ТрускавецькурортСторінка1/31
Дата конвертації26.12.2016
Розмір5.19 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

ISSN 2308-0663 Медична гідрологія та реабілітація / Medical hydrology and rehabilitation 2013.-11, 1
ISSN 2308-0663
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ФІЗІОЛОГІЇ ім. О.О. БОГОМОЛЬЦЯ

ЗАТ “ТРУСКАВЕЦЬКУРОРТ”

АСОЦІАЦІЯ УЧЕНИХ м. ТРУСКАВЦЯ

МЕДИЧНА ГІДРОЛОГІЯ

ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ
том 11 № 1 2013

MEDICAL HYDROLOGY

AND REHABILITATION
Науково-практичний журнал  Виходить 4 рази на рік

Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 7257 від 30.04.2003 р.


Постановою Президії ВАК України за № 2 - 5/5 від 08.06.2005 р. журнал включений до переліку фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт
Адреса редакції: 82200, м. Трускавець, вул. Помірецька, 51

Тел/Факс: (03247)-5-15-15; 067-392-48-73

E-mail: i.popovych@ukr.net

i.popovych@i.ua

i.popovych@mail.ru

i.l.popovych@gmail.com


http://biph.kiev.ua/en?title=Medical_Hydrology_and_Rehabilitation

www.truskavetskurort.ua

Видання рекомендовано до друку Вченою радою Інституту фізіології

ім. О.О. Богомольця НАН України (пр. № 15 від 26.04.2013 р.)

Друк: МП "Плеяда", свідоцтво № 16-р від 04.02. 1994 р.

82200, м. Трускавець Львівської обл., вул. Ю. Дрогобича, 1

Формат А 4. Папір друк. № 2. Гарнітура Таймс. Друк офсетний.

Умов. друк. арк.- 19,5. Наклад 100 прим.

 Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України

 ЗАТ ЛОЗ “Трускавецькурорт”


РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ ЖУРНАЛУ „МЕДИЧНА ГІДРОЛОГІЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ”

ПІП, науковий ступінь, вчене звання, спеціальність

Основне місце роботи, посада

Попович Ігор Львович (головний редактор) - к.мед.н., с.н.с., фізіологія людини і тварин

Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України, завідувач лабораторії експериментальної бальнеології

Гоженко Анатолій Іванович (почесний редактор) – д.мед.н., проф., патологічна фізіологія

ДП „УкрНДІ медицини транспорту” МОЗ України, директор

Івасівка Степан Васильович (почесний редактор) - д.мед.н., проф., курортологія і фізіотерапія

Асоціація учених міста Трускавця, почесний голова

Радченко Олена Мирославівна (заступник редактора) - д.мед.н., проф., внутрішні хвороби

Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, завідувач кафедри внутрішньої медицини №2

Драновський Андріан Львович (відповідальний секретар) – к.м.н., урологія

ЗАТ „Трускавецькурорт”, директор медичного відділу

Березовський Вадим Якимович – д.мед.н., проф., патологічна фізіологія

Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України, завідувач відділу клінічної патофізіології

Левашов Михайло Іванович – д.мед.н., проф., патологічна фізіологія

Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України, провідний науковий співробітник відділу клінічної патофізіології

Літовка Ірина Георгіївна – д.біол.н., с.н.с.,

патологічна фізіологіяІнститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України, провідний науковий співробітник відділу клінічної патофізіології

Києнко Валерій Максимович - к.біол.н., с.н.с., фізіологія людини і тварин

Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України, заступник директора по науково-організаційній роботі

Мойбенко Олексій Олексійович – д.мед.н., проф., академік НАН, патологічна фізіологія

Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України, завідувач відділу молекулярної фізіології і експериментальної кардіології

Сагач Вадим Федорович – д.мед.н., проф.,

член-кореспондент НАН, патологічна фізіологіяІнститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України, завідувач відділу фізіології кровообігу

Янчій Роман Іванович – д.біол.н., проф.,

патологічна фізіологіяІнститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України, завідувач відділу імунології і цитотоксичних сироваток

Серебровська Тетяна Вікторівна – д.біол.н., проф., патологічна фізіологія

Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України, провідний науковий співробітник відділу гіпоксії

Козявкін Володимир Ілліч – д.мед.н., проф.,

член-кореспондент НАМН, невропатологіяМіжнародна клініка відновного лікування,

Генеральний директорВозіанов Сергій Олександрович – д.мед.н., проф., член-кореспондент НАМН, урологія

ДП „УкрНДІ урології” МОЗ України, директор

Владимиров Володимир Аркадійович - д.мед.н., проф., курортологія і фізіотерапія

ММА післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, завідувач кафедри медичної реабілітації, фізіотерапії та курортології

Ружило Софія Василівна – д.мед.н.,

патологічна фізіологіяСанаторій „Кришталевий палац” ДУС при Кабінеті Міністрів України, заст. директора з медичної роботи

Флюнт Ігор Степанович – д.мед.н., проф.,

патологічна фізіологіяДрогобицький державний педагогічний університет ім. І.Я. Франка, професор кафедри здоров’я людини

Яцюк Володимир Михайлович – к.м.н.,

нефрологіяЗАТ „Трускавецькурорт”, директор санаторію “Алмаз”

Гоженко Олена Анатоліївна - к.мед.н., с.н.с., медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія

ДП „УкрНДІ медичної реабілітації і курортології” МОЗ України, докторант

Золотарьова Тетяна Анісімовна - д.мед.н., проф., курортологія і фізіотерапія

ДП „УкрНДІ медичної реабілітації і курортології” МОЗ України, заступник директора

Насібуллін Борис Абдулайович - д.мед.н., проф., курортологія і фізіотерапія

ДП „УкрНДІ медичної реабілітації і курортології” МОЗ України, головний науковий співробітник відділу фундаментальних і клініко-діагностичних досліджень

Стеблюк Всеволод Володимирович - д.мед.н., проф., курортологія і фізіотерапія

ДП „УкрНДІ медичної реабілітації і курортології” МОЗ України, головний науковий співробітник клінічного відділу

Регеда Михайло Степанович – д.мед.н., проф., патологічна фізіологія

Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, завідувач кафедри патологічної фізіології
ЗМІСТ
CONTENTS
ОРИГІНАЛЬНІ СТАТТІ
Original papers
L.G. Barylyak, R.V. Malyuchkova, О.K. Тоlstanov, О.B. Тymochko, R.F. Hryvnak, М.R. Uhryn Com-parative estimation of informativeness of leucocytary index of adaptation by Garkavi and by Popovych

5

Л.Г. Бариляк, Р.В. Малючкова, О.К. Толстанов, О.Б. Тимочко, Р.Ф. Гривнак, М.Р. Угрин Порівня-льна оцінка інформативності лейкоцитарного інде-ксу адаптації за Гаркаві і за Поповичем
V.Ye. Babelyuk The parameters of gaz disharge visua-lization (kirlianogram) appropriately associated with some psychophysiological and endocrine parameters of healthy men.

21

В.Є. Бабелюк Параметри газорозрядної візуалізації (кірліанограми) закономірно пов’язані з деякими психофізіологічними і ендокринними параметрами практично здорових чоловіків
V.Ye. Babelyuk, O.O. Kundych, G.I. Dubkova, A.G. Starodub The modulation by phytoadaptogen “Balm Truskavets” neuro-endocrine, immune and biophysic effects of stress in healthy men

31

В.Є. Бабелюк, O.О. Кундич, Г.I. Дубкова, A.Г. Стародуб Мoдуляція фітоадаптогеном “Бальзам Трускавець” нейро-ендокринних, iмунних і біофі-зичних ефектів стресу у здорових чоловіків
О.В.Подольський Особливості нейро-ендокринної регуляції та ліпідного обміну жінок з кардіологіч-ним анамнезом в періоді перименопаузи та шляхи профілактики кардіоваскулярних катастроф. час-тина ІІ: застосування фізичних лікувальних чин-ників в лікуванні артеріальної гіпертензії на фоні естрогенного дефіциту

41

O.V. Podolsky Features neuro-endocrine regulation and lipid metabolism of women with cardiac anamnesis in perimenopause period and ways of cardiovascular disa-ster prevention. Part II: The use of physical therapeutic factors in the treatment of hypertension in estrogenic deficiency background
В.П. Дівоча, Т.М. Кобрин, В.М. Михальчук, А.І. Гоженко Протеїназно-інгібіторна теорія патогене-зу грипу: практичне значення та наукові перспек-тиви

47

V.A. Divocha, T.M. Kobrin, V.N. Mikhalchuk, A.I. Gozhenko Рroteinase-inhibitory theory of pathogenesis of influenza: practical importance and scientific perspe-ctives
Л.М. Шафран, Ю.В. Чумаєва, Ю.В. Нехо-рошкова, А.О. Грізанова Комплексний підхід до медико-психологічної реабілітації пожежних-ряту-вальників

60

L.M. Shafran, Yu.V. Chumayeva, Yu.V. Nekhorosh-kova, A.O. Grіzanova Integrated approaches to medical and psychological rehabilitation of firemen and rescu-ers
М.М. Покровський, В.М. Горицький Вплив магні-тного поля на стан піднебінного шва у процесі роз-ширення верхнього зубного ряду в щурів.

76

M.M.Pokrovskyi, V.M. Horytskyi Effect of magnetic field on the palatine suture during the enlargement of the upper dental series in rats.
В.А. Левченко, П.П. Карабанович Функціональ-ний стан серцево-судинної системи в умовах стрес-тесту в дівчат із гіпотензивним типом нейроцир-куляторної дистонії

79

V.A. Levchenko, P.P. Karabanovych Functional state of cardiovascular system in the conditions of the stress-test at girls with hypotonic form neurocirculatory dysto-nias
Н.В. Іжицька, М.А. Бичков Ентеральна оксигено-терапія в комплексному лікуванні хворих на вірус-ну пневмонію

84

N.V. Izhytska, M.A. Bychkov Enteral oxygen therapy in the complex treatment of patients with the viral pne-umonia
В.А. Хуторянский, А.И. Смирнов, Д.А. Матвеев, Л.А. Огаркова, Л.Б. Гамбужапова Экстакционно-хроматографиеское концентрирование и определе-ние органических компонентов минеральной воды “Мунок”

88

V.А. Khutoryansky, A.I. Smirnov, D.A. Matveev, L.A. Ogarcova, L.B Gambudgapova Extraction and chro-mate-mass-spectrometry investigation of organic components from mineral water “Munoc”
К.Д. Бабов, О.А. Усенко, О.А. Гоженко, Г.Б. Полторацький Фізична працездатність хворих ішемічною хворобою серця з артеріальною гіпер-тензією на санаторно-курортному етапі лікування

97

K.D. Babov, O.A. Usenko, O.A. Gozhenko, G.B. Poltoratskiy Physical performance of patients with ischemic heart disease with hypertension at sanatorium stage of treatment
О.О. Кундич, С.Л. Попель, І.Ю. Романський, Р.В. Малючкова, Л.М. Величко Аналіз взаємозв’язків між деякими психофізіологічними, гемодинаміч-ними і метаболічними показниками пацієнтів ку-рорту Трускавець.

103

О.О. Kundych, S.L. Popel’, І.Yu. Romans’kyi, R.V. Malyuchlova, L.M. Velychko Analysis of relation-ships between some psychophysiological, haemo-dynamic and metabolic parameters at patients of spa Truskavets
С.Л. Попель, Р.Ю. Романський, Г.В. Кіндракевич, А.М. Лідська, О.М. Шацька Анксіолітичні ефекти бальнеотерапії на курорті Трускавець та супутні зміни деяких показників метаболізму і гемодинамі-ки

109

S.L. Popel’, R.Yu. Romans’kyi, G.V. Kindrakevych, A.M. Lids’ka, O.M. Shats’ka Anxiolytic effects of bal-neotherapy on spa Truskavets and concomitant changes of some indexes of metabolism and hemodynamics
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка