. Ромашко


РЕКОМЕНДОВАНО ПЕДАГОГІЧНОЮ РАДОЮ КОЛЕДЖУ ЕКОНОМІКИ, ПРАВА ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙПротокол №


від«__» _____________ 201_ р.Директор _________________ Л.П.Сумбаєва

ЗМІСТ


 1. Сфера застосування

 2. Опис дисципліни

 3. Навчальна програма дисципліни

3.1. Мета та завдання навчальної дисципліни

3.2. Зміст навчальної дисципліни 1. Робоча навчальна програма дисципліни, плани лекцій та практичних занять, завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни «Бухгалтерський облік»

4.1. Тематичний план дисципліни

4.2. Плани лекцій та практичних занять. Завдання для самостійної роботи студентів

4.3. Засоби для проведення поточного та підсумкового контролю

4.4. Перелік рекомендованих підручників, інших методичних та дидактичних матеріалів 1. Критерії оцінювання результатів навчання студентів

5.1. Схема нарахування балів з дисципліни «Бухгалтерський облік»

5.2. Умови нарахування балів

5.3. Критерії підсумкового оцінювання


 1. Комплексна контрольна робота (ККР) для перевірки знань з дисципліни «Бухгалтерський облік»

 2. Лист погодження комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни «Бухгалтерський облік»

 3. Лист подовження дії комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни кафедрою розробником

 4. Додатки:

 • Конспект лекцій.


1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей комплекс поширюється на усі структурні підрозділи Вищого навчального закладу “Університет економіки та права “КРОК”, в яких вивчається навчальна дисципліна “Бухгалтерський облік” за програмами підготовки молодших спеціалістів..

Навчальна дисципліна “Бухгалтерський облік”

– вивчається згідно навчального плану підготовки молодших спеціалістів за спеціальністюГалузі знань

Спеціальності

Шифр

Найменування

Шифр

Назва

0305

Економіка та підприємництво

5.03050702

Комерційна діяльність


2. ОПИС ДИСЦИПЛІНИШифр дисципліни (ідентифікатор)

6 ФНТип дисципліни

обов’язковаПопередні умови

«Політекономія», «Економіка підприємства», «Гроші та кредит», «Основи цивільного та господарського права»Триместр

7Кредити ECTS

4,00Заняття з викладачем

50Форми підсумкового контролю

екзаменМетоди проведення

лекції, практичні заняттяРезультати навчання

Визначати сутність бухгалтерського обліку та характеризувати його види; знати загальні принципи організації бухгалтерського обліку за національними стандартами; групувати господарські засоби за складом та за джерелами утворення; складати бухгалтерські баланси за схемою узагальнення та за формою звітності;описувати і застосовувати методи бухгалтерського обліку: рахунки та подвійний запис для відображення на них господарської діяльності підприємства (господарських операцій) з метою узагальнення її в балансі; складати бухгалтерські документи та описувати методику проведення інвентаризації цінностей; відображати у обліку господарські операції, починаючи від придбання матеріалів, використання їх на виробництво і закінчуючи ці процеси реалізацією та отриманням фінансових результатів; з’ясувати призначання плану рахунків бухгалтерського обліку та інструкції щодо його застосування; характеризувати склад, зміст, порядок оформлення і представлення фінансової звітності, навчитись самостійно складати бухгалтерський баланс та визначати показники для інших фінансових звітів.Зміст дисципліни

Бухгалтерський облік, його сутність і основи організації; Предмет і метод бухгалтерського обліку; Бухгалтерський баланс; Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис; Первинне спостереження, документація та інвентаризація; План рахунків бухгалтерського обліку; Форми бухгалтерського обліку; Облік господарських процесів; Основи бухгалтерської звітності.Література

 • Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: підручник/ Н. М. Ткаченко. - 5-те вид.. - К.: Алерта, 2011. - 976 с.

 • Бухгалтерський облік: Навчальний посібник/ Л. К. Сук, П. Л. Сук. - 2-ге вид. перероб. і доп.. - К.: Знання, 2008. - 507 с.

 • Бухгалтерський облік для економістів і правознавців: Навч. посібник за ред. Ю.А. Кузьмінського. – К.: КНЕУ, 2007. – 648 с.

 • Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник: за ред. М.В. Кужельного. – 6-те вид. – К.: А.С.К., 2007. – 266 с.

 • Сопко В.В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: Навч.посібник. – К.: КНЕУ, 2006. – 526 с.Мова

українська


3. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

Анотація змісту нормативної дисципліни «Бухгалтерський облік» затверджена Заступником Міністра освіти і науки України 23 квітня 2009 року в складі Тимчасової освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста за галуззю знань 0305 – Економіка і підприємництво.


3.1. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета вивчення дисципліни полягає у формуванні у майбутніх фахівців системи знань і практики ведення бухгалтерського обліку на підприємстві.
Завдання дисципліни – вивчення методів раціональної організації та ведення бухгалтерського обліку на підприємствах та на підставі використання прогресивних форм і національних стандартів; набуття навичок опрацювання і використання облікової інформації в управлінні.
Предмет – загальна теорія бухгалтерського обліку.
Міждисциплінарні зв’язки: вивчення дисципліни «Бухгалтерський облік» базується на знаннях з навчальних дисциплін: «Політекономія», «Економіка підприємства», «Гроші та кредит», «Основи цивільного та господарського права».

3.2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Вступ

Мета вивчення дисципліни та основні завдання.


Тема 1. Бухгалтерський облік його сутність і основи організації

Поняття обліку та його види. Мета і завдання бухгалтерського обліку, вимоги до нього: чіткість, достовірність, усунення і попередження недоліків в роботі, посилення контролю за майном та господарською діяльністю. Користувачі бухгалтерської інформації: зовнішні та внутрішні. Організація нормативно-правового забезпечення бухгалтерського обліку та його державне регулювання.

Основні аспекти облікової політики підприємства: сутність, фактори, що впливають на облікову політику, формування Наказу про облікову політику підприємства та його призначення. Поняття організації обліку, об’єкти та суб’єкти організації обліку, організаційні форми побудови бухгалтерського апарату на підприємстві. Права і обов’язки бухгалтера. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в Україні та їх узгодження з міжнародними стандартами бухгалтерського обліку (МСБО) як основа гармонізації обліку.
Тема 2. Предмет і метод бухгалтерського обліку

Поняття предмету бухгалтерського обліку та його об`єктів. Характеристика господарських фактів, явищ і операцій, що зумовлюють рух господарських засобів, коштів, джерел їх утворення. Характеристика процесу відтворення як основного предмету бухгалтерського обліку. Об`єкти бухгалтерського обліку, їх групування за складом і розміщенням, за джерелами утворення і цільовим призначенням. Характеристика власних і позикових коштів. Метод бухгалтерського обліку. Коротка характеристика елементів методу: документація і інвентаризація, рахунки і подвійний запис, оцінка і калькуляція, баланс і звітність.Тема 3. Бухгалтерський баланс


Поняття та зміст бухгалтерського балансу. Значення балансу. Структура активу і пасиву, статті бухгалтерського балансу. Взаємозв’язок рахунків з балансом. Валюта балансу. Оцінка статей балансу. Господарські операції та їх вплив на статті балансу. Чотири типи змін на балансі під впливом господарських операцій. П(С)БО 2 “Баланс”. Баланс як джерело економічного аналізу та форма фінансової звітності. Система показників економічного аналізу на основі бухгалтерського балансу. Види балансів.
Тема 4. Рахунки бухгалтерського обліку та подвійний запис

Сутність та поняття рахунків, їх будова. Форма бухгалтерського рахунку: дебет, кредит, сальдо (залишок) рахунку. Призначення бухгалтерських рахунків, оборот на бухгалтерському рахунку. Порядок відкриття балансових та позабалансових рахунків. Порядок записів на активні і пасивні рахунки. Подвійний запис як метод бухгалтерського обліку, його суть та значення. Кореспонденція рахунків. Прості і складні, типові кореспонденції рахунків. Синтетичні та аналітичні рахунки. Поняття синтетичного обліку. Аналітичні рахунки та аналітичній облік. Принципи організації та ведення аналітичного обліку. Взаємозв`язок між синтетичним і аналітичним обліком. Узагальнення даних на підставі показників синтетичного і аналітичного обліку. Оборотні відомості по синтетичних і аналітичних рахунках. Порядок складання пробного (попереднього), оборотного і заключного балансів. Контрольне значення оборотних відомостей.


Тема 5. Первинне спостереження, документація та інвентаризація

Місце і роль первинного обліку в системі бухгалтерського обліку підприємства. Документи як джерело первинної інформації. Поняття документів та їх значення. Процедура первинного спостереження. Характеристика первинних документів та вимоги щодо їх оформлення. Обов’язкові реквізити документів. Порядок складання документів, їх перевірки й бухгалтерської обробки. Виправлення помилок в бухгалтерських документах. Організація документообігу. Класифікація документів за місцем складання, призначенням, обсягом змісту, способом складання, бухгалтерського оформлення. Поняття та призначення інвентаризації, порядок її проведення. Порядок обліку результатів інвентаризації.


Тема 6. План рахунків бухгалтерського обліку

Класифікація рахунків та її значення у вивченні бухгалтерського обліку, веденні його практики. Класифікація рахунків за відношенням до балансу, за економічним змістом, призначенням і структурою. План рахунків бухгалтерського обліку, характеристика його розділів та змісту усіх рахунків. Порядок регламентування рахунків бухгалтерського обліку.


Тема 7. Форми бухгалтерського обліку

Форма бухгалтерського обліку як певна система регістрів обліку, порядок і способи реєстрації та узагальнення інформації в них з додержанням єдиних засад. Характеристика спрощеної форми обліку, меморіально-ордерної, журнальної, автоматизованої форми бухгалтерського обліку. Поняття облікових регістрів. Порядок відображення господарських операцій в облікових регістрах. Види і форми облікових регістрів, їх зміст. Вимоги до заповнення бухгалтерських реєстрів, способи та порядок виправлення помилок в них.


Тема 8. Облік господарських процесів

Поняття господарських операцій, необхідність їх оцінки, поняття калькуляції як науково обґрунтованої системи обчислення собівартості одиниці продукції, виконаних робіт, послуг, матеріальних цінностей та основних засобів, що є об’єктами господарських операцій. Схема кругообігу капіталу - основа обліку господарських операцій і процесів. Облік процесу постачання (придбання) засобів. Економічний зміст процесу придбання основних і оборотних засобів. Загальна характеристика рахунків, пов`язаних з обліком постачання (придбання) засобів. Схема кореспонденції рахунків з обліку процесу придбання (постачання). Облік процесу виробництва. Економічний зміст процесу виробництва та основні техніко-економічні категорії: витрати, фактори виробництва, собівартість, готова продукція. Загальна характеристика рахунків, пов’язаних з обліком виробництва. Схема кореспонденції рахунків виробництва. Облік процесу реалізації. Економічний зміст процесу реалізації та основні техніко-економічні категорії: реалізована продукція, виручка (доходи) від реалізації продукції, витрати по збуту, фінансовий результат реалізації. Загальна характеристика рахунків, пов’язаних з обліком реалізації. Схема кореспонденції рахунків реалізації. Облік фінансових результатів і їх розподіл.Тема 9. Основи бухгалтерської звітності

Бухгалтерська звітність як система узагальнення показників, що характеризують господарсько-фінансову діяльність підприємств за попередній період (місяць, квартал, рік), її значення і завдання. Вимоги, що ставляться перед звітністю. Види звітності та їх основний зміст. Основи складання, подання та затвердження звітності.


4.4. Перелік рекомендованих підручників,

інших методичних та дидактичних матеріалів
Основна література:

 1. Бухгалтерський облік для економістів та правознавців у схемах і таблицях: Навчальний посібник/ Л. Г. Ловінська, Я. В. Олійник, Л. О. Галат. - Видання друге, без змін. - К.: КНЕУ, 2007. - 336 с

 2. Бухгалтерський облік в Україні: аналіз стану та перспективи розвитку: Монографія/ С. Ф. Голов. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 522 с

 3. Бухгалтерський облік в Україні: Навчальний посібник/ За ред. Р.Л. Хом'яка, В.І. Лемішовського. - 7-ме вид., перероб. і доп.. - Львів: Національний університет "Львівська політехніка", 2008. - 1224 с

 4. Бухгалтерський облік в Україні: Навчальний посібник/ За ред. Р.Л. Хом'яка, В.І. Лемішовського. - 7-ме вид., перероб. і доп.. - Львів: Національний університет "Львівська політехніка", 2008. - 1224 с

 5. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: Навчальний посібник/ В. В. Сопко. - К.: КНЕУ, 2006. - 526 с

 6. Бухгалтерський облік для економістів і правознавців: Навчальний посібник/ За ред. Ю.А. Кузьмінського. - К.: КНЕУ, 2007. - 648 с

 7. Бухгалтерський облік у документах: Навчальний посібник/ За ред. Л.М. Чернелевського. - К.: Кондор, 2007. - 430 с

 8. Бухгалтерський облік: навчальний посібник з виконання практичних завдань/ І.І. Сахарцева; за ред. І.І. Сахарцевої. - К.: Кондор, 2010. - 554 с.

 9. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник/ А.М. Стельмащук, П.С. Смоленюк. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 528 с

 10. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник/ Л. К. Сук, П. Л. Сук. - 2-ге вид. перероб. і доп.. - К.: Знання, 2008. - 507 с.

 11. Бухгалтерський облік: первинні документи та порядок їх заповнення : Навчальний посібник/ Г. Кім, В.В. Сопко , Ю.Г. Кім. - Видання 2-ге перероблене та доповнене. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 480 с

 12. Бухгалтерський облік: Підручник/ О. В. Лишиленко. - 2-ге вид., перероб. і доп.. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 659 с

 13. Бухгалтерський облік: Підручник/ О. В. Лишиленко. - 3-ге вид., перероб. і доп.. - К.: Центр навчальної літератури, 2009. - 670 с

 14. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: Навчальний посібник/ Н. М. Ткаченко. - 3-е вид., допов. і перероб.. - К.: Алерта, 2008. - 926 с

 15. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: Підручник/ Н.М. Ткаченко. - К.: Алерта, 2006. - 1080 с

 16. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: Підручник/ Н. М. Ткаченко. - 2-ге вид., доп. і перероб.. - К.: Алерта, 2007. - 954 с

 17. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: підручник/ Н. М. Ткаченко. - 5-те вид.. - К.: Алерта, 2011. - 976 с.

 18. Сопко В.В. Бухгалтерський облік: Навчальні завдання для практичних занять/ В. В. Сопко. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2011. - 70 с.

 19. Теорія бухгалтерського обліку: Навчальний посібник/ В.І. Ждан, Є.Б. Хаустова, І.В. Колос, О.С. Бондаренко. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 384 с

 20. Теорія бухгалтерського обліку: Навчальний посібник/ Г. О. Партин [та інші]. - 2-ге вид., стереотип.. - Львів: Магнолія 2006, 2007. - 240 с

 21. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник/ Н.М. Грабова; За ред. М.В. Кужельного. - 6-те вид.. - К.: А.С.К., 2007. - 266 с.. - (Економічна освіта)

Додаткова:

 1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні.: Закон України від 16.17.1999 р. № 996-XIV.

 2. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку: Наказ М-ва фінансів України від 24.15.1995 р. № 88.

 3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" [Мінфін]: Наказ М-ва фінансів України від 31.13.1999 р. № 87.

 4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс" [Мінфін]: Наказ М-ва фінансів України від 31.13.1999 р. № 87.

 5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати" [Мінфін]: Наказ М-ва фінансів України від 31.13.1999 р. № 87.

 6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів" [Мінфін]: Наказ М-ва фінансів України від 31.13.1999 р. № 87.

 7. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгал­терського обліку активів, капіталу, зобов’язань і госпо­дарських операцій підприємств і організацій [Мінфін]: Наказ від 31.11.1999 р. № 291.

 8. Про затвердження методичних рекомендацій по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку [Мінфін]: Наказ від 29.12.2000 р. № 356.

 9. Інструкція по інвентаризації основних засобів, нема­теріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків [Мінфін]: Наказ від 11.18.1994 р. № 69.


Підпис розробника: ______________База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка