Торгівля, комерція, підприємництво (№17)Скачати 175.66 Kb.
Дата конвертації01.05.2017
Розмір175.66 Kb.


Основні досягнення з наукової роботи професорсько-викладацького складу, аспірантів та студентів Академії за звітний період можна під­су­му­вати таким чином: • студентами Академії отримано дев’ять дипломів І, ІІ та ІІІ ступеня за перемогу на Всеукраїнських студентських олімпіадах та конкурсах наукових і дипломних робіт, що свідчить про активізацію та поліпшення організації студентської наукової роботи, підвищення її результативності;

 • у стажуваннях за кордоном прийняли участь к.е.н., професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку Бачинський В.І. в Малопольській вищій школі економічній (м. Тарнов, Республіка Польща), д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин Шевчук В.О. в Університеті Краківська Політехніка” (м. Краків, Польща), к.фіз-мат.н, доцент кафедри вищої математики, статистики та економетрії Боднар Р.Д. в Європейському університеті Віадріна (Франкфурт, Німеччина); доцент кафедри міжнародних економічних відносин Черкас Н.І. в Університеті Редландса (США); старший викладач кафедри теорії держави і права Мацелюх О.В. в Університеті Західного Мічігану (США); професор кафедри економіки підприємства, д.е.н. Іляш О.І. в Університеті інформатики та Центрі Європейських фондів (м. Лодзь, Польща).

 • налагоджено регулярне розміщення на інтернет-сторінці Академії матеріалів про наукові здобутки вчених, діяльність наукових шкіл та проведені заходи, забезпечено оперативне розміщення статей, презентацій та виступів на конференціях;

 • суттєво активізовано роботу з видання періодичних наукових видань Академії. Зокрема, впродовж 2014-2015 навчального року видано три випуски Вісника ЛКА економічної серії (№ 46, 47 та 48), два випуски Вісника ЛКА товарознавчої серії (№ 14 та 15), два випуски Вісника ЛКА юридичної серії (№ 1 та 2), один випуск Вісника ЛКА серії гуманітарних наук (№ 12) та один випуск Вісника ЛКА Торгівля, комерція, підприємництво” (№ 17).

 • відбулась помітна активізація роботи трьох спеціалізованих вчених рад Академії, що проявилось у збільшенні кількості захищених дисертаційних робіт та підвищенні їх наукового рівня. Зокрема, у спеціалізованій вченій раді Д 35.840.01 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальностями 08.00.03 – економіка та управління національним господарством і 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) відбулось 23 захисти, з яких 2 дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук; у раді К 35.840.03 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) відбулось 6 захистів; у раді К 35.840.02 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук за спеціальностями 05.18.08 – товарознавство непродовольчих товарів і 05.18.15 товарознавство харчових продуктів відбулось 5 захистів.

 • позитивною тенденцією 2014-2015 навчального року є активізація роботи аспірантури Академії та збільшення контингенту аспірантів та здобувачів наукового ступеня кандидата наук. Станом на 1 липня 2015 року в академії навчалося 186 аспірантів, з них 48 осіб заочної форми навчання і 138 осіб денної форми навчання з восьми спеціальностей Гроші, фінанси і кредит”, Економіка та управління підприємствами”, Економіка та управління національним господарством”, Товарознавство непродовольчих товарів”, Товарознавство харчових продуктів”, Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці”, Світове господарство і міжнародні економічні відносини” та Бухгалтерський облік, аналіз і аудит”.

 • збільшилась кількість виконуваних кафедрами Академії науково-дослідних тем. Станом на кінець звітного періоду кількість виконуваних науково-дослідних тем з державною реєстрацією становила 47% від їх загальної кількості, що на 18% більше ніж у 2013 році.
Рис. 1. Кількість науково-дослідних тем, що виконуються викладачами кафедр Академії у 2005-2015 рр.
Станом на кінець 2014-2015 навчального року вченими Академії виконувалися 74 науково-дослідні теми. Даний показник у 2012 р. становив 54 теми, а у 2013 р. – 62 (рис. 1), проте у звітному періоді відбулося значне збільшення кількості науково-дослідних робіт з державною реєстрацією (до 35 робіт).

З погляду виконання науково-дослідних робіт найбільш результативними за звітний період стали Інститут економіки і фінансів та товарознавчо-комерційний факультет (рис. 2). Виразне пожвавлення наукової роботи спостерігається на кафедрах бухгалтерського обліку, економіки підприємства, фінансів і кредиту, економічної теорії, іноземних мов, товарознавства непродовольчих товарів, товарознавства продовольчих товарів.
Рис. 2. Кількість науково-дослідних робіт, що виконується у розрізі факультетів Академії у 2014-2015 навчальному році
Навчальний рік розпочали роботою таких наукових заходів: науково-практичного семінару Формування логістичних систем дистрибуції на ринку препаратів фармацевтичної промисловості” (товарознавчо-комерційний факультет, 26 вересня 2014 р.), науково-практичного семінару Маркетингові можливості відеохостингу YouTube” (кафедра маркетингу, 29 вересня 2014 р.), круглого столу за участю економістів-практиків та представників владних структур на темуВплив валютно-кредитної політики на економічну безпеку держави: сучасний контекст” (спільно з Регіональним філіалом Національного інституту стратегічних досліджень у м. Львові, Інститутом ринкових досліджень НАН України, 18 жовтня 2014 р.), на присвяту 25-річчя кафедри маркетингу Львівської комерційної академії відбулося засідання круглого столу на тему “Регіональне Представництво Індустріального Гендерного Комітету з Реклами в Львівській області. Громадський контроль та саморегулювання в рекламній галузі” (7 листопада 2014 р.), науково-педагогічного семінару “Досвід роботи та дистанційного навчання у закладах вищої освіти США” (20 листопада 2014 р.), V Всеукраїнського науково-практичного семінару студентів, аспіран­тів та молодих вчених на тему “Соціально-економічні наслідки та стратегія реформування фінансової системи України” (кафедра фінансів і кредиту, 19 листопада 2014 р.), метою якого було обговорення проблем і перспектив розвитку фінансової системи України та розробка ре­ко­мендацій щодо реалізації стратегії її реформування з урахуванням глобалізаційних, на­ціо­нальних та регіональних особливостей розвитку на шести секціях та за участі 12 ВУЗів України, Міжвузівського круглого столу “Механізми розширення євро­ін­тегра­ційних рамок у сфері економіки та туризму” (кафедра економіки підприємства спільно з ЛІЕТ та за участю ГО “Академічний простір”, 26 листопада 2014 р.), ІІ Міжна­ро­дної науково-практичної конференції “Формування і оцінювання асортименту, властивостей та якості продовольчих товарів” (кафедра товарознавства продовольчих товарів, 23 грудня 2014 р.), у якій взяло участь 147 учасників з 20 наукових закладів України та з-за кордону, у тому числі 16 докторів наук і професорів, 47 кандидатів наук і доцентів.

Продовження 2014-2015 навчального року ознаменувалося проведенням таких заходів: науково-практичної інтернет-конференції “Фінансове забезпечення сталого економічного зростання в умовах євроінтеграційних процесів" (20 лютого 2015 р.); ІV Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції “Фінансово-економічний розвиток України в умовах євроінтеграції (23 березня 2015 р.); XIII науково-теоретичної конференції студентів юридичного факультету “Проблеми правового регулювання в сучасній Україні” (23 квітня 2015 р.); Х Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених на тему “Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу і контролю в умовах економічної інтеграції” (24-25 квітня 2015 р.); ІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції Глобалізаційні та євроінтеграційні процеси в розвитку національних економік (29 квітня 2015 р.), ІIІ Міжнародного науково-практичного семінару “Страховий ринок: сучасні виклики в умовах глобалізації (15 травня 2015 р.); Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених “Економіка України в умовах сучасних геополітичних трансформацій”, що була організована молодими вченими Львівської комерційної академії та ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України” (21-22 травня 2015 р).; Підсумкової конференції за результатами Обласної учнівської Інтернет-олімпіади з основ економіки серед учнів 10-11 класів Львівщини (21 травня 2015 р.); засідання “круглого столу” на тему “Економічна самоорганізація через кооперацію, як підґрунтя української державності: що маємо і що можемо” (29 травня 2015 р.).

Варто відмітити успішне проведення 12-13 травня 2015 року щорічної Наукової конференції професорсько-викладацького складу та аспірантів навчально-наукового комплексу “Академія” на тему: Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції, що викликало значне наукове зацікавлення в академічних колах. У роботі конференції взяли участь 283 викладачі, аспіранти та здобувачі Академії. За підсумками конференції були видані матеріали, з якими можна ознайомитися на сайті Академії.


За тематикою науково-дослідних робіт Академії у 2014-2015 навчальному році було захищено:

 1. 2 докторські дисертації (Копилюк О.І., Скрипко Т.О.);

 2. 30 кандидатських дисертацій, з яких:

  • 17 дисертацій аспірантами та здобувачами кафедр Інституту економіки та фінансів: аудиту – одну (Гелей Л.О.); бухгалтерського обліку – п’ять (Кузьмінська К.І., Старко І.Є., Харинович-Яворська Д.О., Білинська Н.Є., Сенчук Т.Я.); банківської справи – дві (Канцір І.А., Ревич М.Я.); економічної теорії – п’ять (Савчин О.Я., Cирветник-Царій В. В., Сіра Е.О., Білецька Н.В., Герега Г.Ф.); економіки підприємства – три (Хамула О.О., Олексюк М.І., Добуш З.О.); фінансів і кредиту – одну (Магас Н.В.).

  • 10 дисертацій аспірантами та здобувачами кафедр факультету міжнародних економічних відносин: вищої математики, економетрії та статистики – одну (Квик М.Я.); іноземних мов – одну (Лямзіна Н.К.); інформаційних систем у менеджменті – дві (Семенюк А.Я., Гонський М.Д.); маркетингу – одну (Антонів О.М.); міжнародних економічних відносин – п’ять (Василиця О.Б., Дем’янчук Ю.І., Іванюк У., Манзюк О.О., Семів Г.О.).

  • 3 дисертації аспірантами та здобувачами кафедр товарознавчо-комерційного факультету: комерційної діяльності та підприємництва – дві (Креденець О.В., Василиха Н.В.,); товарознавства непродовольчих товарів – одну (Шумський О.В.).

У звітному періоді невирішеною залишилась проблема організації проведення загальноака­де­міч­них презентацій заве­р­шених кафедрами Академії НДР. За результатами виконання НДР у звітному році не було опубліковано жодної монографії, де були б представлені конкретні наукові здобутки виконавців наукових досліджень. Даний напрям науково-дослідної роботи Академії потребує суттєвого реформування та вдосконалення.

За підсумками науково-дослідної роботи у 2014-2015 навчальному році викладачами Академії опубліковано 978 наукових праць (рис. 3). За звітний період вченими Академії опубліковано 26 монографій, 12 розділів у монографіях, 219 статей в загальноукраїнських журналах і 23 публікації у зарубіжних виданнях.
Рис. 3. Динаміка показника кількості наукових публікацій вчених Академії у 2005-2015 рр.

Враховуючи наявний кількісний та якісний склад викладацького колективу Академії, необхідно зазначити низьку активність вчених Академії у сфері публікації результатів своїх наукових досліджень у країнах Східної Європи, а також невисокий рівень наукового співробітництва з провідними економічними вузами розвинутих країн світу. З метою написання якісних публікацій іноземними мовами необхідно ширше співпрацювати з авторами з провідних світових наукових центрів та партнерських вузів за кордоном. Посилення співпраці з такими вищими нав­чаль­ни­ми закладами, як Економічні університети у м. Кракові (Польща) та Бра­тис­лаві (Словаччина), Економічна академія (м. Вроц­лав, Польща) та цілим рядом інших вузів, що приймають участь у міжнародному проекті “Eras­mus Mundus”, сприятиме збільшенню не тільки кількості закордонних публікацій, але й покращенню їх наукового рівня. Далеко не всі закордонні стажування викладачів та студентів Академії завершуються написанням наукових праць, що ставить під сумнів доцільність та результативність таких стажувань.

У 2014-2015 навчальному році кількість публікацій на одного працівника Академії, з числа професорсько-викладацького складу, становила трохи більше двох. Враховуючи зростаючі вимоги МОН України до наукової діяльності у вузах, даний показник важко назвати достатнім. Попри зростаючу кількість публікацій вчених Академії у фахових виданнях України, тільки незначна частка з них публікується у журналах включених до міжнарод­них наукометричних баз. Необхідно збільшити кількість публікацій у виданнях, що зареєстровані у наукометричних базах Scopus, Web of Science,  Index Copernicus International, Ulrichsweb, Directory of Open Access Journals (DOAJ), РИНЦ та ряді інших. Однією з проблем збільшення кількості таких публікацій є те, що цілий ряд профільних наукових видань України на даний час не включені до міжнародних наукометричних баз даних.

У звітному навчальному році працівниками та аспірантами Ака­демії збільшено кількість публікацій у виданнях включених до вищезгаданих міжнародних наукометричних баз. Це праці таких авторів як Куцик П.О., Барна М.Ю., Семак Б.Б., Гринкевич С.С., Гальків Л.І., Іляш О.І., Васильців Т.Г., Скрипко Т.О., Ковтун О.І., Міщук І.П., Миронов Ю.Б., Трут О.О., Боднар Р.Д., Демчишин М.Я., Крамченко Р.А., Іванюк У.В. та ін. Варто зазначити, що у звітному періоді спеціалізованими вченими радами Академії до всіх аспірантів та здобувачів висувалась як обовֹ’язкова вимога наявності у їх науковому доробку публікацій у виданнях включених до міжнародних наукометричних баз.

Необхідно звернути увагу на те, що публікації у виданнях включених до міжнародних наукометричних баз являються не лише елементом формування іміджу та рейтингу Академії, але й повинні широко застосовуватись у навчальному процесі, особливо при підготовці фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”. За рахунок таких публікацій необхідно здійснювати постійне оновлення списку рекомендованих джерел, що використовується студентами для підготовки до занять та іспитів з певних дисциплін. Найбільш рейтингові академічні публі­ка­ції повинні перебували у вільному доступі в електронній бібліотеці Академії, а їх основні положення активно використовуватись у навчальному процесі та науковій діяльності студентів та аспірантів. З іншого боку, наявність таких публікацій на сайті Академії сприятиме популяризації наукових здобутків викладачів серед академічної спільноти та потенційних абітурієнтів.


Рис. 4. Кількість працюючих в Академії, 2005─2015 рр.
Станом на кінець 2014-2015 навчального року в Академії працювало 308 науково-педагогічних працівників (рис. 4.), з них 296 штатних. Зокрема: 34 доктори наук (31 - мають вчене звання професора, з них 25 штатних працівники, 6 - на засадах сумісництва; 3 - мають вчене звання доцента, з них 3 штатних працівники, 0 - на засадах сумісництва); 181 кандидат наук (10 - мають вчене звання професора, з них 10 штатних працівників, 0 - на засадах сумісництва; 141 - мають вчене звання доцента, з них 137 штатних працівників, 4 - на засадах сумісництва).

В умовах складної економічної ситуації в Україні та зменшення контингенту студентів на перший план виходять проблеми раціоналізації навчальної діяльності та оптимізації професорсько-викладацького складу Академії відповідно до персонального внеску кожного працівника в навчально-педагогічну та науковою діяльність.

Оцінюючи зміни за звітний період у ширшому контексті тенденцій 2005 – 2015 рр., можна зробити декілька узагальнюючих висновків:


 1. відбулося відчутне збільшення питомої ваги працівників з вченим ступенем та званням у загальній кількості працюючих – до 69,8% проти 47% у 2004 – 2007 рр.;

 2. у 2015 р. частка докторів наук зросла до 11,0% проти 4,6% у середньому за 2006-2010 рр. (2006 р. – 4,5%; 2007 р. – 4,4%; 2008 р. – 3,8%; 2009-2010 рр. – 5,3%; 2014 р. – 8,5%);

 3. частка працівників з вченим званням професора станом на кінець звітного навчального року становила 14,3% від загальної кількості працюючих педагогічних працівників;

 4. у звітному навчальному році відбувалось подальше омолодження викладацького складу випускних кафедр, що відкриває нові перспективи для активізації науково-дослідної роботи.

Загалом можна стверджувати, що викладацький склад Академії представлений досвідченими співробітниками, які ведуть активну наукову діяльність і здатні забезпечувати високий рівень навчального процесу в умовах зростаючих вимог до якості вищої освіти та посилення конкуренції між вищими навчальними закладами.

Визнанням особистих заслуг вчених Академії стало отримання премії Львівської обласної державної адміністрації та обласної ради працівникам наукових установ НАН України та вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Львівської області к.е.н., ст. викладачем Марценюком Р.А.

Важливим елементом підвищення профе­сій­ної кваліфікації професорсько-викладацького складу Академії слід розглядати ста­жу­вання за кордоном у престижних зарубіжних вищих навчальних закладах і дослідницьких інституціях. У 2014 р. к.е.н., професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку Бачинський В.І. проходив стажування в Малопольській вищій школі економічній (м. Тарнов, Республіка Польща). У звітному навчальному році старший викладач кафедри теорії держави і права Мацелюх О.В. пройшла стажування в Університеті Західного Мічігану (штат Мічіган, США). У 2015 р. завідувач кафедри МЕВ Шевчук В.О. розпочав стажування в Університеті “Краківська Політехніка” (м. Краків, Польща), а к.фіз-мат.н, доцент кафедри вищої математики, статистики та економетрії Боднар Р.Д. отримав можливість стажуватися в Європейському університеті Віадріна (Франкфурт, Німечина).

Доцент кафедри міжнародних економічних відносин Черкас Н.І. , після стажування по програмі академічних обмінів Фулбрайта, була запрошена на програму Short Term Scholar в Університеті Редландса (США) у вересні-жовтні 2015 року. У межах програми Черкас Н.І., окрім відвідування лекцій та конференцій, отримала досвід викладання дисципліни “Міжнародний бізнес” для студентів School of Business, що дозволило набути нові знання, зокрема працювати зі студентами у сучасних online системах для вузів (Smart Вook, Connnect, Learn Moodle, тощо). 4-годинні лекції поєднували сучасні активні методи навчання та інтенсивну співпрацю студентів з викладачами. Досвід стажування доц. Черкас Н.І. в американському вузі був особливо важливим у період реформування системи вищої освіти в Україні, зокрема впровадження сучасних методів викладання з урахуванням досвіду провідного вузу у бізнес-освіті США (Університет Редландса належить до  рейтингу “Top 5 percent of America's Best Colleges”).

Викладачі кафедри міжнародних економічних відносин проф. Флейчук М.І. та доц. Черкас Н.І. у грудні 2014 року читали курс лекцій з міжнародного бізнесу “Специфіка ведення підприємницької діяльності в Європейських країнах (Туреччина, Греція, Італія)” для студентів МВА Університету Редландса (США). Проф. Іляш О.І. проходила стажування за програмою “Сучасний університет – проектний підхід до організації роботи згідно положень європейських кваліфікаційних рамок” у м. Лодзь (Польща) у листопаді 2014 року, організоване Фундацією “Central European Studies and Sertification” спільно з Університетом інформатики та Центром Європейських фондів.

У звітному році помітно активізувалась участь студентів Академії у різноманітних міжнародних освітньо-наукових проектах та програмах. Так, в рамках проекту “Лідерство та управління змінами у вищій освіті (La MANCHE)” у вересні 2014 року відбувся тренінг для молодіжних лідерів у м. Добрич (Болгарія). В роботі тренінгу активну участь взяли студенти Академії Ткачук Р. (ІЕіФ) та Умриш Я. (МЕВ).

В рамках реалізації проекту – “Розширення освітніх можливостей програми Erasmus Mundus” (Erasmus Mundus Broadening Educational Oppotunities) троє студентів Академії (двоє магістрів та один бакалавр) отримали стипендії на річне навчання у європейських університетах: (Устрицька Л. ((МЕВ), Університет Мальме (Швеція)), Слюсар Р. ((ІЕіФ), Талінський Університет Технології (Естонія)), Яремко С. ((МЕВ), Університет Лодзя (Польща)). Також, в рамках цього ж проекту професор кафедри міжнародних економічних відносин Яремко Л.А. та керівник відділу міжнародних зв’язків Академії Штанько Т.М. пройшли стажування в Університеті Лодзя (Польща).

З 11 по 20 травня 2015 р., студент-магістр спеціальності Фінанси і кредит (ІЕтаФ) Делімарський Р. взяв участь у міжнародному молодіжному обміні Підприємництво як шанс для європейського майбутнього, який відбувався в Польщі за підтримки програми Європейського Союзу Erasmus+.

Завдяки залученню талановитої студент­сь­кої молоді збережено тен­ден­цію до перемог на Всеукраїнських студент­сь­ких наукових конкурсах та олім­пі­адах: Бугайчук Н. (ІЕтаФ) – диплом І ступеня у Всеукраїн­сь­кому конкурсі дип­лом­них робіт із спе­ціа­ль­ності “Еко­но­міка підприємства” – науковий керівник проф. Іляш О.І. (м. Харків, 7-8 квітня 2015 р.); Пущик В. (ІЕтаФ) – диплом ІІ ступеня у Всеукраїн­сь­кому конкурсі дип­лом­них робіт із спе­ціа­ль­ності “Еко­но­міка підприємства” – науковий керівник доц. Куцик В.І. (м. Харків, 7-8 квітня 2015 р.); Мельник М. (ІЕтаФ) – диплом ІІІ ступеня на Всеук­раїн­ському конкурсі студент­сь­ких наукових робіт зі спеціальності “Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції” – науковий керівник проф. Ощипок І.М. (м. Одеса, 27-28 бе­рез­ня 2015 р.); Телюк Н. (ІЕтаФ) – диплом І ступеня на Всеукраїн­сь­кому конкурсі студентських наукових робіт у галузі науки “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” – науковий керівник проф. Куцик П.О. (м. Київ, 25 березня 2015 р.); Кузьма Х. (ІЕтаФ) – дипломом ІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у галузі науки “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” – науковий керівник проф. Куцик П.О. (м. Київ, 25 березня 2015 р.); Клімова Т. (МЕВ) – дипломом І ступеня на Всеукраїн­сь­кому конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності “Світове господарство і міжнародні економічні відносини” – науковий керівник ст. викл. Василиця О.Б. (квітень 2015 р.); Сабодашко Н. (МЕВ) – дипломом ІІІ ступеня на Всеукраїн­сь­кому конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності “Марке­тинг, управління персона­лом і економіка праці” – науковий керівник доц. Балук Н.Р. (березень 2015 р.); Телюк Н. (ІЕтаФ) – ІІІ місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді з дисципліни Облік і аудит” – науковий керівник проф. Куцик П.О.; Лега О. (МЕВ) ІІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни Міжнародна економіка” – науковий керівник проф. Шевчук В.О.

У звітному навчальному році студенти Академії активніше відвідували наукові заходи загально­­ака­­демічного рівня. Однак, існують ще нереалізовані можливості у цій сфері, а саме, розробка цікавої та сучасної тематики науково-дослідних робіт; заохочення наукової роботи студентів за допомогою її врахування у рейтинговій системі оцінки академічного доробку професорсько-викладацького складу; підвищення мотивації студентів шляхом виставлення викладачами додаткових балів з дисциплін в рамках яких студентами проводились наукові дослідження.

Частково розвиток студентської наукової діяльності стримується обмеженими можливостями її фінансування, хоча в Академії не було випадків відмови від фінансування участі у престижних заходах загальноукраїнського значення. Водночас необхідно визнати недостатню активність студентського активу Академії щодо співпраці з СНТ найпотужніших вузів міста Львова та розвитку студентської наукової творчості за допомогою існуючих можливостей міжнародної співпраці в рамках міжнародних студентських організацій та фондів.

Наявні недоліки студентської наукової роботи можна сформулювати у наступних пунктах:

а) підготовка сту­дентських наукових статей не завжди відбувається на належному рівні, що вимагає більшої особистої відповідальності наукових керівників та більш предметної співпраці з студентами;

б) ак­ти­в­на студентська наукова діяльність відбувається здебільшого в Інституті економіки та фі­нан­сів та на факультеті міжна­род­них економічних відносин, тоді як на інших факультетах Академії залишаються ще значні невикористані резерви активізації наукової творчості студентів;

в) у звітному науковому році знизилася роль та активність Студентського наукового товариства Академії, як осередку студентської науки та справжньої школи перспективних наукових кадрів для подальшого навчання в аспірантурі Академії.

Можливості та резерви поліпшення наукової роботи в Академії простежуються за такими важливими напрямами:

1. Збільшення кількості публікацій провідних вчених Академії у наукових виданнях включених до міжнародних наукометричних баз, таких як та ряді інших Scopus, Web of Science,  Index Copernicus International, Ulrichsweb, Directory of Open Access Journals (DOAJ), РИНЦ. В умовах зростаючої кількості докторів наук, професорів у структурі науково-педагогічного складу Академії, загальна кількість таких публікацій залишається вкрай низькою. Наявний науковий кадровий потенціал Академії дозволяє збільшити кількість рейтингових наукових публікацій щонайменше втричі. Ще нижчим є відсоток публікацій виданих іноземними мовами, у тому числі і у вітчизняних періодичних виданнях. Практика написання статей іноземними мовами у співавторстві з вченими з інших країн є надзвичайно поширеною у науковій діяльності провідних вузів світу, тому такий підхід має бути запроваджений і в Академії. Кількість публікацій у виданнях включених до міжнародних наукометричних баз на даний час являється одним з ключових оціночних критеріїв при складанні рейтингів вузів України, тому збільшення кількості таких публікацій являється одним з першочергових завдань, що висувається перед вченими Академії. За таких умов виглядає доцільним практикувати врахування інтенсивності публіка­цій та результатів підвищення кваліфікації при проходженні чергової атестації та обрання за конкурсом педагогічних і науково-педагогічних працівників Академії.

2. Загальне збільшення кількості науково-дослідних робіт, що виконуються кафедрами повинно лягати не тільки в основу дисертаційних робіт, але й фундаментальних, колективних монографій, авторами яких є провідні професори та доценти Академії. Необхідно відновити поширену у попередні роки практику спільних міжкафедральних наукових досліджень, що відбуваються на стику спеціальностей, у тому числі і з вченими кафедр інших вузів України.

3. Необхідно активізувати роботу загальноакадемічного семінару з актуальних проблем вітчизняної та зарубіжної кооперації під егідою Центру кооперативних досліджень Академії. Робота у даному напрямі повинна вестися не тільки у сфері написання статей та проведення круглих столів, але й збільшення кількості фундаментальних прикладних досліджень та написання дисертацій і монографій з кооперативної тематики.

4. З метою активізації студентської наукової діяльності, що має вагоме значення для підвищення якості навчального процесу, необхідно:

а) посилити відповідальність керівників студентських наукових робіт за своєчасність та якість їх виконання.

б) реорганізувати роботу Студентського наукового товариства академії для забезпечення його ефективної роботи та залучення до наукової діяльності найбільш перспективних студентів з усіх факультетів Академії.

в) викладачам Академії заохочувати найкращих студентів до участі у Всеукраїн­сь­кому конкурсі дип­лом­них робіт, Всеукраїн­сь­кому конкурсі студентських наукових робіт, Всеукраїнській студентській олімпіаді з дисципліни.5. Забезпечити максимально широке інформування наукової громадськості про рейтингові публікації вче­них Академії. Для цього слід активніше використовувати розміщення відповідних матеріалів на інте­рнет-сторінці Академії.База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка