«Трансформаційна економіка» Галузь: знань «0101 Педагогічна освіта»Скачати 175.59 Kb.
Дата конвертації29.12.2016
Розмір175.59 Kb.
Бердянський державний педагогічний університет

Інститут освітніх інженерно – педагогічних технологій

Кафедра економіки підприємства


Дисципліна

«Трансформаційна економіка»

Галузь: _знань____«_0101 Педагогічна освіта_»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: __бакалавр_

Напрям підготовки: __6.010104_ «_Педагогічна освіта. Економіка підприємства, маркетинг та менеджмент._»

Курс -4

Семестр -7Форма навчання: денна

Загальна кількість годин – 105____

Кредитів – 3,5____

Змістових модулів – 6_____

Лекцій: 28__ годин

Практичних занять: 28__ годин

Самостійна робота: _49__ годин

Індивідуальні заняття: ______ годин

Вид контролю: _ПМК_____
Форма навчання: заочна

Загальна кількість годин –105 ______

Лекцій: 4___ годин

Самостійна робота: 101__ годин

Вид контролю: ____екзамен_____


Консультація з дисципліни – четвер 8.00. аудиторія № 135.

Семінарські заняття, їх тематика та обсяг


теми

Тема заняття та його план

Кількість годин

денна форма

заочна форма

Тема №1

Закономірності руху економічних систем. Проблеми трансформації сучасного капіталізму

Теорії трансформації капіталізму. Етапи постсоціалістичного трансформаційного циклу. Трансформаційні стани економічних систем, основні форми та етапи їх розвитку. Основні напрями дослідження процесів трансформації економічної системи капіталізму в умовах становлення постіндустріального суспільства

4

2

Тема №2

Індустріальне, постіндустріальне, інформаційне і пост-економічне суспільство

Індустріальне, постіндустріальне, інформаційне та пост економічне суспільства: суть, ознаки та особливості. Проблеми, визначення сутності й чинники становлення

2

2

Тема № 3

Чинники, форми та інструменти соціалізації економіки. Соціальна держава

Соціалізація економіки та соціальна держава: основні моделі розвитку в процесі трансформації сучасного капіталістичного суспільства

4
Тема

4Людський, соціальний та інтелектуальний капітал як форми існування інформаційного суспільства

Людський, соціальний та інтелектуальний капітал як форми функціонування інформаційного суспільства. «Інформаційний» спосіб виробництва та основні тенденції трансформації системи відносин власності

2
Тема

5
Передумови та цілі системної трансформації соціалізму

Соціально-економічна сутність централізовано керованої економічної системи. Централізоване директивне планування. Господарські реформи як спроби вдосконалення централізовано-керованої економічної системи. Нагромадження кризових явищ у виробничій сфері. Необхідність, сутність і цілі соціально-економічної трансформації командно-адміністративної системи соціалізму

2
Тема

6Інституціональні основи системної постсоціалістичної трансформації

Складові трансформаційних процесів. Держава в системі суспільних відносин. Роль і функції держави у постсоціалістичних трансформаціях. Реформування системи власності як основа трансформації постсоціалістичних відносин. Проблеми саморегулювання у трансформаційній економіці

4
Тема

7Політика економічного зростання у перехідний період

Економічне зростання: теорія, сутність, показники, типи та чинники. Особливості моделей трансформації у перехідний період та їх вплив на макроекономічну динаміку у різних постсоціалістичних країнах. Трансформація відносин власності у перехідний період та її вплив на економічне зростання

4
Тема

8Цілі, методи та інструменти трансформації відносин власності. Первісне нагромадження капіталу. Становлення ринку капіталів та фондового ринку

Роздержавлення - основа формування нової системи відносин власності у змішаній економіці. Приватизація: її шляхи, етапи, суперечності. «Ефективний власник» як інструмент і результат трансформації відносин власності. Первісне нагромадження капіталу. Становлення ринку капіталів. Становлення фондових ринків. Проблеми формування ринків землі та нерухомості

4

2

Тема

9Фіскальна та монетарна політика як складові фінансової стабілізації в трансформаційній економіці

Цілі, функції та інструменти фіскальної політики в умовах системної трансформації економіки. Аналіз фіскальної політики у трансформаційній економіці. Інфляція та моделі фіскальної політики держави. Використання податкових інструментів у фіскальній політиці. Формування дохідної та видаткової частин бюджету. Дефіцит бюджету і способи його покриття. Державний борг та проблеми його обслуговування. Монетарна політика та особливості її реалізації в Україні
2

Тема

10Зайнятість, доходи населення та соціальна політика в умовах ринкових перетворень

Зайнятість як функція суспільного виробництва та форма відповідності пропозиції робочої сили і попиту на неї. Безробіття як макроекономічна проблема сучасної економіки. Рівень безробіття та його види. Природний та критичний рівень безробіття. Повне і часткове безробіттяТема

11Принципи формування підприємницького середовища у перехідній економіці України

Підприємництво в системі економічних відносин суспільства. Трансформація системи відносин власності та суб’єкти господарювання. Шляхи піднесення ефективності підприємницької діяльності. Удосконалення механізмів державного регулювання підприємницької діяльностіВсього

24

8

Самостійна робота студентів, її тематика та обсяг


теми

Зміст самостійної роботи

Кількість годин

денна форма

заочна форма

Тема №12

Проблеми формування економічної політики в Україні в умовах перехідного стану суспільства

Економічна політика як об'єктивна потреба відображення
інтересів суб'єктів економічної діяльності.


Цілі економічної політики та їх класифікації.

Концептуальні моделі переходу до ринкової системи гос­подарювання

20

-

Тема №13

Основні тенденції та форми глобалізації, їх вплив на трансформаційні процеси в Україні

Сутність глобалізації.

Глобалізація та проблеми міжнародної економічної безпеки.

Глобалізація як інструмент запровадження ефективних со­ціальних чинників трансформації національних економічних систем.

Внутрішні чинники подолання технологічного розриву. України в умовах її трансформаційного стану

20

-

Тема № 14

Інституціональні форми інтеграції України у світове господарство

Сучасні інституціональні форми міжнародного економічно­го співробітництва та можливості їх використання Україною.

Формування правових, соціальних, та економічних інституціональних основ вступу України до ЄС.

Світова організація торгівлі (COT) як інституціональна фор­ма функціонування відкритої економіки та Україна.

Переваги та ризики відкритої економіки для України в умо­вах її трансформаційного стану.

Взаємодія України з наднаціональними фінансовими орга­нізаціями та її наслідки.

Зв'язки України з іншими регіональними політико-економічними об'єднаннями

20

-

Всього

60

-


Питання до заліків та екзаменів денної (заочної) форми навчання.


 1. Дайте визначення економічного розвитку та назвіть основні ціннісні параметри його цільової функції.

 2. Визначте основні відмінності теорій перехідної економі­ки та трансформації економічних систем.

 3. Дайте визначення поняття економічна система та сформулюйте основні ознаки її цілісності.

 4. Які внутрішні чинники викликають до життя циклічний характер розвитку економічних та інших соціальних си­стем? Дайте характеристику особливостей функціону­вання системи у різних фазах її життєвого циклу.

 5. Поясніть, як співвідносяться поняття трансформація, еволюція, реформи. Яка роль кожного із цих явищ у розвит­ку економічних систем?

 6. Які зовнішні конструктивні результати індустріалізації у європейських країнах ви можете назвати?

 7. У чому полягають особливості трансформації економічної системи капіталізму та капіталістичного суспільства?

 8. Чи можете ви назвати ознаки, за якими слід розрізняти постіндустріальну економіку та постіндустріальне суспіль­ство?

 9. У чому полягають особливості сучасного підходу до ро­зуміння сутності та змісту НТР?

 10. Які конкретні інструменти може і повинна задіяти дер­жава з метою забезпечення системного характеру форму­вання постіндустріальної, інформаційної економіки?

 11. За якими ознаками розрізняють постіндустріальне та інформаційне суспільство?

 12. Окресліть визначальні особливості соціального капіталу, вкажіть на його тотожні та відмінні риси із людським капіталом.

 13. Яким чином поява та функціонування соціального капі­талу впливають на розвиток соціально-економічних відно­син капіталізму?

 14. Які принципові відмінності існують між інтелектуальним капіталом та інтелектуальною власністю та капіталі­стичною приватною власністю?

 15. У яких формах виявляється трансформація системи відносин власності у постіндустріальному суспільстві?

 16. Розкрийте логіку економічного розвитку, яка веде до виникнення процесів системної соціалізації економіки?

 17. Які інститути, моделі та практичні кроки передусім слід зробити в Україні для забезпечення її орієнтації на інноваційний, високотехнологічний розвиток та соціалізацію економіки?

 18. У яких формах існувала в економіці політична монополія?

 19. Яким чином здійснювалось утвердження централізовано-керованої економічної системи ?

 20. Визначте і розкрийте головні суперечності державної форми власності за соціалізму.

 21. Дайте характеристику господарського механізму центрально-керованої економічної системи.

 22. Охарактеризуйте недоліки і переваги директивної си­стеми планування.

 23. У чому полягає сутність трансформації адміністра­тивно-командної системи?

 24. Які функції держави у здійсненні реформування економіч­ної системи?

 25. Чому інститут власності є фундаментом економічної системи?

 26. У чому специфіка відносин і прав власності у трансфор­маційній економіці?

 27. Назвіть складові мотиваційної системи та їх особливо­сті у трансформаційній економіці.

 28. Що є суб'єктом і об'єктом економічної політики у перехі­дний період трансформації суспільства?

 29. Перелічіть специфічні риси трансформаційного суспіль­ства, які необхідно враховувати під час формування еконо­мічної політики в перехідний період.

 30. Які внутрішні і зовнішні чинники впливають на вибір еко­номічної програми реформ в Україні?

 31. Які, на ваш погляд, існують закономірності економічного розвитку України, що їх потрібно враховувати під час фор­мування економічної політики у перехідний трансформацій­ний період?

 32. Як ви вважаєте, - історично процес трансформації власності одноразовий чи постійний? Поясніть вашу думку на прикладах основних течій в економічній теорії'.

 33. Чим відрізняється процес трансформації власності в постсоціалістичних та постіндустріальних країнах?

 34. Сформулюйте основну мету та форми роздержавлення економіки.

 35. Чим відрізняються процеси роздержавлення та прива­тизації?

 36. Назвіть основні форми роздержавлення власності.

 37. Чи можна вважати, що процес роздержавлення - зав­жди добре, а одержавлення - завжди погане?

 38. Охарактеризуйте українську модель приватизації. Чим вона зумовлена?

 39. Назвіть основні законодавчі документи, які регламен­тують процес приватизації в Україні.

 40. «Ефективний власник» - то він?

 41. Які складові ринку праці? Визначте особливості попиту на робочу силу, пропонування робочої сили, зайнятості у постсоціалістичних країнах.

 42. Розкрийте сутність підприємництва згідно з чинним законодавством.

 43. Назвіть функції підприємницької діяльності.

 44. Покажіть основні рушійні сили розвитку підприємницької діяльності.

 45. Яку роль відіграє підприємництво в суспільстві?

 46. Покажіть недоліки сертифікатної приватизації.

 47. Назвіть причини тінізації в малому і середньому підпри­ємництві.

 48. Поясніть сутність і структуру механізму державного регулювання підприємництва в перехідній економіці.

 49. Що ви розумієте під податковим навантаженням?

 50. Як впливає зовнішній борг на зростання національної економіки?

 51. Які принципові зміни відбуваються в концепції зайнято­сті у трансформаційних економіках?

 52. У чому особливість прихованого та часткового безро­біття?

 53. Який практичний зміст має диференціація безробіття за видами?

 54. Проаналізуйте, чим загрожує застійне безробіття.

 55. Що таке доходи населення, які їх основні форми і джере­ла формування?

 56. Що являє собою диференціація доходів (економічна не­рівність) населення, чому вона виникає і якими показниками вимірюється?

 57. Дайте визначення і характеристику категорії «рівень життя», назвіть її основні складові та індикатори.

 58. Проаналізуйте рівень життя населення України за ос­новними показниками. Що таке прожитковий мінімум і яке його значення?

 59. Що таке економічне зростання?

 60. Які показники вимірюють економічне зростання?

 61. У чому різниця між екстенсивним та інтенсивним типа­ми економічного зростання?

 62. Яка роль інвестицій у відновленні економічного зро­стання в Україні?

 63. Дайте визначення суті та характеристику об'єктивних чинників розвитку процесів глобалізації.

 64. Назвіть основні сучасні чинники міжнародного поділу праці.

 65. У чому виявляються переваги сучасної міжнародної вироб­ничої кооперації? Назвіть декілька конкретних форм та проектів такої кооперації в Україні.

 66. Охарактеризуйте основні форми прояву міжнародної економічної інтеграції в умовах глобалізації.

 67. Формування правових, соціальних, та економіч­них інституціональних основ вступу України до ЄС.

 68. Світова організація торгівлі (COT) як інституціональна форма функціонування відкритої економіки та Україна.


ЛІТЕРАТУРА
ОСНОВНА:
Актуальні проблеми зайнятості населення в Україні і країнах, що приєдналися до ЄС// Економіка та держава. — № 2. — 2005.

Андрущенко В. Л. Фінансова думка Заходу в XX столітті: (Теорети­чна концептуалізація і наукова проблематика державних фінансів). — Львів: Каменяр, 2000.

Апатова Н. Методологічні основи дослідження інформаційної еко­номіки // Економіка України. — 2005. — № 7. — с. 58—64.

Архангельський Ю., Алексеева А., Родзієвський О. Про вибір форм власності в контексті економічної ефективності приватизації в Україні // Економіка України. — 2005. — № 1.

Архангельський Ю., Мотиченко Ю. Дієві чинники зменшення бідно­сті в Україні // Україна: аспекти праці. — 2005. — № 1. — с. 35—40.

Аткинсон Э. Б., Стиглий Дж. Э. Лекции по экономической теории государственного сектора. — М.: Аспект Пресс, 1995.

БальцеровичЛ. Социализм, капитализм, трансформация: очерки на рубеже эпох / Пер. с пол. — М.: Наука, 1999.

Баранов А. В. Слияния и поглощения в банковской системе США // США-Канада: экономика — политика — культура. — 2005. — №2. — с. 47—61.

Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество: опыт социального прогнозирования / Пер. с англ. — М.: Academia, 1999.

Белокрылова О. С. Теория переходной экономики: Учеб. пособие. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2002.

Берданова О. Методологічні аспекти оцінки масштабів бідності в Україні // Вісник Нац. академії держ. управління при Президентові України. — 2004. — № 2. — с. 49—54.

ДОДАТКОВА:

Блага Н. В. Інформаційна прозорість фондового ринку України // Фінанси України. — 2005. — № 3. — с. 90—95.

Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. — М.: Дело, 1994.

Богиня Д. Трансформаційні процеси в системі формування націо­нального ринку праці: інституційний аспект // Україна: аспекти праці. — 2005. —№1. — с. 3—8.

Болотин Б. Разрыв в доходах: данные мировой статистики // МЭ и МО. — 2005. — № 7. — С. 83—99.

Бородіна О. Людський капітал як основне джерело економічного зростання // Економіка України. — 2003. — № 7. — с. 48—53.

Браун Г. Г, Рыночное хозяйство и Вашингтонский консенсус// Ми­ровая экономика и международные отношения. — 2004. — № 8. — с. 40—44.

Будкін В. Передумови і результати трансформації власності у пост-соціалістичних державах // Економіка України. — 2002. — № 5. — Є. 76—83.

Будкін В., Петренко 3., Нгуєн Тхі Хань. Зони високих технологій: світовий досвід і реалії України // Економіка України. — 2005. — № 10. — с. 68—74.

Бузгалин А. В. Теория социально-экономических трансформаций: Прошлое, настоящее и будущее экономик «реального социализма» в глобальном постиндустриальном мире: Учебник / А. В. Бузгалин, Л. И. Колганов. — М.: ТЕИС, 2003.

Бузгалин А. В., КолчанокА. И. Закономерности и модели переходной жономики// Вестник МГУ. Сер. 6. Экономика. — 1996. — № 1 — с. 22—46.

Бьюкенен Дж. Границы свободы. Между анархией и Левиафаном // Ііьюкенен Дж. М. Сочинения: Пер. с англ. — М.: Таурус Альфа, 1996.

(«Нобелевские лауреаты по экономике»).

Валлерстайн И. Конец знакомого мира: Социология XXI века /Пер. с англ. под ред. В. И. Иноземцева. — М.: Логос, 2004.

Васильченко В. С. Державне регулювання зайнятості. — К.: КНЕУ, '003.

Варналій 3. С. Основи підприємництва: Навч. посіб. — К.: Знання, 2002.

Вопросы трансформации экономических систем на примере Украины, Польши, Чешской Республики и Федеративной Республики I ермании. — К.: МЭУ, 1994.

Галочкин Н. Мотивы экономического поведения // Вопросы эконо­мики. — 2004. — №6.

Гальчинський А. С. Суперечності реформ: у контексті цивілізаційно-го процесу. — К., 2001.

Геєць В. Деякі порівняльні ознаки трансформаційних моделей економіки України і Росії// Економіка України. — 2005. — № 5. — с. 4—17.

Геєць В. Характер перехідних процесів до економіки знань // Еко­номіка України. — 2004. — № 5. — с. 4—13.

Гелб А., Грей Ч. Экономические преобразования в странах І Іентральной и Восточной Европы: Проблемы тенденции перспективы. - М.: Прогресс, 1995.

Герасимчук В. І. Соціально-економічна сутність зайнятості і зако­номірності її трансформації //Зайнятість та ринок праці: Міжвід. наук, зб. — К.: РВ ПС України НАН України, 2002. — Вип. 16. — с. 21—35.

Глобалізація економіки України /Соколенко С. І. — К.: Логос, 1999.

Гнатко В. С. Корпоративное управление на пороге XXI века. — Ярославль: Электро-Сервис, 2002.

Горбачев М. С. и др. Грани глобализации: трудные вопросы совре­менного развития. — М.: Альпина Паблишер, 2003.

Гутник В. Европейский экономический и валютный союз: предвари­тельные итоги и перспективы развития // МэиМО. — 2005. — № 5. — с. 2—15.

Гэлбрейт Дж. Экономические теории и цели общества. — М.: Про­гресс, 1979.

Дементьев В. Влада як проблема економічної теорії // Економіка України. — 2003. — № 5.

Держава і перехідна економіка: механізм взаємодії: Монографія / О. О. Беляев, А. С Бебело, О. М. Комяков. — К.: КНЕУ, 2003.

Державні фінанси: теорія і практика перехідного періоду в Центральній Європі. Пер. з англ. — К.: Основи, 1998.

Дерябина М. Институциональные аспекты постсоциалистического переходного периода // Вопросы экономики. — 2001. — № 12.

Джипас М. Лицо тоталитаризма. — М: Новости, 1992.

Дзюба І. В. Категорія рівня життя населення: сучасний підхід // Ста­тистика України. — 2004. — № 1. — с. 68—73.

Дідківська Л. Формування та розвиток міжнародної системи регу­лювання конкуренції // Економіст. — 2005. — № 9. — с. 40—43.

Добрынин А. И. Человеческий капитал в транзитивной экономике: формирование, оценка, эффективность использования // А. И. Добры­нин, А. А. Дятлов, Е. Д. Циренова. — СПб.: Наука, 1999.

Доклад о мировом развитии 2003 года. Устойчивое развитие в ме­няющемся мире. Преобразование институтов, рост и качество жизни: Пер. с англ. — М.: Весь мир, 2005.

Європейський Союз та Україна: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 17 черв. 2004 р. /Відп. за вип. В. I. Чужиков. — К.: КНЕУ, 2004.

Єрохін С. А. Структурна трансформація національної економіки (те-оретико-методологічний аспект): Наук, моногр. — К.: Світ Знань, 2002.

Завіновська Г. П. Економіка праці: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003.

Зайцев Ю. К. Соціалізація економіки України та системна транс­формація суспільства. — К.: КНЕУ, 2002.

Зайцев Ю. К, Буряк О. В. Розвиток форм і відносин власності як на­слідок усуспільнення виробництва та чинник появи нових функцій держави // Вчені записки: Наук. зб. — Вип. 7 / Відп. ред. А. Ф. Павлен­ко. — К.: КНЕУ, 2005. — с. 42—52.

Закономерности экономического роста: анализ зарубежного опыта. / Под ред. проф. С. И. Иванова. — СПб.: С.-Петербург, ун-т, 1992.

Западноевропейские страны: особенности социально-экономичес­ких моделей /А. В. Авилова, Ред. В. П. Гутник. — М.: Наука, 2002.

Зарицкий Б. Е. Экономика Германии: путь по лестнице, ведущей вниз. — М.: Юристь, 2003.

Злупко С. М., Радецький Й. І. Людський потенціал, зайнятість і соці­альний захист населення в Україні: Навч. посіб. — Л.: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2001.

ИвлеваГ. Трансформация экономической системы: обзор концеп­ций и контуры общей теории // Общество и экономика. — 2003. — №10. с. 3—40.

ИгнатовскшП. Экономические интересы и их противоречия // Экономист. — 2002. — № 3.

Илларионов А. Секрет китайского экономического «чуда» // Вопро­сы экономики. — 1998. — № 4. — с. 14—26.

Иноземцев В. Возвращение Европы. В авангарде прогресса: социальная политика в ЕС // МЭ и МО. — 2002. — № 2.

Иноземцев В. Л. На рубеже эпох. Экономические тенденции и их не­экономические постледствия. — М.: ЗАО «Изд-во «Экономика», 2003.

Интеллектуальная собственность: Краткий учеб. курс / Под общ. ред. Н. М. Коршунова. — М.: Норма, 2005.

Інноваційна стратегія українських реформ / А. С. Гальчинський, В. М. Геєць, А. К. Кінах. — К.: Знання України, 2002.

Каліцький А. Марксизм і стрибок у царство свободи: Історія кому­ністичної утопії: Пер. з пол. — К., 1999.

Капелюшников Где начало того конца? (к вопросу об окончании пе­реходного периода в России) // Вопросы экономики. — 2001. — № 1.

Колодко Г. Институты, политика и экономический рост // Вопросы эжономики. — 2004. — № 7. — с. 35—50.

Корнай Я. Путь к свободной экономике. — М., 1990.

Коротенко Н. П. Проблеми розвитку підприємництва в Україні // Актуальні проблеми економіки. — 2004. — № 4 (34). — с. 96—101.

Коуз Р. Фирма, рынок, право. — М.: Дело, 1993.

Коулман Дж. Капитал социальный // Общество и современность. — 2001.—№3. — с. 5—22.

Кочетков Г. Б. Предпринимательство как фактор развития // США Канада: Экономика-политика-культура. — 2003. — № 6. — с. 48—65.

Краснов Ю. Стратегія ефективної зайнятості населення // Україна: аспекти праці. — 2004. — № 4. — с.С 3—8.

Кредисов В. Держава і ринок: необхідність взаємодії у перехідній економіці // Економіка України. — 2002. — № 2.

Кредісов В. А. Підприємництво — вирішальний фактор розвитку країн з перехідною економікою. — К.: Знання України, 2003.

Крючкова П. Саморегулирование бизнеса как способ управления контрактными отношениями // Вопросы экономики. — 2001. — № 6.

Кузнецова Н. П. Экономический рост: история и современность. — СПб: Сентябрь, 2001.

Кучуков Р., Савка А. Экономическая политика: институциональный подход// Вопросы экономики. — 2004. — № 4. — с. 15—24.

Лазня І., Рибалкін В. Загальний закон власності // Економіка України. — 2001. — № 9. — с. 43—51.

Ленский Е. М. Транснационализация капитала / Под общ. ред. д-ра техн. наук, проф. О. Н. Сосковца. — Мн.: Армита-Маркетинг, менедж­мент, 2001.

Ливенцев Н. Н. Международное движение капитала (Инвестицион­ная политика зарубежных стран): Учебник / Н. Н. Ливенцев, Г. М. Кос-тюнина. — М.: Экономист, 2004.

Линвуд Т. Гайгер. Макроэкономическая теория и переходная экономика. — М.: ИНФРА-М, 1996.
База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка