У 2008/2009 навчальному році проведена значна робота щодо удосконалення структури підрозділів університетуСторінка4/4
Дата конвертації31.03.2017
Розмір1.3 Mb.
1   2   3   4

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА
У 2008/2009 навчальному році науково-дослідна робота в університеті проводилась відповідно до плану організації наукової діяльності та тематичного плану наукових досліджень на 2006-2008 р.р. У лютому 2009 року вченою радою університету було затверджено новий тематичний план наукових досліджень на 2009-2011 р.р.

Як і в минулі роки наукова діяльність університету спрямована на виконання фундаментальних і прикладних досліджень у галузях природничих, суспільних і технічних наук.

У жовтні 2008 року вченою радою університету було затверджено Програму розвитку фундаментальних і прикладних наукових досліджень в Університеті “Україна” на 2009-2011 роки з метою підвищення рівня та ефективності наукових досліджень за напрямами навчально-наукової діяльності університету. Реалізація основних завдань Програми сприятиме впровадженню отриманих результатів в навчально-виховний процес, підвищенню рейтингових показників і перетворенню Університету “Україна” в науково-освітню установу міжнародного рівня.

У липні 2009 р. Університет “Україна” внесено до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави терміном на 3 роки (Свідоцтво серії ВВ № 01201 від 13 липня 2009 р.).

У звітному році продовжувалась робота над виконанням профільної загальноуніверситетської теми “Розробка та впровадження у навчальний процес сучасних методів і технологій навчання та виховання людей з особливими потребами”. За даною тематикою працювали фахівці базової структури університету, Житомирського економіко-гуманітарного інституту, Рівненського інституту, Луцького інституту розвитку людини, Полтавського інституту економіки і права, Хмельницького інституту соціальних технологій. Наш університет продовжує займати провідне місце в Україні в напрямі розроблення науково-організаційних засад інклюзії студентів з інвалідністю в інтегроване освітнє середовище.

Відповідно до Тематичного плану тематика наукових досліджень підрозділів університету досить різноманітна і спрямована на пізнання та поглиблення наукових знань у багатьох галузях сучасної науки і техніки.

Науковці університету працювали над виконанням держбюджетної тематики, зокрема “Фізична працездатність та її соматовегетативне і моторне забезпечення у школярів і студентів” (державний реєстраційний номер 0107U001186, Чижик В.В., к.б.н., доцент, Луцьк); “Розробка методики реабілітації школярів, що проживають на радіоактивно забруднених територіях” (номер державної реєстрації 0108U008691, Чижик В.В., к.б.н., доцент, Луцьк); “Теоретико-методологічні основи психологічного супроводу підготовки спортсменів-інвалідів різних нозологічних груп” (номер державної реєстрації 0106U012125, Бойко Г.М., к.психол.н., доцент, Полтава); “Розробка системи соціально-педагогічної роботи в освітньому просторі: ЗОШ – ВНЗ інклюзивної орієнтації” (номер державної реєстрації 0109U004821, Чайковський М.Є., к.пед.н., доцент, Хмельницький); “Теоретико-методологічні засади формування професійних якостей у майбутніх фахівців соціальної сфери” (номер державної реєстрації 0107U000650, Галімов А.В., д.пед.н., професор, Хмельницький).

Науковці базової структури університету в м. Києві працювали над виконанням держбюджетної тематики в рамках програми Державного фонду фундаментальних досліджень, зокрема “Теоретико-методологічні та практичні засади соціалізації особистості студентів з обмеженими можливостями” Циба В.Т., д.філос.н., професор); “Математичне моделювання та розробка забезпечення інваріантного розпізнавання образів зоровими системами” (Забара С.С., д.т.н., професор); “Будова, хімічна та електрохімічна поведінка іонних розплавів, що містять метали родини лантану, в основі нових технологій синтезу боридів та трикомпонентних сполук з металами тріади феруму” (Малишев В.В., д.т.н., професор) та інші.

У звітному році продовжував нарощуватись науково-дослідницький потенціал університету. Банк завершених НДР поповнився на 72 роботи, зокрема 38 у базовій структурі університету, 9 – у Центрі високих технологій, 9 – Рівненському, 5 – Миколаївському, 3 – Вінницькому інститутах, по 2 – у Карпатському та Полтавському інститутах, по 1 – у Білоцерківському, Мелітопольському, Хмельницькому інститутах та Васильківській філії. Серед них: “Макроекономічна оцінка якості життя населення” (Гошовська В.В., Базилюк А.В., д.е.н., професор, Біла Церква); “Проблеми розміщення та утилізації фосфогіпсу – відходів суперфосфатного виробництва у м. Вінниця” (Дзюба М.О., Бондар Г.Т., Вінниця); “Педагогічні умови модернізації навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах” (Дворнікова Н.С., к.п.н., Хуст); “Розробка заходів по поліпшенню якості питної води водосховищ видами риб-меліораторів” (Лисенко В.І., д.б.н., професор, Мелітополь); “Формування ефективних ринкових земельних відносин в аграрних підприємствах” (№ 04074005697, Бабич М.М., Червен І.І., Миколаїв); “Управління формуванням капіталу виноробних підприємств” (04008И002618, Козаченко Л.А., к.е.н., доцент, Харківський Д.Ф., д.е.н., професор, Миколаїв); “Генетичні проблеми спортивного відбору” (Сергієнко Л.П., д.п.н., професор, Миколаїв); “Гендерні особливості формування самоставлення в юнацькому віці” (Камінська О.В., к.психол.н., Ставицький О.О., к.психол.н., доцент, Рівне); “Психодіагностика та психокорекція агресивності й тривожності” (Волянюк Н.Ю., д.психол.н., професор, Рівне); “Віктимологічні аспекти загальної профілактики статевих злочинів в сім’ях, які вчиняються по відношенню до неповнолітніх потерпілих” (Ложкін Г.В., д.психол.н., професор, Волянюк Н.Ю., д.психол.н., професор, Папуша В.В., Рівне) та інші.

Науковцями базової структури підготовлено ряд завершених НДР, у тому числі “Теоретичні основи та синтез тугоплавких неметалевих сполук із іонних розплавів” (Малишев В.В., д.т.н., професор); “Ресурсо- та енергозберігаючі екотехнології виробництва кераміки з використанням промислових відходів” (Крупа О.А., д.т.н., професор); “Методичні рекомендації з використанням в навчальному процесі комп’ютерної технології навчання працівників з питань охорони праці, громадських інспекторів профспілок” (Русаловський А.В., к.т.н., доцент та інші); “Інокулянт для підвищення продуктивності сої” (Антипчук А.Ф., д.б.н., професор та інші); “Дослідження впливу мобільних телефонів на імунний статус їх користувачів та перевірка можливості його захисту за допомогою пристрою “Spinop” (Павленко А.Г., д.енергоінформ.н., доцент); “Пропозиції до законодавства України у сфері адміністративно-правового регулювання прав на промислові зразки” (Берлач А.І., д.ю.н., професор, Чомахашвілі О.Ш., к.ю.н.); “Пропозиції до законодавства України щодо покращення системи надання медичної допомоги в Україні” (Берлач І.І., д.ю.н., професор, Буздуган Я.М.); “Проза Валерія Шевчука: проблеми ідіографії” (Приліпко І.Л., к.філол.н.) та інші.

Результати наукових досліджень викладачів і співробітників університету знайшли відображення у наукових публікаціях. Так, упродовж 2008/2009 н.р. було опубліковано 47 монографій, 21 підручник, 203 навчальних посібників (з них 54 з грифом МОН України), 76 методичних рекомендацій, 23 наукових збірників (з них 3 фахових), 1820 наукових статей (з них 605 у фахових виданнях), 1425 тез доповідей на конференціях різних рівнів. Опубліковано 84 наукових статей та 89 тез у зарубіжних виданнях.

Порівняно з 2007/2008 н.р. збільшилась кількість опублікованих навчальних посібників (з 187 до 203) та наукових статей (з 847 до 1820).

Найбільша кількість опублікованих монографій (10), підручників (15), посібників (83), наукових статей (388, з них у фахових виданнях – 187) у базовій структурі університету в м. Києві.

Наукова діяльність університету здійснюється професорсько-викладацьким колективом, науково-дослідною частиною і працівниками Центру високих технологій. Нині серед штатних працівників університету 112 докторів наук і 594 кандидатів наук, що складає 45,25% від загальної кількості штатних викладачів. Ще 129 докторів наук і 451 кандидатів наук працюють за сумісництвом. Науково-дослідницькою роботою займаються 1607 викладачі, що становить 59,1% від загальної чисельності.

Належна увага приділяється підвищенню наукової кваліфікації працівників університету. Нині докторантами є 54 особи, у т.ч. 26 штатних, аспірантами відповідно 207 і 89, здобувачами наукового ступеню кандидата наук 178 і 122 особи.

Упродовж 2008/2009 н.р. було захищено 2 докторські дисертації, зокрема Чоха Ю.М. (Васильків), Лаврик Г.В. (викладач-сумісник, Полтава) і 24 кандидатських дисертацій, у тому числі у базовій структурі 8, Луцькому – 5, Миколаївському – 3, по 2 – у Карпатському і Білоцерківському, по 1 – у Рівненському, Полтавському, Вінницькому та Сумському інститутах.

Для порівняння у 2007/2008 н.р. було захищено 2 докторські (викладачі-сумісники) і 14 кандидатських дисертацій, а у 2006/2007 н.р. – 4 докторських і 25 кандидатських дисертації.

Системно і успішно проводиться підготовка науково-педагогічних працівників вищої кваліфікації в аспірантурі Університету “Україна”, яка у звітному році здійснила набір за 7 спеціальностями: 08.00.04-економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності); 12.00.07-адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право; 19.00.07-педагогічна та вікова психологія; 23.00.04-політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку; 24.00.03-фізична реабілітація; 05.13.05-комп’ютерні системи та компоненти; 10.02.15-загальне мовознавство.

На І курс у 2008-2009 н.р. до аспірантури було прийнято 34 особи, а саме:

з/пШифр і назва спеціальності

Кількість осіб

З відривом від вир-ва

Без відриву від вир-ва • 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

1

11  • 12.00.07 – адміністративне право і процес;

фінансове право; інформаційне право

-

4 • 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія

1

3 • 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку

-

5 • 24.00.03 – фізична реабілітація

-

2 • 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти

-

4-

3

На 01.07.09 н.р. 8 аспірантів було відраховано за невиконання умов договору, 1-го – за власним бажанням, 1-го − переведено в інший ВНЗ, і 1-го – у зв’язку з достроковим захистом.

Станом на 01.07.09 р. в аспірантурі всього навчається 77 аспірантів, а саме:

з/пШифр і назва спеціальності

Кількість осіб

З відривом від вир-ва

Без відриву від вир-ва

1

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

2

14

2

12.00.07 – адміністративне право і процес;

фінансове право; інформаційне право1

9

3

19.00.07 – педагогічна та вікова психологія

3

6

4

23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку

3

20

5

24.00.03 – фізична реабілітація

-

6

6

05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти

-

10

7

10.02.15-загальне мовознавство

-

3

***
І-ий рік навчання

2

28
ІІ-ий рік навчання

5

18
ІІІ-ий рік навчання

2

22

Разом:

9

68

Дисертаційними роботами аспірантів керує 27 наукових керівників, з них – 13 мають науковий ступінь доктора наук.

До кафедр університету для підготовки кандидатських дисертацій прикріплено всього 36 здобувачів, а саме:


з/п

Кафедра, шифр і назва спеціальності

К-сть осіб

1

Кафедри маркетингу та фінансів:

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)6

2

Кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права:

12.00.07. – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право8

3

Кафедра психології:

19.00.07 – педагогічна та вікова психологія1

4

Кафедра глобалістики, політології та міжнародних комунікацій:

23.00.04-політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку13

5

Кафедра реабілітації:

24.00.03. – фізична реабілітація-

6

Кафедра комп’ютерної інженерії:

05.13.05-комп’ютерні системи та компоненти8

Дисертаційними роботами здобувачів керує 12 наукових керівників, 7 з яких мають науковий ступінь доктора наук.

У грудні 2008 р. впродовж сесії були проведені атестація аспірантів і кандидатські іспити з філософії та іноземної мови. Результати складання цих іспитів у всіх аспірантів і здобувачів позитивні.

У грудні 2008 р. у спеціалізованих вчених радах Національного університету державної податкової служби України були успішно захищені дисертації здобувачами Університету “Україна” Бахановою М.В. (науковий керівник – Романенко Л.Ф., д.е.н., професор) на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04-економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) та Чомахашвілі О.Ш. (науковий керівник – Лихачов С.В., к.ю.н., доцент) на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07-адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

У травні 2009 року у спеціалізованій вченій раді Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбувся успішний захист дисертації аспірантки Університету “Україна” Буздуган Я.М. на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07-адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право (науковий керівник – Берлач А.І., д.ю.н., професор).

Протягом 2008-2009 н.р. рішенням кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права було рекомендовано розглянути і прийняти до захисту 2 дисертації (здобувачів Яковчука М.Ю. та Зезеки Н.О.) на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07-адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право (науковий керівник – Берлач А.І., д.ю.н., професор) спеціалізованій вченій раді науково-дослідного інституту МВС України.

У травні 2008-2009 н.р. була проведена сесія аспірантів всіх форм і спеціальностей навчання, яка включала: заняття з філософії та іноземної мови для підготовки до складання кандидатських іспитів, які заплановані на листопад 2009 р.; прийняття кандидатського іспиту зі спеціальності 12.00.07- адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право (складало 5 осіб, всі склали на “відмінно”) та звіти аспірантів.

У травні 2009 р. Атестаційною Колегією Міністерства освіти і науки України було прийнято рішення щодо відкриття в аспірантурі нової наукової спеціальності 12.00.01-теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень.

У червні 2009р. у спеціалізованій вченій раді Східноукраїнського національного університету імені В.Даля була прийнята до захисту дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук зі спеціальності 23.00.04-політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку аспірантки університету Шаповалової А.М. (науковий керівник – Бебик В.М., д.політ.н., професор).

Рішенням Колегії ВАК України у березні 2009р. аспірантці Університету “Україна” Чомахашвілі О.Ш., яка в грудні 2008 року успішно захистила дисертацію, було присвоєно науковий ступінь кандидата юридичних наук.

За період діяльності аспірантури було захищено 6 дисертацій, а саме:


з/п

Кафедра, шифр і назва спеціальності, за якою захищена дисертація

Аспіранти

Здобувачі

Всього

1

Кафедри маркетингу та фінансів:

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)-

1

1

2

Кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права:

12.00.07. – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право3

2

5

Науковий імідж університету і якість підготовки фахівців у великій мірі визначаються рівнем розвитку і діяльністю наукових шкіл. З року в рік розвиваються, зміцнюються і нарощують свій потенціал наукові школи, які очолюють відомі вчені, доктори наук, професори П.М. Таланчук, Л.Ф. Романенко, А.І. Берлач, В.М. Бебик, С.С. Забара, М.І. Томчук, В.В. Малишев, Д.В. Чернілевський, В.Г. В’юн, П.І. Юхименко, В.І. Лисенко, М.М. Калакура та інші.

Започатковані і розвиваються наукові школи у базовій структурі (Ломачинська І.М., Лебеденко В.І., Ромоданова В.О., Антипчук А.Ф., Кураєва І.В.), Вінницькому (Красиленко В.Г.), Житомирському (Дікова-Фаворська О.М.), Карпатському (Чучка П.П., Рущак М.Ю., Бичко А.К.), Кіровоградському (Барно О.М.), Луцькому (Дем’янчук О.Н., Ягенський А.В., Биргеу М.М.), Миколаївському (Оришака Ю.М., Матвієнко Л.П., В’юн В.Г., Гаркуша О.М., Михайлик А.Г., Сергієнко Л.П.), Новокаховському (Кузнєцова Н.В., Чернявська Т.А., Юрченко С.С.), Полтавському (Опря А.Т., Бойко Г.М., Зернова В.К.), Рівненському (Ставицький О.О.), Хмельницькому (Чайковський М.Є., Галімов А.В.) інститутах. Практично у всіх структурних підрозділах університету сформовані зародки наукових шкіл і затверджені плани їх розбудови.

У звітному році плідно працювали науковці Центру високих технологій (Центр) з його 4 науково-дослідними інститутами. Впродовж звітного року виконувалось 17 науково-дослідницьких робіт, з них завершено 9, зокрема 6 в Інституті персоналізації технічних систем та захисту інформації.

Науковцями Центру розроблені і готові до впровадження цілий ряд сучасних технологій:


 • екологічно та техногенно безпечні технології знезараження стічних вод інфекційних і туберкульозних відділень лікарень і установ;

 • технології знезараження і очищення (альтернатива хлору) води водногосподарського призначення, стічних вод будь-якого ступеня забрудненості;

 • дослідження в галузі нанодіагностики пухлин та вірусних захворювань, антиоксидантній та протекторній дії наночастинок діоксиду церію при променевих ураженнях та радіотерапії пухлин, селективній фотодинамічній дії наночастинок золота з порфіринами та фулеренами в місцях злоякісних новоутворень;

 • розробка апаратно-програмного комплексу для автоматизації процесу навчання “Вчитель-учень”;

 • розробка навчально-методичних курсів по захисту інформації;

 • дослідження та проектування систем збереження інформації;

 • розробка архітектури та створення суперкомп’ютерних обчислювальних систем; та багато інших.

Як і в попередні роки продовжував працювати Центр самостійної роботи студентів з особливими потребами. На базі Центру апробовуються та впроваджуються елементи системи супроводу навчання студентів з інвалідністю. У звітному році кількість відвідувань Центру студентами становила 192. Найбільш активно працювали студенти факультетів філології та масових комунікацій, соціальних технологій та Інституту права та суспільних відносин.

Відповідно до Плану проведення наукових заходів у 2008/2009 н.р. в університеті було проведено 110 наукових конференцій, з них 18 міжнародних, 13 всеукраїнських, 8 регіональних, 27 загально-університетські, 44 студентські.

З цікавою ініціативою виступив Вінницький інститут, який щорічно проводить звітну науково-практичну конференцію професорсько-викладацького складу з опублікуванням збірніка її матеріалів.

Науково-педагогічними працівниками та студентами університету зачитано 4700 доповідей на наукових конференціях різних рівнів, у тому числі 1019 на міжнародних, 1142 на всеукраїнських, 443 на регіональних, 1140 на університетських, 956 на студентських.

Впродовж звітного року науково-дослідною частиною університету підготовлено і розіслано у структурні підрозділи 10 інформаційних бюлетенів з відомостями про проведення наукових конференцій та семінарів в Україні.

Працівниками університету підготовлено і подано 23 заявки на патенти, з них отримано 13 патентів.

Важливе місце в організації науково-дослідної роботи належить пошуку та отриманню фінансування за рахунок державних програм та грантових проектів від міжнародних фондів та організацій.

За звітний період підрозділами університету підготовлено 16 проектів на отримання грантів від міжнародних фондів і донорських організацій. Позитивне рішення отримали 11 проектів. Серед них грант Президента України на виконання проекту “Стан іхтіофауни як індикатор екологічних ризиків в гідро екосистемах України” (Мелітопольський інститут), грант від обласного управління у справах дітей, сім’ї та молоді Рівненської обласної державної адміністрації на виконання проекту “Подолання підліткової безпритульності” (Рівненський інститут), грант від Державної служби заповідної справи України та проведення навчального семінару для працівників територіальних органів Міністерства охорони навколишнього природного середовища (факультет біомедичних технологій, Київ).

Науково-дослідна частина університету підготувала 2 проекти: “Забезпечення комфортності навчання для студентів з ураженнями зору” (програма Темпус IV) і “Розвиток через спорт та освіту” (Фонд прав інвалідів, США). Івано-Франківська філія подала проект “Не бути осторонь – творити зміни” на отримання гранту від фундації короля Юрія. На жаль, решта підрозділів цьому напряму роботи не приділяє належної уваги.

В університеті належна увага приділяється організації науково-дослідної роботи студентів (НДРС) як важливому чиннику формування сучасного висококваліфікованого фахівця.

За 11 років існування в університеті створені необхідні умови для творчого наукового пошуку студентів, розкриття наукових здібностей і залучення їх до різноманітних форм науково-дослідницької роботи.

Працює студентське наукове товариство, яке сьогодні налічує 36 наукових осередків, у 17 територіально відокремлених структурних підрозділах. Мережа студентських наукових формувань включає 88 наукових гуртків, 22 СННВП, 2 КБ, які об’єднують понад 3169 студентів науковців, що становить 21,2% від загальної кількості студентів денної форми навчання.

У базовій структурі студентське наукове товариство включає 6 наукових гуртків, 9 СННВП. До наукової роботи залучено 347 студентів денної форми навчання, що становить 11,5% від їх загальної кількості.

В університеті послідовно впроваджується наскрізна тематика НДРС, яка передбачає комплексне планування і проведення науково-дослідної роботи студентів, починаючи з молодших курсів. У звітному році було затверджено 1086 наскрізних наукових тем, зокрема 568 у базовій структурі університету і 518 у ТВСП. Найбільша їх кількість затверджена у Вінницькому (132), Карпатському (124), Рівненському (118) інститутах; на кафедрі соціальної роботи (184) базової структури університету в м. Києві.

У звітному році разом зі студентами опубліковано 232 наукових статті і 771 тези доповідей на конференціях різних рівнів (проти 7 і 515 у 2007/2008 н.р.), що становить 30,9% від їх загальної кількості.

Найбільша кількість наукових праць опублікована студентами базової структури (308), Полтавського (142), Вінницького (140), Білоцерківського (102) інститутів.

Важливою подією для студентів університету стала VІ Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених “Молодь: освіта, наука, духовність”, яка щорічно проходить у квітні місяці. У роботі конференції взяли участь 487 студентів і 21 аспірант, зокрема 385 з базової структури, 94 – з ТВСП, 29 – з інших ВНЗ України (НТУУ “КПІ”, КНЕУ ім. В. Гетьмана, НПУ ім. М.П.Драгоманова, КНУ ім. Т.Шевченка, Державної академії житлово-комунального господарства, Національного авіаційного університету, Академії муніципального управління, київського коледжу зв’язку).

У рамках конференції працювали 14 секцій і 5 підсекцій, на яких було заслухано понад 335 доповідей. Як і в минулі роки, активну участь у роботі конференції брали студенти базової структури, Миколаївського міжрегіонального інституту, Білоцерківського інституту економіки та управління, Рівненського інституту, Хмельницького інституту соціальних технологій, Дубенської філії. Кращі доповідачі-студенти були нагороджені дипломами, грамотами, подяками та подарунками (173 студенти).

Активну участь наші студенти беруть і в роботі щорічної Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі”. З доповідями на дев’ятій конференції у листопаді 2008 року виступили 49 студентів університету.

Як завжди, студенти університету беруть активну участь у Всеукраїнських і загальноуніверситетських конкурсах студентських наукових робіт, на які було подано 287 робіт, з них отримали призові місця 103 студенти.

Силами університету було проведено 3 Всеукраїнських конкурси наукових робіт, у яких взяли участь 111 студентів, з яких визначено 29 призерів та іменних стипендіатів, вручено 59 заохочувальних подарунків.

У звітному році студенти університету брали участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2009 р. Так, 23 роботи студентів-переможців І туру конкурсу були направлені до базових вищих навчальних закладів для участі у ІІ турі конкурсу. Серед призерів цього престижного конкурсу є студенти Університету “Україна”. Так, студентка Царевич Юлія Мирославівна (спеціальність “Технологія харчування”, Київ, науковий керівник Ромоданова В.О.) зайняла І місце у конкурсі з питань харчової промисловості та переробки сільськогосподарської продукції. Заохочувальний диплом у цьому ж конкурсі отримала студентка цієї ж спеціальності Данкевич Людмила Анатоліївна (науковий керівник Калакура М.М.). Сертифікат учасника конкурсу з напряму “Менеджмент” отримала студентка Лучек Олена Іллівна (спеціальність “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”, Київ, науковий керівник Карпенко С.В.), відзначені дипломом студенти Буднік О.В., Заблоцька О.І., Ізваріна А.Г. (спеціальність “Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів”, Київ, науковий керівники Малишев В.В.).

Активно продовжується науково-видавнича діяльність університету. Добре налагоджена взаємодія між науково-дослідною частиною і видавничо-друкарським комплексом університету щодо підготовки і видруку наукових видань університету. У звітному році вийшли друком збірники тез доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі” і VІ Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених “Молодь: освіта, наука, духовність” (2 частини), фаховий збірник у галузі педагогічних і психологічних наук “Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами” (№5), науково-методичне видання “Вісник “Університету “Україна” (№6).

Разом з тим в організації науково-дослідної роботи ще є ряд труднощів і невирішених питань.

Не всі підрозділи університету подали пропозиції до Програми розвитку фундаментальних і прикладних досліджень в Університеті «Україна» на 2009-2011 роки», що свідчить про відсутність перспективного планування розвитку науки в окремих підрозділах.

Рейтинг ВНЗ складається з рейтингів його підрозділів, які, відповідно, базуються на показниках роботи науково-педагогічних працівників. Для підвищення рейтингу університету потрібно вводити систему стимулювання викладачів за конкретні результати їхньої роботи. На часі є запровадження індивідуальних карток звітності викладачів за показники навчальної, наукової та методичної роботи з подальшим врахуванням цих результатів в оплаті праці.

Актуальними і гострими залишаються питання фінансування матеріально-технічного забезпечення НДР. Пошук вітчизняних і зарубіжних інвесторів, упровадження результатів завершених НДР і технічних розробок, участь у різноманітних грантових і державних програмах – ось реальні шляхи для одержання додаткового фінансування НДР. На жаль, і досі повільно впроваджуються результати завершених НДР і технічних розробок. На сьогодні ми маємо 75 завершених НДР (50 із них у базовій структурі університету в м. Києві), які можуть бути впроваджені на ринку наукової продукції. Необхідно підготувати каталог завершених наукових розробок і відповідну рекламну продукцію.

Необхідно продовжити роботу щодо подання на державну реєстрацію в Українському інституті науково-технічної і економічної інформації найбільш престижних НДР. На сьогодні ми маємо 26 зареєстрованих НДР, зокрема 12 – Київ, 5 – Рівне, 4 – Біла Церква, по 2 – Луцьк, Хмельницький, 1 – Полтава.

Слід продовжити роботу щодо поліпшення матеріально-технічного забезпечення навчально-наукових лабораторій університету необхідним технологічним і лабораторним обладнанням, сучасними приладами, матеріалами.

Необхідно посилити роботу щодо опублікування результатів наукових досліджень науково-педагогічних працівників у зарубіжних виданнях, зокрема з високим імпакт-фактором. На сьогодні ми маємо 175 публікацій у зарубіжних виданнях.

Розвиток в університеті сучасних наукових напрямів неможливий без розбудови відповідних наукових шкіл, що в свою чергу вимагає відкриття нових конкурентно-спроможних спеціальностей підготовки фахівців. Необхідно доносити набутки науковців до широкого загалу шляхом проведення у всіх підрозділах наукових читань, власних наукових конференцій, семінарів, провести роботу щодо заснування нових фахових видань університету.

Слід приділити особливу увагу вирішенню кадрових питань для розширення спектру наукових спеціальностей аспірантури університету та відкриття спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій.

Потребує постійної уваги науково-дослідна робота студентів. Необхідно продовжити роботу щодо створення на всіх випускаючих кафедрах університету студентських наукових формувань у найбільш прийнятній для них формах (СНТ, науковий гурток, СННВП, КБ). Деканам всіх факультетів базової структури університету необхідно відновити роботу СНТ та СННВП факультетів.

Не можна забувати, що рівень магістерської підготовки вимагає обов’язкової апробації результатів наукових досліджень.

Викликає занепокоєння недбале ставлення до підготовки звітів керівників деяких підрозділів Університету. Якісні і змістовні звіти підготували керівники Білоцерківського, Вінницького, Горлівського, Житомирського, Карпатського, Кіровоградського, Миколаївського, Полтавського, Рівненського, Хмельницького інститутів, Інституту суспільних відносин базової структури. На жаль, Луцький інститут розвитку людини та ряд кафедр базової структури університету в м. Києві (менеджменту, клінічної психології, журналістики, поліграфічних технологій в пакованні) надіслали звіти без додатків, що ускладнило узагальнення показників наукової роботи по університету.

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Співробітництво з міжнародними навчальними закладами, науковими та громадськими організаціями проводиться у рамках виконання 40 договорів про співробітництво, які передбачають публікації статей у зарубіжних виданнях, підготовку, проведення і участь у міжнародних конференціях, обмін студентами, викладачами, науковцями. Найбільш активно міжнародна діяльність ведеться у Києві, Вінниці, Кіровограді, Луцьку, Миколаєві, Рівному, Хмельницькому.

В базовій структурі університету в м. Києві міжнародну діяльність активно здійснюють Науково-дослідний інститут нанотехнологій індустрії, Українсько-Ібероамериканський інститут, кафедра хімії та новітніх хімічних технологій.

В рамках членства університету в Альянсі університетів за демократію продовжується співробітництво з державним університетом Нью-Йорку. Проведено переговори щодо створення спільного електронного наукового видання з проблем інвалідності намічено шляхи спільних досліджень в цій галузі. Представники університету виступили з доповідями та ознайомились з досвідом роботи Азербайджанського лінгвістичного університету. Проведено переговори щодо укладання договору та подальшої співпраці наших університетів.

Відбулися 32 закордонних візити представників університету до навчальних та наукових закладів та громадських організацій Британії, Словаччини, Румунії, Росії та інших країн з метою участі у конференціях, проведення спільних досліджень, ознайомлення з досвідом роботи та налагодження нових зв‘язків.

Університет відвідали 35 закордонних фахівців з метою читання лекцій, проведення спільних наукових заходів, підготовки проектів на гранти, з ознайомчими візитами.

Півроку в Києві працював за програмою Фулбрайта професор Університету Атланти ім.. Армстронга Ед Страузер. Він підготував ряд електронних матеріалів для викладачів університету, які зараз перекладаються, За участі професора Страузера в Києві пройшов міжнародний установчий семінар представників університетів Німеччини, Росії, України, Молдови, Словаччини, присвячений створенню спільного консорціуму для розробки проекту ТЕМПУС. Проект був вчасно підготовлений і поданий, але, на жаль, не пройшов дуже жорсткого конкурсу програми. Крім того, було підготовлено проект до Американського Фонду підтримки інвалідів для пропаганди Конвенції по правам інвалідів, зокрема, під час Всеукраїнських ігор студентів з інвалідністю.

Українсько-Ібероамериканським iнститутом базової структури у м.Києві було встановлено зв’язки i підписано 8 Угод про співробітництво у сфері науки i освіти з університетами країн Латинської Америки, зокрема Перу, Чилi, Мексики i Аргентини. Виявили бажання підписати вiдповiднi угоди про співробітництво також університети Бразилії, Парагваю, Панами, Гондурасу, Сальвадору, Hiкapaгya, Домініканської Республіки i Гватемали. На сьогодні найбільш продуктивно здійснюється співпраця з мексиканським 3аслуженим Автономним унiверситетом Пуебла в галузi очищення води i повiтря, альтернативної енергетики, нанотехнологiй, бiомедичних i комп’ютерних технологiй з залученням науково-дослiдних iнститутiв Центру високих технологiй Унiверситету «Україна». Вiдбувся вiзит в унiверситет Пуебла делегації Університету „Україна” у складі 3 осіб. Найбiльш актуальною для мексиканської сторони є угода про очищення пойми двох рiчок i озера Валсекiльё за допомогою українських технологій, розглядається питання створення з Унiверситетом «Україна» спiльного пiдприємства для здiйснення цього масштабного проекту. Iншим напрямком взаемовигiдної спiвпрацi є створення в Україні «Унiверситетської клiнiки» iз залученням досвiду Унiверситету Пуебла та спiвробiтництво в бiомедичнiй галузi. Висловлено зацiкавленiсть сторін щодо створення двох-, або багатостороннього центру нанотехнологій.

Велику зацiкавленiсть у спiвробiтництвi з Унiверситетом «Україна» проявляє найбiльший у Перу унiверситет Сан-Маркос, з яким пiдписано генеральну угоду про спiвробiтництво. На сьогоднi продовжуються переговори щодо спiльних дослiджень у галузi нанотехнологiй, бiомедичних технологiй, очистки води i повiтря i альтернативнiй енергетицi, хімії в яких перуанська сторона проявляє великий інтepec.

В Аргентині підписано угоди з Нацiональним унiверситетом Ла Плата, Унiверситетом пiдприемницьких та соцiальних наук та Нацiональним Унiверситет Micioнecy, якi знаходяться в центрах розселення Української дiаспори. Заплановано створити кафедри україністики у названих університетах та відкрити в майбутньому при Університеті «Україна» кафедри аргентинської мови та спільних курсів з міжнародного туризму та готельного - ресторанного бізнесу.

Підписана також угода про співробітництво зі Столичним університетом Сант-Яго (Чілі).

Науково-дослідний інститут нанотехнологій індустрії НДІ НТІ університету “Україна” брав участь у 5-ти міжнародних та міждержавних програмах та грантах з нанотехнологій.

У рамках діючих угод по грантам з РНЦ “Курчатовський інститут”, МДУ ім. М.В.Ломоносова, Білоруським державним університетом проходять спільні наукові дослідження в галузі біонанотехнологій та наномедицини, отримані оригінальні результати по нанодіагностиці пухлин та вірусних захворювань, антиоксидантній та протекторній дії наночастинок діоксиду церію при променевих ураженнях та радіотерапії пухлин, селективній фотодінамічній дії наночастинок золота з порфіринами та фулеренами в містах злоякісних новоутворень. На 2010-2011р.р. планується участь в нових грантах з Росією, Німеччиною, Італією та Мексикою по нанотехнологіям.

У 2009-2010р.р. НДІ НТІ буде продовжувати дослідження в галузі біонанотехнології та наномедицини разом з Національним університетом ім. Т.Г. Шевченко, Національним університетом харчових технологій, Інститутом експериментальної онкології, патології та радіобіології ім. Кавецького, Інститутом мікробіології та вірусології ім. Заболотного, планується під егідою університету “Україна” та безпосередньо за участю НДІ НТІ створювати Центри переваги по пріоритетним напрямкам нанотехнологій.

Кафедра хімії і новітніх хімічних технологій активно підтримує міжнародні зв‘язки із зарубіжними навчальними та академічними закладами, зокрема, підписані угоди про співробітництво з Університетом промислових термічних систем (Франція, Марсель), Інститутом хімії (Словаччина, Братислава), Інститутом фізичної хімії (Румунія, Бухарест) та Інститутом хімії (Китай, Пекін). Співробітництво ведеться в галузі високотемпературної електрохімії, сторони обмінялись візитами, що дозволило ближче познайомитись з організацією навчально-наукового процесу.

Налагоджуються закордонні творчі контакти університету. З великим успіхом виступила наша творча делегація на міжнародному фестивалі „Морська мушля” у Болгарії. Формується група учасників для участі в Міжнародному фестивалі народної творчості осіб з обмеженими можливостями здоров‘я у Москві.Вінницький соціально-економічний інститут співпрацює з Російською Федерацією: Православним Свято-Тихонівським гуманітарним університетом Росії (м. Москва) та Бєлгородським університетом споживчої кооперації Російської федерації (м. Бєлгород). Крім того, ряд кафедр підтримують міжнародні зв’язки без укладання договорів з Молдовою, Росією, Білоруссю, Польщею, Сербією. Співробітниками регулярно публікуються статті в міжнародному збірнику праць «Философия 21-го века» (м. Вороніж, Росія). Викладачі виступили з доповідями на Міжнародних заходах: Конференції Європейської спілки психотерапевтів, семінарі в Інституті математики (м. Кишинів, Республіка Молдова).

Вінницьким інститутом були організовані власні заходи міжнародного рівня. Зокрема, проведена V Міжнародна науково-методична конференція “Розвиток духовності та професіоналізму в умовах глобалізації”, в якій взяли участь представники Білоруського державного університету, Вільнюського педагогічного університету (Литва), Забайкальського державного гуманітарно-педагогічного університету, інших вищих навчальних закладів Москви, Архангельська, Пензи, Нижнього Новгороду, (Росія). У наступній конференції запланована участь вчених з Росії, Білорусі, Литви.Створено Центр креативних дидактичних технологій по лінії взаємодії з Міжнародною академією наук педагогічної освіти. Проведено круглий стіл на тему «Соціальна політика і проблеми європейської інтеграції» за участю гостей з Чехії та Естонії.

Ряд викладачів ВСЕІ є членами міжнародної організації з оптичної техніки та оптоелектроніки, яка регулярно проводить міжнародні наукові конференції і випускає збірники матеріалів цих конференцій. Тематика спільних наукових досліджень – оптоелектроніка, розпізнавання зображень, нейрокомп´ютери.

Кіровоградський інститут розширює географію міжнародних зв’язків з навчальними закладами країн ближнього зарубіжжя в рамках договорів з Гомельським державним університетом ім. Ф.Скорини (Республіка Білорусь, м. Гомель) та Могильовським державним університетом ім. А. Кульшова (Республіка Білорусь, м. Могильов), Санкт-Петербурзьким інститутом гуманітарної освіти. Також продовжуються міжнародні зв’язки з Московською академією економіки і права (Росія) та Мозирським Державним педагогічним університетом ім. І. П. Шемякіна

Відбувається обмін науково-методичними матеріалами та кадрами з зарубіжними колегами з Люблінського державного університету ім. Марії Склодовської-Кюрі (Польща).Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна» заключив угоду про співпрацю з Познанською сільськогосподарською академією імені Августа Цешковського (Польща) щодо обміну науково-технічною інформацією, популяризації та виконання науково-дослідницьких завдань з вивчення та охорони навколишнього середовища, обміну досвідом та здійснення екологічних проектів. Зокрема, в рамках даного проекту запланували створення українсько-польсько-англійського словника для студентів спеціальності «Туризм».

Розпочато переговори про підписання угоди про міжнародну співпрацю між ЛІРоЛ Університету «Україна» та Коледжем м.Бяла-Подляска.

У науковому проекті з Гданською медичною академією заплановано 2 кандидатські дисертації. У результаті співпраці з Університет Тіабурга, Нідерланди випущені статті у фахових виданнях за напрямом співпраці: Психологія DS – 14. Відбулась участь у засіданнях робочої групи з реабілітації та фізіології навантаження кардіологів Європейського товариства, результатом якого є міжнародні публікації.

У Миколаївському міжрегіональному інституті найбільш плідна співпраця налагоджена з рядом вищих навчальних закладів Росії (Омським державним університетом ім. М. Достоєвського, Ростовським-на-Дону філіал Санкт-Петербурзького університету культури і мистецтв, Челябінською академією культури і мистецтв, Сибірським філіалом Російського інституту культури). Зокрема, укладено договір про співробітництво з Волгоградським інститутом мистецтв і культури.

Активно розвивається міжнародне співробітництво в галузі туристичного та готельного бізнесу з Європейською асоціацією шкіл туризму та готельного бізнесу (Австрія) в рамках програми АСЕАН, що передбачає партнерський обмін викладачів, студентів, підвищення кваліфікації.

В рамках договору про співробітництво з Міжнародним Фондом соціальної адаптації, регіональним університетом Буде, проекту «Україна – Норвегія» №18/08 від 20 серпня 2008 року у вересні 2008 року проведена перепідготовка офіцерів запасу і членів їх сімей зі спеціальності «Комерційна діяльність». учасники наукових шкіл інституту традиційно беруть участь у Міжнародному конгресі славістів (Італія, Верона). Цього року інститут отримав листа від оргкомітету про високий рівень зроблених наукових доповідей щодо малодослідженої проблеми розвитку літератури російської еміграції.

У 2008 – 2009 н.р. для викладання лекцій, проведення тренінгів, сприяння науковій роботі студентів і викладачів інститутом були запрошені іноземні викладачі та науковці з Австрії, Німеччини, США.

За означений період ряд викладачів були відряджені за кордон для участі у наукових заходах. Викладачі інституту досліджували досвід діяльності оздоровчо-реабілітаційних закладів Чехії (м. Карлові Вари), а також здійснювали дослідження світової економіки у Швеції.

У Полтаві у 2008-2009 н. р. на кафедрі перекладу та іноземних мов підтримувалися міжнародні зв’язки, встановлені у 2001 році з американським університетом (Лі університет, Клівленд, штат Теннессі).

З січня 2009 року на кафедрі перекладу та іноземних мов працював волонтер Корпусу Миру Берта Швайнбергер, яка читала англійською мовою курс економічних дисциплін майбутнім перекладачам, а також практичний курс англійської та німецької мов для студентів соціально-гуманітарного факультету інших спеціальностей; зі студентами 4-го курсу спеціальності «Переклад» проводилася усна перекладацька практика.Рівненським Інститутом укладено 2 договори про співпрацю з Університетом менеджменту і адміністрації в Замості (Польща) та Анапським філіалом Московського державного гуманітарного університету імені М.Шолохова.

З метою вдосконалення професійних навичок студентів спеціальності «Соціальна робота» та налагодження волонтерської діяльності налагоджено партнерські стосунки з Християнською спілкою молоді (YMCA), що передбачає роботу студентів у таборах молоді в Швеції та США.Хмельницький інститут соціальних технологій Університету «Україна» здійснює співпрацю з Вищою Педагогічною Школою в Лодзі (Польща). Співробітництво розпочалась співпраця в галузі педагогічної освіти, що передбачає двосторонній обмін викладачами, науковими співробітниками і студентами, досвідом в галузі навчання фахівців гуманітарних спеціальностей, підготовки дидактичних матеріалів і впровадження сучасних методів навчання.

В той же час міжнародна діяльність університету потребує особливої уваги керівників підрозділів і подальшої активізації. Необхідно переглянути список договорів, по кожному договору скласти конкретний план заходів. Налагоджені персональні зв‘язки необхідно переводити у ранг офіційних договорів.

Підрозділи мають більш активно шукати партнерів для подання проектів на гранти, відшукувати нові джерела фінансування стажувань, обміну викладачами та студентами. Треба включити в план наступного навчального року подання якнайменше одного проекту від кожного ТВСП та факультету базової структури.

Для активізації пошуку нових партнерів та представлення університету широкому міжнародному загалу необхідно відкрити англомовну сторінку на сайті університету.


ЦЕНТР ПОЛІТИЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ
За звітний період Центром політичних комунікацій, аналізу та прогнозування разом з кафедрою глобалістики, політології та паблік рилейшнз було здійснено наступні заходи, спрямовані на покращення корпоративного іміджу університету:

 • Скоординовано теми дисертаційних досліджень аспірантів (23 особи) та здобувачів наукового ступеня кандидата політичних наук (11 осіб) з науковими темами роботи Центру політичних комунікацій.

 • Здійснено 12 іміджевих публікацій на тему давньої української історії в газеті «Голос України», які мали бурхливий суспільний резонанс.

Зокрема, індекс цитування і передруків згаданих статей в Інтернеті становив 31 тис. посилань в Україні та за її межами (Австралія, Білорусь, Казахстан, Німеччина, Ізраїль, Росія, США, Швейцарія і т.ін.).

Серед таких передруків та посилань варто назвати публікації газет «Комсомольская правда», «Аргументы и факты», «Российская газета» , «Российский исторический журнал», (Російська Федерація), «Экспресс» (Кахахстан), «24» (Україна).

Не обминули увагою ці публікації і телепрограми телерадіокомпаній ТВС (Москва), СТБ (Київ), КРДТРК (Київ і область), радіопрограми «Эхо Москвы», Радіо «Промінь», Радіо «Культура» (Україна), Радіо Чикаго (російськомовне).

На першому каналі Національної радіокомпанії України (НРКУ) започатковано недільну авторську програму В.Бебика «З глибини тисячоліть» (07.55 - щонеділі). • Проведено 2 загальнонаціональних соціологічних дослідження – спільно з Всеукраїнською асоціацією політичних наук та провідними політологічними кафедрами наступних ВНЗ України:

Національної академії державного управління,

Київського національного університету ім. Т.Шевченка,

Донецького національного університету,

Горлівського інститутуУніверситету «Україна»,

Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля,

Харківського національного університету ім. В.Каразіна,

Харківської державної академії культури,

Сумського педагогічного університету ім. А.Макаренка,

Львівського національного університету ім. І.Франка,

Волинського національного університету ім. Л.Українки,

Волинського інституту ім. В.Липинського,

Хмельницького інституту ім. митрополита Володимира,

Дніпропетровського регіонального інституту НАДУ,

Кіровоградського інституту розвитку людини Університету «Україна»,

Ужгородської богословської академії ім. св. Кирила і Мефодія,

Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича,

Херсонського державного університету,

Одеської національної академії зв’язку ім. О.Попова.

Результати згаданих досліджень регулярно публікуються в журналах «Віче», «Політичний менеджмент», «Соціальна психологія», «Практична психологія та соціальна робота», газетах «Голос України», «Урядовий кур’єр», «Україна молода». • Оновлено редакційну колегію та поновлено випуск університетського фахового журналу «Освіта регіону. Політологія, психологія¸ комунікації», який став помітним явищем в науково-експертному політологічному середовищі України.

 • Проведено понад 25 іміджевих телевізійних програм на «5 каналі», УТ-1, КРТ, КРДТРК та понад 140 радіопрограм на радіо «Ера», Першому каналі НРКУ, 105 – ФМ, Music –радіо та ін.

 • Захищено 2 дисертації (Н.Кочура, зав. відділу Центру – кандидат філософських наук, Л.Стасюк, заст. дир. Луцького інституту – кандидат політичних наук), рекомендовано до захисту 2 дисертації (Н.Шаповалова, Н.Трач – політичні науки).

 • Підготовлено і передано документи до ВАК України на отримання журналом «Освіта регіону. Політологія, психологія¸ комунікації» статусу фахового видання з психології та соціальних комунікацій.МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА
В університеті створена матеріально-технічна база, яка відповідає вимогам державного стандарту і дозволяє повноцінно здійснювати навчально-виховний процес на достатньо високому рівні.

Забезпечення навчання студентів в університеті у 2008/2009 навчальному році господарськими службами проводилось відповідно до затверджених навчальних планів, планів розвитку матеріально-технічної бази та вимог повсякденного життя.

Загальна площа навчально-лабораторних приміщень, приміщень для науково-педагогічних працівників та адміністративно-допоміжного персоналу у базовій структурі становить 14912,2 м2 у ТВСП – 196650 м2.

Власні площі базової структури складають 9921 м2, ТВСП – 42098 м2.

За звітній період власну площу придбали Білоцерківський інститут економіки та управління – недобуд площею 1213 м2.

Упродовж навчального року проводилась робота по зміцненню матеріально-технічної бази навчання як базової структури так і більшості ТВСП.

В базовій структурі закінчено розміщення інженерно-технологічного інституту в навчальному корпусі № 1. Створені умови для тимчасового розміщення лабораторій з автомобільного напрямку. Проводились роботи з вдосконалення інженерних систем навчальних корпусів по вул. Львівській, 23, в тому числі систем, які забезпечують пожежно-охоронну безпеку, вентиляцію та умови для безбар’єрного пересування і навчання студентів з особливими потребами.

У Карпатському інституті підприємництва обладнано читальний зал на 33 посадових місця, розпочато будівництво спортивного комплексу, введені в експлуатацію службові кімнати для викладачів, закінчено будівництво покрівлі над корпусом № 3. Витрати на створення матеріально-технічної бази в інституті за 2008/2009 навчальний рік склали 756,9 тис. грн, або 17 % від загальних витрат.

У Мелітопольському інституті екології та соціальних технологій завершено ремонт та реконструкцію учбового корпусу, в тому числі облицювання фасаду та монтаж пожежної сигналізації.

У Луцькому інституті завершено ремонт фасаду навчального корпусу, ремонт та реконструкцію котельні, закінчуються ремонтно-будівельні роботи конференц. залу.

У Рівненському інституті придбано поштовий та файловий сервер, на якому розміщено сайт інституту.

В Дубенській філії завершується виготовлення проекту добудови приміщення по вул. Шевченко, 14.

В Дніпропетровській філії створено комп’ютерний клас на 8 комп’ютерів.

Продовжувалась робота по зміцненню комп’ютерного та інформаційного забезпечення навчального процесу як в базовій структурі так і в ТВСП.

В навчальному процесі широко використовуються сучасні Web-технології, які дозволяють впровадити інтерактивну взаємодію викладача і студента.

В 2008/2009 значна робота проведена спеціалістами базової структури щодо організації і проведення відеолекцій. На даний час вже прокладена оптоволоконна лінія до серверної університету, підписаний договір та виконане підключення до мережі асоціації „Уран”. Ведуться роботи по вдосконаленню програмної частини проекту, налагодженню додаткового серверу.

Практично у всіх підрозділах університету проведені ремонти матеріально-технічної бази, в тому числі їдалень, буфетів, медичних пунктів, реабілітаційних центрів. Вчасно і якісно проводилось транспортне забезпечення всіх заходів, які проводились в університеті.

З 01 вересня поточного року вступає в дію І черга оздоровчої бази в смт Міжгір’я Закарпатської області.

Разом з тим, матеріально-технічна база забезпечення навчального процесу потребує значного розширення, удосконалення і поліпшення.

Є цілий ряд недоліків, які негативно впливають на виконання основних завдань. Так із-за недостатнього фінансування базовій структурі не вдалося здати в експлуатацію навчальний корпус № 3, ряду ТВСП придбати власні приміщення. • Не відповідає нормативним вимогам навчальна площа приміщень на 1 студента денної форми навчання в базовій структурі м. Київ (2,02), в Білоцерківському інституті економіки та управління (6,3), Вінницькому соціально-економічному інституті (6,4), Житомирському економіко-гуманітарному інституті (5,0).

 • Недостатня кількість комп’ютерів з розрахунку на 100 студентів денної форми навчання у Житомирському економіко-гуманітарному інституті.

 • Потребує збільшення фонд навчальної літератури з розрахунку на 1 студента денної форми навчання в Горлівському інституті та в Житомирському економіко-гуманітарному інституті.

 • Суттєво знизив темпи роботи видавничо-друкарський комплекс базової структури – видрук навчально-методичної літератури зменшився в 10 раз, у порівнянні з минулим роком.

 • Не завжди своєчасно і якісно виконувались доручення керівництва університету: заявки інститутів, факультетів, кафедр і відділів.

 • Керівники ТВСП недостатньо приділяють уваги питанням розширення площ власних приміщень, пошуку можливостей зменшення оренди і її оплати.

 • Не знята проблема забезпечення навчального процесу технічними засобами навчання, навчальною та науковою літературою.

 • Гострою залишається проблема матеріальної бази самих господарських служб (приміщення, майстерні, інвентар, ремонтні матеріали). В базовій структурі відсутнє приміщення під гараж.

 • Залишається проблема забезпечення іногородніх студентів житлом у базовій структурі університету.

 • Відсутня чітка база даних про наявність у підрозділах матеріальних цінностей. Потребує удосконалення в цілому їх облік. Не із всіма матеріально-відповідальними особами укладені угоди про їх відповідальність.

В планах базової структури на новий навчальний рік передбачається здача в експлуатацію навчального корпусу № 3 по вул. Львівській, 23 в м. Києві. Виготовлення проектної документації на будівництво багатофункціонального корпусу (23 поверхи) з кіноконцертним залом та їдальнею-рестораном. Облаштування спортивно-оздоровчого табору університету на Кінбурнській косі в Миколаївській області. Закінчити будівництво ІІ черги оздоровчої бази в смт Міжгір’я Закарпатської області.

В Рівненському інституті розвитку людини планується створення ще 1 комп’ютерного класу на 10 місць, лабораторії з криміналістики, спеціалізовану аудиторію – зал судових засідань, біологічної лабораторії.

В Карпатському інституті підприємництва – придбання власних приміщень, в тому числі під спортивний зал, будівництво 15-ти квартирного будинку.

В Луцькому інституті – будівництво гуртожитку, спортивного майданчику з синтетичним покриттям та ігрової спортивної зали.

В Білоцерківському інституті економіки та управління сплановано придбання обладнання поліграфічного центру, створення власної спортивної бази.

Горлівський інститут планує завершити реконструкцію навчального корпусу, створення реабілітаційного центру, бази відпочинку у м. Святогорськ, розпочати будівництво літнього спортивного комплексу на території інституту, придбати автомобільний транспорт.

Хмельницький інститут соціальних технологій планує провести реконструкцію оздоровчого табору в с. Давидківці Хмельницького району, добудувати мансардний поверх в приміщенні корпусу № 1 по вул. Толбухіна, 2-а, обладнати студентський сквер та встановити пам’ятник Г.С. Сковороді.

В новому навчальному році керівникам ТВСП, директорам інститутів, деканам факультетів, враховуючи проходження в 2010 році повторної акредитації, потрібно: 1. всі показники щодо матеріально-технічного забезпечення навчального процесу привести до нормативних вимог;

 2. привести у відповідність порядок обліку матеріальних цінностей, їх збереження, переміщення і списання;

 3. більш активно включитись в процес придбання власної навчальної бази;

 4. приділити увагу по вдосконаленню організаційно-штатної структури господарських служб;

 5. підвищити якість проведених робіт і ремонтів;

 6. більш активно проводити пошук та впровадження додаткових платних послуг;

 7. посилити роботу серед студентів по дбайливому відношенню до навчальних меблів, приладів, інвентарю. Залучати їх до відновлення пошкодженого майна;

 8. посилити вимоги до підлеглих щодо збереження та створення матеріально-технічної бази навчання.


Відповідальність за зміст, показники та таблиці розділів звіту:
Вступ - Фесюк П.В., Коляда О.П.
ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ - Романенко Л.Ф., Фесюк П.В., Сухицька Н.В., Довгань В.С., Волинчук О.А., Подиряко В.І., Діденко Т.О., Гудима О.Я., Мединська Л.О.
Науково-дослідна робота - Кольченко Г.О., Нікуліна Г.Ф., Денисенко Н.В.
МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ- Кольченко Г.О., Чабанний В.Ф.
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА - Поліщук П.П
ЦЕНТР ПОЛІТИЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ - Бебик В.М.
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка