У 2008/2009 навчальному році проведена значна робота щодо удосконалення структури підрозділів університетуСторінка2/4
Дата конвертації31.03.2017
Розмір1.3 Mb.
1   2   3   4
науково – практичні конференції: «Сучасні технології зміцнення та відновлення здоров'я»(Луцьк), «Перспективи розвитку екологічного туризму в Україні», «Новітні технології підготовки фахівців вищої школи в сучасних умовах. Секція комп'ютерні технології: проблеми та перспективи» (факультет комп'ютерних технологій у м. Святогірськ Донецької обл.) круглі столи: «Документознавство та інформаційна діяльність:актуальні проблеми галузі», «Українська журналістика та видавнича справа: час, пошук, відповідальність», методичні семінари: «Вища математика в економіці та комп'ютерних технологіях», «Особливості індивідуального диференційованого підходу до викладання математичних дисциплін у вищих навчальних закладах і школах України».

Науково-методична робота в університеті спрямована на підвищення професійної майстерності, розвиток творчості та ініціативи викладачів. Як результат, підвищився рівень проведення лекцій, значно розширився діапазон методів навчання. Лекції стали більш чіткими,організованими, посилилася їхня практична спрямованість. Урізноманітнилась структура практичних занять. Школи молодого викладача, педагогічної майстерності забезпечують прискорене, послідовне впровадження в практику роботи викладачів інтерактивних форм навчання. Чітка система відкритих забезпечує високу методичну культуру і результативність праці педагога. Програмний матеріал навчальних курсів викладався у тісному зв’язку з практичними реаліями і особливостями суспільно-економічного і політичного життя держави, що сприяє підвищенню світоглядного та професійного рівня студентів університету.

Викладачі працювали над удосконаленням рівня методичного забезпечення викладання навчальних дисциплін. Ними виконані плани підготовки і навчально-методичні рекомендації щодо поліпшення проведення лекцій, практичних,семінарських занять, контрольних і курсових робіт тощо.

Наприклад, на кафедрі загальноекономічних дисциплін викладачем Антоненко Д.Є. оновлено задачі і тести до проведення ККР з економічної теорії та економіки підприємства,запропоновано методичні вказівки до виконання курсової роботи з економіки підприємства. Доцентами Сліпенчук О.П., БутенкоЛ.Ф.,Солопко В.М.,Покровською Н.В. розроблено тематику та методичні поради щодо проведення Комплексної контрольної роботи ( ККР) з усіх навчальних курсів. ПокровськаН.В. підготувала методичні рекомендації студентам до підготовки курсових робіт з макроекономіки,а Солопко В.М.-методичні вказівки по виконанню економічної частини дипломних робіт факультету комп’ютерних технологій. На кафедрі хімічної технології Тн і СМ підготовлені методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Основи технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів» МалишевВ.В., Гладка Т.М.,УрсулякЛ.В.; методичні вказівки з практичних занятьз курсу «Основи наукових досліджень» Малишев В.В.,Клименко С.В.,Клименко В.С.;методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт та методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу «Фізична та колоїдна хімія» Мраморнов Б.С.,Малишев В.В., конспект лекцій з дисципліни « Основи матеріалознавства ТН і СМ». Колективом авторів кафедри запропоновано навчально - методичне видання «Вироби будівельної кераміки, методи випробувань» Малишев В.В., Величко Ю.М., Гладка Т.М., Туманська О.В.На кафедрі менеджмент організацій по курсу «основи менеджменту» підготовлені методичні вказівки до написання випускної роботи з напряму 0502 «менеджмент» та методичні вказівки до написання випускної роботи магістра авторів Пішеніної Т.І.,Страшного В.І., Лавриновича В.В., Жукової Л.А., Дробот О.В., методичні вказівки до написання курсової роботи

Виконали заплановану роботу решта викладачів університету

Аналіз протоколів засідання кафедр показав, що засідання проводяться відповідно до плану роботи. На кожному засіданні розглядається не менше двох основних питань щодо організації навчально-виховного процесу та проведення науково-дослідницької роботи.

Разом з тим є ряд недоліків у роботі колективу,які необхідно ліквідувати. Зокрема, підняти рівень виконавської дисципліни науково-педагогічних працівників, усім кафедрам необхідно привести у відповідність до нормативної бази документацію: індивідуальні плани роботи викладачів, журнали академічних груп, робочі програми, НМКД.

З метою запровадження в навчальний процес відповідних вимог методичного забезпечення була здійснена перевірка документації шістнадцяти кафедр базової структури. Усі ТВСП комісіями МОН України та Державної інспекції. Під час перевірки здійснена практична допомога по оформленню індивідуальних планів, робочих навчальних програм, навчально-методичних комплексів дисциплін.

Викладачами з кожної навчальної дисципліни розроблено навчально-методичні комплекси, в яких дається пояснювальна записка, тематичний план .навчальна програма, список рекомендованої літератури, перелік тем семінарських, практичних, лабораторних занять, методичні рекомендації для студентів денної форми навчання, методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання, тематика контрольних робіт, контрольні питання до іспиту, комплексні контрольні завдання.

До частини навчально-методичних комплексів є зауваження, а саме:

- НМКД не повністю укомплектовані;

- Посилання на застарілі літературні джерела;

- Відсутні посилання на сторінки, які необхідно опрацювати студентам;

- Література не розділена на основну і допоміжну.

В університеті здійснюється підготовка документів на підручники та навчальні посібники щодо надання грифа Міністерства освіти і науки України. Формує інформаційний банк даних з питань створення підручників. Для науково-педагогічних працівників кафедр Відділ розробив інструктивно-методичні матеріали з класифікацією основних видів методичних видань, новими вимогами на подання документів для отримання грифу МОН, основними вимогами до системного формування НМКД, зразками оформлення титульних сторінок робочих навчальних планів і програм та інших документів навчального характеру по спеціальностях і дисциплінах.

Управління навчально-виховної роботи сумісно з видавничо-друкарським комплексом підготували нову редакцію Положення «Про порядок підготовки до друку, визначення накладів і термінів виготовлення та розподіл видавничо-друкарської продукції в університеті «Україна»

Протягом року викладачами велась належна робота по створенню конспектів лекцій, навчально-методичних посібників. У 2008/2009 році в університеті видано монографій - 41, підручників - 23 (з них – 6 з грифом МОН), навчальних посібників - 191, курсів лекцій - 30, методичних матеріалів -77, навчальних посібників -54. У типографії ВДК університету надруковано наукових видань - 8, навчальних посібників – 17, методичних матеріалів -14, конспектів лекцій – 4 (опорних конспектів- 1)

Необхідно зосередити увагу на розробці та виданні опорних конспектів лекцій та підготовці електронних варіантів методичних рекомендацій для студентів.

Особливої уваги потребує розробка методичних матеріалів для організації самостійної та індивідуальної роботи.

Університет здійснює підготовку фахівців на підставі ОКХ, ОПП та навчальних планів, погоджених з головами науково-методичних комісій за фахом науково-методичного Центру вищої освіти МОН України та затверджених в установленому порядку.

В освітньо-професійних програмах визначено зміст підготовки фахівців, нормативний термін навчання, кваліфікацію, анотації дисциплін, форми підсумкового контролю та державної атестації. Навчальні плани розроблені на підставі освітньо-професійних програм та структурно-логічних схем підготовки відповідно до галузевих стандартів. Вибіркова частина навчального плану за вибором студентів містить по декілька предметів та сприяє вирішенню питання індивідуалізації навчання, зокрема для студентів з особливими потребами.

Відповідно до навчальних планів щорічно розробляються робочі навчальні плани. Робочі навчальні плани розроблені з усіх напрямів підготовки .

Розроблені в університеті навчальні і робочі програми дисциплін відповідають вимогам «Положення про організацію навчального процесу ВНЗ України». На кафедрах сформовані бібліотечки підручників та посібників, зібрані плани семінарських, практичних занять, завдання до лабораторних робіт, методичні вказівки і тематика контрольних, курсових робіт (проектів), контрольних завдань для перевірки знань, програми практик, методичні матеріали до виконання дипломних робіт, критерії оцінювання знань і вмінь.

В роботі з методичного забезпечення є певні недоліки. Деякі ОКХ та ОПП складені по застарілим стандартам. З частини курсів робочі програми не відповідають вимогам за структурою та змістом. Відсутній розподіл годин за семестрами, перелік тем, які вносяться на самостійне опрацювання. Недостатня забезпеченість завданнями і методичними рекомендаціями для самостійної роботи студентів.

Редакцією ВДК за період з 01.08.08 по 01.07.09 опрацьовано навчально-методичної літератури:

- підготовлено до друку навчальних посібників – 42;

- методичних видань – 32;

- періодичні наукові видання та тези наук. Конференцій – 8;

- знаходяться в процесі опрацювання – 22.

Комерційний відділ протягом зазначеного вище періоду уклав договори про співпрацю з книготоргівельними підприємствами України:

м. Київ – 2, м. Харків – 3, м. Львів – 2, м. Донецьк – 2, м. Суми – 2, м. Володимир-Волинський – 1, м. Івано-Франківськ – 1.

За цей період було продано 5533 (п’ять тисяч п’ятсот тридцять три) одиниць книжкової продукції на суму 135000,00 (сто тридцять п’ять тисяч) гривень, з них на реалізації залишається на даний момент на суму 28000,00 (двадцять вісім тисяч) гривень. Перераховано до благодійного фонду – 49090,00 (сорок дев’ять тисяч дев’яносто) гривень.

Також була здійснена рекламна розсилка комплектів (каталог, прайс-лист, буклет) по навчальних закладах міст Києва, Харкова, Львова, Чернігова, Запоріжжя, Луцька, Сум, Одеси, Чернівців, Дніпропетровська, Донецька, Вінниці, Хмельницька, Житомира, Черкас та Кіровограда. Загальна кількість розсилки складає понад 500 комплектів. З них зробили замовлення такі навчальні заклади: Білоцерківський коледж сервісу та дизайну, Київський Геологорозвідувальний технікум, Київський Національний Університет Культури та Мистецтва, Львівський НУ ім. І.Я. Франка, Інститут післядипломної освіти, ЦПТО – 1 м. Миколаїв.

За цей же період співробітники ВДК взяли участь у книжкових виставках:

1. 11 – 14 вересня 2008 р. – «15 Форум видавців», м. Львів.

2. 8 – 11 листопада 2008 р. –ХІ Київський міжнародний книжковий ярмарок «Світ книги – 2007», м. Київ.

3. 19 – 21 Лютого 2009 р. –Міжрегіональна спеціалізована виставка – ярмарок «Світ книги – 2009», м. Чернігів.

4. 20 – 23 березня 2009 р. – ІІІ Київський Весняний Книжковий ярмарок «Медвін», м. Київ.

5. 23 – 25 квітня 2009 р. – Х Ювілейний Міжнародний фестиваль «Світ книги», м. Харків.

На цих виставках реалізовувалась література, здійснювалась презентація видавництва та видань. Завдяки цим виставкам була налагоджена співпраця з: ТОВ Книгарня «Є», ПП Лозова, ДП Авіоніка-Харків, ПП Береза Н.В. , ЦПТО – 1, Інтернет-магазин «petrovka.ua».

ІІІ. Друкарський відділ:

Віддруковано 11410 екземплярів навчально-методичної літератури загальним обсягом 2587312 сторінок.

Придбано 2 одиниці обладнання:

1. Ламінатор

2. Денситометр

Найголовнішою проблемою у роботі ВДК є несвоєчасна проплата рахунків на матеріали. 48 найменування навчально - методичної літератури готові до друку, та не друкуються з цієї причини.

Вважаємо за необхідне в майбутньому впроваджувати технологію виготовлення книжки в твердій палітурці.

У 2008/2009 н.р. в університеті навчалось 1618 студентів з особливими потребами. Найбільшу групу серед них складали люди із захворюваннями опорно-рухового апарату - 318 осіб. Значна кількість студентів мала дитячий церебральний параліч (216 осіб) та ураження нервової системи (208 осіб). Студенти з вадами слуху та зору складали, відповідно, 183 та 166 осіб. Найбільша кількість інвалідів навчалась у Києві (800), Миколаєві (86), Мелітополі (80), Вінниці (71), Горлівці (69), Луцьку та Хмельницькому (по 62), Білій Церкві (55).

Студенти з сенсорними вадами потребують особливої уваги та організації супроводу навчання. Для глухих та слабочуючих студентів надавались послуги сурдоперекладачів. Сліпі та слабозорі студенти були забезпечені електронними підручниками, опорними конспектами лекцій та доступом до обладнаних спеціальними програмами комп’ютерних робочих місць. Психологічний, соціальний, медико-реабілітаційний та фізкультурно-спортивний супровід надавався, за потребою, студентам усіх нозологій.

З метою покращення процесу викладання студентам з особливими потребами з викладачами постійно ведеться консультативна та просвітницька робота у формі методичних семінарів, круглих столів у більшості ТВСП університету.

Навчально-методична література, присвячена особливостям роботи в інтегрованому освітньому середовищі, видається у Дніпропетровській філії, Рівненському інституті, Київській базовій структурі тощо. Слід би відмітити публікації Білоцерківського інституту «Програма формування психологічної готовності студентів з інвалідністю до самостійної роботи», Луцького інституту «Правовий захист осіб з функціональними обмеженнями», Хмельницького інституту «Практика інтегрованого навчання молоді з обмеженими функціональними можливостями у вищих навчальних закладах, дві монографії Житомирського інституту «Специфічні групи осіб з обмеженими можливостями здоров’я у фокусі соціології» та «Особа з функціональними обмеженнями в колі проблеми здоров’я – навчання – працевлаштування».

Науково-методичні заходи, присвячені роботі в інтегрованому освітньому середовищі, стали традиційними. Так, наприклад, Горлівська філія провела дві науково-практичні конференції «Всебічний гармонійний розвиток особистості: актуальні проблеми сучасності» та «Інформаційна підтримка інвалідів – випускників загальноосвітніх закладів всіх типів, професійно-технічних училищ та технікумів». У Житомирі вже водинадцяте організовано Міжнародну науково-практичну конференцію «Молодь в умовах нової соціальної перспективи», Хмельницький інститут провів конференцію «Соціально-педагогічна реабілітація в закладах освіти: проблеми та перспективи» та круглий стіл «Соціальний супровід студентів в умовах переходу від інтегрованого до інклюзивного навчання», в Миколаєві проведено науково-методичну конференцію з проблем вивчення та сприймання студентами-інвалідами гуманітарних дисциплін. Київська базова структура провела вже ІХ міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі» та УІ Всеукраїнську конференцію студентів та молодих вчених „Молодь: освіта, наука, духовність”.

На початку 2009/2010 навчального року необхідно запровадити у навчальний процес обов‘язкові спільні засідання кафедр з фахівцями, які займаються супроводом навчання студентів з інвалідністю. На таких зустрічах фахівці знайомлять викладачів з особливими освітніми потребами студентів, спільно окреслюються програми супроводу таких студентів, перевіряється готовність навчально-методичного забезпечення та підготовленість викладачів до роботи з новим контингентом.

Впродовж року у більшості ТВСП була проведена позитивна робота по вдосконаленню супроводу навчання студентів-інвалідів.

Так, за підзвітний період 2008/2009 н.р. забезпеченість адаптованими до потреб студентів навчальними підручниками та посібниками складає у ТВСП 80-100%. Також у багатьох ТВСП створені електроні бібліотеки з електронними каталогами (Нова Каховка, Біла Церква, Вінниця, Дніпропетровськ, Горлівка, Луцьк, Житомир, Хмельницький, Тернопіль, Рівне, Полтава, Миколаїв, Мелітополь).

В усіх ТВСП відмічається поступове збільшення кількості опорних конспектів лекцій, а у Хмельницькому воно становить 100%.

У всіх філіях зрушилась індивідуальна робота зі студентами з особливими потребами. Так, наприклад, в Миколаєві студенти забезпечені можливістю тиражування навчально-методичних матеріалів. В Карпатському та Білоцерківському інститутах студентам з особливими потребами надається додатковий час для виконання завдань, складання заліків та іспитів. В Рівному студенти з особливими потребами забезпечуються роздатковими навчально-методичними матеріалами. Кафедрами Полтавського інституту підготовлені опорні конспекти лекцій, індивідуальні завдання та тести у залежності від типу нозології студентів. В Луцьку для студентів з обмеженими можливостями створені умови для виконання дипломних і магістерських робіт: інтерактивні навчальні комплекси для написання усіх розділів робіт. В Горлівці розроблений навчальний комплекс «Спеціальні можливості», який являє собою комплекс програмного забезпечення для спрощення доступу до комп’ютерних систем студентів з сенсорними вадами. Викладачі та магістри кафедри „Фізична реабілітація” Житомирського інституту розробили методику проведення занять з фізичного виховання індивідуально для кожного студента інваліда, яка враховує особливості його захворювання. В Хмельницькому інституті впроваджуються новітні технології навчання з урахуванням специфіки контингенту студентів із особливими потребами життєдіяльності. Розроблені адаптовані по нозологіям матеріали для самостійної роботи студентів по усіх дисциплінах та спеціальностях. Розробляються аудіовідеоматеріали для самостійної роботи студентів з особливими потребами та програмне забезпечення ПК для слабозорих студентів.

В базовій структурі університету розвивається центр самостійної роботи для студентів з особливими потребами, що забезпечує можливість навчання студентів з вадами зору роботі на комп’ютері, консультації фахівця щодо роботи з комп’ютером та використання комп’ютерної техніки, можливість тиражувати навчальні матеріали та переводити їх в електронну форму, користуватись технічними потужностями центру для виконання навчальних завдань. У центрі поповнюється електронна бібліотека навчальних матеріалів. В новому корпусі університету обладнані спеціалізовані робочі місця для студентів з інвалідністю у комп‘ютерних класах.

В Інституті правознавства та суспільних відносин студенти з особливими потребами, які відвідують заняття за індивідуальним графіком, мають індивідуальну картку відпрацювання всіх дисциплін. Для таких студентів викладачі проводять консультації, надають додатковий час для виконання завдань, складання заліків та іспитів. Для перевірки знань викладачами по кожній дисципліні розроблені тестові завдання які використовуються для перевірки засвоєння студентами навчального матеріалу. Для студентів з вадами слуху і сурдоперекладачів підготовлені конспекти лекцій з курсу «Теорія держави і права», які видаються перед лекціями, що допомагає більш успішно засвоювати матеріал.

Психологічний супровід студентів спрямований на з’ясування психологічних особливостей кожного студента, зміцнення та збереження його психологічного здоров’я, надання йому необхідної допомоги з адаптації в інтегроване освітнє середовище, сприяння особистісному розвитку. Моніторинг проблем студентів з інвалідністю показав, що найпоширенішими запитами студентів є: страх виступу перед аудиторією, недостатність словникового запасу, страх перед іспитами у зв’язку з відсутністю досвіду здачі іспитів у студентів першого курсу, внутрішньо-особистісні конфлікти, психологічні проблеми встановлення стосунків в групах, міжособистісні контакти з протилежною статтю, відсутність навичок самостійного опрацювання літературних джерел, бар’єри під час спілкування, занижена самооцінка, невміння адаптуватися до умов групи, відсутність вміння приймати відповідальні рішення, бажання бути лідером, невміння відстоювати власну точку зору, відсутність навчальної мотивації.

В більшості філій працюють 1-2 психологи, проводиться профорієнтація та профвідбір, діагностика та корекція психологічного стану студентів, надаються консультації студентам та викладачам, проводяться тренінги спілкування, впевненості у собі, психологічного розвантаження.

У Житомирському інституті психологічною реабілітацією студентів з особливими потребами займається не тільки психолог, а й психотерапевт. В Хмельницькому інституті в процесі індивідуального консультування студентів надається психологічна допомога, що спрямовується на блокування негативних установок, зміну поведінкової реакції, а також на пошук шляхів і способів їх якнайшвидшого розв’язання. У Рівному діє Школа тренерської майстерності для студентів. Слід відмітити добре налагоджену роботу психологічного супроводу в ТВСП: Новокаховському, Білоцерківському, Вінницькому,Горлівському, Луцькому, Полтавському, Миколаївському, Мелітопольському інститутах, Дніпропетровській філії.

У базовій структурі університету в складі Управління соціальної адаптації та реабілітації діє психологічна служба, основною метою якої є психологічний супровід студентів і абітурієнтів з особливими потребами, а також викладачів, які працюють з ними на всіх етапах навчального процесу. На факультеті соціальних технологій діє Центр психологічної допомоги, в якому працюють фахівці-психологи, а студенти старших курсів проходять практичну підготовку.

Спеціалісти психологічної служби університету допомагають абітурієнтам зробити усвідомлений вибір професії, надають індивідуальні консультації студентам і абітурієнтам з приводу особистісних та міжособистісних проблем, розробляють і проводять групові психологічні тренінги для студентів метою яких є розвинення навичок адаптації, впевненої поведінки, ефективного спілкування і побудови стосунків, стресостійкості, уникнення конфліктів та багато іншого.

Серед проблем, з якими стикаються випускники з інвалідністю, можна зазначити такі: працевлаштування не за отриманим фахом; відсутність робочих місць за спеціальністю у сільській місцевості; пропонування інвалідам посад без врахування їхньої освіти, формальне використання трудової книжки інвалідів для ухилення від сплати штрафних санкцій.

В Полтавській філії контроль за працевлаштуванням випускників з числа осіб з особливими потребами здійснюється на факультетах робочими групами, до складу яких входять заступники деканів, викладачі випускаючих кафедр. Склад таких груп на кожний навчальний рік оголошується наказом ректора інституту. Аналіз працевлаштування випускників інституту з числа осіб з особливими потребами показав, що у період з 2003 року по 2008 рік, працевлаштовано 93 особи, що складає 87 % від їх загальної кількості (111 осіб). З них на даний час працюють 76 (81%), у 2006, 2007 роках цей показник коливався у межах 88-92 %.

У Миколаївському інституті моніторинг та надання допомоги у працевлаштуванні покладено на обласний осередок ВМГО студентів-інвалідів «Гаудеамус». З цією метою, при підтримці міського голови, було започатковано декілька програм, зокрема: «Студентська рекламна агенція, Туристична агенція, Спортивний клуб, Агенція перекладів».

У Горлівському інституті за даними опитування 32 випускники з числа студентів з особливими потребами працевлаштовані за спеціальністю.

В Рівненському інституті існує студентська біржа праці, яка проводить круглі столи з роботодавцями з метою працевлаштування студентів-випускників та старшокурсників за профільними спеціальностями. Працевлаштованість випускників з особливими потребами становить 100% у співвідношенні до їхньої загальної кількості. Випускники працюють в соціальній сфері, банках, юридичних спілках, мають власний бізнес. В Новій Каховці та Василькові також практично всі випускники з особливими потребами працевлаштовані за фахом.

В Мелітопольському інституті Майже 50% студентів щорічно працевлаштовуються за фахом на різних посадах. У Житомирі між університетом та базами практик підписано 25 договорів про спільну діяльність, щоквартально проводяться круглі стали з працівниками державної служби зайнятості та керівниками підприємств міста та області з метою покращення умова працевлаштування студентів з особливими потребами. Згідно з останніми даними 17% студентів інвалідів є працевлаштованими чи продовжують навчання з фахом.

В структурі Хмельницького інституту функціонує відділ соціального супроводу студентів з особливими потребами, який проводить моніторинг працевлаштування цих осіб. Матеріали зворотнього зв’язку свідчать, що з 14 випускників з особливими потребами в 2007 році всі працевлаштовані за фахом; з 9 випускників у 2008 році працевлаштовано за фахом 7 осіб і 2 тимчасово не працюють. Особливих проблем з працевлаштуванням випускників не існує.

У Рівненьській філії для працевлаштування випускників з особливими потребами формується реєстр підприємств, організацій та установ регіону, на які, при потребі, будуть працевлаштовані випускники. Крім того, навчальний заклад співпрацює із Дубенським центром зайнятості.

У Дніпропетровській філії для працевлаштування випускників з особливими потребами укладено договір «Про співпрацю між Державним навчальним закладом «Придніпровський енергобудівний технікум», Дніпропетровською філією ВМУРоЛ «Україна», Придніпровським регіональним фондом підтримки підприємництва, Дніпропетровським обласним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів».

У Луцькому інституті моніторинг працевлаштування випускників з особливими потребами проводиться кафедрами.

Треба зазначити, що основна частина роботодавців не дуже поспішає брати на роботу інвалідів, пропонує їм малокваліфіковану та низькооплачувану роботу. Вони свідомо заявляють вакансії для інвалідів, на які важко знайти претендента або ж складно перевчитися за новим фахом. З іншого боку, не всі інваліди хочуть працювати. Існує ще одна проблема - наявність медичної довідки інваліда, яка дозволяє або не дозволяє йому виконувати ті чи інші види робіт. Досить складною є бар‘єрність оточуючого середовища та підготовка відповідного робочого місця для інваліда, наприклад, для такого, котрий пересувається на інвалідному візку.

Виробнича та переддипломна практика студентів університету є невід’ємною складовою частиною навчально-виховного процесу. Практика проводиться у відповідності до затвердженого Міністерством освіти і науки України (наказ № 93 від 08.04.1993 р.) «Положення про проведення практики студентів вищих закладів освіти».

Терміни проведення практик визначаються і затверджуються в навчальних планах спеціальностей. В Університеті «Україна» практична підготовка проводиться в формі навчальної практики, виробничої, переддипломної. При проходженні навчальної практики студенти залучаються до виконання певної роботи за обраною спеціальністю у відповідних установах, на підприємствах. Виробнича практика проводиться від 2 до 4 тижнів, де поглиблюються та закріплюються знання з усіх дисциплін навчального плану, добирається фактичний матеріал для виконання кваліфікаційної роботи або складання державних екзаменів. Переддипломна практика від 6 до 8 тижнів, яка є завершальним етапом навчання і проводиться після опанування теоретичної частини та перед виконанням кваліфікаційної (дипломної) роботи.

Для проведення навчальної практики в університеті використовуються спеціалізовані комп’ютерні класи, лабораторії кафедр, залучення студентів до виконання певної роботи за обраною спеціальністю у відповідних установах, підприємствах, фірмах.

В університеті загальну організацію практики здійснюють управління навчально-виховної роботи, деканати, кафедри, які забезпечують студентів всією необхідною документацією (індивідуальними завданнями, базами практики, договорами, щоденниками та ін.). Безпосереднє керівництво і контроль за її проведенням покладено на завідувачів кафедр, керівників практики від університету та баз практик.

Навчально-методичне керівництво і виконання програм практик забезпечують відповідні випускаючі кафедри. На сьогодні випускаючі кафедри працюють над поповненням нових матеріалів до наскрізних програм практики. До керівництва практики залучаються досвідчені викладачі кафедр Організація та проведення практики зі студентами університету проводиться на належному рівні.

Найбільш відповідально до проведення практики віднеслися кафедри: теорії та практики перекладу (Махінов В.М.), соціальної роботи (Тюптя Л.Т.) документознавство та інформаційна діяльність (Ломачинська І.М.), фінанси (Коротєєва А.В.), технологія харчування (Калакура М.М.), менеджмент зовнішньої економічної діяльності (Карпенко С.В.), маркетингу (Романенко Л.Ф.), правознавства (Лебеденко В.І.).

Слід відзначити старанність і відповідальність керівників практики викладачів Рудюк Л.В., Хлопяк О.К., Терещенка А.Л., Кілічаву Т.М., Ярошовець Т.І., Танську Л.В., Головченко Н.І.

Належна увага надавалася оформленню документації керівниками практик від університету. У результаті проходження практик студенти закріпили теоретичні знання сформували необхідні уміння і навички, отримали позитивні відгуки від керівників практик.

В той же час в організації і проведенні практики є недоліки і невирішені проблеми. Безвідповідально до проведення практики віднеслися кафедри: комп’ютерного–еколого-економічного моніторингу (Зеленський К.Х), програмне забезпечення автоматизованих систем (Тимошенко А.Г.), які невчасно підготувалися до проведення практики.

Кафедри банківської справи (Циганов С.А.), поліграфічних технологій в пакованні (Коптюх Л.А.) несвоєчасно здали необхідну звітну документацію.

На жаль, студентські навчально-науково-виробничі підрозділи розвиваються повільно. Недостатньо використовується їх потенціал для надання послуг університету, для розвитку на їх базі студентського підприємництва.

Є потреба у створенні на факультеті філології і масових комунікацій Інтернет-центру даних пошуку місць баз практики, оскільки студенти спеціальності документознавства, зокрема СННВП “ПАПІРУС”, спеціалізу-ються на даному профілі роботи .

Базова структура університету має 684 бази практики, з якими укладені договори: Управління Державної судової адміністрації м. Києва, Подільський районний суд, юридична компанія «Юрком», Київське обласне управління юстиції, ДП «Українське агентство авторських та суміжних прав», адвокатське об’єднання «Альфа-захист», «АВС-Електроніка» видавництва «Веселка», «Оранта», «Соцінформ», «Дитячої літератури – «Каламбур», редакціями газет «Наше життя», «Україна і світ сьогодні», «Вечірній Київ», «Інтерконтинент-банк», банк «Надра», «Альфа»-банк, банк- «Хрещатик», «Правекс-банк», організація «ВАПІ», торгівельний дім «Чайка», «Промінвест-банк», авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України», фірма «Сав-сервіз», підприємство Українська кухня «Швидко», кафе «Смак», ресторан «Царське село», «Спорт», ПП «Сиріус», заводи «Маяк» та «Електро-будприлад», інститут психології ім. Т.С. Костюка, ТОВ «Техносвіт- плюс», соціальні служби для молоді, обласне управління пенсійного фонду України, управління праці і соціального захисту Голосіївського району, багато інш. Більшість із названих баз є постійними. Проте, що наші студенти відповідально ставляться до проходження практики свідчать відгуки керівників практик від баз практики та характеристики на них.

На базах практики створені належні умови для виконання програми виробничої та переддипломної практики. Використовуються новітні форми організації практики студентів на основі співпраці з роботодавцями та застосування адресної підготовки фахівців. Студенти при проходженні практики отримали практичні навички з різних питань майбутньої спеціальності.

Студенти «міжнародної інформації» навчилися збирати та аналізувати за допомогою сучасних інформаційних технологій міжнародну інформацію, виявили вміння працювати в інформаційних мережах; студенти спеціальності «Видавнича справа та редагування» набули навичок у різних видах редакційно-видавничої діяльності; студенти спеціальності «соціальна робота» набули навичок роботи з різними верстами населення, з нормативно-правовими документами, що забезпечують діяльність організацій систем соціального захисту населення.

Під час проходження практики студентам, які мають відмінні знання та вміють їх застосовувати на практиці, надається можливість працевлаштуватися по місцю проходження практики.

Університет забезпечений і керується у своїй роботі нормативно-правовими документами з питань працевлаштування випускників.  • Закон України «про вищу освіту»;

  • Постанова Верховної Ради України від 16 липня 1997 року №463/ 97 –ВР «Про забезпечення працевлаштування молоді, зокрема випускників шкіл, вузів та інших навчальних закладів»;

  • Указ Президента України від 23 січня 1996 року №77 «Про заходи щодо реформування системи підготовки спеціалістів та працевлаштування випускників вищих навчальних закладів»;

Рішення Колегії Міністерства освіти і науки України від 28 лютого 2003 року (Протокол №»/3-4);

Завдяки цілеспрямованій роботі факультетів, випускаючих кафедр та створенню в університеті лабораторії регіональних зв’язків, маркетингу та працевлаштування досягнута позитивна динаміка в реалізації нових підходів до вирішення проблем працевлаштування випускників.

Для працевлаштування випускників створено «Центр планування та розвитку кар’єри», який дає можливість довести роботодавцям освітньо-професійні програми, освітньо-кваліфікаційні характеристики за спеціальностями. А також допомагає обрати студенту-випускнику бажане місце роботи.

Створено «Web сторінку» на якій можна познайомитись з історією університету, одержати необхідну інформацію про випускників, спеціальності та інше. Крім того «Web сторінка» містить дані про підприємства, установи, організації. Згідно розробленої програми по допомозі випускнику працевлаштуватись на сайті університету є сторінка «Випускники» з меню, в якому вказано перелік всіх спеціальностей із розбивкою на «бакалавра», «спеціаліста», «магістра».

Університет проводить велику роботу з потенційними роботодавцями щодо укладання угод про співпрацю. Укладені довготермінові угоди майже з 15 підприємствами, організаціями та установами .

Студенти Університету «Україна» традиційно беруть участь в проведенні презентації підприємств, установ, організацій, Днів кар’єри, Ярмарків вакансій. Проведені заходи сприяють вивченню потреб ринку праці у фахівцях за спеціальностями. Сприяння працевлаштуванню випускників є нагальними і пріоритетними. Намічені конструктивні шляхи щодо зміцнення зв’язків з відомствами, підприємствами з метою укладання угод про співпрацю та підготовку фахівців з подальшим працевлаштуванням.

В університеті буде запроваджено в практику оцінювання роботи факультетів, випускаючих кафедр за результатами працевлаштування випускників, їх професійного становлення, розвитку кар’єри.

З метою підвищення відповідальності деканів факультетів, завідувачів випускаючих кафедр за ефективність використання випускників відповідно до працевлаштування, відстеження їх професійного становлення в університеті працює відділ розвитку кар’єри практики та працевлаштування.

На сьогоднішній день майже 80 % випускники нашого університету працевлаштовані. Університет співпрацює з центрами занятості м. Києва по наданню допомоги випускникам у соціальній адаптації, наданню консультаційних послуг, працевлаштуванню студентської молоді на тимчасових та сезонних роботах, участі провідних спеціалістів у нетрадиційних заходах співпраці з роботодавцями. Університет надсилає на підприємства в установи та організації за місцями постійного проживання випускників запити для отримання пропозицій щодо працевлаштування, з’ясовуючи таким чином потребу в фахівцях. На підприємствах і в організаціях державної форми власності працевлаштовані - близько 42 відсотків, на підприємствах інших форм власності - понад 53 відсотків. Дитячий фізкультурно-оздоровчий центр запропонував вакантні місця 15 –випускникам з спеціальності фізична реабілітація (фізреабілітологам) на конкурсній основі.

На працевлаштування надійшли запити для 20 відсотків випускників, запропоновані місця роботи, Банк «Надра», Управління пенсійного фонду України, «Правекс-Банк», «Приватбанк», Страхова компанія «Аско-життя», Управління Державної судової адміністрації м. Києва, видавництво «Веселка», завод «Радар», ЗАТ «Український мобільний зв'язок»,ТОВ «Арт –мастер», Компанія «ІСМ Холдинг», Головний центр професійної реабілітації та занятості інвалідів ВОІ СОІУ м. Києва, Рекрутингова агенція «Стафф Стандарт», ЗАО «Альфа –Банк»,Українська кухня «Швидко», ООО «Агро-Дім», Інформаційне агентство «Контекст-Медіа», «Агро-індустріальна Компанія», НТТОВ «Олімпік», Компанія «Жизньдорог», Поліграфічна фірма «Хімджест» та інш.

На сьогодні випускники базової структури університету працюють більш як у 45 установах, закладах, організаціях, товариствах, об'єднаннях, підприємствах тощо. Зокрема, Міністерстві охорони навколишнього природного середовища - Расюк Юрій, Міністерство праці та соціальної політики України - Кондратенко Олексій, Управління праці та соціального захисту населення- Подупейко Роман, «Райффайзен Банк -Аваль» - Мягкова Інна, «Правексбанк»- Телефус Лілія, ЗАТ «Неон Енергопроект» - Жаворонков Максим, ЗАТ «Барк лай» - Динда Людмила, Підприємство «Мегаполіс» - Кононенко Олексій, Департамент Мас-медіа - Волинець Світлана, Підприємство «Асортимент» -Титаренко Геннадій,Телеканал «Інтер» - Воробйов Єгор, Бюро перекладу «Альянс» - Ярмоленко Володимир, Газета «День» - Воробей Марина, Газета «Вечірні вісті» - Сорокопуд Вікторія, Апеляційний суд - Радевич Ірина, Господарський суд м. Києва - Церук Ірина, Верховна Рада партія «Наша Україна» - Радько Дмитро - помічник депутата, Спілка громадських організацій інвалідів м.Києва-Ворона Олександр, Всеукраїнська асоціація працюючих інвалідів – Григоров Юрій та в багатьох інших організаціях, підприємствах, установах, компаніях, фірмах.

1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка