Університет економіки та права “крок” Навчально-науковий Інститут менеджменту безпеки затверджуюСкачати 370.55 Kb.
Дата конвертації13.04.2017
Розмір370.55 Kb.


Вищий навчальний закладУніверситет економіки та права “КРОК”

Навчально-науковий Інститут менеджменту безпекиЗАТВЕРДЖУЮ

(на підставі схвалення рішенням

Вченої ради Університету

від “__” ___ 2007р., протокол № __)

Ректор Лаптєв С.М.

“___” ______________ 2007 р.
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА,

плани лекцій та семінарських занять,

завдання для самостійної роботи студентів

з дисципліни

ОСНОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ”

Розроблено кафедрою

Розробник: Ліпкан В.А., канд. юрид. наук, доцентРОЗГЛЯНУТО І СХВАЛЕНО

на засіданні кафедри

(протокол № ___ від “__” ___ 2007 р.)

Завідуючий кафедрою

Київ – 2007

ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ

робочої навчальної програми дисципліни

„Основи національної безпеки України”з випускаючими кафедрами
ПОГОДЖЕНО

на засіданні кафедри

(протокол № ___ від “__” ________ 2007 р.)

Завідувач кафедри

ВСТУП

Навчальна дисципліна „Основи національної безпеки України” вивчається згідно з навчальним планом (навчальних планів) підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр” за спеціальністю 8.000015 „Управління фінансово-економічною безпекою”

Робоча навчальна програма дисципліни містить такі розділи:


 1. Мета та завдання дисципліни

 2. Тематичний план дисципліни

 3. Плани лекцій та семінарських (практичних) занять. Завдання для самостійної роботи студентів.

 4. Засоби для проведення поточного та підсумкового контролю

 5. Критерії успішності навчання

 6. Перелік навчально-методичної літератури


1. Мета та завдання ДИСЦИПЛІНИ
Мета:

 • дати студентам базові знання щодо концептуальних засад національної безпеки;

 • ознайомити студентів із загальними проблемами формування системи управління національною безпекою;

 • ознайомити студентів із основними нормативно-правовими актами, що регламентують суспільні відносини в сфері національної безпеки;

 • ознайомити студентів із стратегіями управління національною безпекою в зарубіжних країнах;

 • дати студентам уявлення про найважливіші складові елементи національної безпеки в контексті глобалізації;

 • навчити студентів практичних навичок щодо теоретичного дослідження складових національної безпеки та ефективності управління національною безпекою в них;

 • дати студентам уявлення про основні засади організації недержавної системи безпеки;

 • навчити слухачів практичних навичок бенчмаркінгу безпеки.

Завдання навчальної дисципліни „Основи національної безпеки України”: з позицій синергетичного, системного, управлінського підходів дати студентам теоретичні та практичні знання, які дозволять їм професійно орієнтуватися в різноманітних ситуаціях, пов’язаних із підготовкою та реалізацією управлінських рішень у різних сферах національної безпеки (інформаційній, політичній, економічній, соціальній, екологічній тощо).

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:Знати:

 • концептуальні основи національної безпеки України;

 • складові елементи системи національної безпеки України;

 • критерії формування життєво важливих сфер життєдіяльності;

 • основні об’єкти та суб’єкти забезпечення національної безпеки;

 • основні концепції національної безпеки;

 • основні підходи до визначення ключових понять (безпека, загроза, система безпеки, забезпечення національної безпеки);

 • стадії формування загроз та небезпек;

 • основні геополітичні доктрини сучасності;

 • алгоритм моделювання системи безпеки;

 • основні підходи до забезпечення національної безпеки;

 • місце та роль недержавної системи безпеки у забезпечення національної безпеки України;

 • роль бенчмаркінгу у забезпеченні національної безпеки;

 • нормативно-правову базу, що регулює суспільні безпекові відносини;


Вміти:

 • визначати вплив факторів зовнішньополітичного середовища на забезпечення національної безпеки в контексті зародження і переростання кризової ситуації у конфлікт;

 • визначати та враховувати у практичній діяльності основні тенденції розвитку геополітичного простору та оцінювати їх можливий вплив на національну безпеку України;

 • використовувати понятійно-категорійний апарат при аналізові інформаційної, політичної, економічної, воєнної, екологічної та інших функціональних сфер національної безпеки при виборі та реалізації концептуальних підходів щодо управління національною безпекою;

 • готувати рекомендації, пропозиції до проектів зовнішньо та внутрішньополітичних стратегій України, спрямованих на адекватну відповідь реальним та потенційним загрозам національній безпеці України;

 • готувати рекомендації, пропозиції до проектів зовнішньо та внутрішньополітичних стратегій України, спрямованих на адекватну відповідь реальним та потенційним загрозам та небезпекам національній безпеці України;

 • готувати рекомендації, пропозиції до проектів керівних документів у сфері забезпечення національної безпеки, спрямованих на адекватну відповідь загрозам національній безпеці України з урахуванням норм міжнародного права, її можливої участі в міжнародних структурах безпеки, у тому числі, в частині реакції на загрози, джерелами яких є кризові ситуації та міждержавні конфлікти;

 • застосовувати методи державного управління в умовах реальних загроз національній безпеці внаслідок недотримання (невиконання) норм міжнародного права суб’єктами міжнародних відносин та у сфері попередження та врегулювання конфліктів;

 • на основі моніторингу та аналізу діяльності органів влади пропонувати організаційно-правові засоби підвищення ефективності діяльності управлінських структур, у тому числі сил забезпечення національної безпеки.

 • організовувати управління національною безпекою в усіх сферах життєдіяльності суспільства, виходячи із потенційних та реальних загроз та небезпек національній безпеці України, використовуючи методи теорії управління безпекою соціальних систем;

 • проводити оцінювання характеру та рівня загроз національним інтересам України у зовнішньополітичній сфері;

 • пропонувати організаційно-правові заходи підвищення ефективності діяльності органів державної влади у сфері забезпечення національної безпеки у зовнішньополітичній сфері;

 • розробляти пропозиції щодо визначення стратегічних цілей і завдань розвитку території, галузі на основі результатів системного аналізу соціально-економічного стану розвитку держави, застосовуючи методики визначення певних показників;

 • творчо застосовувати у практичній діяльності основи мирного урегулювання конфліктів та процедури переговорних процесів з урегулювання конфліктів.


МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ЗВ'ЯЗКИ.

Дисципліна „Теорія управління безпекою соціальних систем” входить до циклу професійно-орієнтованих дисциплін, які формують фахівців з управління фінансово-економічної безпеки. Вона дає основу для вивчення дисциплін „Організація та управління фінансово-економічною безпекою підприємства”, „Організація та управління інформаційно-аналітичним забезпеченням безпеки підприємства”, „Організація та управління фінансово-економічною безпекою банківських установ”, „Організація і управління інформаційною безпекою” „Економічний ризик та методи його вимірювання” тощо. Є логічним продовженням дисципліни „Теорія управління безпекою соціальних систем”.Навчальним планом передбачається вивчення дисципліни на лекційних та практичних аудиторних заняттях; індивідуальна робота; самостійна робота студентів; залік.
2. Тематичний план ДиСЦИПЛІНИ

Розподіл навчального часу за темами для студентів за спеціальністю 8.000015 „Основи національної безпеки України” денної форми навчання. (згідно з робочим навчальним планом на поточний навчальний рік)
Кількість годин

Теми навчальної дисципліни

Разом

Лекцій

Семінари

СРС

Інд.

Зан.

1. Поняття та зміст загальної теорії національної безпеки

11

2

1

8
2. Управління національною безпекою України

11

2

1

8
3. Право і національна безпека України

12

2

2

8
4. Інформаційна безпека України

17

2

2

11

2

5. Геополітична безпека України

17

2

2

11

2

6. Екологічна безпека України

14

2

2

8

2

7. Воєнна безпека України

14

2

2

10
8. Управління національною безпекою в зарубіжних країнах

13

2

2

8

1

9. Недержавне управління національною безпекою України

14

2

2

9

1

10. Бенчмаркінг національної безпеки України

12

2

2

8
УСЬОГО:

135

20

18

89

83. ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ ТА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

3.1. Плани лекцій

Тема 1. Поняття та зміст загальної теорії національної безпеки

  1. Сутність і зміст націобезпекознавства.

  2. Міждисциплінарний підхід до націобезпекознавства.

  3. Алгоритм наукового підходу до вивчення складових національної безпеки.

Рекомендована література: [1-20, 59, 63, 71, 74, 81, 94, 96].

Тема 2. Управління національною безпекою України

 1. Поняття та зміст системи забезпечення національної безпеки України..

 2. Система управління національною безпекою України.

Рекомендована література: [1-20, 46, 61, 63, 71, 72, 73, 86].

Тема 3. Право і національна безпека України

 1. Роль права в забезпеченні національної безпеки України.

 2. Основні положення Закону України „Про основи національної безпеки України”.

 3. Основні положення Стратегії національної безпеки України.

 4. Правова модель забезпечення національної безпеки України.

Рекомендована література: [37, 51, 58, 67, 79, 84, 89].
Тема 4. Інформаційна безпека України

 1. Поняття та зміст інформаційної безпеки України.

 2. Сучасні загрози національній безпеці України.

 3. Зміст та призначення системи забезпечення інформаційної безпеки України.

 4. Державна політика національної безпеки України.


Рекомендована література: [22, 23, 25, 27, 29, 38, 45, 50, 65, 66, 68, 69, 95].

Тема 5. Геополітична безпека України

 1. Основні концепції геополітики.

 2. Поняття та зміст геополітичної безпеки.

 3. Сучасні загрози геополітичній безпеці України.

 4. Система забезпечення геополітичної безпеки України.

 5. Державна політика геополітичної безпеки України.

Рекомендована література: [24, 29, 35, 39, 40, 48, 55, 70, 75, 78, 85, 87, 88, 90, 91].
Тема 6. Екологічна безпека України

 1. Поняття та зміст екологічної безпеки України.

 2. Сучасні загрози екологічній безпеці України.

 3. Система забезпечення екологічної безпеки України.

 4. Державна політика екологічної безпеки України.

Рекомендована література: [29, 34, 36, 43, 52, 54, 92, 93].

Тема 7. Воєнна безпека України

 1. Поняття та зміст воєнної безпеки України.

 2. Сучасні загрози воєнній безпеці України.

 3. Система воєнної безпеки України..

 4. Державна політика воєнної безпеки України..

Рекомендована література: [28, 29, 31, 32, 33, 41, 42, 55, 60, 80, 82].

Тема 8. Управління національною безпекою в зарубіжних країнах

 1. Стратегія національної безпеки США.

 2. Стратегія національної безпеки Німеччини..

 3. Стратегія безпеки Франції.

 4. Стратегія національної безпеки Китаю.

Рекомендована література: [53, 55, 57, 76, 77].

Тема 9. Недержавне управління національною безпекою України

 1. Поняття та зміст недержавної системи безпеки України..

 2. Методи забезпечення національної безпеки недержавною системою..

 3. Напрями недержавного управління національною безпекою України.

 4. Структура недержавної системи безпеки..

Рекомендована література: [44, 47, 56, 62, 81, 83].

Тема 10. Бенчмаркінг національної безпеки України

 1. Поняття та зміст бенчмаркінгу національної безпеки.

 2. Механізм бенчмаркінгу.

 3. Перспективи розвитку бенчмаркінгу національної безпеки України.

Рекомендована література: [21, 26, 30, 47, 49, 53, 56, 64].

3.2. Плани семінарських занять

ТЕМА 1. Поняття та зміст загальної теорії національної безпеки. Управління національною безпекою України — 2 год.

Питання для обговорення:


 1. Окресліть необхідність формування загальної теорії національної безпеки (націобезпекознавства).

 2. У чому полягає сутність та зміст націобезпекознавства?

 3. Розкрийте зміст основних категорій націобезпекознавства.

 4. Визначте місце націобезпекознавства в системі наук.

 5. Визначте структуру наукового підходу до вивчення складових національної безпеки.

 6. Роль сил спеціального призначення у забезпеченні національної безпеки України.

Практичні завдання:


 1. У чому полягає відмінність націобезпекознавства від теорії безпеки життєдіяльності?

 2. До яких наук має належати націобезпекознавство: юридичних, воєнних, соціальних тощо?

 3. Розкрийте зміст періодизації парадигм національної безпеки.

 4. Евристичні можливості синергетики при формуванні націобезпекознавства.

 5. Окресліть методи дослідження системи управління національною безпекою.

 6. Опишіть модель системи управління національної безпеки.

 7. Розробіть механізм взаємоузгодження інтересів особи, суспільства і держави.

Рекомендована література: [1-20, 59, 46, 61, 63, 71, 72, 73, 74, 81, 86, 94, 96].

ТЕМА 2. Право і національна безпека України — 2 год.

Питання для обговорення:


 1. Поняття нормативно-правового забезпечення національної безпеки. Його відмінність від нормативно-правового регулювання.

 2. Роль права в забезпеченні національної безпеки.

 3. Методологія формування правого поля забезпечення національної безпеки.

 4. Підходи до формування Концепції національної безпеки.

 5. Підходи до формування доктрин національної безпеки.

 6. Основні положення Закону України „Про основи національної безпеки України”.

 7. Модель ієрархічної системи нормативно-правових актів, що регулюють суспільні відносини в сфері національної безпеки.

Практичні завдання:


 1. Розробіть проект Концепції національної безпеки.

 2. Окресліть дерево доктрин національної безпеки..

Рекомендована література: [37, 51, 58, 67, 79, 84, 89].

ТЕМА 3. Інформаційна безпека України — 2 год.

Питання для обговорення:


 1. Поняття та зміст інформаційної безпеки.

 2. Стан правового забезпечення інформаційної безпеки України.

 3. Основні загрози національній безпеці в інформаційній сфері на сучасному етапі розвитку України.

 4. Зміст системи інформаційної безпеки.

 5. Мета та завдання системи забезпечення інформаційної безпеки.

 6. Основні напрями державної політики національної безпеки в інформаційній сфері.

Практичні завдання:


  1. Розробити проект доктрини інформаційної безпеки.

  2. Характер ті зміст сучасних інформаційних війн.

  3. Інформаційні аспекти боротьби з техногенним тероризмом

Рекомендована література: [22, 23, 25, 27, 29, 38, 45, 50, 65, 66, 68, 69, 95].

ТЕМА 4. Геополітична безпека України — 2 год..

Питання для обговорення:


 1. Поняття та зміст геополітики.

 2. Поняття та основні складові геополітичної безпеки.

 3. Сучасні загрози геополітичній безпеці України.

 4. Система забезпечення геополітичної безпеки.

 5. Пріоритетні напрями забезпечення національної безпеки в геополітичній сфері.

Практичні завдання:


 1. Розкрийте зміст співвідношення концепції національного інтересу і концепції глобалістики.

 2. Окресліть місце та роль України в структурах міжнародної безпеки в контексті змін безпекових парадигм.

 3. Роль України у формуванні центральноєвропейської цивілізації.

 4. Змоделюйте періодизацію світових цивілізацій.

Рекомендована література: [24, 29, 35, 39, 40, 48, 55, 70, 75, 78, 85, 87, 88, 90, 91].

ТЕМА 5. Екологічна безпека України — 2 год.

Питання для обговорення:


 1. Поняття та зміст екологічної безпеки.

 2. Поняття та види загроз національній безпеці України в екологічні сфері.

 3. Система екологічної безпеки.

 4. Пріоритетні напрями забезпечення екологічної безпеки.

Практичні завдання


 1. Характер та зміст сучасних екологічних війн.

 2. Можливості України щодо моніторингу екологічних війн.


Рекомендована література: [29, 34, 36, 43, 52, 54, 92, 93].

ТЕМА 6. Воєнна безпека України — 2 год.

Питання для обговорення:


 1. Поняття та зміст воєнної небезпеки, її відмінність від воєнної загрози.

 2. Окресліть чинники, що впливають на ступінь воєнної безпеки.

 3. Визначте основні загрози воєнній безпеці на сучасному етапі розвитку України.

 4. Призначення системи забезпечення воєнної безпеки.

 5. Правові основи забезпечення воєнної безпеки.

 6. Окресліть складові елементи системи воєнної безпеки.

 7. Окресліть сучасний стан воєнної безпеки України.

 8. Які основні напрями реформування Збройних сил України.

Практичні завдання


 1. Поняття та зміст війни.

 2. Модель ЗС України на сучасному етапі розвитку.

 3. Класифікація війн.

 4. Концептуальні можливості Збройних сил України щодо ведення війн шостого покоління.

 5. Перспективи формування повітряно-космічних України.

Рекомендована література: [28, 29, 31, 32, 33, 41, 42, 55, 60, 80, 82].

ТЕМА 7. Управління національною безпекою в зарубіжних країнах — 2 год.

Питання для обговорення:


 1. Основні положення стратегії національної безпеки США.

 2. Історичне підґрунтя формування концепції безпеки Китаю.

 3. Післявоєнна політика безпеки Німеччини.

 4. Політика безпеки Франції.

Практичні завдання


 1. Окресліть зміст формування євразійської цивілізації.

 2. Розкрийте зміст впливу систем безпеки і транснаціональних корпорацій на формування сучасного безпекового середовища

Рекомендована література: [53, 55, 57, 76, 77].

ТЕМА 8. Недержавне управління національною безпекою України — 2 год.

Питання для обговорення:


 1. Поняття та зміст недержавної системи безпеки.

 2. Стан національної безпеки та основні завдання недержавних суб’єктів по її забезпеченню.

 3. Види загроз національній безпеці, управління якими може здійснювати недержавна система національної безпеки.

 4. Напрями забезпечення національної безпеки недержавною системою.

Практичні завдання


 1. Сформуйте Доктрину недержавного забезпечення національної безпеки.

 2. Окресліть механізми взаємодії недержавних і державних суб’єктів забезпечення національної безпеки.

 3. Сформулюйте професіограму фахівця в сфері управління національною безпекою.

Рекомендована література: [44, 47, 56, 62, 81, 83].

ТЕМА 9. Бенчмаркінг національної безпеки України— 2 год.

Питання для обговорення:


 1. Поняття та сутність бенчмаркінгу.

 2. Механізм бенчмаркінгу.

 3. Поняття та зміст бенчмаркінгу національної безпеки.Практичні завдання


 1. Окресліть перспективи розвитку бенчмаркінгу національної безпеки.

 2. Місце та роль конкурентної розвідки в забезпеченні національної безпеки держави.

 3. Роль державних розвідувальних органів у забезпеченні безпеки недержавних суб’єктів господарювання (на досвіді Великої Британії).

Рекомендована література: [21, 26, 30, 47, 49, 53, 56, 64].

індИвідуальнА РОБОТА

Тема 4. Інформаційна безпека України — 2 год.


 1. Розкрийте взаємозалежність таких понять, як: інформаційна агресія, інформаційна боротьба, інформаційне протиборство, інформаційна війна.

 2. Виявіть сучасні загрози інформаційній безпеці України.


Рекомендована література: [22, 23, 25, 27, 29, 38, 45, 50, 65, 66, 68, 69, 95].

Тема 5. Геополітична безпека України — 2 год.


 1. Розкрийте зміст глобалізації.

 2. Проблеми визначення подальшого геополітичного майбутнього України.

 3. Вплив внутрішньої нестабільності на зовнішньополітичну безпеку України.

Рекомендована література: [24, 29, 35, 39, 40, 48, 55, 70, 75, 78, 85, 87, 88, 90, 91].

Тема 6. Екологічна безпека України — 2 год.


 1. Розкрийте зміст основних видів екологічної зброї.

 2. Методи виявлення гепатогенних зон.

 3. Вплив генетично модифікованої продукції на формування дегенеративного покоління.

Рекомендована література: [29, 34, 36, 43, 52, 54, 92, 93].

Тема 8-9. Управління національною безпекою в зарубіжних країнах. Недержавне управління національною безпекою України. — 2 год.


 1. Державна стратегія безпеки Японії.

 2. Підходи до забезпечення національної безпеки держав-учасниць СНД.

 3. Забезпечення безпеки країнами ЄС.

 4. Структура суб’єктів недержавного системи безпеки України.

 5. Управління недержавною системою безпеки України.


Рекомендована література: [44, 47, 53, 55, 56, 57, 62, 76, 77, 81, 83].

Методичні рекомендації до самостійної роботи.


Курс „Основи національної безпеки України” вивчається протягом одного семестру. Навчально-тематичним планом передбачена самостійна робота з найбільш актуальних і складних тем курсу „Основи національної безпеки України”. На самостійну роботу виносяться основні та додаткові питання і завдання, передбачені запропонованими планами, і вони проводяться під керівництвом викладачів з використанням різних форм та методів контролю знань студентів: тестування, опитування, вільна дискусія, обговорення реферативних повідомлень, перевірка робочих зошитів, глосарію.

При виконанні самостійної роботи студенти можуть зіткнутися з певними труднощами, пов’язаними, передусім, з браком джерел з дисципліни, що вивчається. У зв’язку з цим студенти мають звернути особливу увагу на: 1) ретельне конспектування лекцій; 2) самостійне вивчення наукових праць, перелік яких дається на лекціях, а також міститься у робочій програмі в розділі „План проведення семінарських занять”. Ураховуючи зазначене, ведення робочого зошиту є доцільним елементом підготовки до занять.

Крім цього, для формування понятійного апарату студентам рекомендовано вести власний тезаурус, в якому відображатимуться ключові терміни, що відповідають конкретній темі. Перелік цих термінів не є жорстко визначеним і залежить від творчого підходу кожного студента, водночас їхній перелік становить базовий мінімум і міститься наприкінці даної програми у розділі „Перелік тем письмових робіт з курсу „Основи національної безпеки України”. За відсутності робочого зошиту із відпрацьованими темами і тезаурусу студенти не зможуть успішно оволодіти даним предметом.

Студенту, під час індивідуальної співбесіди, з обговорення реферату, при висвітленні питань теми дозволяється користуватися робочим зошитом, власним тезаурусом. Студенту можуть ставитися додаткові запитання.

Наприкінці обговорення рефератів, дискусії тощо, викладач оцінює знання студентів і рівень підготовки групи в цілому, наголошує на питаннях, які потребуються більш детального вивчення під час подальшої самостійної роботи.

Завершується вивчення курсу „Основи національної безпеки України” складанням заліку.


Завдання для самостійної роботи

ТЕМА 1. Поняття та зміст загальної теорії національної безпеки — 8 год.


Питання для самостійного вивчення:

Зміст націобезпекознавчої парадигми.

Розкрийте зміст та обґрунтуйте періодизацію парадигми безпеки.

Розкрийте зміст міждисциплінарності націобезпекознавства.

Роль синергетики при формуванні націобезпекознавства.
Практичне завдання

Встановіть критерії віднесення тих чи інших наукових напрямів до міждисциплінарних наукових напрямів


Рекомендована література: [1-20, 59, 46, 61, 63, 71, 72, 73, 74, 81, 86, 94, 96].

ТЕМА 2. Управління національною безпекою України — 8 год.


Питання для самостійного вивчення:

Основні підходи до управління національною безпекою України?

Складові елементи системи управління національною безпекою України.
Практичне завдання

Розробіть власну модель системи управління національною безпекою України.


Рекомендована література: [1-20, 46, 61, 63, 71, 72, 73, 86].

ТЕМА 3. Право і національна безпека України — 8 год.


Питання для самостійного вивчення

Розкрийте вплив Стратегії національної безпеки України на процеси забезпечення національної безпеки.

Раціональність і доцільність одночасного існування Закону України „Про основи національної безпеки України” і Стратегії національної безпеки України.
Практичне завдання

З позицій системного підходу окресліть правову модель системи національної безпеки


Рекомендована література: [37, 51, 58, 67, 79, 84, 89].


ТЕМА 4. Інформаційна безпека України (11 год.).


Питання для самостійного вивчення

Визначте сучасні засоби маніпуляції свідомістю.

З’ясуйте доцільність перепідпорядкування ДСТЗІ при СБУ до Президента України.
Практичне завдання

Окресліть алгоритм взаємодії державної і недержавної систем у забезпечення національної безпеки України в інформаційній сфері.


Рекомендована література: [22, 23, 25, 27, 29, 38, 45, 50, 65, 66, 68, 69, 95].

ТЕМА 5. Геополітична безпека України (11 год.).


Питання для самостійного вивчення

Сучасні антиукраїнські рухи та геополітичне бачення майбутнього країни іншими державами.

Сепаратизм, екстремізм, іредентизм і тероризм — засоби розв’язання геополітичних конфліктів.
Практичне завдання

Окресліть сутність та зміст національних інтересів в епоху глобалізації.

Концепція суверенітету в контексті збереження територіальної цілісності непорушності державних кордонів і права нації на самовизначення.

Рекомендована література: [24, 29, 35, 39, 40, 48, 55, 70, 75, 78, 85, 87, 88, 90, 91].
ТЕМА 6. Екологічна безпека України (8 год.).


Питання для самостійного вивчення

Вплив генетично модифікованих продуктів на здоров’я людини.

Вплив екології на народжуваність в Україні.

Проблеми екобезпечного розвитку людини.


Практичне завдання

Розробіть модель екобезпечного розвитку України


Рекомендована література: [29, 34, 36, 43, 52, 54, 92, 93].


ТЕМА 7. Воєнна безпека України (10 год.).


Питання для самостійного вивчення

Сучасний зміст „реформування” Збройних сил.

Доцільність, виправданість і ефективність здійснення керівництва військовим відомством цивільними особами.

Практичне завдання

Розвал Збройних Сил України: закулісна боротьба іноземних спецслужб чи нездатність українців навести лад у власному домі.


Рекомендована література: [28, 29, 31, 32, 33, 41, 42, 55, 60, 80, 82].

ТЕМА 8. Управління національною безпекою в зарубіжних країнах (8 год.).


Питання для самостійного вивчення

Вплив Китаю на формування безпекових структур в Азії.

Наслідки розміщення системи ПРО США в Європі і виходи Російської Федерації із Договору про звичайні озброєння в Європі.

Перспективи мілітаризації Японії.

Роль НАТО у формуванні глобальних систем безпеки.
Практичне завдання

Проаналізуйте користь для України участі у регіональних і глобальних системах безпеки (ОДКБ, НАТО, ОБСЄ).


Рекомендована література: [53, 55, 57, 76, 77].

ТЕМА 9. Недержавне управління національною безпекою України (9 год.).


Питання для самостійного вивчення
Проблеми взаємодії державної і недержавної підсистем національної безпеки.

Рівень сучасної безпекової освіти в Україні: шлях до процвітання або занепаду?


Практичне завдання

Визначте механізми взаємодії недержавної і державної систем у забезпеченні національної безпеки України.Рекомендована література: [44, 47, 56, 62, 81, 83].

ТЕМА 10. Бенчмаркінг національної безпеки (8 год.).


Питання для самостійного вивчення

Бенчмаркінг: модний напрям чи дійсна потреба.

Сучасна конкурентна розвідка: шляхи та напрями розвитку
Практичне завдання

Застосування методів бенчмаркінгу у забезпеченні національної безпеки України..


Рекомендована література: [21, 26, 30, 47, 49, 53, 56, 64].

4. ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СЛУХАЧІВ

Якість і глибина засвоєння студентами навчального матеріалу перевіряються системою дидактичних форм і методів, яка включає поточний, вибірковий та підсумковий контроль.Поточний контроль здійснюється в ході проведення планових навчальних занять за допомогою включення студентів в активні дискусії, згідно планів семінарських занять, визначення на основі наукової системи знань власної позиції щодо аналізу психолого-педагогічних явищ, що обговорюються. Крім цього, перевіряється конспект самостійної роботи згідно навчальної програми, побудови структурно-логічних схем навчальної інформації.

Вибірковий контроль передбачає планову перевірку засвоєння студентами знань, умінь і навичок на семінарських заняттях, конспектів лекцій, самостійної роботи студентів, котрі не відвідують занять чи мають незадовільні оцінки.

Підсумковий контроль проводиться з метою перевірки засвоєння навчальної програми дисципліни в кінці семестру у формі усного заліку.

ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО ЗАНЯТТЯ З КУРСУ „ОСНОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ”


 1. Окресліть необхідність формування загальної теорії національної безпеки (націобезпекознавства).

 2. Сутність та зміст націобезпекознавства.

 3. Зміст основних категорій націобезпекознавства.

 4. Націобезпекознавство в системі наук.

 5. Структура наукового підходу до вивчення складових національної безпеки

 6. У чому полягає відмінність націобезпекознавства від теорії безпеки життєдіяльності.

 7. До яких наук належить націобезпекознавство: юридичних, воєнних, соціальних тощо.

 8. Розкрийте зміст періодизації парадигм національної безпеки.

 9. Евристичні можливості синергетики при формуванні націобезпекознавства.

 10. Поняття та зміст системи забезпечення національної безпеки України.

 11. Мета завдання і функції системи забезпечення національної безпеки України.

 12. Принципи побудови та функціонування системи забезпечення національної безпеки України.

 13. Сили та засоби забезпечення національної безпеки України.

 14. Структура системи забезпечення національної безпеки України.

 15. Поняття та зміст системи управління національною безпекою.

 16. Компетенція основних складових системи управління національною безпекою.

 17. Структура сил забезпечення національної безпеки України.

 18. Окресліть методи дослідження системи управління національною безпекою

 19. Опишіть модель системи управління національної безпеки.

 20. Розробіть механізм взаємоузгодження інтересів особи, суспільства і держави.

 21. Поняття нормативно-правового забезпечення національної безпеки. Його відмінність від нормативно-правового регулювання.

 22. Роль права в забезпеченні національної безпеки.

 23. Методологія формування правого поля забезпечення національної безпеки.

 24. Підходи до формування Концепції національної безпеки.

 25. Підходи до формування доктрин національної безпеки.

 26. Основні положення Закону України „Про основи національної безпеки України”.

 27. Модель ієрархічної системи нормативно-правових актів, що регулюють суспільні відносини в сфері національної безпеки.

 28. Розробіть проект Концепції національної безпеки.

 29. Окресліть дерево доктрин національної безпеки.

 30. Поняття та зміст інформаційної безпеки.

 31. Стан правового забезпечення інформаційної безпеки України.

 32. Основні загрози національній безпеці в інформаційній сфері на сучасному етапі розвитку України.

 33. Зміст системи інформаційної безпеки.

 34. Мета та завдання системи забезпечення інформаційної безпеки.

 35. Основні напрями державної політики національної безпеки в інформаційній сфері.

 36. Розробити проект доктрини інформаційної безпеки.

 37. Характер ті зміст сучасних інформаційних війн.

 38. Інформаційні аспекти боротьби з техногенним тероризмом.

 39. Поняття та зміст геополітики.

 40. Поняття та основні складові геополітичної безпеки.

 41. Сучасні загрози геополітичній безпеці України.

 42. Система забезпечення геополітичної безпеки.

 43. Пріоритетні напрями забезпечення національної безпеки в геополітичній сфері.

 44. Розкрийте зміст співвідношення концепції національного інтересу і концепції глобалістики.

 45. Окресліть місце та роль України в структурах міжнародної безпеки в контексті змін безпекових парадигм.

 46. Роль України у формуванні центральноєвропейської цивілізації.

 47. Змоделюйте періодизацію світових цивілізацій.

 48. Поняття та зміст екологічної безпеки.

 49. Поняття та види загроз національній безпеці України в екологічні сфері.

 50. Система екологічної безпеки.

 51. Пріоритетні напрями забезпечення екологічної безпеки.

 52. Характер та зміст сучасних екологічних війн.

 53. Можливості України щодо моніторингу екологічних війн.

 54. Поняття та зміст воєнної небезпеки, її відмінність від воєнної загрози.

 55. Окресліть чинники, що впливають на ступінь воєнної безпеки.

 56. Визначте основні загрози воєнній безпеці на сучасному етапі розвитку України.

 57. Призначення системи забезпечення воєнної безпеки.

 58. Правові основи забезпечення воєнної безпеки.

 59. Окресліть складові елементи системи воєнної безпеки.

 60. Окресліть сучасний стан воєнної безпеки України.

 61. Які основні напрями реформування Збройних сил України.

 62. Поняття та зміст війни.

 63. Модель ЗС України на сучасному етапі розвитку.

 64. Класифікація війн.

 65. Концептуальні можливості Збройних сил України щодо ведення війн шостого покоління.

 66. Перспективи формування повітряно-космічних України.

 67. Основні положення стратегії національної безпеки США.

 68. Історичне підґрунтя формування концепції безпеки Китаю.

 69. Післявоєнна політика безпеки Німеччини.

 70. Політика безпеки Франції.

 71. Основні положення державної стратегії Японія у ХХІ столітті.

 72. Концепція національної безпеки Монголії.

 73. Концепція національної безпеки Республіки Молдова.

 74. Концепція національної безпеки Республіки Білорусь.

 75. Концепція національної безпеки Російської Федерації

 76. Окресліть зміст формування євразійської цивілізації.

 77. Проаналізувавши зміст концепцій національної безпеки, складіть власний проект концепції національної безпеки України.

 78. Окресліть зміст періодизації світових цивілізацій.

 79. Поняття та зміст недержавної системи безпеки.

 80. Стан національної безпеки та основні завдання недержавних суб’єктів по її забезпеченню.

 81. Види загроз національній безпеці, управління якими може здійснювати недержавна система національної безпеки.

 82. Напрями забезпечення національної безпеки недержавною системою.

 83. Структура та компетенція основних складових недержавної системи забезпечення національної безпеки України.

 84. Поняття менеджменту недержавної системи безпеки.

 85. Зміст менеджменту недержавної системи безпеки.

 86. Сформуйте Доктрину недержавного забезпечення національної безпеки.

 87. Окресліть механізми взаємодії недержавних і державних суб’єктів забезпечення національної безпеки.

 88. Сформулюйте професіограму фахівця в сфері управління національною безпекою.

 89. Поняття та сутність бенчмаркінгу.

 90. Механізм бенчмаркінгу.

 91. Поняття та зміст бенчмаркінгу національної безпеки.

 92. Окресліть перспективи розвитку бенчмаркінгу національної безпеки.

 93. Місце та роль конкурентної розвідки в забезпеченні національної безпеки держави.

 94. Роль державних розвідувальних органів в забезпеченні безпеки недержавних суб’єктів господарювання.


5. КРИТЕРІЇ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ

Оцінку „зараховано" отримують студенти, які на основі систематичного, глибокого й свідомого оволодіння системою знань, умінь і навичок згідно з програмою навчального курсу, активно послуговуються науковими поняттями для аналізу навчання, виховання, розвитку та професійної адаптації особистості, різноманітних безпекових явищ, з якими стикається людина в процесі життєдіяльності.


Список рекомендованої літератури


Основна:

 1. Актуальні проблеми забезпечення національної безпеки України: Матеріали науково-практичної конференції (Київ, 6 грудня 2005 р.) / Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К.: Текст, 2005. — 206 с. (Серія: Національна і міжнародна безпека).

 2. Возжеников А.В. Национальная безопасность: теория, политика, стратегия. — М.: НПО „МОДУЛЬ”, 2000. — 234 с.

 3. Геополитика и национальная безопасность: Словарь основных понятий и определений / Под ред. Л. Манилова. - М., 1998.

 4. Глобалізація і безпека розвитку / [Білорус О. Г., Гончаренко М. О., Зленко В. А. та ін.]; НАН України, Київ. нац. екон. ун-т. – К.: КНЕУ, 2001. – 733 с.

 5. Глобальные трансформации и стратегии развития: Монография. / Белорус О., Лукьяненко Д. и др. - К.: Орияне, 2000. - 424с. (Перевод с украинского издания 1998 года).

 6. Ліпкан В.А. Безпекознавство: Навчальний посібник. — К.: Вид-во Європ. ун-та, 2003. — 208 с.

 7. Ліпкан В.А. Національна безпека України: нормативно-правові аспекти забезпечення. — К.: Текст, 2003. — 180 с.

 8. Ліпкан В.А. Національна безпека і національні інтереси України. — К.: КНТ, 2006. — 68 с. (Серія: Національна і міжнародна безпека).

 9. Ліпкан В.А. Теоретико-методологічні засади управління у сфері національної безпеки України: Монографія. — К.: Текст, 2005. — 350 с.

 10. Ліпкан В.А. Теоретичні основи та елементи національної безпеки України: Монографія. — К.: Текст, 2003. — 600 с.

 11. Ліпкан В.А., Ліпкан О.С., Яковенко О.О. Національна і міжнародна безпека у визначеннях та поняттях. — К.: Текст, 2006. — 256 с.

 12. Ліпкан В.А. Управління системою національної безпеки України. — К.: КНТ, 2006. — 68 с. (Серія: Національна і міжнародна безпека).

 13. Недержавна система безпеки підприємництва як суб’єкт національної безпеки України / Збірник матеріалів науково-практичної конференції 16 - 17 травня 2001 р., Київ.— К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2001. — 480 с.

 14. Нижник Н.Р., Ситник Г.П., Білоус В.Т. Національна безпека України (методологічні аспекти, стан і тенденції розвитку) : Навч. посіб. для вищих навч. закладів / Українська Академія держ. управління при Президентові України; Академія держ. податкової служби України. — К. : Преса України, 2000. — 304 с.

 15. Проблеми національної та міжнародної безпеки України: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 27 квітня 2007 р.) / Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К.: Текст, 2007. (Серія: Національна і міжнародна безпека).

 16. Про основи національної безпеки України: Закон України // Офіційний Вісник України. — 2003. — № 29. — Ст. 1433.

 17. Прыгунов П.Я. Психологическое обеспечение специальных операций: ролевое поведение. Учебное пособие. — Изд-во Европ. ун-та, 2000. — 303 с.

 18. Римаренко Ю.І., Шкляр Л.Є., Римаренко С.Ю. Етнодержавознавство. Теоретико-методологічні засади. — К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. — 2001. — 264 с.

 19. Соснин А.С., Прыгунов П.Я. Менеджмент безопасности. — К.: Изд-во Европ. ун-та, 2002.

 20. Стратегія національної безпеки України // www.president.gov.ua


Додаткова:

 1. Абрамов В.С. Коммерческая безопасность предприятий (теория и практика). — М.: АР-СИН ЛТД, 1998. — 76 с.

 2. Авдеев Р.Ф. Философия информационной цивилизации. — М., 1994.

 3. Актуальні проблеми інформаційної безпеки України. Аналітична доповідь УЦЕПД / /Національна безпека і оборона. –К.: 2001. -№1. –С.2-59.

 4. Аристотель. Политика. Соч. в 4-х т. — М., 1984.

 5. Арістова І.В. Державна інформаційна політика: організаційно-правові аспекти / МВС України, Ун-т внут. справ, За заг. ред. О.М. Бандурки – Х., 2000. –366с.

 6. Багиев Г.Л., Аренков И.А., Мартынова М.В. Benchmarking у розробці стратегій маркетингу // Маркетинг у системі керування підприємництвом. — Київ, 1996.

 7. Беляков К.И. Управление и право в период информатизации: Моногр. – К.: Изд.-во «КВІЦ», 2001. – 308 с.

 8. Біла книга 2005: Оборонна політика України. — К.: 2006. — 135 с.

 9. Білорус О.Г., Лук'яненко Д.Г., Гончаренко М.О., Зленко В.А., Зернецька О.В. Глобалізація і безпека розвитку / О.Г. Білорус (наук. ред.). — К.: НАН України; Інститут світової економіки і міжнародних відносин; Київський національний економічний ун-т 2001. — 734 с.

 10. Боган К. Бизнес-разведка. Внедрение передовых технологий: пер. с англ. / Кристофер Боган, Майкл Инглиш: под общей ред. Б.Л.Резниченко. — М.: Вершина, 2006. — 368 с.

 11. Богданович В.Ю. Концептуальні підходи до вибору та затвердження в державі потрібного рівня її воєнної безпеки. – К. // Наука і оборона. – 1998. – №2.

 12. Бодрук О., Гончаренко О., Лісицин Е., Горелов М. Національна безпека України: історія і сучасність: Монографія. - К.: ІСЕМВ, 1993.

 13. Бодрук О.С. Структури воєнної безпеки: національний та міжнародний аспекти. — К.: Нац. ін-т проблем міжнар. безпеки, 2001. — 300 с.

 14. Боков В., Лущик А. Основы экологической безопасности. — Сим­ферополь : Соната, 1998. — 223 с.

 15. Вандам Е.А. Геополитика и геостратегия / Научн. рук. проекта Даниленко И.С.- Минск: Кучково поле, 2002.- 272 с.

 16. Вернадский В. Биосфера и ноосфера. — М. : Наука, 1989. — 261 с.

 17. Видрін Д. Концепція стратегії безпеки (Україна у посттоталітарний період) // Розбудова держави. — 1993. — № 5. — С. 36 - 41.

 18. Гавловський В.Д, Голубєв В.О., Цимбалюк В.С. Проблеми боротьби зі злочинами у сфері використання комп’ютерних технологій – Х.: Фоліо, 2002. – 284 с.

 19. Гаджиев К.С. Геополитика. — М., 1997.

 20. Гаджиев К.С. Политическая наука. — М., 1995.

 21. Галушко С. Если завтра война: роль военно-
  космических средств и военно-воздушных сил в готовящейся войне
  против Ирака //Аэрокосмический вестник. - 2003. - 18-24 февраля.

 22. Галушко С. Если завтра война: роль военно-
  космических средств и военно-воздушных сил в готовящейся войне
  против Ирака //Аэрокосмический вестник. - 2003. - 18-24 февраля.

 23. Гвардабасси Г. Элементы теории больших систем в приложении к проблемам окружающей среды // Теория систем в приложении к пробле­мам защиты окружающей среды — К. : Выща шк, 1981. — С. 219 - 236.

 24. Гончаренко А., Джангужин Р., Лисицын Э. Гражданский контроль и система национальной безопасности // Зеркало недели. — № 35 от 14.09.02. — С. 12.

 25. Гурковський В.І. Організційно-правові питання взаємодії органів державної влади у сфері національної інформаційної безпеки: Дис. … канд. юрид. наук: 25.00.02 / Нац. Акад. держ. управл. При Президенті України. — К., 2004. — 226 с.

 26. Данільян О.Г., Дзьобань О.П., Панов М.І. Національна безпека України: структура та напрямки реалізації: Навч. посіб. — Х.: Фоліо, 2002. — 285 с.

 27. Драчёв С.С. Основы корпоративной безопасности. — СПб.: ООО Издательство Полигон, 2000. — 240 с.

 28. Дугин А. Основы геополитики. — М.: Арктогея, 1997.

 29. Духов В.Е. Экономическая разведка и безопасность бизнеса. — К.: НВФ „Студцентр”, 1997. — 176 с.

 30. Кара-Мурза С. Г. Манипуляция сознанием. – К.: Діалектика, 2000. – 448 с.

 31. Картавцев В.С. Концепція національної безпеки України (проблеми підготовки та основні положення) // Вісник Академії правових наук України. — Харків. —1995. — Вип. 4. — С. 25 - 34.

 32. Качинський А.Б. Екологічна безпека України: системний аналіз перспектив покращення / А. Б. Качинський. — К.: НІСД, 2001. — 312 с. — (Сер. «Екологічна безпека»; Вип. 5).

 33. Кемп С.Роберт Легальный промышленный шпионаж: Бенчмаркинг бизнес-процессов: технологии поиска и внедрения лучших методов работы ваших конкурентов / пер. с англ., Под ред. О.Б.Максимовой. — Днепропетровск: Баланс-Клуб, 2004. — 416 с.

 34. Кирсанов К, Малявина А., Дяненко Ю. Глобальные катастрофы. —М.: Калита, 2000. — 120 с.

 35. Киссинджер Г. Нужна ли Америке внешняя политика? : Пер. с англ. / Под ред. В.Л. Иноземцева. — М.: Ладомир, 2002. — 352 с.

 36. Клейнер Г. Б., Тамбовцев В. Л., Качалов Р. М. Предприятие в нестабильной экономической среде. — М.: Экономика, 1997.

 37. Кондратьєв Я.Ю., Ліпкан В.А. Концепція національної безпеки України: теоретико-правові аспекти зарубіжного досвіду. — К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2003. — 20 с.

 38. Копейчиков В., Колодій А., Українчук О. Про концепцію національної безпеки України // Право України. — 1993. — № 5 - 6. — С. 9 - 13.

 39. Косевцов В.О., Бінько І.Ф. Національна безпека України: проблеми та шляхи реалізації пріоритетних національних інтересів. — К.: Національний ін-т стратегічних досліджень, 1996. — Вип. 1. — 54 с.

 40. Костенко Г.Ф. Теоретичні аспекти стратегії національної безпеки. На­вчальний посібник. — К.: ЗАТ Видавничий дім „ДЕМІД”, 2002. — 144 с.

 41. Кубушкин Н. И. Основы менеджмента. — Минск: Новое знание, 2001.

 42. Кузнецов С.А. Роль негосударственных структур в обеспечении региональной безопасности Российской Федерации // Национальная безопасность и геополитика России. — 2001. — № 2 - 3. — С. 87 - 89.

 43. Левицька М.Б. Теоретико-правові аспекти забезпечення національної безпеки органами внутрішніх справ України: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01 / Національна академія внутрішніх справ України. — К., 2002. — 206 с.

 44. Лиддел Гарт Б.Х. Стратегия непрямых действий. М., Изд. иностр. литер., 1957.

 45. Литвиненко О. В. Спеціальні інформаційні операції та пропагандистські кампанії: Моногр. – К., – 2000. – 222 с.

 46. Литвиненко О. Інформація і безпека // Нова політика. – 1998. - № 1. – С. 47.

 47. Ліпкан В.А. Методологія формування правового поля забезпечення національної безпеки України // Держава і право. — 2002. — № 18. — С. 70 - 76.

 48. Ліпкан В.А., Максименко Ю.Є., В.М.Желіховський Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції: Навчальний посібник. — К.: КНТ, 2006. — 280 с. (Серія: Національна і міжнародна безпека)

 49. Лопатин В.Н. Информационная безопасность: Человек. Общество. Государство: Санкт-Петербург ун-т МВД России. – СПб: Фонд “Университет”, 2000. – 426 с.

 50. Макиавелли Н. Государь. — М.: Мысль, М., 1996.

 51. Медведчук В.В. Сучасна українська національна ідея і актуальні питання державотворення: Дис. … док. юрид. наук: 12.00.01., 12.00.02 / Національна академія внутрішніх справ України. — К., 1997.

 52. Національна безпека України, 1994-1996 рр.: Наук. доп. НІСД / Ред. кол.: О.Ф. Бєлов (голова), І.Ф. Бінько, С.І. Пирожков, М.Л. Рубанець, О.П. Янішевський. — К.: Національний ін-т стратегічних досліджень, 1997. — 198 с.

 53. Основы теории оптимального управления // Под ред. В.Ф.Кротова.- М.: Высш. школа, 1990. – 430 с.

 54. Парахонський Б.О. Національні інтереси України (духовно-інтелектуальний аспект): Монографія. Сер. „Наукові доповіді”. — Вип. 6. — К., 1993. — 43 с.

 55. Полибий Всеобщая история в сорока книгах.— М., 1980. Украинский сепаратизм в России. Идеология национального раскола. М.: Москва, 1998.

 56. Почепцов Г.Г. Национальная безопасность стран переходного периода : Учеб. пособие для студ. спец. „Междунар. отношения” и „Междунар. информ.” / Киевский национальный ун-т им. Тараса Шевченко. Институт международных отношений. — К., 1996. — 136 с.

 57. Почепцов Г.Г. Національна безпека країн перехідного періоду: Навч. посіб. — К., 1996. — 378 с.

 58. Римаренко Ю.І., Шкляр Л.Є., Римаренко С.Ю. Етнодержавознавство. Теоретико-методологічні засади. — К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. — 2001.

 59. Саидов А.Х. О развитии антропологии права // Право и политика. — 2002. — № 9. — С. 143 - 151.

 60. СІПРІ 2003: Щорічник: озброєння, роззброєння та міжнародна безпека. — К.: Заповіт, 2004. — 652 с.

 61. Соснин А.С., Прыгунов П.Я. Менеджмент безопасности: Учеб. пособие. — К.: Изд-во Европ. ун-та, 2002. — 357 с.

 62. Стратегічний оборонний бюлетень України на період до 2015 року: Біла книга. — К.: Аванпост-прім, 2004 — 96 с.

 63. Тимошенко І.І., Лаптєв С.Г., Ліпкан В.А., Онищенко Г. Закон України „Про недержавне забезпечення безпеки особи та підприємницької діяльності в Україні” // Недержавна система безпеки підприємництва як суб’єкт національної безпеки України.— К.: Вид-во Європ. ун-та, 2001. — С. 466 - 477.

 64. Тихомиров Ю.А. Глобализация: взаимовлияние внутреннего и международного права // Журнал российского права. — 2002. — № 11. — С. 3 - 12.

 65. Україна 2000 і далі: геополітичні пріоритети та сценарії розвитку: Монографія НІСД і НІУРВ . – К.: НІСД, 1999.

 66. Цвєтков В. В. Державне управління: основні фактори ефективності (політико-правовий акспект). – Х.: Право, 1996. – 164 с.

 67. Циганов В.В. Політична безпека і безпечна політика: складові, ознаки, стан, тенденції. — К.: Ніка центр, 2006. — 112 с.

 68. Шаскольский И. П. Антинорманизм и его судьбы // Проблемы отечественной и всеобщей истории. — 1983. — Вып. № 7.

 69. Шемшученко Ю.С. Концепція правова // Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (голова. редкол.) та ін. — К.: „Укр. енцикл.”, 2001. — Т. 3.: К - М. — 792 с.

 70. Шепєлєв М.А. Теорія міжнародних відносин: Підручник/ За ред. Д.Б. Табачника.- К.: Вища школа, 2004.- 622с.

 71. Шпенглер О. Закат Европы. – Петроград, 1923.

 72. Экологический энциклопедический словарь. — М.: Ноосфера, 1999. — 930 с.

 73. Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. — К.: Укр. енцикл., 1998.

 74. Яковец Ю.В. Циклы. Кризисы. Прогнозы. — М.: Наука, 1999. — 448 с.

 75. Ярочкин В.И. Информационная безопасность: Учебник для студентов вузов. — М.: Академический Проект. Фонд „Мир”, 2003. — 640 с.

 76. Ярочкин В.И. Секьюритология — наука о безопасности жизнедеятельности. — М.: „Ось-89”, 2000.База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка