Типи уроків та їх структура пам'ятка для вчителяСкачати 50.92 Kb.
Дата конвертації05.03.2017
Розмір50.92 Kb.
ТИПИ УРОКІВ ТА ЇХ СТРУКТУРА

Пам'ятка для вчителя
Найпоширенішою у світі, в тому числі й в Укра­їні, є класно-урочна система навчання, основною структурною одиницею якої є урок. Початок форму­вання цієї системи пов'язують з іменами німецьких учених Й. Штурма та В. Ратке, а теоретичні засади й практичні підходи були розроблені чеським педа­гогом Я. Коменським.

Урок (за Касьяненком М. Д.) — це цілісний, логіч­но завершений у часі, регламентований обсягом на­вчального матеріалу основний елемент педагогіч­ного процесу, який забезпечує активну й планомір­ну навчально-пізнавальну діяльність групи учнів певного віку та рівня підготовки, спрямовану на ров'язання поставлених навчально-виховних і роз­виваючих завдань.

Будь-який урок має певні ознаки:

• постійний склад учнів;

• точно регламентований час;

• системність проведення;

• поєднання різноманітних форм організації діяль­ності та методів навчання;

• наявність контролю та ін.

Як і будь-яке складне явище, урок має свою будо­ву (структуру), в якій виділяють зовнішні та внут­рішні елементи, тобто існує і макроструктура уроку, й мікроструктура. Під макроструктурою розуміють дидактичні етапи уроку, кожний з яких має кон­кретну дидактичну задачу, навчальний зміст, пев­ні методи навчання, форми організації навчально-пізнавшіьної діяльності, результат. Мікроструктура визначається тими засобами, за допомогою яких ви­рішуються окремі дидактичні завдання на кожному з етапів уроку, тобто це — найбільш гнучка та мо­більна частина кожного з уроків.

До проведення уроку сучасні дидакти висувають певні вимоги, які можна умовно розділити на дві групи (за Ю. Бабанським):
Вимоги до уроку


1 група:

2 група:

• наявність про-

• чітке визначення мети й за-

думаного плану;

• організаційнавдань уроку;

вибір ефективних методівчіткість;

• оптимальний темп;

• поєднання ви­могливості з педагогічним тактом;


і прийомів навчання;

• врахування психологічних особливостей учнів;

• поєднання різних форм колек­тивної та самостійної роботи;

• дотримання І творче вико-
ристання основних дидактич-

• гігієнічні вимога;

них принципів;

раціональне ви-

• систематичний контроль І ко-

користання за­собів навчання

рекція знань, навичок, умінь

В. Галузинський, М. Євтух поділяють вимоги до уроку на: дидактичні, виховні, психологічні та гігіє­нічні.

Однією з важливих умов проведення уроку є раціональний вибір його типу й дотримання основних елементів його структури. На жаль, досить часто в методичній літературі, періодичній пресі саме в цьому, здавало­ся б, класичному питанні можна знайти безліч помилок.

Наприклад, автори розробок використовують назву типу уроку із кла­сифікації за однією з ознак, а структуру заняття запозичують з іншої ти­пології. Досить часто спостерігається невідповідність між типом уроку та його основними структурними елементами (наприклад, в уроці система­тизації й узагальнення взагалі відсутня систематизація в певній системі взаємозв'язків, а є лише повторенням окремих фактів або дій у вигляді переліку). Особливо це стосується уроків у вигляді ігор, змаганьтощо). Типовою помилкою є й те, що іноді підмінюються поняття «визначення теми, мети й завдань уроку» з «моти­вацією» навчальної діяльності.

Кожен проведений учителем урок є унікальним і відрізняєть­ся від інших метою, змістом, методами, структурою тощо. Необхідність об'єднати уроки в певні групи виникла в педагогіці досить давно. На сьо­годні проблема типології уроків ні у світовій, ні у вітчизняній науці оста­точно не розв'язана. Існує більше десяти типологій, що пояснюється різ­номанітністю ознак, за якими дослідники класифікують уроки. Тому єди­ної загальноприйнятої классифікації не існує.

Наприклад, С. В. Іванов, взявши за основу головні етапи навчально­го процесу й характер діяльності, виділяє уроки:

• вступні (увідні);

• первинного ознайомлення з матеріалом;

• формування понять, установлення закономірностей і правил;

• повторення та узагальнення;

• застосування здобутих знань на практиці;

• формування навичок (тренувальні);

• контрольні;

• комбіновані.

І. Н. Казанцев класифікує уроки за основним способом їх проведен­ня й виділяє такі типи:

• урок-лекція;

• урок-бесіда;

урок-екскурсія;

• кіноурок;

• урок із різними видами занять;

• урок самостійної роботи учнів;

• лабораторні та практичні.

Найважливішою складовою навчально-виховного процесу, його від­правною точкою є дидактична мета. Тому, на нашу думку, найбільш реаль­ними й наближеними до практики є типології, в основу яких покладе­но саме цей критерій, що розроблявся Б. А. Онищуком, Г. І. Щукіною, Н. А. Сорокіним, М. І. Махмутовим, І. Ф. Харламовим та ін.

Узагальнено ця класифікація має такий вигляд:

• урок формування (засвоєння) знань;

• урок формування (засвоєння) й удосконалення навичок та вмінь;

• урок застосування (закріплення) знань, умінь та навичок;

• урок узагальнення та систематизації знань;

• урок контролю та коригування знань, умінь, навичок;

• комбінований урок.

Кожен із цих уроків може бути проведений у різних формах (лекції, гри, уявної подорожі, практичної роботи тощо), тому доречно в поурочних пла­нах окремо записувати тип уроку й форму його проведення та обов'язково чітко формулювати мету.

Тип уроку вчитель обирає залежно від місця цього уроку в межах теми, його змісту й завдань, віку учнів, власного досвіду та ін. Кожному з типів уроку відповідає певна структурна послідовність, хоча сьогодні вона вже не регламентується настільки жорстко (наприклад, може бути змінена їх послідовність, один із етапів — стати частиною іншого або взагалі бути виключеним).Тому, пропонуючи вчителям цю пам'ятку, ми лише даємо загальні на­станови рекомендаційного характеру.

Пам'ятайте


  • що урок насамперед — це результат творчості вчителя!

  • кожен із типів уроків має свою структуру. Але вона орієнтовна: є етапи, обов'язкові і для цього типу, а є й такі, що можуть бути відсутні або стати складовою частиною інших етапів уроку.

  • Використовуйте в практичній діяльності якусь одну з класифікацій (за певними кри­теріями), не змішуйте їх;

  • сформулюйте мету уроку, а потім визначте його тип;База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка