Типові програмиСторінка1/4
Дата конвертації02.04.2017
Розмір1.12 Mb.
  1   2   3   4


Міністерство України

з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту

населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

ТИПОВІ ПРОГРАМИ


підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях на підприємствах, в установах, організаціях

та населення, не зайнятого

у сфері виробництва та обслуговування

Київ


2010
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МНС України ___________№ _____

ТИПОВІ ПРОГРАМИ


підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях на підприємствах, в установах і організаціях та населення, не зайнятого у сфері виробництва та обслуговування

Типові програми підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях на підприємствах, в установах і організаціях (навчання на виробництві) та населення, не зайнятого у сфері виробництва та обслуговування (самостійне вивчення відомостей щодо дій в умовах надзвичайних ситуаціях та отримання консультацій за місцем проживання) підготовлено Інститутом державного управління у сфері цивільного захисту та призначені для навчання персоналу підприємств, установ та організацій захисту і діям у разі загрози та виникнення на об'єкті або території аварії, катастрофи, стихійного лиха, епідемії, епізоотії, епіфітотії, великої пожежі та іншої небезпечної події, а також розвитку свідомості щодо власної та колективної безпеки у надзвичайних ситуаціях техногенного та природного характеру серед населення, не зайнятого у сфері виробництва та обслуговування.

На базі Типових програм та з врахуванням організаційно-методичних вказівок щодо навчання населення діям у НС на календарний рік на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від їх підпорядкування та форми власності але з врахуванням особливостей їх діяльності, характеру виробництва, видів техногенних небезпек, що можуть на них створюватись, а також природних небезпек регіону розробляються відповідні навчальні програми підготовки працюючого персоналу до дій в умовах надзвичайних ситуацій і перелік тем інструктажів з питань захисту і дій у надзвичайних ситуаціях, техногенної та пожежної безпеки, а в органах місцевого самоврядування - перелік питань щодо проведення просвітницько-інформаційної роботи з населенням, не зайнятим у сфері виробництва та обслуговування.

Навчальні програми підготовки працюючого населення безпосередньо на виробництві та переліки питань щодо навчання населення, не зайнятого у сфері виробництва і обслуговування, узгоджуються з відповідними структурними підрозділами з питань цивільного захисту місцевих органів виконавчої влади і затверджуються керівниками підприємств, установ, організацій та відповідних органів місцевого самоврядування.

ВСТУП


1. Законодавчими та іншими нормативно-правовими актами України визначено обов'язковість навчання всіх категорій населення діям у надзвичайних ситуаціях, дотримання заходів загальної, екологічної безпеки, виконання відповідних вимог у разі виникнення надзвичайних ситуацій, а також вивчення основних способів захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій, надання першої медичної допомоги потерпілим, правил користування засобами захисту.

2. Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях визначається Кабінетом Міністрів України.

Згідно з цим порядком підготовка працюючого населення безпосередньо на підприємствах, в установах і організаціях здійснюється у формах теоретичного, практичного навчання та інструктажів з питань захисту і дій у надзвичайних ситуаціях, техногенної та пожежної безпеки.

3. Теоретичне навчання на виробництві проходять працівники підприємств, установ та організацій, яких не внесено до переліку осіб керівного складу, управлінських кадрів і фахівців цивільного захисту, що проходять курсове навчання у мережі курсів, навчально-методичних центрів сфери цивільного захисту.

Теоретичне навчання на виробництві здійснюється за програмами:

спеціальної підготовки працівників, які увійшли до складу позаштатних органів управління, спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту;

загальної підготовки працівників підприємств, установ та організацій;

додаткової підготовки працівників потенційно-небезпечних об’єктів та об’єктів підвищеної небезпеки з питань техногенної безпеки;

прискореної підготовки населення до дій в особливий період та за переліком тем інструктажів з питань захисту і дій у надзвичайних ситуаціях, техногенної та пожежної безпеки.

4. Програми загальної та спеціальної підготовки працівників розраховані на трьох річний термін навчання і призначені для навчання відповідних категорій та груп населення захисту та діям в умовах надзвичайних ситуацій.

Програми додаткової підготовки мають на меті поглиблення та розширення знань стосовно нормативних актів з питань техногенної безпеки, джерел небезпеки (споруда, обладнання, технологічний процес тощо), що за певних обставин можуть ініціювати виникнення НС на потенційно-небезпечному об’єкті чи об’єкті підвищеної небезпеки та небезпечних речовин, що виготовляються, переробляються, зберігаються чи транспортуються на його території.

5. Навчання за програмами організується керівниками підприємств, установ, організацій відповідно до вимог нормативно-правових актів про професійне навчання кадрів на виробництві та здійснюється за груповою або індивідуальною формами.

Для забезпечення належного проведення групової форми навчання персоналу безпосередньо на підприємствах, в установах і організаціях наказами (розпорядженнями) їх керівників всі працівники розподіляються за навчальними групами, які утворюються у структурних підрозділах підприємств, установ, організацій та створених ними позаштатних органів управління, спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту, призначаються керівники навчальних груп та затверджуються план-графіки проведення на виробництві теоретичних занять, календарні плани підготовки та проведення спеціальних об‘єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту та перелік навчально-матеріальної бази відповідно до визначених форм навчання.

Призначені керівники навчальних груп проходять попереднє курсове навчання у мережі курсів, навчально-методичних центрів сфери цивільного захисту з набуття методичних навичок у проведенні занять за програмами підготовки населення діям у надзвичайних ситуаціях, ознайомлення з технологіями навчання в умовах виробництва, кращим досвідом його організації та проведення.

При проведенні класно-групових занять враховується вид діяльності та відповідальність кожного працівника з цивільного захисту та техногенної безпеки. З окремих тем до проведення занять повинні залучатися члени об'єктових комісій з евакуації та з питань надзвичайних ситуацій.

До проведення занять з додаткової підготовки можуть залучатися працівники професійної аварійно-рятувальної служби, які за угодами обслуговують конкретні потенційно-небезпечні об’єкти чи об’єкти підвищеної небезпеки.

В разі необхідності заняття у навчальних групах можуть проводитися працівниками курсів навчально-методичного центру сфери цивільного захисту.

Заняття з надання першої само та взаємодопомоги проводяться керівниками об’єктових позаштатних медичних формувань, а для проведення занять за окремими темами розділу "Загальне медико-санітарне навчання населення" програми загальної підготовки можуть залучатись фахівці-медичні працівники.

6. При індивідуальному навчанні робітник вивчає зміст програм самостійно та шляхом консультацій у керівника навчальної групи. Індивідуальне навчання обов'язково передбачає наявність на об'єкті господарської діяльності у достатньої кількості спеціальної навчальної літератури за тематикою підготовки населення до дій у надзвичайних ситуацій, що має відповідний гриф МНС.

7. Для підготовки працюючого населення до дій в особливий період організується його навчання за програмою прискореної підготовки, яка розробляється керівництвом підприємств, установ та організацій відповідно до змісту їх планів цивільного захисту на особливий період. Програми прискореної підготовки населення розробляються на підприємствах, в установах та організаціях, які продовжують роботу в особливий період.

8. Крім навчання за програмами загальної, спеціальної, додаткової та прискореної підготовки, всі посадові особи і фахівці під час прийняття їх на роботу та щорічно, за місцем роботи проходять інструктаж з питань захисту і дій у надзвичайних ситуаціях, техногенної та пожежної безпеки.

Інструктажі проводяться за переліком питань, який розробляється керівництвом підприємств, установ, організацій на базі програм загальної, спеціальної та додаткової підготовки виходячи зі специфіки виробництва, обов’язків працівників і особливостей їх діяльності та стану природно-техногенної безпеки відповідних територій.

Теоретичне навчання працюючого персоналу завершується перевіркою рівня його знань шляхом тестування.

9. Для отримання навичок у практичному використанні теоретичних знань в умовах надзвичайних ситуацій всі працівники підприємств, установ, організацій, які пройшли теоретичне курсове навчання та навчання на виробництві обов’язково залучаються до навчань, тренувань (навчально-тренувальних занять) із практичного відпрацювання дій за планами реагування на надзвичайні ситуації або (для потенційно-небезпечних об’єктів) планами локалізації і ліквідації аварійних ситуацій и аварій.

10. Навчання населення, яке не зайняте у сфері виробництва та обслуговування організується органами місцевого самоврядування за переліком питань, що ними розробляється на базі тематики програми загальної підготовки працівників підприємств, установ, організацій.

Навчання здійснюється шляхом самостійного вивчення розроблених за змістом обов’язкового мінімуму програми загальної підготовки посібників, пам'яток тощо, проведення відповідної просвітницько-інформаційної роботи у поєднанні з можливістю отримання за місцем проживання необхідних консультацій в мережі консультаційних пунктів при органах місцевого самоврядування (житлово-експлуатаційні органи, сільські, селищні ради тощо) та консультаційно-методичних кабінетів курсів цивільного захисту.РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ

з підготовки працівників підприємств, установ, організацій до дій у надзвичайних ситуаціях за навчальними програмами та їх навчальними групами

№№з\п

Види програм

з підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціяхКількість годин на навчальний рік у системі цивільного захисту на навчальні групи працівників підприємств, установ, організацій,

працівники, які входять до складу позаштатних органів управління, спеціалізованих служб та формувань цивільного захисту

персонал потенційно-небезпечних об’єктів та інших об’єктів, що за певних обставин можуть створити реальну загрозу виникнення НС техногенного характеру

працівники, які не входять до складу позаштатних органів управління, спеціалізованих служб та формувань цивільного захисту

органи управління

спеціалізовані служби

формування

1. Теоретична складова

1

Загальна підготовка

6

6

6

12 (6*)

12

2

Спеціальна підготовка

15

15

15

15*

-

3

Додаткова підготовка з техногенної безпеки

-

-

-

6

-

4

Вступний інструктаж

1

1

1

1

1
Загалом

22

22

22

19 (34*)

13

2. Практична складова

5.

Участь у проведенні навчань, тренувань з ЦЗ щодо відпрацювання планів реагування на НС та ПЛАСів

до 24

до 16

до 8

до 24

до 16

Загалом

до 46

до 38

до 30

до 43 (58)

до 29
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка