Тип модуля: обов‘язковий Семестр: V обсяг модуляДата конвертації05.05.2017
Розмір19.3 Kb.

 1. Назва модуля: Методи математичної фізики

 2. Код модуля: ВМ_6043_С01         

 3. Тип модуля: обов‘язковий

 4. Семестр: V

 5. Обсяг модуля: загальна кількість годин — 144 (кредитів ЄКТС — 4)

аудиторні години — 48 (лекції — 32, практичні — 16)

 1. Лектори: к. ф.-м. н., доц. Пабирівська Неля Віталіївна

 2. Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен:

Знати класифікацію основних рівнянь математичної фізики; математичні моделі для основних фізичних явищ; формулювати основні крайові задачі; основні методи розв’язання задач; аналізувати розв’язки задач.

Уміти самостійно розбиратися в математичному апараті, що є в літературі із спеціальності; при розв’язуванні задач вибирати і використовувати необхідні обчислювальні методи; застосовувати одержані знання для розв’язування задач інших загальних і спеціальних дисциплін

  • 8. Спосіб навчання: аудиторне.

9. Необхідні обов‘язкові попередні та супутні модулі:

-пререквізит: Математичний аналіз; Алгебра та геометрія, Диференціальні рівняння

-кореквізит: Спеціальні дисципліни.

10. Зміст навчального модуля:

Типи рівнянь у частинних похідних другого порядку. Фізичні процеси, що зводяться до рівнянь у частинних похідних. Постановка крайових задач для рівнянь гіперболічного, параболічного, еліптичного типів. Задачі Коші для рівняння коливань струни та рівняння теплопровідності. Основні методи розв’язання крайових задач.

11. Рекомедована література: 1. Тихонов А.Н., Самарский А.А. Уравнения математической физики.- М.: “Наука”,

1977,-736 с.

 1. Перестюк М.О., Маринець В.В. Теорія рівнянь математичної фізики: Курс лекцій.- Київ: “Либідь”, 1993.- 248 с.

3. Рудавський Ю.К. та інші. Рівняння математичної фізики. Узагальнені розв’язки крайових задач. Львів: «Львівська політехніка», 2002. – 214 с.

4. Іванчов М.І. Вступ до теорії рівнянь у частинних похідних. Львів: «Тріада плюс» 2004. —177с.

5. Бобик О.І., Бобик І.О., Литвин В.В. Рівняння математичної фізики. Львів: «Новий світ -2000» 2010. —252с.

6. Бицадзе А.В., Калиниченко Д.Ф. Сборник задач по уравнениям математической физики. – М.: “Наука”, 1977,- 224 с.

7. Пабирівська Н.В. Збірник задач з рівнянь у частинних похідних. Львів: Видавництво ЛНУ ім. І. Франка. 2005. —192с.

12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота.13. Методи і критерії оцінювання:

  • Поточний контроль (40%): опитування на практичних заняттях, виконання домашніх завдань.

  • Підсумковий контроль (60%, контрольні роботи, залік).

14. Мова навчання: українська.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка