Укладачі: Бабак М. П., асистент; Ільченко О. І., асистент; Нетреба М. М., асистент; Сюмар В. ПСторінка1/2
Дата конвертації05.03.2017
Розмір0.5 Mb.
  1   2


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ІНСТИТУТ ЖУРНАЛІСТИКИ

Кафедра реклами та зв’язків з громадськістю


Укладачі: Бабак М.П., асистент; Ільченко О. І., асистент; Нетреба М. М., асистент; Сюмар В. П.
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА: ПРАКТИКА РЕКЛАМИ ТА ЗВ’ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

Модуль 1 “Професійна підготовка: практика реклами”

Модуль 2 “Професійна підготовка: та зв’язків з громадськістю”
Робоча навчальна програма

Модуля 1 “Професійна підготовка: практика реклами”

та

Модуля 2 “Професійна підготовка: та зв’язків з громадськістю”.
Для студентів спеціальності 6.030302 реклама і зв’язки з громадськістю
Затверджено

на засіданні кафедри

Протокол № 12

від "28 " травня 2008 р.


Зав. кафедри

_________ проф. Іванов В.Ф.


Директор Інституту

____________ проф. Різун В.В.


Київ – 2009

Робоча навчальна програма з дисципліни “Професійна підготовка: практика реклами та зв’язків з громадськістю”

Укладачі: асистент БАБАК Марина Петрівна

асистент ІЛЬЧЕНКО Олена Ігорівна

асистент НЕТРЕБА Маргарита Миколаївна

асистент СЮМАР Вікторія Петрівна

Викладачі: асист. Бабак М.П., асист. Ільченко О.П., асист. Нетреба М. М., асист. Сюмар В. П.

Погоджено

з науково-методичною комісією

" "__________________ 2008 р.
_____________________________

Підпис голови НМК Інституту

Вступ

Дисципліна "Професійна підготовка: практика реклами та зв’язків з громадськістю” викладається на 2 курсі та складається з двох модулів. Модуль 1 "Професійна підготовка: практика реклами” розрахований на 36 годин аудиторних занять – з них 0 годин лекцій, 36 годин практичних занять, 36 годин занять для самостійної роботи та викладається у І семестрі. Модуль 2 “Професійна підготовка: практика зв’язків з громадськістю” розрахований на 34 годин аудиторних занять – з них 0 годин лекцій, 34 годин практичних занять, 38 годин занять для самостійної роботи та викладається у ІІ семестрі.


Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Дана дисципліна є базовою для спеціальності "Реклама і зв’язки з громадськістю" і є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”, а також є допоміжною базою для вивчення таких спеціальних дисциплін як "Організація ПР-рекламної діяльності", "Теорія і практика зв’язків з громадськістю", "Реклама інформаційної продукції", "ПР-рекламний копірайтинг", "Креатив у рекламі та ПР", "Медіапланування", "Планування і організація рекламного видання", "Мас-медійна реклама" та інші.

Завершується освоєння дисципліни "Професійна підготовка: практика реклами та зв’язків з громадськістю” заліком у ІІ семестрі.


Метою і завданням навчальної дисципліни: "Професійна підготовка: практика реклами та зв’язків з громадськістю “ є:

 • ознайомлення з актуально-практичними та науково-прикладними основами реклами і зв’язків з громадськістю (паблік рилейшнз);

 • вивчення типології реклами і зв’язків з громадськістю;

 • знання ринку реклами і зв’язків з громадськістю;

 • ознайомлення із регулюванням ПР та рекламної діяльності;

 • знайомство з функціями та посадовими обов’язками спеціаліста “менеджер з реклами та паблік рілейшнз”;

 • знайомство та участь в ПР-рекламних фестивалях;

 • підготовка до участі в ПР-рекламній діяльності;

 • вироблення практичних професійних навичок в галузі реклами та зв’язків з громадськістю.Предмет навчальної дисципліни "Професійна підготовка: практика реклами та зв’язків з громадськістю“ полягає в закріпленні теоретико-комунікативних навичок курсу “Реклама та зв’язки з громадськістюта опануванні практичних основ, принципів, механізмів, вмінь в галузі рекламної діяльності та зв’язків з громадськістю.
Вимоги до знань та вмінь.

Студент повинен знати:

основні поняття, тлумачення і терміни реклами та паблік рилейшнз;

— принципи, функції і завдання реклами і ПР у бізнесі;

— типи, категорії, види реклами і паблік рилейшнз та їх форми і жанри;

— регулювання реклами і зв’язків з громадськістю;

— ринок реклами і зв’язків з громадськістю;

— вітчизняні і міжнародні фестивалі з реклами і паблік рилейшнз;

— діяльність підрозділів і учасників ПР-рекламного ринку та бізнесу;

— стандарти професії та вимоги до працівників в галузі реклами і зв’язків з громадськістю.

Студент повинен уміти:

— визначати рекламу та паблік рилейшнз;

— формувати ефективні рекламні та ПР-комунікації;

— застосовувати види, форми реклами та ПР для просування певних ринкових об’єктів;

— складати стратегічні та тактичні плани рекламної та ПР-комунікації;

— планувати та проводити заходи рекламної та ПР-комунікації;

виконувати посадові функції менеджерів реклами та зв’язків з громадськістю.

Система контролю знань та умови складання заліку. Навчальна програма "Професійна підготовка: практика реклами та зв’язків з громадськістю” оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається з 2 модулів.

Рівень опанування дисципліною визначається за модульно-рейтинговою системою шляхом накопичування балів. Результати навчальної діяльності оцінюються за 100 бальною шкалою, в яку входять 80 балів за ЗМ1 та ЗМ2, а також 20 балів за залік.


Контроль знань. Контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

Оцінювання за формою контролю:


Поточний контроль: оцінювання домашніх самостійних завдань: участь в практичних групових тренінгах та написання контрольних робіт, виконаних студентами під час практичних занять, проходження експрес-тестів на знання термінології. Домашні завдання є письмовими та такими, що закривають тематичний модуль заняття.

Модульний контроль: 3 проміжні модульні контрольні роботи за І семестр та написання одного тесту у І семестрі. Підсумковий контроль – залік в ІІ семестрі.

Контроль знань студента за модульно-рейтинговою системою.
Оцінювання за формами поточного контролю

— усна відповідь - 3 бали

доповнення – 2 бали

наукова доповідь – 5 балів

командна робота на семінарі – 4 бали

письмова модульна контрольна робота – 10 балів

письмова контрольна робота – 5 балів

письмова самостійна робота – 5 балів

підготовка до практичного заняття, опрацювання наукової

літератури (конспект) — 4 бали

Оцінювання за формами самостійної роботи

відвідування Національної виставки реклами “REX – 2008”

(ознайомлення із експозицією, збір зразків рекламної продукції) – 2 бали;

письмовий аналіз-звіт щодо тенденцій розвитку

рекламного ринку України – 4 бали;

участь у розробці й реалізації практичних рекламних проектів

(із наданням письмового звіту та зразків, завірених керівництвом) – 10 балів;

участь у рекламних конкурсах

(із наданням письмового звіту та зразків, завірених керівництвом) – 10 балів;

розробка власних рекламних чи ПР-проектів – 10 балів.


Загальний модуль складається з двох змістових модулів. На ЗМ 1 відводиться 40 балів, на ЗМ 2 — 40 балів, залік — 20 балів.

Розрахунок мінімальної кількості балів, отриманих за 2 змістові модулі, що дають допуск до заліку


Характер роботи

Кількість балів

Кількість занять, на

яких має бути

присутній студент


Розрахунок

мінімальних балів,

які є допуском до

заліку


Усна відповідь

3

5

15

Доповнення

2

5

10

Домашнє завдання

2

10

20

Контрольна робота

5

1

5

Модульна

Контрольна робота5

1

5

Загальна сума за 100

Бальною системою

55


Розрахунок максимальної кількості балів, які студент може отримати за 2 змістові модулі


Характер роботи

Кількість балів

Кількість занять, на

яких має відвідатиРозрахунок

максимальних балів
Усна відповідь

3

10

30

Доповнення

2

5

10

Домашнє завдання

2

15

30

Контрольна робота

5

3

15

Модульна

Контрольна робота5

1

5

Загальна сума за 100

Бальною системою

80

Загальна кількість годин — 144 годин.

Загальна кількість практичних занять у І семестрі — 36 годин.

Загальна кількість практичних занять у ІІ семестрі — 34 години.

Загальна кількість контрольних — 4 у І семестрі.

Загальна кількість годин для самостійної роботи у І семестрі — 36.

Загальна кількість годин для самостійної роботи у ІІ семестрі — 38.

Контроль – залік у ІІ семестрі.


При цьому, кількість балів відповідає оцінці:

1-34 – "незадовільно" з обов’язковим повторним вивченням дисципліни;

35-59 - "незадовільно" з можливістю повторного складання;

60-64 – "задовільно" ("достатньо);

65-74 - "задовільно";

75-84 - "добре";

85-89 - "добре" ("дуже добре");

90-100 – "відмінно".

Шкала відповідності


За 100- бальною шкалою

Оцінка за національною шкалою

90-100

5

відмінно

85-89

4

добре

75-84

65-74

3

задовільно

60-64

35-59

2

незадовільно

1-34

Якщо за результатами модульно-рейтингового контролю студент отримав за модуль менше ніж 55 балів, то він не допускається до заліку і вважається таким, що не виконав головні види робіт, які передбачаються навчальним планом на семестр з "Професійна підготовка: практика реклами та зв’язків з громадськістю”.НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
І семестр

теми


НАЗВА ТЕМИ

Кількість

годин

Практичні

заняттяСамостійна

робота


ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1.

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА: ПРАКТИКА РЕКЛАМИ

1.

Професійні стандарти рекламістів

2

2

2.

Етика та психологія роботи рекламіста. Психологічні основи рекламної комунікації

2

3


3.

Рекламна термінологія

2

2

4.

Рекламний відділ: цілі, функції, методи роботи

2

2

5.

Види та форми реклами: ефективність та особливості застосування. Контрольна робота за темами 1-4

2

3

6.

Стратегія і тактика рекламної кампанії

2

1

7.

Реклама на телебаченні

2

2

8.

Реклама на радіо

2

1

9.

Реклама в друкованих ЗМІ

2

3

10.

Реклама в мережі Інтернет

2

2

11.

Вплив реклами. Контрольна робота за темами 5-10

2

2

12.

Маніпуляції в рекламі

2

3

13.

Ефект праймингу

2

3

14.

Правила написання рекламних текстів

2

2

15.

Медіапланування. Контрольна робота за темами 11-14

2

2

16.

Підготовка та розміщення рекламних матеріалів

2

2

17.

Юридичні аспекти рекламної кампанії

2

1

18.

Модульна контрольна робота

2

0
Всього

36

36

Загальний обсяг 144 год.

в тому числі: І семестр – 72 год.,

Практичні – 36 год.

Самостійна робота - 36 год.
ІІ семестр

теми


НАЗВА ТЕМИ

Кількість

годин

Практичні

заняттяСамостійна

робота


ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2.

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА: ПРАКТИКА ТА

ЗВ’ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

1.

Планування ПР-діяльності

2

2

2.

Структура ПР

2

3

3.

ПР-концепція

2

2

4.

ПР-документи

2

3

5.

ПР-тексти

2

2

6.

Спічрайтинг та особисте спілкування

2

2

7.

Зовнішні ПР комунікації

2

3

8.

“Кольорові” паблік рілейшнз

2

3

9.

Комерційні паблік рілейшнз. Основні

засади комерційних паблік рілейшнз2

2

10.

Комерційні паблік рілейшнз. Економічні ПР-кампанії

2

3

11.

Політичні паблік рілейшнз. Основні засади

політичних паблік рілейшнз2

2

12.

Політичні паблік рілейшнз. Виборчі технології

2

3

13.

Соціальні паблік рілейшнз

2

2

14.

Бюджет ПР-кампаній

2

3

15.

ЗМІ як канал впливу паблік рілейшнз. Телебачення та

радіо як канали ПР-комунікацій2

1

16.

ЗМІ як канал впливу паблік рілейшнз. Преса та

Інтернет як канали ПР-комунікацій2

2

17.

Антикризовий ПР

2

0
Всього

34

38

Загальний обсяг 144 год.

в тому числі: ІІ семестр – 72 год.,

Практичні – 34 год.

Самостійна робота - 38 год.

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1.

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА: ПРАКТИКА РЕКЛАМИ


ТЕМА 1. ПРОФЕСІЙНІ СТАНДАРТИ РЕКЛАМІСТІВ — (2 год.)
Практичне заняття №1. Професійні стандарти рекламістів —

(2 год.)
Питання для обговорення:

1. Завдання курсу "Професійна підготовка: практика реклами та зв’язків з громадськістю”.

2. Обумовлення появи нових рекламних спеціальностей.

3. Рекламні професії: специфіка, проблематика, перспективи.

4. Вимоги до спеціалістів з реклами та особливості праці.

5. Засади та принципи організації рекламної діяльності.

6. Посадові обов’язки рекламістів. Організація та структура відділу. Особливості роботи рекламних відділів у різних галузях.

7. Огляд основної й додаткової літератури та джерел з реклами.


Тренінг:

 1. Студентам пропонується розділитися на дві групи і, таким чином, утворити рекламні відділи конкуруючих компаній, визначити галузь та напрямки роботи, розподілити коло обов’язків, вибрати керівника. Керівник презентує свій підрозділ та концепцію розвитку свого підприємства. Студенти пояснюють своє бачення на сутність функцій рекламіста.


Завдання для самостійної роботи (2 год.):

1. Підготувати своє бачення посадової інструкції для кожного члена команди (працівника умовного відділу). Мета – з’ясувати рівень обізнаності студентів в даній царині, визначити власний погляд студентів на обов’язки рекламіста.

2. Наукова доповідь на тему “Законодавчі акти, що регламентують діяльність менеджера з реклами: стан, проблеми, перспективи”.

Література [2, 4, 10]
ТЕМА 2. ЕТИКА ТА ПСИХОЛОГІЯ РОБОТИ РЕКЛАМІСТА.

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РЕКЛАМНОЇ КОМУНІКАЦІЇ —

(2 год.)


Практичне заняття №2. Етика та психологія роботи рекламіста. психологічні основи рекламної комунікації — (2 год.)

Питання для обговорення:

1. Основні задачі рекламної комунікації. Об’єкт та суб’єкт рекламної комунікації.

2. Етика спілкування рекламіста: внутрішня та зовнішня.

3. Психологічний аспект ефективного спілкування в рекламі. Взаємовідносини між суб’єктами рекламної комунікації. Види взаємовідносин в рекламній комунікації.

4. Технологія управних переговорів: методи переконання й фактори впливу.
Тренінги:

1. Моделювання кризових ситуацій та можливі виходи з них.

2. Менеджер з реклами у виданні проводить переговори із потенційним рекламодавцем, перемовинами з яким вже займається його колега по роботі.

3. Тренінг “Продай слона”. Одна команда має переконати іншу команду придбати новітню модель пилососа-іонізатора-стерилізатора. Протилежна команда намагається аргументовано відмовитися від цієї покупки. Потім команди міняються місцями.

4. Переговори менеджера з реклами комерційного підприємства із спеціалістом відділу реклами засобу масової інформації щодо проведення рекламної кампанії.
Завдання для самостійної роботи (3 год.).

1. Наукова доповідь: “Складові процесу рекламної комунікації”.

2. Наукова доповідь: “Етика рекламного процесу”.

3. Наукова доповідь: “Переговорний процес в рекламній комунікації”.


Література [2, 4, 10]

ТЕМА 3. РЕКЛАМНА ТЕРМІНОЛОГІЯ — (2 ГОД.)
Практичне заняття №3. Рекламна термінологія — (2 год.)
1. Експрес-опитування на тему “Рекламна термінологія”. Мета – визначити рівень знань студентів.
Питання для обговорення:

1. Специфіка рекламної термінології.

2. Проблематика формування рекламної термінології.

3. Основна рекламна термінологія.


Тренінг:

1. “Відгадай слово”. Одна команда називає опосередковані ознаки явища рекламної комунікації, а інша підбирає відповідну термінологію.


Завдання для самостійної роботи (2 год.):

1. Укласти каталог Інтернет-сайтів з рекламної термінології.

2. Укласти словник рекламного арго.
Література [2, 4, 10, 14]

ТЕМА 4. РЕКЛАМНИЙ ВІДДІЛ: ЦІЛІ, ФУНКЦІЇ, МЕТОДИ РОБОТИ — (2 ГОД.)
Практичне заняття №4. Рекламний відділ: цілі, функції, методи роботи — (2 год.)
Питання для обговорення:

1. Мета, принципи та засади функціонування рекламного відділу.

2. Основні задачі рекламного відділу. Шляхи підвищення ефективності. Специфіка та функції рекламного відділу в ЗМІ. Методики та етика роботи з клієнтами.
Тренінги:

1. Зустріч із начальником рекламного відділу засобу масової інформації.

2. Зустріч з начальником рекламного відділу комерційного підприємства.
Задавання для самостійної роботи (2 год.):

1. Скласти письмовий план переговорів щодо розміщення реклами у ЗМІ. Висвітлити позицію співробітника ЗМІ та позицію співробітника компанії, що розміщує рекламу.

2. Укласти методичні вказівки для працівників рекламних відділів.
Література [2, 4, 10]
ТЕМА 5. ВИДИ ТА ФОРМИ РЕКЛАМИ: ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА СПЕЦИФІКА ЗАСТОСУВАННЯ — (2 год.)
Практичне заняття №5. Види та форми реклами: ефективність та специфіка застосування — (2 год.)
Питання для обговорення:

1. Види реклами.

2. Відкрита та прихована реклама.

3. Зовнішня реклама. Рекламні носії. Реклама в транспорті.

4. Реклама в ЗМІ. Рекламне видання. Жанрові особливості подачі рекламних матеріалів.

5. Правила підготовки рекламно-сувенірної продукції (буклети, флаєри, листівки та ін.).6. Рекламні коди
Контрольна робота за темами 1-4.
Завдання для самостійної роботи (3 год.):

1. Підібрати приклади прихованої політичної та комерційної реклами.

2. Підібрати приклади невдалого та недоречного використання зовнішньої реклами та сувенірної продукції.

3. Створити макет буклету кафедри реклами та зв’язків з громадськістю.Література [2, 4, 10]
ТЕМА 6. СТРАТЕГІЯ І ТАКТИКА РЕКЛАМНОЇ КАМПАНІЇ —

(2 год.)
Практичне заняття №6. Стратегія і тактика рекламної кампанії —

(2 год.)
Питання для обговорення:

1. Етапи та методика формування рекламної кампанії. Складові рекламного планування.

2. Рекламний аудит: мета, процес, методика проведення. Методи комунікативного аналізу.

3. Стратегія рекламної кампанії.

4. Тактика рекламної кампанії.

5. Бюджет: види, принципи та засади формування.


Тренінги:

1. Командам – рекламним відділам треба скласти рекламний бюджет, виходячи з вихідних даних, наданих викладачем.Завдання для самостійної роботи (1 год.):

1. Провести рекламний аудит будь-якої відомої комерційної компанії на основі матеріалів друкованої реклами, теле- та радіороликів, Інтернет-реклами: аналіз тенденції, прогноз.


Література [2, 4, 6,10,11]
ТЕМА 7. РЕКЛАМА НА ТЕЛЕБАЧЕННІ (2 год.)

Практичне заняття №7. Реклама на телебаченні (2 год.)
Питання для обговорення:

1. Види телевізійної реклами.

2. Особливості створення телевізійної реклами.

3. Правила написання сценарію для рекламного ролика.

4. Організація та контроль знімального процесу.

5. Вплив телереклами.


Тренінг:

1. Написати сценарій для рекламного ролика Інституту журналістики. Хронометраж 30 сек.


Завдання для самостійної роботи (2 год.):

1. Наукова доповідь: “Сучасне українське телебачення: проблеми та перспективи рекламного ринку”.

2. Написати сценарій телевізійного сюжету про Інститут журналістики.

Хронометраж 2 хвилини.Література [2, 4, 10]
ТЕМА 8. РЕКЛАМА НА РАДІО — (2 год.)

Практичне заняття №8. Реклама на радіо — (2 год.)
Питання для обговорення:

1. Види радійної реклами.

2. Особливості створення радійної реклами.

3. Правила написання сценарію для радійного ролика.

4. Вплив радіореклами.
Тренінг:

1. Прослуховування рекламної радіопрограми.

2. Написати копірайт радійного рекламного ролика Інституту журналістики та кафедри реклами та зв’язків з громадськістю.
Завдання для самостійної роботи (1 год.):

1. Створити сценарій рекламної програми про кафедру реклами та зв’язків з громадськістю. Хронометраж 10 хвилин.


Література [2, 4, 10]
ТЕМА 9. РЕКЛАМА В ДРУКОВАНИХ ЗМІ — (2 год.)

Практичне заняття №9. Реклама в друкованих ЗМІ — (2 год.)
Питання для обговорення:

1. Види друкованої реклами.

2. Особливості створення та підготовки друкованої реклами.

3. Правила підготовки матеріалів для друкованої реклами.

4. Вплив друкованої реклами.
Тренінг:

1. Завдання для команд-рекламних відділів: створити бриф для рекламних матеріалів про кафедру реклами та зв’язків з громадськістю.Завдання для самостійної роботи (3 год.):

1. Добрати приклади невдалої друкованої реклами (не менше 5 прикладів).

2. Добрати приклади вдалої друкованої реклами (не менше 5 прикладів).

3. Створити бриф для потенційних рекламодавців газети “Сирець”.


Література [2, 4, 10]

ТЕМА 10. РЕКЛАМА В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ — (2 год.)

Практичне завдання №10. Реклама в мережі інтернет — (2 год.)
Питання для обговорення:

1. Види Інернет-реклами.

2. Особливості Інернет-реклами.

3. Правила створення Інтернет-сайту.

4. Просування Інтернет-сайту.
Тренінг:


 1. Створити проект Інтернет-сайту кафедри реклами та зв’язків з громадськістю.


Завдання для самостійної роботи (2 год.):

1. Створити план по ефективному просуванню сайту Інституту журналістики.

2. Розробити проект (концепцію) рекламного Інтернет-банеру Інституту журналістики.
Література [2, 4, 10]
ТЕМА 11. ВПЛИВ РЕКЛАМИ — (2 год.)

Практичне заняття №11. Вплив реклами — (2 год.)
Питання для обговорення:


 1. Завдання реклами.

 2. Визначення рекламного впливу.

 3. Етапи рекламного впливу.

 4. Механізми впливу.

 5. Методи впливу на аудиторію.

 6. Періодичність як чинник впливу.

 7. Шляхи підвищення ефективності рекламних текстів.


Тренінг:

1. Контрольна робота за темами 5-10.


Завдання для самостійної роботи (2 год.):

1. Наукова доповідь на тему: “Шляхи підвищення ефективності рекламних текстів”.

2. Провести аналіз рекламного тексту та вичленувати елементи впливу (письмова робота із наданням аналізованого тексту).
Література [1, 2, 3, 4, 5, 9, 10]
ТЕМА 12. МАНІПУЛЯЦІЇ В РЕКЛАМІ — (2 год.)

Практичне заняття №12. Маніпуляції в рекламі — (2 год.)
Питання для обговорення:

1. Зображальні методи маніпуляції.

2. Текстуально-лінгографічні методи маніпуляції.

3. Маніпуляція маніпуляцією як метод.


Тренінг:

1. Скласти рекламний текст із застосуванням кількох маніпулятивних технологій.


Завдання для самостійної роботи (3 год.):

1. Зробити контент–аналіз одного випуску щоденної газети на предмет виявлення маніпулятивних технологій.

2. Добрати приклади вдалої текстуально-лінгографічної маніпуляції (не менше 5 прикладів).

3. Добрати приклади вдалої маніпуляції маніпуляцією (не менше 5 прикладів).Література [1, 2, 3, 4, 5, 9, 10]
ТЕМА 13. ЕФЕКТ ПРАЙМИНГУ — (2 год.)

Практичне завдання №13. Ефект праймингу — (2 год.)
Питання для обговорення:

1. Поняття та сутність праймингу.

2. Активація праймингу.

3. Фактори, що посилюють ефект праймингу.

4. Моделі праймингу.
Тренінг:

1. Навести приклади негативних проявів ефекту праймингу.

2. Навести приклади позитивних проявів ефекти праймингу.
Завдання для самостійної роботи (3 год.):


 1. Створити сценарій рекламного ролика за принципом ефекту праймингу.

 2. Добрати приклади рекламних матеріалів із використанням ефекту праймингу (не менше 5 прикладів).

 3. Розробити пропозиції для використання праймингу у рекламі/антирекламі вступу до ЄС.


Література [3]
ТЕМА 14. ПРАВИЛА НАПИСАННЯ РЕКЛАМНИХ ТЕКСТІВ —

(2 год.)

Практичне заняття №14. Правила написання рекламних текстів —

(2 год.)
Питання для обговорення:

1. Цілі рекламних текстів.

2. Види рекламних текстів.

3. Характеристики рекламних текстів.

4. Складові рекламного тексту.

5. Правила написання рекламного тексту.

6. Засоби, які підвищують читабельність тексту.

7. Способи стимулювання запам’ятовування тексту.Тренінг:

1. Проаналізувати запропоновані викладачем рекламні тексти. Виділити порушення та переваги.


Завдання для самостійної роботи (2 год.):

1 Написати рекламний текст для кафедри реклами та зв’язків з громадськістю. Обсяг до 3000 знаків.

2. Розробити рекомендації щодо засобів підвищення читабельності текстів.
Література [1, 2, 4, 5, 7, 9, 10]
ТЕМА 15. МЕДІАПЛАНУВАННЯ — (2 год.)

Практичне завдання №15. Медіапланування — (2 год.)


Питання для обговорення:

1. Поняття та предмет медіапланування.

2. Види медіапланування.

3. Цілі медіапланування. Вимоги до цілей медіапланування.

4. Фактори медіапланування.

5. Медіаплан та його складові. Компоненти медіаплана.

6. Стратегія і тактика медіапланування.

Тренінг:

1. Контрольна робота за темами 11-14.


Завдання для самостійної роботи (2 год.):

 1. Розробити двомісячний медіаплан для рекламної кампанії (на вибір): Інституту журналістики; офтальмологічної клініки; залів ігрових автоматів.


Література [2, 4, 5, 8, 9, 10]

ТЕМА 16. ПІДГОТОВКА Й РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМНИХ МАТЕРІАЛІВ — (2 год.)

Практичне завдання №16. Підготовка й розміщення рекламних матеріалів — (2 год.)
Питання для обговорення:

 1. Рекламна формула: механізми практичного застосування.

 2. Етика підготовки рекламних матеріалів для ЗМІ.

 3. Етика підготовки рекламних пропозицій для рекламодавців.

 4. Механізми розміщення рекламних матеріалів в ЗМІ.


Тренінг:

1. Командне завдання: скласти рекламний медіа-кіт для рекламодавців (звернення до керівника, рекламна пропозиція, прайс-лист).

2. Командно-рольова гра “Рекламні переговори”.
Завдання для самостійної роботи (2 год.):

1. Знайти приклади прайс-листів в мережі Інтернет. Зробити їхню класифікацію.

2. Написати рекламний текст “під ключ” (обсяг до 2500 знаків).
Література [ 4, 5, 9, 12, 13]
ТЕМА 17. ЮРИДИЧНІ АСПЕКТИ РЕКЛАМНОЇ КАМПАНІЇ —

(2 год.)

Практичне завдання №17. Юридичні аспекти рекламної кампанії —

(2 год.)
Питання для обговорення:

1. Законодавче забезпечення рекламної діяльності.

2. Юридичні обов’язки рекламістів.

3. Правовий захист від неякісного просування. Виправлена реклама.

4. Рекламне діловодство.

5. Укладання рекламного договору.

6. Рекламна заявка
Тренінг:


 1. Проаналізувати рекламний договір. Підготувати коментарі й доповнення.Завдання для самостійної підготовки (1 год.):

1. Укласти реєстр рекламних документів.


Література [4, 5, 9, 12, 13]
ТЕМА 18. МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА — (2 год.)

Практичне завдання №18. Модульна контрольна робота – 2 год.


ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2.

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА: ПРАКТИКА

ЗВ’ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ


ТЕМА 1. ПЛАНУВАННЯ ПР-ДІЯЛЬНОСТІ — (2 год.)
Практичне заняття №1. Планування ПР-діяльності — (2 год.)
Питання для обговорення:

1. Обов’язки ПР-менеджера.

2. Аналіз діяльності компанії.

3. ПР-практика: прес-релізи, інтерв’ю, прес-конференції, співробітництво із ЗМІ.

4. ПР-аудиторія та напрямки впливу на неї.
Тренінг:

1. Скласти таблицю “Оцінка становища вашої компанії” на прикладі Інституту журналістики.

2. Скласти таблицю “Оцінка вашої продукції” на прикладі Інституту журналістики.

3. Скласти таблицю “Оцінка конкурентів” на прикладі Інституту журналістики.


Завдання для самостійної роботи (2 год.):

1. Визначити аудиторію ПР-кампанії Інституту журналістики та / або газети “Сирець”.

2. Скласти таблицю “Аналіз вашої аудиторії” на прикладі Інституту журналістики та / або газети “Сирець”.

Література [2, 5, 7]
ТЕМА 2. СТРУКТУРА ПР — (2 год.)
Практичне заняття №2. Структура ПР — (2 год.)
1. Експрес-опитування з теми: “Планування ПР-діяльності”.
Питання для обговорення:

1. Напрямки ПР.

2. Місце ПР у різних комунікаційних системах.

3. Іміджелогія в структурі ПР. Функції ПР-іміджу.

4. Матриця цілей в ПР.


Тренінги:


 1. Розділитися на дві компанії. Визначити галузь діяльності, визначити напрямки ПР-діяльності.

 2. Визначити матрицю цілей.

 3. Створити іміджевий бриф компанії.


Завдання для самостійної роботи (3 год.).

1. Наукова доповідь: “Іміджелогія в системі паблік рілейшнз”.

2. Наукова доповідь: “Складові корпоративного іміджетворення”.

3. Наукова доповідь: “Система RACE в контексті дослідницького етапу ПР-кампанії”.


Література [4, 5, 6, 7]
ТЕМА 3. ПР-КОНЦЕПЦІЯ — (2 ГОД.)
Практичне заняття №3. ПР-концепція — (2 год.)
1. Експрес-опитування з теми: “Структура ПР”.
Питання для обговорення:

 1. Мета, завдання, специфіка формування ПР-концепцій.

 2. Формування корпоративних комунікацій. Корпоративний простір. Корпоративне позиціювання.

 3. Формування корпоративного іміджу. Назва. Слоган. Місія. Легенда. Корпоративні кодекси.

 4. Фірмовий стиль в загальному контексті діяльності ПР-спеціаліста. Елементи корпоративного стилю (термінологія).

 5. Засоби залучення додаткової уваги.


Тренінг:

1. Аналіз корпоративної культури комерційного підприємства.

2. Аналіз 5 прикладів фірмових стилів.

3. Добрати засоби залучення додаткової уваги в ПР-кампанії університету імені Тараса Шевченка.


Завдання для самостійної роботи (2 год.):

 1. Студенти розподіляються на дві групи, які мають підготувати тендерну пропозицію для компанії (Інститут журналістики, кафедра реклами та зв’язків з громадськістю, газета “Сирець”), яка б включала власне ПР-концепцію, корпоративне позиціювання.

 2. Розробити, слоган, місію, легенду із залученням засобів додаткової уваги.


Література [2, 4, 5]
ТЕМА 4. ПР-ДОКУМЕНТИ — (2 год.)
Практичне заняття №4. ПР-документи — (2 год.)
1. Експрес-опитування з теми: “ПР-концепція”.
Питання для обговорення:

1. Зміст та функції ПР-документу.

2. Підготовчий етап створення ПР-документу.

3. Базові документи для ЗМІ.

4. Базові документи для спілкування з клієнтами та партнерами.

5. Базові ПР-документи компанії.

6. Корпоративні газети та журнали.

7. Складові прес-кіту.


Тренінг:

 1. Аналіз комерційних ПР-документів.

 2. Аналіз політичних ПР-документів.

 3. Аналіз корпоративного ПР.Завдання для самостійної роботи (3 год.):

 1. Створити текст документу для ЗМІ.

 2. Створити текст документу для спілкування з клієнтами та партнерами.

 3. Створити проект флаєру.

.

Література [2, 4, 5]
ТЕМА 5. ПР-ТЕКСТИ — (2 ГОД.)
Практичне заняття №5. ПР-тексти — (2 год.)


 1. Експрес-опитування з теми: “ПР-документи".


Питання для обговорення:

 1. Види ПР-текстів.

 2. Правила написання ПР-текстів. Медіариторика.

 3. Анонімність в ПР –тексті.

 4. Часовий та просторовий фактори в ПР тексті.

 5. Текст для політичного ПР.


Тренінги:

 1. Розібрати ПР-тексти політичної комунікації. Виявити особливості, зробити аналіз.

 2. Розібрати ПР-тексти комерційної комунікації. Виявити особливості, зробити аналіз.


Задавання для самостійної роботи (2 год.):

 1. Написати ПР-текст політичної комунікації.

 2. Написати ПР-текст комерційної комунікації.


Література [1,2, 4, 5, 12]

ТЕМА 6. СПІЧРАЙТИНГ ТА ОСОБИСТЕ СПІЛКУВАННЯ — (2 год.)
Практичне заняття №6. Спічрайтинг та особисте спілкування — (2 год.)
1. Експрес-опитування з теми: “ПР-тексти".
Питання для обговорення:

1. Витоки ораторського мистецтва.

2. Видатні спічрайтери.

3. Правила написання промов. 10 кроків до вдалої промови.

4. Текст виступу як документ. Тези.
Тренінги:


 1. Аналіз промов політичних діячів із прослуховуванням аудіозаписів.

 2. Аналіз інтерв’ю політичних діячів.


Завдання для самостійної роботи (2 год.):

 1. Написати текст промови для директора Інституту журналістики на одну з тем: “Болонська система: досвід Інституту журналістики”, “Журналістська весна – 2009”.

 2. Написати промову для себе на вільну тему та підготувати її до проголошення.


Література [1, 2, 4, 5]

ТЕМА 7. ЗОВНІШНІ ПР-КОМУНІКАЦІЇ (2 год.)

Практичне заняття №7. Зовнішні ПР комунікації (2 год.)


 1. Експрес-опитування з теми: “Спічрайтинг та особисте спілкування".

 2. Перевірка домашнього завдання “Промова”.


Питання для обговорення:

 1. Організація та проведення виставкової діяльності.

 2. Організація та проведення прес-конференції.

 3. Організація та проведення презентації.

 4. Організація та проведення семінарів-тренінгів.

 5. Організація та проведення клубних вечорів (party).

 6. Організація та проведення конференцій та конкурсів.


Тренінг:

1. Практикум проведення прес-конференції. Створення концепції, брифу, прес-кіту.


Завдання для самостійної роботи (3 год.):

 1. Скласти концепцію для виставкового стенду Інституту журналістики на виставці “Освіта-2009”.

 2. Зробити макет запрошення на виставковий коктейль-party.

 3. Розробити пропозиції щодо проведення конкурсу для ПР-підтримки Іміджу кафедри реклами ПР та зв’язків з громадськістю.


Література [2, 4, 5]

ТЕМА 8. “КОЛЬОРОВІ” ПАБЛІК РІЛЕЙШНЗ — (2 год.)

Практичне заняття №8. “Кольорові” паблік рілейшнз — (2 год.)
1. Експрес-опитування з теми: “Зовнішні ПР комунікації ".
Питання для обговорення:

 1. Білий ПР.

 2. Сірий ПР.

 3. Чорний ПР.

 4. Кольоровий ПР.


Тренінг:

1. Етика ПР-спеціаліста. Розбір кризових ситуацій.


Завдання для самостійної роботи (3 год.):

 1. Добрати в ЗМІ приклади білого ПР (не менше 5 прикладів).

 2. Добрати в ЗМІ приклади сірого ПР (не менше 5 прикладів).

 3. Добрати в ЗМІ приклади чорного ПР (не менше 5 прикладів)

Література [1, 3, 4, 5 10, 11]


ТЕМА 9. КОМЕРЦІЙНІ ПАБЛІК РІЛЕЙШНЗ — (4 год.)

Практичне заняття №9. Основні засади комерційних паблік рілейшнз — (2 год.)


 1. Експрес-опитування з теми: “Кольорові” паблік рілейшнз".


Питання для обговорення:

 1. Мета та завдання комерційних паблік рілейшнз.

 2. Особливості комерційних паблік рілейшнз.

 3. Аудиторія комерційних паблік рілейшнз.

 4. Розкриття інформації про компанію.


Тренінг:

Завдання для команд – ПР-відділів: 1. визначити напрямок ПР-діяльності для Інституту журналістики та газети “Сирець”;

 2. визначити аудиторію для комерційних паблік рілейшнз Інституту журналістики та газети “Сирець”;

 3. визначити основні інформаційні акценти для комерційних паблік рілейшнз Інституту журналістики та газети “Сирець”.Завдання для самостійної роботи (2 год.):

 1. Проаналізувати ПР-кампанію продукту (товару).

 2. Проаналізувати ПР-активність потужної комерційної компанії або торгівельної марки.


Література [2, 4, 5, 6, 10, 11]

ТЕМА 10. КОМЕРЦІЙНІ ПАБЛІК РІЛЕЙШНЗ — (4 год.)

Практичне завдання №10. Економічні ПР-кампанії — (2 год.)


 1. Експрес-опитування з теми: “Основні засади комерційних паблік рілейшнз".


Питання для обговорення:

 1. Зв’язки з громадськістю на фондовому ринку та реальному секторі економіки.

 2. Акценти в роботі з фінансово-інвестиційною інформацією.

 3. Шляхи підвищення інвестиційної привабливості компанії. Бізнес-план. Інвестиційний меморандум.

 4. Шляхи підвищення інвестиційної привабливості регіону.


Тренінг:

1. Особливості ПР-діяльності в різних галузях економіки: ПР в медицині, ПР в ігровому бізнесі, ПР в шоу-бізнесі. Ділова гра.


Завдання для самостійної роботи (3 год.):

1. Створити інвестиційний меморандум для комерційної компанії.

2. Створити інвестиційний меморандум для міста Ялта (або іншого міста за виключенням м. Києва).

3. Створити інвестиційний меморандум для села.


Література [2, 4, 10]
ТЕМА 11. ПОЛІТИЧНІ ПАБЛІК РІЛЕЙШНЗ — (4 год.)

Практичне заняття №11. Основні засади політичних паблік рілейшнз
Експрес-опитування з теми: “Економічні ПР-кампанії ".
Питання для обговорення:

 1. Мета та завдання політичних паблік рілейшнз.

 2. ПР в політичному консультуванні.

 3. Комунікаційні процеси в політичних паблік рілейшнз.

 4. Розкриття інформації про політика.


Тренінг:

 1. Цикли комунікативних кампаній у політичних паблік рілейшнз. Завдання для студентів: проаналізувати та розписати ПР-активність на різних етапах політичної кампанії.Завдання для самостійної роботи (2 год.):

 1. Проаналізувати ПР-кампанію політичної партії.

 2. Проаналізувати ПР-активність окремого політика.


Література [2, 4, 5, 6, 10, 11]

ТЕМА 12. ПОЛІТИЧНІ ПАБЛІК РІЛЕЙШНЗ — (4 год.)
Практичне заняття №12. Виборчі технології — (2 год.)
1. Експрес-опитування з теми: “Основні засади політичних паблік рілейшнз ".
Питання для обговорення:

 1. Місце ПР у виборчій кампанії.

 2. Політик як унікальна пропозиція.

 3. Технології формування політичного іміджу.


Тренінг:

1. Рольова гра “Структура та функції виборчого штабу”.


Завдання для самостійної роботи (2 год.):

 1. Розробити ПР-концепцію для нової політичної партії.

 2. Написати пропагандистський текст для політичної партії (на вибір).Література [2, 4, 5, 6, 10, 11]

ТЕМА 13. СОЦІАЛЬНІ ПАБЛІК РІЛЕЙШНЗ — (2 год.)

Практичне завдання №13. Соціальні паблік рілейшнз — (2 год.)
1. Експрес-опитування з теми: “Виборчі технології".

Питання для обговорення:

1. Спонсоринг як складова соціальних паблік рілейшнз. Мотивація спонсорингу.

2. Фанд-рейзинг як складова соціальних паблік рілейшнз. Мотивація фанд-рейзингу.
Тренінг:

1. Спонсоринг та фанд-рейзинг як інформаційний привід. Завдання для студентів — розробити концепцію спонсорської або благочинної акції за участю Інституту журналістики.


Завдання для самостійної роботи (2 год.):

 1. Розробити медіаплан для спонсорської або благочинної акції за участю Інституту журналістики.

 2. Розробити прес-реліз для спонсорської або благочинної акції за участю Інституту журналістики.


Література [2, 4, 5]
ТЕМА 14. БЮДЖЕТ ПР-КАМПАНІЙ — (2 год.)

Практичне заняття №14. Бюджет ПР-кампаній — (2 год.)
1. Експрес-опитування з теми: “Соціальні паблік рілейшнз".


Питання для обговорення:

 1. Цілі та завдання ПР-бюджету.

 2. Елементи ПР-бюджетування.

 3. Підходи до ПР-бюджетування.


Тренінг:

 1. Практичне ПР-бюджетування. Аналіз ПР-бюджетів.


Завдання для самостійної роботи (3 год.):

 1. Наукова доповідь “Шляхи підвищення ефективності ПР-бюджету”.

 2. Наукова доповідь “Методи визначення ефективності ПР-діяльності”.

 3. Наукова доповідь “Організація та проведення тендерів”.


Література [4, 5, 10, 11]
ТЕМА 15. ЗМІ ЯК КАНАЛ ВПЛИВУ ПАБЛІК РІЛЕЙШНЗ — (4 год.)
Практичне завдання №15. Телебачення та радіо як канали ПР-комунікацій — (2 год.)

1. Експрес-опитування з теми: “Бюджет ПР-кампаній".


Питання для обговорення:

 1. ЗМІ як засіб виходу на цільову аудиторію.

 2. Телебачення як канал ПР-впливу.

 3. Радіо як канал ПР-впливу.Тренінг:

Аналіз методів ПР-впливу на телебаченні та на радіо.


Завдання для самостійної роботи (1 год.):

1. Розробити концепцію ПР-впливу Інституту журналістики на цільову аудиторію.


Література [1, 2, 3, 4, 5, 10, 11]

ТЕМА 16. ЗМІ ЯК КАНАЛ ВПЛИВУ ПАБЛІК РІЛЕЙШНЗ — (4 год.)

Практичне завдання №16. Преса та Інтернет як канали ПР-комунікацій — (2 год.)
1. Експрес-опитування з теми: “Телебачення та радіо як канали ПР-комунікацій".

Питання для обговорення:

 1. Преса як канал ПР-впливу.

 2. Інтернет як канал ПР-впливу.

Тренінг:

 1. Особливості проведення ПР-кампанії в пресі.

 2. Особливості проведення ПР-кампанії в мережі Інтернет. Моделі Інтернет-присутності.


Завдання для самостійної роботи:

 1. Зробити аналіз ПР-активності комерційної компанії в мережі Інтернет. Виділити переваги та недоліки.

 2. Зробити аналіз ПР-активності політичного діяча в пресі. Виділити переваги та недоліки.


Література [1, 2, 3, 4, 5, 10, 11]

ТЕМА 17. АНТИКРИЗОВИЙ ПР — (2 год.)

Практичне завдання №17. Антикризовий ПР — (2 год.)
1. Експрес-опитування з теми: “Преса та Інтернет як канали ПР-комунікацій".
Питання для обговорення:

 1. Що таке “ПР-криза”?

 2. Види ПР-криз.

 3. Керування кризами.

 4. Правила поведінки у кризовій ситуації.


Тренінг:

 1. Аналіз кризових ситуацій та методики виходів з них.Література [2, 3, 4, 5 ,6]

ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ (І СЕМЕСТР)
ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ №1

Поняття і визначення "реклами".

Предмет, мета і завдання реклами.

Функції реклами.

Основні принципи реклами.

Види реклами.

Відкрита та прихована реклама.

  1   2


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка