«Університет економіки та права «крок» коледж економіки, права та інформаційних технологійСкачати 169.97 Kb.
Дата конвертації05.03.2017
Розмір169.97 Kb.


Вищий навчальний заклад«Університет економіки та права «КРОК»

КОЛЕДЖ ЕКОНОМІКИ, ПРАВА ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ


ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор О.І. Шаров

"___" _______________2012 р.

КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Інформатика ”Київ – 2012

Передмова

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни РОЗРОБЛЕНО

цикловою комісією з комп’ютерних наук коледжу економіки, права та інформаційних технологійРОЗРОБНИК


О.В. Чілій, старший викладач, спеціаліст 1 категорії

РЕЦЕНЗЕНТ

І.О. Чернозубкін, кандидат технічних наук, доцент кафедри міжнародних відносин та інформації

Зауваження враховані. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни відповідає стандартам вищої освіти, вимогам МОНмолодьспорт України та Університету «КРОК»


РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО ЦИКЛОВОЮ КОМІСІЄЮ З КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК


Протокол №
від

«__» _____________ 201_ р.

Голова комісії
Т.К. Терзян


РЕКОМЕНДОВАНО ПЕДАГОГІЧНОЮ РАДОЮ коледжу економіки, права та інформаційних технологій

Протокол №
від

«__» _____________ 201_ р.

Директор
Л.П. СумбаєваЗМІСТ

 1. Сфера застосування 4

 2. Опис дисципліни 5

 3. Навчальна програма дисципліни 8

3.1. Мета та завдання навчальної дисципліни 8

3.2. Зміст навчальної дисципліни 9 1. Робоча навчальна програма дисципліни, плани лекцій та

практичних (семінарських) занять, завдання для лабораторних

робіт та самостійної роботи студентів з дисципліни 16

4.1. Тематичний план дисципліни 16

4.2. Плани лекцій та практичних занять. Завдання для практичних

робіт. Завдання для самостійної роботи студентів 17

4.3. Засоби для проведення поточного та підсумкового контролю 50

4.4. Перелік рекомендованих підручників, інших методичних

та дидактичних матеріалів 65 1. Критерії оцінювання результатів навчання студентів 67

 2. Комплексна контрольна робота (ККР) для перевірки знань з

дисципліни 71

 1. Лист погодження комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни 74

 2. Лист подовження дії комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни 76


1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей комплекс поширюється на структурні підрозділи Коледжу економіки, права та інформаційних технологій Вищого навчального закладу «Університет економіки та права «КРОК», в яких вивчається навчальна дисципліна за програмами підготовки молодших спеціалістів.Навчальна дисципліна «Інформатика» вивчається згідно навчальних планів підготовки молодших спеціалістів з спеціальностей

Галузі знань

Спеціальності

Шифр

Найменування

Код

Назва

0305

Економіка та підприємництво

5.03050401

Економіка підприємства

5.03050701

Маркетингова діяльність

5.03050702

Комерційна діяльність

5.03050801

Фінанси і кредит

5.03050901

Бухгалтерський облік

0501

Інформатика та обчислювальна техніка

5.05010101

Обслуговування програмних систем і комплексів

5.05010301

Розробка програмного забезпечення2. ОПИС ДИСЦИПЛІНИШифр дисципліни (ідентифікатор)

0.17HТип дисципліни

Обов’язковаПопередні умови

Висхідна дисциплінаТриместр

ІЗагальний обсяг

80 год.Заняття з викладачем

68 год.Форми підсумкового контролю

Диференційований залікМетоди проведення

Лекції, практичні заняття, самостійна робота студентів
Результати навчання

Студент повинен:

знати, мати уявлення:

 • про інформаційні ресурси суспільства, про сучасні інформаційні системи в професійній сфері,

 • про основи сучасних інформаційних технологій обробки інформації і їх вплив на успіх у професійній діяльності;

назвати та пояснити:

 • основні поняття, терміни, методи інформатики, правила і принципи роботи комп’ютера;

використовувати:

 • уміння працювати як користувач ПК, самостійно використовувати зовнішні носії інформації для обміну даними між комп’ютерами, створювати резервні копії і архіви даних і програм;

 • уміння працювати з ПЗ загального призначення, що відповідають сучасним вимогам світового ринку ПЗ;

 • уміння працювати з інформаційними ресурсами в мережі Інтернет;

 • володіння прийомами антивірусного захисту;

аналізувати:

 • алгоритми розв’язання прикладних задач;

 • знаходити помилки в логіці розв’язання прикладних задач;

 • робити висновки після виконання завдання;

здійснювати операції синтезу

 • складати новий план або алгоритм розв’язання задачі;

 • виконувати постановку задачі для її розв’язання за допомогою ПК;

оцінювати

 • логіку розв’язання задачі та одержані результати (висновки), виходячи з початкових даних;

 • значущість результату навчальної діяльності;

 • застосування різних інформаційних технологій при розв’язанні певного класу задач;Зміст дисципліни

Тема 1. Основні поняття інформатики

Тема 2. Програмне забезпечення ПК

Тема 3. Текстовий процесор

Тема 4. Комп’ютерні презентації та публікації

Тема 5. Системи обробки табличної інформації

Тема 6. Комп’ютерні мережі

Тема 7. Служби Інтернету

Тема 8. Інформаційні технології у навчанні

Тема 9. Основи інформаційної безпеки
Література

 1. Дибкова Л.М. Інформатика та комп’ютерна техніка: Навчальний посібник. К.: Академвидав, 2011.

 2. Глинський Я. М Основи інформатики та обчислювальної техніки, 10 - 11 класи,., БаК, 2007.

 3. Завадський І.О., Стеценко І.В. Інформатика, 10 клас, Київ., "BHV", 2010.

 4. Завадський І.О. та ін..Практикум та робочий зошит з інформатики. Рівень стандарту: 10 кл.; К.: Видавнича група BHV, 2010, 192 с.

 5. Остапенко Г.І. Збірник практичних завдань з дисципліни ―Основи інформатики та комп’ютерної техніки – К.: Університет економіки та права ―КРОК, 2006 р. – 164 с.Мова

Українська

3. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

Програма схвалена комісією з інформатики Науково-методичної Ради з питань освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (Витяг з протоколу № 5 від 13.07.2011 р.).

Програма рекомендована для використання у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації (Лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 22.07.2011р. № 1.4/18-2326).

Примітка: Розділи: Інформаційні технології у проектній діяльності, Бази даних, Основи програмування інтегровані в дисципліну «Інформатика та комп’ютерна техніка», які вивчаються на другому курсі підготовки молодших спеціалістів.3.1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою курсу є формування у студентів теоретичної бази знань з інформатики, умінь і навичок ефективного використання сучасних комп'ютерно-інформаційних технологій у своїй діяльності, що має забезпечити формування у студентів основ інформаційної культури та інформатично-комунікативної компетентності.

Завданнями курсу є:

 • формування в студентів бази знань, умінь і навичок, необхідних для кваліфікованого та ефективного використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-пізнавальній діяльності та повсякденному житті;

 • розвиток в студентів уміння самостійно опановувати та раціонально використовувати програмні засоби різного призначення, цілеспрямовано шукати й систематизувати інформацію, використовувати електронні засоби обміну даними;

 • формування в студентів уміння застосовувати інформаційно-комунікаційні технології з метою ефективного розв’язання різноманітних завдань щодо отримання, обробки, збереження, подання інформації, які пов’язані з майбутньою професійною діяльністю в умовах інформаційного суспільства.

Міждисциплінарні зв’язки

Курс “Інформатика” вивчається в І першому триместрі І першого курсу для студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. Програма, базується на шкільному курсі інформатики.

Набуті знання студенти можуть використовувати для ефективного застосування комп’ютера в процесі рішення економічних та фінансових задач при вивченні курсів (“Інформатика та комп’ютерна техніка", “Статистика”, “Інформаційні системи та технології”, “Економічний аналіз”, “Бухгалтерський облік” та ін.), підготовці курсових та дипломних робіт.
3.2. Зміст навчальної дисципліни

Тема 1. Основні поняття інформатики

Тема 1.1. Основи інформатики

Предмет інформатики. Історична довідка про розвиток обчислювальної техніки. Покоління ЕОМ.

Поняття інформації. Види та властивості інформації. Типи сигналів. Повідомлення та шум. Інформаційні процеси. Узагальнена схема передачі інформації.

Одиниці вимірювання інформації. Математичні основи інформатики. Загальні відомості про системи числення. Кодування інформації.

Тема 1.2. Технічне забезпечення ЕОМ

Типи сучасних комп’ютерів. Сфери використання. Перспективи розвитку. Архітектура ЕОМ (Схема фон Неймана). Апаратні складові комп’ютера. Основні функції та характеристики апаратних складових: мікропроцесор, пам'ять, пристрої введення - виведення, запам‘ятовуючі пристрої, зовнішні накопичувачі, комунікаційне обладнання, периферійні пристрої.

Тема 2. Програмне забезпечення ПК

Тема 2.1. Системне програмне забезпечення. Файлова система. Операційна система Windows

Класифікація програмного забезпечення. Рівні програмного забезпечення. Види програмного забезпечення (ПЗ). Системне ПЗ. Операційні системи, призначення. Класифікація операційних систем. Основні функції і складові ОС (командна мова, файлова система драйвери).

Основні відомості про операційну систему Windows. Інтерфейс ОС. Організація і представлення даних. Файл. Файлова система. Ім‘я файлу, шлях до файлів. Властивості файлів. Графічний інтерфейс, багатозадачність. Типи вікон.

Робота з вікнами. Структура вікон Windows. Робочий стіл. Панель задач.

Об‘єкти Windows. Папки. Документи. Додатки, Ярлики. Створення файлів. Дії визначені над об‘єктами Windows. Пошук об‘єктів. Властивості об‘єктів. Використання довідкової системи.

Програми навігатори. Призначення та можливості. Мій ПК. Провідник. Файлові менеджери.

Технологічні механізми Windows. Буфер обміну. Система меню. Стандартні додатки Windows.

Тема 2.2. Сервісне програмне забезпечення

Сервісне програмне забезпечення, призначення та класифікація.

Програми обслуговування дисків.

Поняття архівації файлів. Програми архівування файлів.

Комп’ютері віруси та їх класифікація. Типи антивірусних програм. Антивірусна безпека комп’ютера.
Тема 3. Текстовий процесор

Тема 3.1. Основи правила введення, форматування та роботи з текстовими документами

Текстовий процесор Microsoft Word. Призначення і можливості MS Word. Завантаження Microsoft Word. Графічний інтерфейс вікна Word, його складові. Створення, збереження і завантаження документів в текстовому редакторі MS Word.

Об’єкти сторінки та їхні властивості. Правила введення та форматування документів у середовищі MS Word.

Списки в текстовому документі. Створення та редагування таблиць у текстовому документі.

Тема 3.2. Впровадження об’єктів в текстовий документ

Графічні об’єкти в текстовому документі та їхні властивості. Вбудований графічний редактор MS Word. Створення малюнків. Групування елементів малюнка. Використання автофігур.

Впровадження готових малюнків. Налаштування графічних зображень

Вставлення та налаштування графічних заголовків WordArt та організаційних діаграм SmartArt. Створення та редагування математичних формул в редакторі MS Equation.

Тема 3.3 Засоби автоматизації введення та заповнення текстового документу

Використання стилів, поняття про схему документа. Перегляд документа в різних режимах. Автоматичне створення змісту документа. Правила стильового оформлення документів різних типів.

Поля злиття. Поля форми. Злиття документів.

Шаблони. Створення документів на основі шаблонів.

Макроси. Створення макросів в автоматичному режимі та їхнє використання.


Тема 4. Комп’ютерні презентації та публікації

Поняття про комп’ютерні презентації та їх призначення; слайдові та потокові презентації. Огляд програмних і технічних засобів, призначених для створення і демонстрації презентацій.

Створення презентації за допомогою майстра автовмісту та шаблонів оформлення, створення пустої презентації, а також однієї презентації на базі іншої. Відкриття презентації та збереження її в різних форматах.

Створення текстових написів і вставлення графічних зображень на слайдах презентації. Основні принципи дизайну слайдів. Додавання анімаційних ефектів до об’єктів слайда.

Демонстрація презентації у різних програмних середовищах. Керування показом презентації, настроювання його часових параметрів

Поняття комп’ютерної публікації. 3асоби створення публікацій. Види публікацій та їх шаблони. Структура публікації.

Особливості роботи з графічними об’єктами під час створення комп’ютерних публікацій. Зв’язки між об’єктами публікації. Створення, збереження, відкриття та друк публікацій.
Тема 5. Системи обробки табличної інформації

Тема 5.1. Основні відомості про табличний процесор Excel

Запуск табличного процесора, відкриття й збереження документа. Огляд інтерфейсу табличного процесора. Поняття про книги, аркуші, рядки, стовпці, клітинки. Навігація аркушем і книгою; виділення елементів книги й аркушу. Введення даних до клітинок і редагування їх вмісту.

Копіювання, переміщення й видалення даних. Автозаповнення.

Форматування даних, клітинок і діапазонів клітинок.

Використання найпростіших формул. Абсолютні, відносні та змішані посилання на клітинки і діапазони клітинок. Посилання на клітинки інших аркушів та інших книг. Копіювання формул та модифікація посилань під час копіювання.

Тема 5.2. Функції та діаграми в MS Excel

Поняття, призначення та класифікація функцій. Синтаксис функцій. Майстер функцій.

Математичні, логічні та статистичні, фінансові функції. Функції дати і часу. Вкладені функції.

Редагування функцій. Повідомлення про помилки. Обчислення математичних виразів в MS Excel

Призначення, основні поняття та типи діаграм. Технологія створення діаграм. Майстер діаграм.

Редагування та форматування діаграм. Інтерполяція даних за допомогою діаграм.

Тема 5.3. Аналіз даних засобами Excel

Сортування й фільтрація даних у таблицях. Використання розширених фільтрів. Умовне форматування даних.

Проміжні підсумки та зведені таблиці.

Інструменти Підбір параметрів та Таблиця підстановки.

Робота з макросами. Створення та використання користувальницьких функцій.
Тема 6. Комп’ютерні мережі

Поняття: комп’ютерна мережа, абонент мережі, сервери мережі, протоколи.

Класифікація комп’ютерних мереж (локальні, регіональні, глобальні мережі). Локальні мережі, класифікація локальних комп’ютерних мереж, переваги роботи в таких мережах. Апаратні і програмні засоби організації локальних комп’ютерних мереж (топологія мереж, 7 рівнів передачі інформації, принцип передачі інформації для різних топологій мереж). Основні характеристики і функції мережних адаптерів і каналів зв’язку.

Архітектура мережі Інтернет. Апаратне і програмне забезпечення мережі Інтернет.

Протоколи ТСР/ ІР. Пошукові системи Інтернету.
Тема 7. Служби Інтернету

Основні мережні сервіси. Служба роботи з гіпертекстовими сторінками — World Wide Web. Поняття про формат і гіпертекстові документи. Web-сторінки.

Електронна пошта. Принципи функціонування електронної пошти. Огляд програм для роботи з електронною поштою.

Робота з електронною поштою через веб-інтерфейс: реєстрація поштової скриньки, надсилання, отримання й перенаправлення повідомлень, навігація папками, видалення повідомлень, вкладання файлів.

Робота з поштовим клієнтом: керування обліковими записами, надсилання, отримання й перенаправлення повідомлень, використання шаблонів повідомлень, розміщення повідомлень у папках, видалення повідомлень. Перегляд атрибутів повідомлень, вкладання файлів, використання адресної книги, списків розсилки, довідкової системи. Створення власних шаблонів листів. Етикет електронного листування.

Поняття миттєвого повідомлення. Обмін миттєвими повідомленнями: принципи функціонування служби, огляд популярних програм.

Реєстрація в службі обміну миттєвими повідомленнями. Створення й ведення списку контактів, надсилання текстових, графічних та відеоповідомлень.

Поняття форуму. Реєстрація на форумі та участь в обговореннях.

Спілкування в чатах. Етикет інтерактивного спілкування.
Тема 8. Інформаційні технології у навчанні

Навчальні ресурси Інтернету. Використання електронних посібників, навчальних програм та мультимедійних курсів з профільного предмету. Програмні засоби для реалізації навчання в Інтернеті.

Програмні засоби навчання іноземних мов. Електронні словники й програми-перекладачі. Форуми перекладачів. Інтерактивні та мультимедійні курси іноземних мов.
Тема 9. Основи інформаційної безпеки

Основні об’єкти та типи інформації, які необхідно захищати в комп’ютерних системах та мережах. Конфіденційність, доступність і цілісність інформації. Класифікація загроз безпеці та вразливостей інформації в комп’ютерних системах. Етичні та правові основи захисту інформації. Інтелектуальна власність, авторське право та комерційна таємниця. Стандарти інформаційної безпеки. Поняття про соціальний інжиніринг. Політика безпеки.

Загрози, що походять з Інтернету. Правила безпечної роботи в Інтернеті.

Призначення й використання брандмауера. Засоби браузера, призначені для гарантування безпеки. Захищені сайти.

Cookie-файли, спливаючі вікна та потенційні загрози, пов’язані з їх використанням.

Поняття небажаного та шпигунського програмного забезпечення й способи захисту від нього. Захист від спаму.4.4. ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ПІДРУЧНИКІВ,

ІНШИХ МЕТОДИЧНИХ ТА ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

Основна література

 1. Дибкова Л.М. Інформатика та комп’ютерна техніка: Навчальний посібник. К.: Академвидав, 2011.

 2. Глинський Я. М Основи інформатики та обчислювальної техніки, 10 - 11 класи,., БаК, 2007.

 3. Завадський І.О., Стеценко І.В. Інформатика, 10 клас, Київ., "BHV", 2010.

 4. Завадський І.О. та ін..Практикум та робочий зошит з інформатики. Рівень стандарту: 10 кл.; К.: Видавнича група BHV, 2010, 192 с.

 5. Г.І.Остапенко Збірник практичних завдань з дисципліни ― Основи інформатики та комп’ютерної техніки ‖ – К.: Університет економіки та права ―КРОК‖, 2006 р. – 164 с. Айвенс К. Компьютерные сети / Айвенс К. – СПб.: Питер, 2006. – 304 с.

 6. Басюк Т.М. Основи інформаційних технологій / Басюк Т.М. – Львів: Сузір’я, 2009. – 160 с.

 7. Бородкіна І.Л., Матвієнко О.В. Практичний курс з комп’ютерних технологій підготовки даних: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 448с.

 8. Бакушевич Я.М. Інформатика та комп’ютерна техніка: Навчальний посібник/ Я.М. Бакушевич, Ю.Б. Капаціла. - Львів: Магнолія 2006, 2009. - 312 с. - (Вища освіта в Україні

 9. Верлань А. Ф., Апатова Н. В Інформатика, 10 - 11 класи,., "Квазар-Мікро", "Форум", 2001. – 416 с.

 10. Глинський Я.М. Практикум з інформатики. Навч. посібник. 6-те вид. – Львів: Деол, СПД Глинський, 2003. – 224с.

 11. Дибкова Л.М. Інформатика та комп’ютерна техніка: Навчальний посібник. К.: «Академвидав» 2005. – 416 с.

 12. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник. – К.: Каравела, 2004. – 464с.

 13. Кузьмин В. Microsoft Office Excel 2003: Учебный курс/ В. Кузьмин. - К.: BHV, 2005. - 463 с

 14. Сеннов А. Access 2003.Практическая разработка баз данных (+СD)/ А. Сеннов. - СПб.: Питер, 2006. - 256 с

 15. Завадський І.О. Microsoft Eхсel у профільному навчанні: Навчальний посібник/ І. О. Завадський, А. П. Забарна. - К.: Видавнича група BHV, 2011. - 272 с. - (Інформатика. Профільне навчання)

Додаткова література:

 1. Кошелів М.В. Підсумкові тести з інформатики. – Харків: Торсінг, 2003. – 160 с.

 2. Демидова Л.А., Пылькин А.Н. Программирование в среде Visual Basic for Applications: Практикум. – М.: Горячая линия – Телеком, 2004. – 175 с.: ил.

 3. Горячов А.В. Практикум по информационным технологиям. – М.: БИНОМ ЛЗ, 2002. – 272с.

 4. Следзінський І.Ф., Василенко Я.П. Основи інформатики. Посібник для студентів. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2003. – 160с.

 5. Гуржій А.М., Зайцева Т.В., Співаковський О.В., Комп’ютерні технології загального призначення: Навчальний посібник. – Херсон: Айлант, 2001. – 216 с.:іл..

 6. Кащеєв Л.Б., Кащеєва Г.І. Збірник практичних завдань для роботи з електронними таблицями Excel. – Харків: Торсінг, 2003. – 40с.

 7. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики: Навч.посіб.: У 3ч. / За ред.. М.І.Жалдака. – К.: Навчальна книга, 2004. – Ч. ІІ: Методика навчання інформаційних технологій. – 287 с.: іл.
База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка